DLT DLV start studiegroepen mineralenboekhouding Tips voor schonere intensieve veehouderij Leucose bij rundvee Voorfinanciering mestfabrieketi wordt probleem Proefstation ontwikkelt nieuw type vleesvarkenshok zu Groepshuisvesting geeft nog problemen Runder- en kalversektor in de EG Mest de stal uit: moeilijker dan verwacht Opdeling mammoet rundveebedrijven in de voormalige DDR Koeiengekte in Zwitserland Het DLV-team rundveehouderij Breda heeft de afgelopen periode veel aandacht gegeven aan prakti sche voorlichting op het gebied van milieu. Ook de veehouders tonen een grote belangstelling voor een mi- lieugerichte bedrijfsvoering. Afgelopen voorjaar en zomer is de milieuvriendelijke aanwending van drijfmest ruimschoots aan de orde geweest. De deelname aan BAP ver loopt voorspoedig en biedt de moge lijkheid voor een aangepast be- mestingsbeleid op grasland. Nog steeds komen bij het team vra gen over milieu-investeringen, zoals mestopslag, krachtvoercomputer, mestaanwending, enz. De DLV geeft voorlichting over de technische en economische aspecten en tevens over de subsidiemogelijkheden. De stu dieclubs maken voor hun winterpro- gramma's ruimschoots gebruik van de DLV-thema's emissie-arme mestaanwending, BAP (Bemestings Advies Programma), enz. Een nieuw onderwerp is de Minera lenboekhouding voor het rundvee houderijbedrijf. Ter introduktie hiervan vraagt de DLV uw speciale aandacht. Het DLV-team rundvee houderij wil in de komende maan den met 6 studiegroepen, voor 8 a 10 deelnemers per groep, van start gaan. In 6 halve dagen komt het vol gende aan de orde: Doel van en uitleg over de minera lenboekhouding (uitleg formulier). Gebruik van de mineralenbalans (vergelijken van resultaten, minera- lenstromen op het melkveebedrijf, mogelijke maatregelen op het bedrijf). Betere benutting bij bemesting (be mesting op de norm, emissie-arme mestaanwending, planning voor het komende groeiseizoen). Veevoeding in de weideperiode (voe ren op norm soort krachtvoer, aan passing beweiding). Veevoeding in de stalperiode (plan ning voeding in de stalperiode). Mineralenmanagement en ekonomie (bedrijfseconomische bereke ningen). Kortom het doel van deze studie groepen is inzichtvergroting van de mineralenstromen op het eigen be drijf en de mogelijke maatregelen die het milieu minder belasten. De kosten voor deelname aan een derge lijke studiegroep bedragen slechts 30,voor het kursusmateriaal. Voor informatie en/of opgave kunt u kontakt opnemen met: het DLV- team Rundveehouderij te Breda, tel. 076-203190 (iedere werkdag be reikbaar). De mestfabrieken zitten dringend verlegen om geld om de nieuw te bouwen fabrieken te kunnen voorfi nancieren. De banken zijn echter pas bereid om te financieren, zodra de leveringscontracten en de bestem mingsheffingen een feit zijn. De hef fingen komen echter pas in 1992 be schikbaar. De NCB is zeer ongelukkig met deze gang van zaken. Men vreest dat het nog langer uitblijven van kredietga ranties inkrimping van de veestapel naderbij brengt. Met name in Hel mond, waar proeffabriek Promest graag een begin maakt met de groot schalige mestverwerking, wordt met smart op financiële middelen gewacht. Bij de Helmondse mestfabriek gaat hem om een voorfinanciering van minstens enkele miljoenen guldens. Groepshuisvesting van drachtige zeugen met een voerstation is nog niet geschikt voor invoering op grote schaal in de praktijk. Dat blijkt uit een tussenbalans, die door het prak tijkonderzoek varkenshouderij is opgemaakt. De belangrijkste knel punten liggen nog op het terrein van arbeid en arbeidsorganisatie. Een goede kontrole van de zeugen kost bij groepshuisvesting veel tijd. Ook op het gebied van gezondheid en gedrag van de dieren valt er nog veel te verbeteren. Dit betreft met name klingbijten en overmatige agressie. Klauwbeschadigingen ko men veel voor in stallen met beton- roosters. De technische resultaten zijn bij groepshuisvesting bevredi gend. Het onderzoek naar groeps huisvesting zal zich in de toekomst onder andere meer richten op alter natieven voor het voerstation. Exemplaren van het proefverslag kunnen worden verkregen door 7,50 per verslag over te maken op postgirorekeningnummer 51.73.462 ten name van het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen, onder vermelding van rapportnum mer P 1.54. Vrijdag 23 november 1990 Veel hangt af van de vraag, of de Europese Commissie in Brussel toestaat dat de mestverwerkingsfa brieken een overheidssubsidie van 35 procent ontvangen. De Commissie zoekt eerst uit of andere lidstaten hiermee problemen hebben. Voor de runder- en kalversektor was het niet mogelijk enigszins nauwkeu rige cijfers over de ontwikkelingen in de EG (12) te produceren door het ontbreken van cijfers van enkele lidstaten, te weten België en Frank rijk. Niettemin konstateerde het Produktschap Vee en Vlees een aan tal vermeldingswaardige ontwikke lingen. Aan de hand van beschikba re cijfers is te verwachten dat in de EG (11) het aanbod aan volwassen slachtrunderen met 0,1% zal afne men, en met 0,9% dat van kalveren. Opmerkelijk is een afname van de omvang van de rundveestapel in Spanje, die in mei/juni ongeveer 6% kleiner was dan vorig jaar. In de meeste lidstaten was er een lichte toename van de rundveestapel op te merken, voornamelijk veroor zaakt door een uitbreiding van het vlees veebestand. De kategorie melk koeien van 2 jaar en ouder liep over al terug. In Nederland met 2,8%, in Duitsland 3,0% en Spanje 8,2%. Opvallend is, aldus een nota van het produktschap, de toename van de kategorie andere koeien van 2 jaar en ouder (vnl. zoogkoeien) met 18% in Duitsland ca. 12% in Ierland en goed 7% in Engeland. In vrijwel alle lidstaten steeg het aantal mannelijke dieren van 1 tot 2 jaar. O.-Duitsland De melkproduktie in Duitsland Oost zal met 20% worden verlaagd, aldus afspraken met de DDR en de EG. Dat betekent een vermindering van de totale rundveestapel van 5,8 tot 5,2 miljoen. Dat betekent een extra aanbod van 200.000 ton rundvlees, dat vrijwel geheel zal worden afgezet in derde landen, vnl. de Sovjet-Unie en Roemenië Hoe kunnen pluimveehouders en varkenshouders op hun bedrijf het milieu ontzien? Het antwoord op de ze vraag geeft de brochure Milieu Bedrijf van het Landbouwschap. De brochure gaat over fosfaatarm voer, het Mineralen Aanvoer Regi stratie Systeem en apparaten voor het emissie-arm uitrijden van mest. Hoe kun je het beste de mestsilo af dekken? De nieuwste drinkwater systemen worden besproken. Deze zijn bedoeld om vermorsen van wa ter te voorkomen en het volume van de mest binnen de perken te houden. De brochure is aan te vragen op tele foonnummer: 070-3526780. De laatste maanden is in de pers her haalde keren aandacht geschonken aan de rundveeziekte leucose. Op merkelijk was dat het weer -illegale- importen waren die hierbij het meest opvielen. Wat is deze leucose nu eigenlijk? Het is een besmettelijke aandoening van rundvee, die wordt veroorzaakt door een virus, en die vooral overge bracht kan worden door besmette melk. Een dier dat besmet raakt kan na langere tijd problemen krijgen met zijn witte bloedcellen. Gezwellen van de lymfeklieren, en verschijnse len van algemene uitputting (dor- haar, ernstige vermagering, verdwij nen van de melkgift) zijn de belang rijkste kenmerken. Dieren kunnen soms vele jaren besmet zijn alvorens ze verschijnselen vertonen. Veel die ren zijn zelfs al geslacht voor er iets aan valt waar te nemen. Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld dat de ziekte niet overgaat op de mens. In sommige gebieden van de wereld (Japan, het vroegere Oost- Duitsland) zijn vele tientallen pro centen van de veestapel besmet! Het valt te begrijpen dat de hierboven ge noemde verschijnselen grote finan ciële schade veroorzaken. Omdat in het gebied van de EEG nog volop leucose voorkomt wordt door de ge zondheidsdiensten bij importvee ook op leucose onderzocht. De gezond heidsdienst in Zuid-Nederland heeft de afgelopen jaren jaarlijks tiental len positieve dieren bij dit importon- derzoek weten te onderscheppen. Feitelijk is Nederland vrij van deze ziekte, en zou importonderzoek vol doende moeten zijn om dit zo te houden. Op basis van een nieuwe EEG-verordening is in 1990 van alle melklevercnde bedrijven tweemaal melkonderzoek verricht. Van de niet- melkleverende bedrijven is bloedon derzoek verricht. Het resultaat hier van is geweest dat Nederland nu voldoet aan de eisen die de EEG stelt om als land officieel leucose-vrij te worden. Het voordeel zit nu in het feit dat Nederlandse dieren nu zon der nader leucose-onderzoek geëx porteerd kunnen gaan worden. Wel is bij dit onderzoek gebleken dat enkele bedrijven in Nederland niet vrij waren. In Brabant en Limburg betrof dit drie melk leverende, en vijf niet-melkleverende bedrijven. Op de ze bedrijven zijn de positieve dieren inmiddels geruimd. Deze bedrijven worden vervolgd totdat alle positieve dieren geruimd zijn, en daarna minstens twee jaar negatief zijn be vonden. Buurtbedrijven hoeven niet bang te zijn voor het overslaan van de infectie. Bij dit virus blijft de ver spreiding in principe beperkt tot het bedrijf waar een besmet dier terecht is gekomen. Bij bovenstaande bedrij ven is dit bijna altijd terug te voeren tot importdieren. De besmetting binnen een bedrijf gaat via het laten drinken door de kalveren van melk, afkomstig van Het blijkt moeilijk te zijn de mest volledig uit de stal te verwijderen. Op het Proefstation voor de Var kenshouderij blijft, met diverse mestafvoersystemen, gemiddeld zo'n 15 cm dikke mest achter. Hoe langer de mestkanalen zijn en hoe meer bochten erin zitten, des te meer mest blijft erin achter. Het dro gestofgehalte van de mest en de fre quentie van mestafvoer hebben geen invloed op de hoeveelheid achterge bleven mest. De kosten voor het transport van de mest vanuit de s|»l len naar de silo varieerde in dit ön- derzoek van 1,70 tot 2,90 per ku bieke meter. Exemplaren van dit proefversifrg kunnen worden verkregen döor 7,50 per verslag over te maken bp postgirorekeningnummer 51.73.462 ten name van het Proefstation vöor de Varkenshouderij te Rosmaltfn, onder vermelding van rapportnum mer P 1.55. De Duitse minister van Landbouw is van mening dat de grote rundveebe drijven in de - nu voormalige - DDR moeten verdwijnen, al was het alleen maar uit milieuoverwegingen. Het betreft de z.g. Kombinate Industriel ier Tierproduktion. Voor zover de Treuhand - Beheersinstituut - daar toe de mogelijkheid daartoe de be voegdheid bezit, zou dit instituut de ze bedrijven moeten opdelen aan in dividuele ondernemers. In bepaalde gevallen zou voortzet ting van deze bedrijven door een aantal ondernemers gezamenlijk verder geëxploiteerd mogen worden. Stichting Gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Brabant besmette dieren, door intensief con tact met besmette dieren, en door bloedcontact. Bij dit laatste kan ge dacht worden aan de handschoen van de inseminator of de dierenarts. Importen zijn in het verleden al vaak de oorzaak van grote ziekte- uitbraken geweest. Illegale importen zijn natuurlijk nog een veel groter ri sico. De eerste illegale importen waarbij grote aantahen dieren posi tief reageerden op leucose zijn in middels al aangetroffen. Nederland is feitelijk leucose-vrij. Bij een normale bedrijfsvoering hoeft U nergens bang voor te zijn. Import vergroot het risico, ondanks het extra onderzoek dat de Gezond heidsdiensten in Nederland uitvoe ren. Illegale import is natuurlijk helemaal verwerpelijk. Veel dichte vloer, een bolle vloeruit voering, metalen roosters en voede ring via de trog: dat zijn een paar van de kenmerken van een nieuw ty pe vleesvarkenshok, dat op het Proefstation voor de Varkenshoude rij zal worden beproefd. Het hok- ontwerp is tot stand gekomen na uitvoerige bestudering van de grond principes van een hokuitvoering voor gespeende biggen en vleesvar kens. Daarbij is zowel de invalshoek "dier" als "diervtrzorger" belicht. Het uiteindelijke hok zal plaats bie den aan tien groeiende varkens. Exemplaren van het proefverslag kunnen worden verkregen door 7,50 per verslag over te maken op postgirorekeningnummer 51.73.462 ten name van het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen, onder vermelding van rapportnum mer P 1.57. Na een eerste constatering van de koeiengekte in Zwitserland is thans opnieuw bij een aantal runderen on derzoek verricht. Het ziet er naar uit dat reeds bij een tweetal runderen de ernstige verdenking bestaat dat deze ook door de koeiengekte zijn aan getast. De consumentenorganisaties hebben erop aangedrongen het vervoederen van diermelen aan het rundvee met ingang van onmiddellijk te ver bieden. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 17