Toepassing warmtekracht koppeling op eigen bedrijf De Vijfde Rassenlijst van Bomen is verschenen Rooipremie ingesteld voor appelbomen Minister Alders reikt Milieuprijs Westland uit Bijdrageregeling kleine gasafnamen tuinbouw ook voor 1990 Deense fruitteelt beperkt van omvang Landbouwschap en Delfland sluiten milieuconvenant glastuinbouw Nieuwe mijlpaal bij veiling Delft-Westerlee Finland heft licentiesysteem op de import van appelen op Warmtekracht koppeling raakt in de glastuinbouw steeds meer ingebur gerd. In een eerste artikel over dit onderwerp (ZLM-blad 2 november j.l.) hebt u kunnen lezen wat w.k. is, hoe het werkt en waarom het steeds sterker in de belangstelling komt te staan. In dit artikel gaat het over de toepassing van een w.k.-installatie op het eigen bedrijf. Ten aanzien van het plaatsen van een wk-installatie op het bedrijf moet de ondernemer nogal wat af wegingen en keuzes maken. Dit ze ker voor de aanschaf van de installa tie op zich, het inpassen van de in stallatie op het verwarmingssysteem en het elektriciteitsnet, en het plaat sen van de installatie. Aanschaf Met betrekking tot de aanschaf van de wk-installatie kan de ondernemer in sommige regio's kiezen tussen een nutsbedrijf-optie, een eiland-optie en een parallelbedrijfoptie. Nutsbedrijven-optie. Hiervan spreekt men wanneer de wk- installatie geïnstalleerd wordt op het tuinbouwbedrijf, maar eigendom blijft van het nutsbedrijf. In de praktijk spreekt men dan van exploi tatie van wk-installatie door het nutsbedrijf. Het bedrijf betaalt een vast-huur- tarief aan het nutsbedrijf. Vaak wordt tevens een speciale aansluiting voor de teruglevering van electrici- teit aan het nutsbedrijf geplaatst. Het tuinbouwbedrijf betaalt een vast huur tarief voor de wk-installatie. De verstookte hoeveelheid aardgas komt voor rekening van het tuin bouwbedrijf, maar wordt vaak ver rekend met de hoeveelheid terugge- leverde electriciteit. De investerings- en exploitatiekosten zijn van zelfsprekend voor het nutsbedrijf. Eiland-optie. De installatie is eigen dom van de kwekerij. De warmte en electriciteitsproduktie wordt op het eigen bedrijf benut. De capaciteit van de wk-installatie met name de electriciteitsproduktie, wordt op de vraag van het bedrijf afgestemd. De bedrijfstijd van de wk-installatie is gelijk aan het aantal uren aan elec- triciteitsbehoefte op het tuinbouw bedrijf. De investerings- en onder houdskosten zijn voor de kwekerij. Parallelbedrijf-optie. Van deze optie spreekt men wanneer het tuinbouw bedrijf zelf een wk-installatie koopt en tevens heb nutsbedrijf een aan sluiting voor terugleverantie van electriciteit aan het openbaar net laat plaatsen. De aansluitingskosten worden in de regel door het tuin bouwbedrijf betaald. Duidelijk is dat de investerings- en onderhouds kosten van de gehele installatie door het tuinbouwbedrijf betaald worden. Wanneer nu het nutsbedrijf een re delijke vergoeding betaalt voor de teruggeleverde hoeveelheid kWh, kan de capaciteit van de te plaatsen wk-installatie afgestemd worden op de warmtevraag van het tuinbouw bedrijf. Omdat de warmtevraag van de kwekerij veel hoger is dan de elec- triciteitsvraag, kan de wk-installatie veel meer draaiuren maken dan bij de eiland-optie. Aansluiting De wk-installatie dient te voorzien in de primaire warmtevraag van de tuinbouwkas. Dit wil zeggen de wk- unit voorziet in eerste instantie in de verwarming van de kas. Zodra er meer warmte in de kas gevraagd wordt, schakelt de centrale verwarmingsketel in en vult deze warmtebehoefte aan. Bij een gerin gere warmtebehoefte schakelt de cv- ketel eerst af en daarna pas de wk- unit. Een en ander is op elkaar af te stemmen met behulp van mengklep- pen bij aansluiting van cv-ketel en wk unit op het verwarmingscircuit. Om de warmte van de wk-installatie voldoende af te voeren, zal ervoor gezorgd moeten worden dat de aanvoer-watertemperatuur niet meer bedraagt dan ca. 70 graden celcius. Dit kan eenvoudig worden gereali seerd door de wk-installatie water- zijdig in de retour van het ketelcir cuit aan te sluiten. Dit houdt in dat de retour van het verwarmingscircuit wordt aangesloten op de ingang van de warmtewisselaar van de wk-unit en de uitgang wordt aangesloten op de ingang van de cv-ketel. Dit is te realiseren door middel van parallel schakeling van de wk-unit in kombi- natie met mengkleppen. Er dient gekontroleerd te worden of de warmte-afgiftecapaciteit van het verwarmingscircuit in de kas vol doende groot is. Het kan raadzaam zijn om de wk-unit aan te sluiten op restwarmte-opslagtanks. Tijdens warme dagen kan zich namelijk de situatie voordoen, dat er wel electri citeit nodig is (assimilatie lampen branden bij een bewolkte hemel), maar dat de kastemperatuur hoog genoeg is. Het warme water van de wk-unit kan dan overdag opgeslagen worden in de restwarmtetanks en in de nacht weer uit de tanks gepompt worden voor het verwarmen van de kas, als de wk-unit uitgeschakeld is. B.J. Elsman, sekretaris kring Langstraat van de ZLM De Vijfde Rassenlijst van Bomen is verschenen. Deze rassenlijst geeft beschrijvingen en gebruiksmogelijk heden van de aanbevolen klonen van vegetatief vermeerderde bos- en laanbomen. Tevens bevat deze ras senlijst een overzicht van de aanbe volen herkomsten van generatief vermeerderde bos- en laadbomen. Bos- en boombeheerders, boomkwe kers en zaadhandelaren kunnen deze rassenlijst raadplegen voor het ma ken van een verantwoofde keuze van plantmateriaal bij de aanleg van een bos of beplanting. Ten opzichte van de Vierde Rassen lijst voor Bosbouwgewassen is deze vijfde rassenlijst op een aantal pun ten gewijzigd. Zo is het uiterlijk ver anderd: er is nu een handzaam boek werkje verschenen, in plaats van een losbladig systeem. Ook is de in houd van deze rassenlijst aanzienlijk uitgebreid. Bij de vegetatief ver meerderde gewassen is het aanbevo len sortiment populieren sterk gewij zigd en vergroot. Bij de gewassen populier en wilg is opgenomen welke klonen geen vruchtpluis produceren (belangrijk bij de keuze van klonen voor stedelijk groen). Bij wilg en iep is een aantal klonen afgevoerd om dat ze vatbaar bleken te zijn voor resp. watermerkziekte en een nieuwe stam van de iepeziekteschimmel. Veel klonen zijn nieuw of opnieuw opgenomen bij de gewassen iep, es, esdoorn, boskers, robinia en els. Bij de generatief vermeerderde ge wassen is het overzicht van de Ne derlandse herkomsten ten behoeve van de zaadwinning uitgebreid met vijf gewassen. Aan het overzicht zijn vooral bij de loofbomen veel nieuwe opstanden toegevoegd. De Vijfde Rassenlijst voor Bomen is te bestellen door 19,75 over te ma ken op postgiro 1037754 van druk kerij en uitgeverij Leiter-Nypels bv, Postbus 831, 6200 AV Maastricht, ovv 'Vijfde Rassenlijst van Bomen'. Voor meer dan 3 exemplaren tegelijk bestellen gelden reducties. Fifth fist of aporoveé eiones «tö pfovern-nces of trees Het Landbouwschap en het Hoog heemraadschap van Delfland willen begin volgend jaar een convenant af sluiten over het terugdringen van lo zingen door de glastuinbouw. In het beheergebied van Delfland moeten de lozingen van gewasbescher mingsmiddelen naar het oppervlak tewater vóór 1995 met 80 procent worden teruggebracht. De uitstoot van meststoffen (stikstof en fosfaat) moet in dezelfde periode met 40 pro cent verminderen. Het af te sluiten convenant heeft be trekking op een tuinbouwgebied van 4200 hectare, waarin eveneens zo'n 4200 bedrijven gevestigd zijn. Met de uitvoering van het convenant is tot en met 1995 een bedrag van 1,15 miljoen gulden gemoeid. Voor het bijeenbrengen van dit bedrag komt er een regionale heffing die ruim 850.000 gulden moet opbren gen. Het restant wordt gefinancierd uit opcenten op de Landbouw schapsheffing. In totaal beslaat de glastuinbouw in Nederland 9550 hectare. De helft hiervan valt onder het nu overeenge komen convenant met het Hoog heemraadschap van Delfland. Minister Alders (l) reikt de milieuprijs uit De Milieuprijs Westland 'De zilve ren wesp 1990' is dit jaar voor het eerst uitgereikt aan een tuinder. Mi nister J.G.M. Alders van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft op woensdag 14 november in De Naald te Naaldwijk de prijs overhandigd aan C. Janssen. Hij kreeg deze prijs omdat hij het initiatief heeft geno men voor het op grote schaal ge scheiden ophalen van tuinbouwaf- val. De bewindsman heeft tevens de eerste Groene diamant uitgereikt. Deze onderscheiding, voor personen die zich zonder eigenbelang inzetten voor het milieu, is toegekend aan J.G.J. van der Hoeven. Het bestuur van het Landbouw schap heeft ook voor 1990 een bij drageregeling kleine gasafnamen tuinbouw vastgesteld. Op grond hiervan kunnen tuinders met een gasverbruik van maximaal 30.000 Voor het eerst in de geschiedenis heeft veiling Delft-Westerlee een omzet bereikt van 350.000.000, Op maandag 12 november 1990 is door Edeka met een druk op de knop tijdens de veiling van tomaten deze omzet gerealiseerd. De hoogste jaaromzet tot nu toe werd bereikt in 1987 met 344.000.000,—. kubieke meter per twaalf maanden een financiële tegemoetkoming krijgen. De tegemoetkoming houdt in dat tuinders het verschil vergoed krijgen tussen het zogenaamde kleinverbrui kerstarief en het tuinbouwtarief. Hierbij worden bedragen van min der dan honderd gulden niet be taald. Als op de gasaansluiting ook de woning is aangesloten wordt voor de toepassing van de regeling 5000 mJ in mindering gebracht. Aanvraagformulieren zijn verkrijg baar bij de gewestelijke raad van het Landbouwschap. De aanvraag over 1990 moet uiterlijk 31 augustus 1991 binnen zijn. Exploitanten van appelboomgaar den die het voornemen hebben deze te rooien kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een rooipremie, in het kader van de Uitvoeringsregeling EEG- rooipremie appelbomen 1990. Dit deelt het ministerie van C.N.V. mee. De belangrijkste voorwaarden zijn: - De gehele boomgaard moet binnen drie maanden na de goedkeuring van de aanvraag door de directeur LNO, doch uiterlijk vóór 1 april van het jaar volgend op de aanvraag, ineens worden gerooid; - De te rooien oppervlakte moet meer dan één ha omvatten. Per ha dienen meer dan 400 gezonde appel bomen voor te komen die een nor- De Deense fruitteelt is van beschei den omvang. Bij bepaalde fruitsoor- ten komt de totale produktie niet verder dan 30% van de totale con sumptie. Appelen is binnen de fruit teelt de belangrijkste fruitsoort met een totaal areaal van ruim 3.000 ha. De Deense organisatie van beroeps fruitteelt ziet een zonnige toekomst voor het Deense fruit en verwacht een verdubbeling van de appelpro- duktie in de komende 5 jaar. Men probeert zich vooral te richten op de 'speciale kwaliteitsappelen' die de Deense fruitteelt op het juiste spoor moet zetten. Begin dit jaar kondigde Finland al aan het licentiesysteem bij de import van appelen te vervangen door een systeem van invoerrechten zoals dat tegenwoordig ook wordt toegepast door Zweden en Noorwegen. On- 18 langs zijn de invoertarieven bekend gemaakt. Van 1 juli t/m 30 novem ber geldt een invoertarief van 50%, van 1 december t/m 28 februari 6% en van 1 maart t/m 30 juni 10%. Overzicht Deense fruitteelt aantal areaal produktie 1) bedrijven (ha) (ton) Appels 623 3.105 25.350 Peren 340 417 2.832 Kersen 322 1.656 10.420 Aardbeien 919 1.198 6.461 Bessen 371 1.229 3.259 1) in 1988 male productie appelen kunnen voortbrengen en die jonger zijn dan 20 jaar. Het mag verder niet gaan om appelbomen die persappelen voor de ciderbereiding voor tbrengen; - De gerooide bomen moeten voor heraanplant ongeschikt worden gemaakt; - Gedurende vijftien jaar mogen in de boomhaard waarop de rooiwerk- zaamheden betrekking hebben geen appelbomen worden geplant en mag de overige met appelbomen beplante oppervlakte van het bedrijf niet wor den uitgebreid. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe exploitanten of eigenaars. Aanvragen kunnen worden inge diend tot en met 1 december 1992. De rooipremie bedraagt 3.500 ECU per ha. Het bedrag in guldens wordt berekend volgens de landbouwomre- keningskoers van het moment van aanvraag. Voor de periode van 1 juli 1990 tot en met 30 juni 1991 is de premie circa 9.205 gulden per ha. Aanvraagformulieren en aanvullen de informatie kunnen worden ver kregen bij de districtsbureauhouder van de directie Landbouw, Natuur beheer en Openluchtrecreatie in de provincie. Na indiening van de aan vraag en na controle van de gegevens door het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau ontvangt de aanvra ger binnen twee maanden bericht over de aanvraag. Vervolgens moe ten binnen drie maanden de opgege ven percelen worden gerooid. Na controle wordt binnen twee maan den de premie uitbetaald. Vrijdag 23 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 18