fiTT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen Schapen Europ- notering Veevoeders ex Stabilisatie varkensprijzen Marktontwikkeling zuivel EG-voorraden verder gestegen Veiling St. Annaland Veemarkt 's-Hertogenbosch - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Eieren nog duurder, varkens weer onder druk Slachtpluimveeprijzen fors omlaag Schema biggenprijzen Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen incl. btw SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,05- 8,55 6,20-6,85 4,40-5,30 Zwolle vr. 7,40- 8,50 - 5,60-6,60 - 6,90- 9,00 4,35-5,25 - Leeuwarden vr. 7,00- 7,40 - 5,75-6,40 - 6,95- 7,90 5,05-5,50 Leiden ma. 7,75- 8,80 6,05-6,85 - 7,20- 8,90 4,65-5,20 - Doetinchem di. 7,50- 8,30 - 6,00-6,55 - 7,00- 9,00 4,80-5,80 - Purmerend di. 5,75-6,75 - 4,40-5,00 - Groningen di. 6,20-6,60 4,60-4,80 - Den Bosch wo. 7,75- 8,60 - 6,30-6,95 7,00- 8,90 - 4,55-5,55 - GEBRUIKS Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1600-2050 1750-2150 1050-1450 875-1400 Zwolle vr. 1850-2450 - 1750-2300 1125-1425 - 900-1300 - Leeuwarden vr. 1775-2225 - 1750-2050 - 1025-1325 - 1125-1500 - Leiden di. 1750-2250 - 1800-2200 - 1400-1900 - 900-1400 - Doetinchem di. 1550-2425 - 1725-2425 - 1375-1650 - 600-1475 - Purmerend di. 1800-2100 1800-2000 1300-1700 Groningen di. 1800-2150 1600-1900 1100-1350 750-1175 - Den Bosch wo. 1625-2600 - 1700-2700 - 1225-1775 - 850-1550 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. 44 6,75-7,25 5,85-6,30 4,50-5,50 Den Bosch wo. 24 5,80-6,20 4,80-5,70 - 4,00-4,80 - NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 675- 900 - 450-540 - 325-425 225-275 - 125-175 - Leiden di. 500-1000 - 500-600 225-450 270-315 - 190-230 Den Bosch wo. 600-1000 315-525 190-415 205-300 90-140 - Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 2,25-4,10 Slachtramlammeren/22kg. 7,10-8,10 7,20-8,30 Fokschapen/stuk 90-135 Weidelammeren/stuk 50-125 90-150 65-130 02/11-09/11, ex btw bron PVV btw., per 1000 kg. Stieren Koeien 6,73 4,79 GOES ZUID- M/W.- N/O- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 180-225 Hooi a en b 360-380 350 -350 Weideh. 2e Tarwestro 155-160 155 -145 Dijkhooi 140-170 Gerstestro 185-190 170 -160 Veldbeemd 60-100 Maïs 24% ds 80 Kuilmaïs -95 Tarwestro -75 Bierbostel 67- 70 70 -70 Gerstestro 80-100 Perspulp -60 Maïsgluten 137,50- 142,50 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels tot 31-12-'90: 37,50 De grote varkensslachtbedrijven hebben de uitbetalingsprijzen aan de mesters voor de in de week tot 23 no vember overgenomen varkens ten opzichte van de voorgaande week niet gewijzigd. Dat betekent de handhaving van een uitgangsprijs van 2,83 behoudens enkele kleine afwijkingen voor geslachte varkens KI. A 52%, 73/93 kg, basis af- mestbedrijf en incl. BTW. De var- kensmarkt laat zich wat vriendelij ker aanzien als gevolg van verbeter de afzet naar de partnerlanden in de Gemeenschap. Er is een goede vraag uit Duitsland, waar op 21 november, de dag van boete en gebed, niet geslacht werd, alsook uit de andere traditionele afnemers in de Gemeen schap. Dat geldt ook voor Italië waar een staking weer eens is afge last. Het aantal slachtingen bedroeg in de week tot 16 november ongeveer 380.000 of 5000 minder dan in de week daarvoor. Er werden in die week 48.524 levende varkens uitge voerd, alsmede 4843 ton halve var kens en 11.731 ton varkensvlees in deelstukken. Aan biggen werden 32.956 stuks uitgevoerd. In de week tot 24 november bleven in de vlees groothandel de prijzen onveranderd, afgezien van een prijsverhoging van nekken. De slachtrundermarkt blijft ge drukt, vooral door goedkoop aan bod uit de voormalige DDR. De druk maakt zich vooral merkbaar in de mindere kwaliteiten, maar ook de goede kwaliteiten slachtieren onder vinden deze druk, mede door een stagnerende uitvoer. Ter ondersteu ning van het prijspeil heeft de Com missie het z.g. vangnet in werking gesteld. De EUROP-notering gaf voor de week tot 16 november volgende prij zen aan: stieren R3 6,85 (plus 12 cent), koeien 03 4,82 (plus 3 cent). In de overeenkomstige week van vo rig jaar waren deze prijzen resp. 7,83 en 6,70. De markt voor ge meste kalveren is moeilijk prijshou dend. De nuka-prijzen brokkelden deze week af, mede door de aanhou dende aanvoer van nuka's uit Polen en Engeland. Vrijdag 23 november 1990 Het Produktschap voor Zuivel stelt vast dat in de elfde periode, dat is de periode van 4 weken tot 27 oktober de gemiddelde zuivelwaarde 66,64 per 100 kg heeft bedragen voor melk met 3,7% vet. Dat is 2,07 meer dan in de voorgaande 4-weekse pe riode. Dat is vooral toe te schrijven aan de ontwikkeling van de kaasprij- zen en het technisch rendement bij de verwerking van melk tot kaas en een hogere weipoederprijs. Tot 29 oktober was dit jaar de gemiddelde zuivelwaarde 65,43 vergeleken met 72,95 voorgaand jaar, zodat het prijsverschil met vorig jaar ruim 10% bedraagt. Ontwikkeling van de afzet De afzet van konsumptiemelk ont wikkelt zich gunstig. Tot 3 novem ber werd 15 miljoen kg meer afgezet dan vorig jaar, waarmee de totale afzet steeg tot 806,8 miljoen kg. De afzet van volle melk daalde met 7%, die van halfvolle en magere melk steeg met resp. 4% en 10%. De tota le afzet bedroeg ca. 659 miljoen kg of 11 miljoen kg meer dan vorig jaar. Botermarkt zwak In de EG steeg de boterproduktie dit jaar tot aug./sept. met 2,8%. De zwakke markt leidt tot toenemende interventie. Het kritische kwantum van 250.000 ton is, door de toetre ding van de DDR verhoogd tot 275.000 ton. Wordt dit kwantum overschreden dan gaat de aankoop prijs met 2% omlaag. Kaasmarkt De notering van Leeuwarden bleef sinds 28 september onveranderd 6,50 voor Goudse en 40 plus kaas. Vorig jaar was dat 7,15. De uit voer ontwikkelt zich gunstig. Tot en met 27 oktober werd 348.500 ton kaas uitgevoerd, 14.400 ton of 4,3% meer dan in de overeenkomstige pe riode in 1989. Ook de binnenlandse konsumptie steeg en wel tot 148.500 ton tot 29 september, inbegrepen 13.500 ton geïmporteerde kaas. Vo rig jaar was dat resp. 145.400 ton en 15.400 ton. Het aandeel Nederland se kaas in het totale verbruik steeg met bijna 4% of 5100 ton. Op de markten voor rundvee, scha pen en zuivel is in de afgelopen week maar weinig veranderd. Gemiddeld genomen werden de prijzen eerder (nog) lager dan hoger. Rundvlees bleef zeer moeilijk te plaatsen. Op de exportmarkten is maar een zeer beperkte vraag.vorige week namen de EG-autoriteiten bij na 58.000 ton over Sinds april 1990 is al ruim 512.500 ton rundvlees in in terventie genomen.Een en ander leid de afgelopen week voor runderen en schapen tot het volgende marktbeeld. Slachtkoeien en slachtvaarzen: tra ge handel met wederom lagere prij zen; afhankelijk van de kwaliteit min 10 tot min 20 a 25 cent per kg geslacht gewicht. Slachtstieren: handel rustig, prij zen gedrukt vanwege concurrentie goedkoop koeievlees. Gebruiksvee: melk- en kalfvee: rui mer aanbod, rustiger handel, prijzen gelijk tot iets lager. Guste koeien om te mesten; amper prijshoudend. Jongvee: prijshoudend. Nuchtere kalveren: voor zowel MRIJ-, zwartbonte als vleesraskalve- ren: langzame handel en lagere prijzen. Vleeskalveren: aanbod voldoende, rustige handel bij onveranderde prij zen; voorvoeten vlot te plaatsen, achtervoeten minder goed; algemene trend stabiel. Wolvee Slachtschapen: redelijke handel, prijzen op zelfde niveau. Slachtlammeren: rustiger handel, lagere prijzen. Weidelammeren: weinig aanbod, vlotte handel, staande prijzen. Zuivel In de zuivelsector bleef het rustig. De boterprijs blijft waarschijnlijk sta biel tot het moment waarop men in Brussel 275.000 ton boter heeft over genomen. Zodra de inlevering wordt gestopt, verwacht men een prijsda ling van met circa 2%, ongeveer 15 cent per kg. Zover is het echter nog niet. Begin november bedroeg de EG-botêrvoorraad bijna 220.000 ton, tien keer zoveel als vorig jaar rond deze tijd. De melkpoedermarkt is wat zwakker geworden door een stagnerende vraag. Alleen de weipoedermarkt laat nog een stijging te zien. In twee weken tijd ging de prijs om hoog met circa 12,per 100 kg. Een verdere stijging lijkt niet uit gesloten. De kaas is nog steeds goed gevraagd. De prijs voor jonge kaas bleef onver anderd. Die van leeftijdskaas trok iets aan. De zuivelwaarde ligt nog steeds be duidend onder het niveau van verle den jaar. Eind november vorig jaar begon de daling. Zie ook de grafiek. Dinsdag 20 november 1990: Niet geveild. Noteringen geveilde uien te ZHZ (Barendrecht), woensdag: maat 40/60 kl. II 26,26,10; maat 60/80 kl. II 27,20. Aanvoer: 60 ton. Pootgoednoteringen van afgelopen dinsdag: Noordelijke A 28/35: 128,—, A 35/45: 67,—Delta's: A 28/35: 127,—, A 35/45: 66,—. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch zijn 15 november 71 stuks aangevoerd. De prijzen waren (inkl. BTW): luxe paarden 2.900,— tot ƒ3.400,—; 2-jarige merries 2.300,tot 2.800, 2-jarige hengsten 1.750,tot 3.050,1-jarige merries 1.750,tot ƒ2.750,1-jarige hengsten 1.600,— tot 1.900,—; veulens 875,— tot 1.175,—; po ny's 1.100,— tot 1.900,—; Shet lander pony 300,— tot ƒ1.300,—; slachtpaarden oud 3,50 tot 5, slachtpaarden jong 5,tot 6,25. Handel: rustig tot willig, prijzen ge lijk of hoger. Eieren zijn afgelopen week verder (en aanzienlijk) in prijs gestegen. De afzet van pluimvee en varkensvlees is weer eneigszins onder druk gekomen. De eiermarkt is zeer vast gestemd. Begin deze week durfden de expor teurs 50 cent per 100 stuks meer te vragen, in het midden van de week zelfs drie kwartjes tot een gulden. Bruine eieren gingen een a twee kwartjes boven de prijsniveaus vaan de witte eieren. De afzet naar Zwitserland en Enge land verliep bijzonder goed. Westduitse handelaren verkochten veel eieren in het voormalige Oost Duitsland. Naar verluidt waren ook Algerije en Rusland aan de markt. Slachtpluimvee De afzetmarkt van pluimveevlees wordt gedomineerd door stabiele tendensen. In de markt voor slach trijpe kuikens is er echter duidelijk sprake van overmatig aanbod. In Nederland is de hokcapaciteit vol ledig bezet. Dit leidt tot druk op de opbrengstprijzen voor mesters. Daarvan hadden zowel de contract prijzen als de vrije noteringen te lijden. Vanwege de gunstige ontwikkelin gen van de eierprijzen worden de kippen langer aangehouden. Daar door kwamen er minder uitgelegde kippen aan de markt, met als ge volg: stijgende prijzen. Broedeieren waren eveneens ge vraagd met prijzen boven integratie niveau. De prijzen van eendagskui- kens konden het integratieprijsni veau niet halen. Ruim aanbod had deze week tot ge volg dat de prijzen voor de niet- contractgebonden slachtkuikens fors omlaag gingen, waarbij vooral de sterke daling van de prijzen van de zware kuikens opvalt. Ook voor slachtkippen liepen de prijzen duide lijk terug, mede en vooral door een nogal ruim aanbod. De prijsdalin gen houden vooral verband met de moeilijke afzet naar het buitenland, terwijl daarbij ook een rol speelt het streven naar enige verbetering van de slachtrij-marge. De VHVP heeft voor de week vanaf 26 november de volgende prijzen vastgesteld voor levend slachtpluim vee in kg, incl. BTW: slachtkui kens, lichte courante 1,72-1,77 (-7 cent); zware 1,54-1,59 (-16 cent); slachtkippen, lichte witte 0,82-0,87 (-8 cent); lichte bruine 0,87-0,92 (-8 cent); zware bruine 0,92-0,97 (-8 cent); slachtkuiken- moederdieren 1,55-1,60 (-15 cent). De basis-contractprijs blijft voor de week vanaf 26 november onveran derd 1,76 voor kuikens 1600 g incl. BTW. Voor ondernemers die onder de landbouwregeling vallen is dat 1,7451. De vrije prijs voor broed eieren ligt duidelijk boven de con tractprijs, die van eendagskuikens ligt daar beneden. In de week van 26-11-1990 tot 3-12-1990 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 juli 1990 met 3,65 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,80. Varkens Begin deze week kon men voor geslachte varkens en varkensvlees ongeveer dezelfde prijzen maken als verleden week. Later in de week kwam de handel echter nogal onder druk te staan. Desondanks lieten de prijzen voor de mesters ongewijzigd. Of dit voor volgende week ook mo gelijk is, is nog onzeker. Voorts ziet het er naar uit dat de slachterijen in de tweede helft van 1990 financieel beter draaien dan in de eerste helft van dit jaar. De beide coöperatieve slachterijen kunnen waarschijnlijk met winst afsluiten. Encebe Boxtel geeft over het geldbe drag van de in de weken 39 (24 sep tember) tot en met 44 (3 november) geleverde slachtvarkens een prijscor- rectie van 1%, dus ongeveer 2,25 per varken. De vakbonden oordelen positief over de voorgenomen sa menwerking tussen Coveco NV en NVC. De integratie houdt in dat de activiteiten van Coveco NV te Assen worden ingebracht in die VNC/Ude- ma te Gieten. Ook op de inkoop- markt van slachtvarkens wil men ge zamenlijk gaan optrekken. Het ligt in de bedoeling dat Coveco NV zorg draagt voor 50% van het benodigde aantal kapitaal. Hiermee zijn enkele miljoen guldens gemoeid. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,00-3,02 2,39-2,44 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 2,83 2,83 Druvar 2,84 2,84 Encebe 2,83 2,83 Janssen a 2,81 Lunenburg 2,83 2,83 NVC 2,86 Vagrocon 2,83 Vako-Zuid 2,83 Zuidgroep 2,83 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 16/11 Af fokker 23 kg. 86,65 Toesl./aftr. afw. kg. 2,00 Opbrengstprijs LEI 16/11 Af fokker 23 kg. 78,25 Toesl./aftr. afw. kg. 1,80 Toesl. boven 25 kg. 1,50 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 15/11 Zwolle 16/11 Leiden 20/11 Den Bosch 21/11 2,10-2,20 - 2,15-2,25 2.05-2,15 - 2.06-2,16 - Basiscontr. prijs/kg ./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 17/11-24/11 1,76 Vrije prijzenweek 10/11-17/11 Lichte witte kippen 0,93 Zwaardere bruine kippen 1,03 Slachtkuikenmoederdieren 1,73 - Slachtkuikens wit Slachtkuikenintegraties LEI, week 09/11-16/11 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens per stuk franco mester 1,82 - 1,92 0,55 ex btw., deze week Enki 1000 kg. 4,40 Elco franco 3.000 kg 4,60 Commissie konijnenhandel 4,10-4,30 Breda" hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 23