Hoge opbrengsten voor knolselderij Afzetseizoen knolselderij begint goed Plantseizoen aangebroken Tuinbouw in de Baronie Een nieuwe veiling Tuinbouw vakbeurs Zuid Oost Nederland Vakbeurs 'Groen' K i* Voor de fruittelers op de BEVE- LANDEN is het plantseizoen 90/91 weer aangebroken. Voor veel fruit- teeltbedrijven behoort de vervanging van oudere of minder rendabele aan planten tot een jaarlijks terugkeren de werkzaamheid. In de meeste ge vallen gaat het om vervanging, maar op enkele bedrijven kunnen we een uitbreiding van het areaal appels en peren constateren. Dit jaar vindt uitbreiding van de op pervlakte fruitteelt voornamelijk plaats in de zak van Zuid-Beveland. In deze streek ontwikkelt zich een echt fruitteeltcentrum, met over het algemeen jonge ondernemers, wat voor de gehele fruitteeltsector in de regio een goede ontwikkeling is. Vaak is het plantmateriaal reeds een jaar van te voren besteld, omdat veel fruittelers hun bomen betrekken bij een vaste leverancier. Op dit mo ment lijkt er een overschot te zijn aan plantbomen, zodat we bij het planten uit kunnen gaan van goed vertakte bomen, waarvan de vertak king ook op de goede hoogte zit. Het beste plantmateriaal is van groot be lang voor de resultaten in de eerste jaren na het planten, om die reden dat we starten met een goede boom. Welk ras we planten is ook heel be langrijk, loop niet achter de markt aan, dit wordt maar al te vaak ge daan. Wanneer je de resultaten per ras goed bijhoudt binnen je eigen be drijf is er al een goede graadmeter voor de rentabiliteit van een bepaald appel- of pereras. Daarbij de afzet- kansen en de prijsontwikkeling van de laatste jaren goed bijhouden. Ge schiktheid van je grond voor bepaal de rassen. Al deze factoren dienen je keuze te bepalen. Domweg hetzelfde planten als alle collega's is niet slim, een eigen keuze bepalen, terdege re kening houdend met de afzetkansen van het appel- of pereras in de toe komst zijn maatstaven voor een juiste keuze, al blijven er altijd onze kere factoren over die niemand kan voorzien. De prijsontwikkeling van de peren blijft goed. Doyenné du Cornice wordt vlot verkocht voor prijzen bo ven de 2,De Conference 55-65 mm iets onder de 2,en de prij zen voor de kleinere maar 45-55 mm ligt tussen de 84 en 90 cent per kg. Bij de appels ontstond een toene mende vraag naar Goudreinetten, wat resulteerde in een prijsstijging. Rode Goudreinetten noteerden voor de maat 75-85 mm tot 1,16 per kg voor de mooiste partijen. Ook voor Golden Delicious 70-80 mm is weer boven de 1,per kg betaald, een prijsstijging van ruim 20 cent in twee weken tijds. Ondanks het toenemen de aanbod van Elstar werden ook voor de betere partijen uit de koeling goede prijzen betaald. Voor de 75-80 mm tot 1,60 per kg. Wanneer we op tijd blijven afzetten en de kwaliteit proberen vast te hou den, zal de prijsontwikkeling deze winter beter zijn dan in de afgelopen jaren. Zoals in vrijwel elke agrarische be drijfstak is ook voor de tuinbouw in de BARONIE het vergaderseizoen aangebroken. Elke tuinbouwafde ling of -kring belegt haar jaarverga dering. De overkoepelende organisa ties roepen hun leden weer bijeen. Al deze vergaderingen en bijeen komsten hebben als doel hun leden op de hoogte te houden van het rei len en zeilen binnen de organisatie. Jaarrekeningen en verslagen worden uitgereikt. Er wordt gediscussieerd over de hoogte van de kontributie. Bestuursleden nemen afscheid, nieu we worden verkozen. Vaak wordt voor een jaarvergadering een spre ker uitgenodigd. Meestal iemand die op teelttechnisch vlak iets te vertel len heeft. Deze week was ik op een vergadering waar de spreker nu eens niet teeltgericht was. De spreker was de geestelijk adviseur, die afscheid nam. Zijn onderwerp was: 'de ande re zorgen van boer en tuinder'. Dit ging met name over de spanningen die binnen een gezinsbedrijf aanwe zig zijn. Spanningen die meestal pas aan de orde komen als het in het be drijf niet naar wens gaat. Ook het probleem van aandacht voor de kin deren sneed de geestelijk adviseur nogal scherp aan. Uit de praktijk was hem gebleken dat het daar in de gezinsbedrijven nogal eens aan schort. Wat vaak tot grote proble men kan lijden. Vergaderingen en bijeenkomsten hebben ook een andere funktie ge kregen. Het bevorderen van de so ciale kontakten tussen bestuurders en leden, en de leden onderling. Op teelttechnisch vlak is men zo gespeci aliseerd bezig, dat bij wijze van spre ken de ene tuinder niet meer weet, waar z'n buurman mee bezig is. Dit leidt maar al te vaak tot situaties, dat men elkaar te weinig opzoekt. Op zo'n algemene vergadering is iedereen met hetzelfde bezig. Men ontmoet weer mensen die al lang uit het gezichtsveld verdwenen waren. Dan valt er heel wat bij te praten. Naast bestuurlijke perikelen komen Vrijdag 23 november 1990 Ongeveer 60-70% van de knolselde rij is in WEST-BRABANT gerooid. Met opbrengsten van 40.000 kg per ha kunnen de telers tevreden zijn. Dit betekent dat de knollen ongeveer 1 kg per stuk wegen. De prijs hand haaft zich rond de kontraktprijs van 18 cent. Alle gekontrakteerde knol len gaan vlot weg zodat voorzichtig aangenomen mag worden dat het af zetseizoen zich gunstig kan ontwik kelen. Aan de kwaliteit ligt het niet want die is zeer goed. Vooral de export naar Frankrijk loopt vlot. Door de droge zomer in Frankrijk is de knolselderij daar ver achter gebleven. Op lange termijn worden er nog geen zaken gedaan al zijn er telers die voor 22 cent op ja- nuarilevering verkocht hebben. Tot nu toe kopen de afnemers voor dag prijzen. Toch zijn er weinig vrije te lers die voor 18 cent hun produkt gaan verkopen. De meeste rooiers zijn weer in die mate aangepast dat ,de knollen beter de grond uitkomen. Vooral aan het ontbladermechisme is bij bietenrooiers gesleuteld om zo weinig mogelijk blad mee te rooien. In combinatie met een lagere snel heid van de klepels hoeven de knol len niet zo diep meer gerooid te worden. Voor degenen die nog moeten rooien is het te hopen dat de vorst nog even wegblijft. Op dit moment is het te nat om te rooien. Een grotere export zal de prijs moeten maken omdat het areaal dit jaar hoger ligt. Met tegen vallende opbrengsten in belangrijke teeltgebieden elders moet dat lukken. De gevolgen van de twee stormen af gelopen voorjaar zijn op een aantal bedrijven nog te merken. Vooral die bedrijven die nog een aantal ver schillende groenten telen. Teelten zijn daar opgeschoven of door el kaar gegooid met als gevolg dat de vruchtwisseling niet meer volgens plan verloopt. Een extra grond- ontsmetting zal nodig zijn. Bedrij ven die in een kapot gewaaide kas maar één gewas hadden kennen dit probleem niet. Problemen met glas resten doen zich hoegenaamd niet voor al vreesde een groot aantal tuinders hier wel voor. Doordat met een zandschepje de getroffen kas systematisch is afgegraven zijn vrij wel alle glasscherven geruimd. De voorraden nieuwe ruiten zijn op veel bedrijven groter dan vorig jaar. Niemand wil meer het gevaar lopen dat bij stormschade op grote schaal het glas binnen enkele dagen is uit verkocht. Gebleken is dat bij snel herstel het gewas in de kas, bij lage temperaturen, weinig schade oploopt. Er wordt nogal propaganda ge maakt en commissies gevormd om de akkerbouwers te stimuleren om vollegrondsgroente te gaan telen. THOLEN zou bij uitstek geschikt zijn, maar de belangstelling is tot nog toe matig. Het vrijwel ontbreken van zoet water voor beregening is tot nog toe steeds een handicap geweest in ons gebied om bij veel groentegewassen een kwalitatief en kwantitatief goed pro dukt te telen. Er is in het verleden hier van alles al geteeld op de kleine re akkerbouwbedrijven, maar van wege de wisselende resultaten door dikwijls veel overproduktie op de binnenlandse markt gepaard gaande met lage prijzen is veel weer verdwe nen. De vele uren die een veiling- klaar produkt meestal kosten wor den dan soms zeer slecht betaald. Met minder uren meer presteren is in de vollegrondsgroenteteelt met be hulp van mechanisatie en oogstme- thoden een must geworden, terwijl dit alles nog moet leiden naar een kwalitatief beter produkt om de con currentie met het buitenland aan te kunnen, want daar zit men ook niet stil. Dit kan echter alleen op grote gespecialiseerde bedrijven gereali seerd worden. Dit alles maakt de start voor beginnende groentetelers in ons gebied er momenteel niet aan trekkelijker op. Met een goede bege leiding zijn er voor een aantal bedrij ven die zich min of meer willen spe cialiseren hopelijk toch nog wel mo gelijkheden, wanneer men zich geza- melijk richt op exportprodukten waarmee men een markt op kan bouwen. Het is een verheugend feit voor ons gebied dat veiling St. Annaland e.o. weer uit de as herrijzen zal met de nieuwbouw van 1,7 miljoen. Na de grote brand vorig jaar midden in het vroege-aardappelseizoen vroeg menig lid zich toch wel af of de veiling dit nog wel te boven zou komen. Met de hoge en volledige verzekering en bovenal door de di- rekte inschakeling van deskundigen kan men straks met moderne gebou wen en o.a. drogerijen weer met nieuwe moed van start gaan. Alle le den zijn er dan ook van doordron-, gen dat men de veiling niet kan mis sen, zodat ze vrijwel unaniem achter de beslissingen van het bestuur staan. op, voornamelijk de afdelingsverga deringen, andere zaken zoals b.v. ruimtelijke ordening, hinderwetver gunningen, bestemmingsplannen, etc. aan de orde. Vooral in gebieden waar deze problematieken zich voor doen, zijn dit hete hangijzers: Er worden dan ook pittige discussies gevoerd. Dan zijn er in de wintertijd ook nog de SEV-avonden. Onderwerpen die op zulke avonden besproken worden zijn toch weer anders. Te denken daarbij is: arbeidsongeschiktheids voorzieningen oudedagsvoorzienin gen in de tuinbouw, subsidiemaatre gelen, maatschappen, enz. Al met al is er in de wintertijd ge noeg te doen voor de tuinders in de Baronie. Want naast bovengenoem de bijeenkomsten zijn er altijd nog de teelttechnische zaken die uitgespit moeten worden. Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 november wordt in de Coöperatieve Venlose Groentevei ling (VGV) te Venlo de Tuinbouw vakbeurs Zuid Oost Nederland ge houden, telkens van 13.00 tot 22.00 uur. Het is voor de tweede keer dat deze'beurs wordt gehouden. De netto standruimte bedraagt 7000 m2, tegenover ca. 4000 m2 vorig jaar. De Tuinbouw vakbeurs Ven- lo/Grubbenvorst, die onder auspi ciën van de NTV wordt gehouden, is regionaal van opzet. Onder het woord regio worden mede de aan grenzende delen van Duitsland en België verstaan. De VGV is ge vestigd aan de Hagerhofweg 2 te Venlo. De nieuwe vakbeurs 'Groen' voor tuin, park en rekreatie is goed be zocht, zo laat de Jaarbeurs te Utrecht weten. J. Goorden (L), een broer van de teler, en L. Boe zorgen dat de knollen schoon opgeladen worden, dat wil zeggen, met zo weinig mogelijk tarra. Knollen die niet goed gekapt zijn of met een te lange wortel - waaraan nog grond hangt - worden nagereinigd. Akkerbouwer A. Goorden uit Oud-Vossemeer rekent erop dat van zijn vroegst gerooide knol selderij een opbrengst van minstens 50 ton per ha komt. "Dat is een goede opbrengst. Dit is mede veroorzaakt doordat het vrij lichte grond betreft, waarop het gewas dit voorjaar vlot kon kiemen en aan de groei gaan. Voor de zwaardere percelen gold dit vaak niet". De teler denkt overigens dat de opbrengsten van de knolselderij in het algemeen goed zijn dit jaar. Hij teelt 4 ha van dit gewas, waarvan nu 2.40 ha gerooid en afgeleverd zijn. De heer Goorden begon met rooien op 26 oktober, regende vervol gens een week uit en hervatte de werkzaamheden op 7 november. Hij is vroeg in het seizoen begon nen, omdat de kilo's eronder za ten. De overige 1.6 ha zitten nog in de grond^ De teler kan de ze vrij verkopen. Voor het bewa ren van de knollen is een lege ui- encel beschikbaar, maar zo mo gelijk slaat hij ze gewoon buiten op. In geval van een slechte prijs bewaart hij ze soms wel tot in maart. Volgens Goorden ligt de prijs in- cl. BTW momenteel rond de 17 cent per kg., en dat is zijlis in ziens te weinig. De eerste knollen zijn echter wel vlot afgenomen, wat dat betreft is het seizoen dus goed begonnen. De knolselderij die Goorden nu al heeft afgele verd is allemaal geëxporteerd, naar België, Frankrijk en Italië. De handelaar met wie de teler te maken heeft is de firma Liedo te Roosendaal. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 19