VOO It m: VROIIW p.j. zuid geluid Verslag van de Hand werkdag 1990 Wonen en leven op boerderij of tuinderij Kraaltjes rijgen redaktie Henk Tegels Vrouwenjaarthema NAJK Jonge agrarische vrouwen Noord- en Zuid-Beveland P.J.Z.-agenda onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Op 25 oktober jl. organiseerde de Handwerkkommissie van de N.B.v.P. de jaarlijkse handwerkdag in de Vroone te Kapelle. 42 Deelneemsters werden om 10.00 uur verwelkomd door voorzitster mevr. C. Eversdijk-Felius. De Handwerkkommissie had naar een nieuwe opzet voor de hand werkdag gezocht en die werd gevonden in de "workshop". Vier technieken kwamen aan bod: zijde schilderen, borduren, kralen rijgen en stempels maken. Daarbij werd uitgegaan van het thema P3W. Mevr. Van Liere gaf ons ter inlei ding enige informatie omtrent het projekt P3W. De tentoonstelling komt volgend jaar naar Zeeland. Daarna ging iedereen enthousiast aan de slag. Door de handwerkkommissie waren pakketjes samengesteld met materia len voor de verschillende technieken (ƒ5,per stuk). Zo werd er met be hulp en ter grootte van een margari nekuipje een stukje zijde beschil derd. Er waren patronen van de symbolen uit 3e wereldlanden. De beschilderde zijde kon in een kaart met paspartout, die in het gekochte pakketje zat en zo had men een unie ke kaart. De kralenrijgsters bogen zich over een ketting, gevlochten op een voor 3e wereldlanden karakteristieke ma nier. Ook hier kon volgens een pa troon gewerkt worden: - 3 randjes kralen symboliseren de 3e wereldlanden; - V voor vrouwen; - W voor wereld. Een fijn en inspannend werkje, en toch kwamen we 3 dagen na de handwerkdag al iemand met de ket ting om tegen!! Voor stempels maken waren de handwerksters niet echt enthousiast. Oerkracht der natuur. Een van de vier technieken is kraaltjes rijgen. Beschrijving van de hanger (evt. lavendelz., 6 maal deel 1 is kleine reticule of versiering op borstzak etc.). Deel 1. Begin bij A op te rijgen. 48 kraaltjes hoofdkleur oprijgen, en steek terug in de twaalfde kraal vanaf de naald, rijg 5 kr. aan en steek in de zesde kr. (dus 5 kr. van de vorige toer over slaan). Zo doorgaan tot A. Weer 5 kr. aanrijgen en keren dan de naald door de middelste kr. ste ken van het ondergelegen 5 kr. boogje, 5 kr. aanrijgen en de naald weer door de middelste van het volgende 5 kr. boogje steken. Ga zo door. Let op: aan de lin kerkant van het patroon gaat u met 5 kr. keren, en aan de rech terkant met 8 kr. Deel 2. U rijgt aan de rechterkant van het patroon tussen de boog- jes 1 kr. aan (8 stuks) dat is: eerst terug steken door de middelste kr. van het 5 kr. boogje, 1 kr. aanrijgen enz. Deel 3. Tussen de 8 kralen maken we franje zoals het voorbeeld aangeeft. De borduursters gingen uit van het handwerk van de Akhra-vrouwen uit de hooglanden van Tibet, Laos, China, Burma en Thailand. Oor spronkelijk wordt op indigo-blauwe stof gewerkt over 1 draad, in stiksteek en kruissteek. Men gaat uit van driehoeken, er worden spreken de kleuren verwerkt en het resultaat is bijzonder. Ter afsluiting van het eerste gedeelte nam mevrouw Eversdijk in een zelf geschreven gedicht afscheid van me vrouw I. Koster-Scheele, die na 9 jaar de Handwerkkommissie heeft verlaten. Ina werd een (natuurlijk) door de leden van de kommissie zelf gemaakt foto-album aangeboden en een boeket. Ook zij sprak haar dank woord in dichtrijm uit. Na een korte lunchpauze kon men een andere techniek kiezen. Rond 14.00 uur werd de handwerkdag af gesloten. De "workshop", een geslaagd idee! M. de Keijzer-van Diesen Toch is ook dit een leuke manier om b.v. een aparte kaart te maken. De stempel wordt volgens een patroon (ook hier weer symbolen uit 3e we reldlanden) uit een gewoon vlakgum gesneden (stanleymes). Dan kan men de stempels met drukinkt in smeren en afdrukken zoals wij de den op een korrespondentiekaart, die in het pakketje zat. De stempel- techniek wordt zo nog beoefend in Nepal en Tibet, men snijdt de stem pels uit hout en bedrukt er stoffen mee. Begin I Vrijdag 23 november 1990 III Dit kralen werk werd een ketting, en stond in het teken van P.3.W. De V. van vrouwen. De 3 vertikale lijnen de 3 verschillende landen, en de W. van Wereld. De dames waren erg en thousiast en er was veel belang stelling. Het wonen en leven van jonge agra rische vrouwen is het NAJK- vrouwenjaarthema 1990/91. De ver weving van bedrijf en privé, afspra ken tussen vrouw en man, de relatie met de schoonouders en de buurt, de leefbaarheid van het platteland. Wo nen en leven heeft veel aspecten. Lekkere zelfstandige kerels. Mooie karaktervolle koppen. Royaal met drankjes. De ridders, omdat ze jou thuis brengen. Verliefd worden op een boer of tuinder. Een fluitje van een cent. Maar dan de vierde af spraak. Hongerig zit je op hem te wachten. Geen telefoon, niets. En dan om kwart voor tien, een claxon, een fris gedouched hoofd. Voordat je vragen kunt stellen komt de ver klaring. 'D'r moest een koe kalven. Het schoot niet op. Ik heb niet ge beld, dan was ik nog later gekomen'. Het dinertje wordt een patatje. En je realiseert het je nog niet. Maar dit was de eerste keer dat jouw leven botste met HET BEDRIJF. Ze dit, ze dat Het bedrijf beïnvloedt constant het leven van agrarische vrouwen. Dat is niet het enige. Een jonge agrariër heeft vaak maar één groot levens ideaal: boer of tuinder worden en dat blijven. Hij is geneigd bijna alles on dergeschikt te maken aan dat grote ideaal. Dat leidt er vaak toe dat jon ge agrariërs allerlei verwachtingen hebben van hun (toekomstige) vrouw. Bijvoorbeeld dat ze de kin deren verzorgt, dat ze boodschappen doet voor het bedrijf, dat ze in springt als het nodig is, dat ze Als je met een boer of tuinder trouwt, De regiogroep jonge agrarische vrouwen Noord- en Zuid-Beveland organiseert op donderdag 29 novem ber een avond over het vrouwenjaar thema van het NAJK 'wonen op boerderij en tuinderij'. Deze bijeen komst vindt plaats in café "'s Lands Welvaren" te Kwadendamme, en begint om 20.00 uur. Aan de orde komt hoe vrouwen vorm geven aart hun leven op boerderij en tuinderij. Hierover wordt o.m. een diaserie vertoond en vindt een diskussie plaats. moet ze heel erg sterk in d'r schoe nen staan. Voor je het in de gaten hebt ben je niet alleen met een man, maar ook met het bedrijf getrouwd. Videofilm Het NAJK-vrouwenjaarthema 'Wo nen en leven op de boerderij of tuin derij' stelt jonge agrarische vrouwen in de gelegenheid met elkaar ervarin gen uit te wisselen. Ervaringen over wat het betekent om met een boer of tuinder te trouwen of getrouwd te zijn, hoe je ondanks het bedrijf je ei gen levensidealen in praktijk kunt brengen, hoe je afspraken maakt met je partner over bijvoorbeeld de verdeling van het huishoudelijk werk en de verzorging van de kinde ren. De videofilm 'Tijd van leven' geeft een beeld van het wonen en le ven van een jonge agrarische vrouw. De videofilm is erg geschikt voor groepen jonge agrarische vrouwen die het NAJK-vrouwenjaarthema met elkaar willen bespreken. De vi deofilm is te leen bij de provinciale agrarische jongerenorganisaties en bij het NAJK. Verder is een thema nummer van Binder gemaakt over het thema en een spel. Informatie over het NAJK-vrouwenjaarthema is verkrijgbaar bij het NAJK, tel. 030-730830 (vragen naar Karin van Herwaarden). Afd. Tholen/St. Philipsland 8 december: Schaatsen, eten, theater. Vertrek tijd: 13.00 uur. Opgave vóór 1 de cember bij het bestuur. 21 december: Droppen. Opgeven: Kees van Dalen, tel. 01662-2470; Frans Burgers, tel. 01665-3439. Afd. Langstraat 30 november: Excursie geitenmelkbedrijf. 14 december: Filmavond. Afd. Oost Zeeuws-Vlaanderen 30 november: Schaatsen. Plaats: het Plein in Zaamslag. Aanvang: 18.30 uur. Kosten: leden 5,niet-leden 10,Opgeven: bij Pim Vinke, tel. 01145-620. 5 januari: Zeskamp. Plaats: praktijkschool, Schoondijke. Opgeven en informa tie vóór 15 december bij Ko de Kra ker, tel. 01153-1407. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 21