Fokdag K.W.P.N, paarden in Nieuwvliet Reklame voor Nederlandse kaas in Duitsland verlegt koers "Dq schmeckt man die Kaaskunst" Oude zuivelbenatningen Mengelingen Zaterdag 10 november organiseerde het fokdistrikt Zeeuws-Vlaanderen van het K.W.P.N. weer haar jaar lijkse keuring voor warmbloedpaar- den ingeschreven bij het K.W.P.N. en bij haar Belgische zusterorganisa tie het Belgisch Warmbloed Paard. Het aantal inschrijvingen was enorm hoog, ongeveer 150 deelnemers, een nieuw rekord op deze voor de der tiende maal georganiseerde kracht meting die plaatsvond in de binnen- manege van de als altijd gastvrije fa milie Riemens. Ondanks het getal dertien geen pro blemen, alles was door het bestuur van "Zeeuws Vlaanderen" voortref felijk georganiseerd, 's Morgens werd om 9 uur begonnen, een uur eerder dan anders, wat weinig pu bliek zo vroeg. Ook wat veel paar den die afwezig bleven en daardoor een steeds inlopend programma, 's Middags veel publiek tijdens met na me de veulenkeuringen veel belang stelling en een uitlopend program ma, maar dat mocht geenszins de aandacht en de animo drukken. Een erg drukke dag ook voor de juryle den van het type rijpaard, de heren Aerts uit Hoogstraten (België), Ley- ser uit Someren-Heide en Verbakei uit Aarle-Rixtel. Mannen doorkneed in dit vak, nodig om vrijwel de hele dag oplettend bezig te zijn en elk paard die beoordeling te geven die ze toekomt. De tuigpaarden werden be oordeeld door Van Dalen uit Tholen en Sanders uit Oostkapelle. Het aan tal tuigpaarden op de keuringen wordt geleidelijk aan groter, maar in aantal worden ze ver door de rij paarden overschaduwd. Voor alle kampioenen waren er ereprijzen be schikbaar gesteld. Kampioen tuigpaard werd Hamone van J. Schellekens uit Loenhout. Bij de rijpaarden werden diverse kampi oenen aangewezen, bij de hengstveu lens Ideal H van G.J. den Hamer uit Zaamslag, Nantana van C. Stoffelen uit Brecht werd als beste merrieveu len aangewezen. Bij de 1- en 2-jarigen werd Glamour van Fr. v. Loon uit Hooge Mierde kampioene, terwijl Kinette van de Heffinck van H. Hamerlinck uit Evergem kampi oene van de 3 jaar en ouderen werd en tevens werd uitgeroepen tot de beste van de hele dag, d.w.z. alge meen kampioen. C.A. Abrahamse Uitslagen 3-jarige ruinen: le premie voor Fellow van P.J. Riemens, Nieuwvliet. Kinette van de Heffinck van H. Hamerlinck, Evergem; kampioene 3 jaar en oudere en tevens algemeen kam pioene. Hengstveulen van Perdaen-Kerckhaert te Sas van Gent, le geplaatst van hengstveulens voor 15 mei geboren. 3 s Nantana van C. Stoffelen te Brecht, le geplaatst van de merrieveulens geboren na 5 mei. Jennifer v. h. Carelshof van E. Verheye te Maldegem, le geplaatst van de 4-7 jarige stamboekmerries. 4-7 jarige stamboekmerries: le premie voor Jennifer v.h. Carelshof van E. Ver heye, Maldegem; Igenia v.h. Hamerveld van E. Maes, St: Niklaas; Charlotte van V. Thys, Wachtebeke; Eurybia van M. de Vriend, Terneuzen. 4-7 jarige ster en keur merries: le premie voor Carole van Chr. de Feyter-Seydlitz, Terhole; Every van H. Zanderink, Hen gelo; Olivia van A. Stoffels, Terneuzen; Cita van J. Noordhoek, Kortgene. 3-jarige merries: le premie voor Kinette v.d. Heffinck van H. Hamerlinck, Ever gem; Daphé de Bornival van W..Taets, Lembeke. 1-jarige hengsten: le premie voor Monte Carlo van E. Verheye; Hyperion van Ruisaard-v. Overbeeke, Hoede- kenskerke. Tuigpaard veulen: le premie voor Ivo van J. Boone, Middelburg; liana van W. Kosten, Middelburg; Irma van Lous- Roose-Wondergem, Oostkapelle. 1 t/m 3-jarige tuigpaarden: le premie voor Hamone van J. Schellekens, Loen hout; Fibavia van J. Boone, Middelburg; Fabiola van J. Boone, Middelburg. Oudere tuigpaarden: le premie voor Amone van J. Schellekens, Loenhout; Berto van Lous-Roose-Wondergem, Oostkapelle. Hengstveulens geboren voor 15 mei: le premie voor veulen van Perdaen- Kerckhaert, Sas van Gent; Nimito Red- ford van L. Matthys, Klaprijke; veulen van Perdaen-Mutinga, Sas van Gent; Iri- don van J. de Landmeter, Aagtekerke; Nielo van Spieveldhoek van L. v. Lande- gem, St. Niklaas. Hengstveulens geboren na 15 mei: le pre mie voor Ideal H van G.J. den Hamer, Zaamslag; veulen van H. Hamerlinck, Evergem; Isavanck van H. Poppelaars, Kortgene; Ibrahim van Morel, Bras- schaat; Nativio van J. Vermeulen, Mal degem; New Star van H. Hamerlinck, Evergem; Iban van M. de Jong, Made. Merrieveulens geboren voor 5 mei: le premie voor Nevy van C. Stoffelen, Brecht; Ingrid van M. de Jong, Made; Nandella van R. de Leeuwe, Adegem; Landfrau van Zuidbroek, M. Lijphout, Mariakerke; Iranka van L.W. v. Gilst, 's Heer Hendrikskinderen; Itrichta van J. Goedegebuure, Kapelle; Icarola van Chr. de Feyter-Seydlitz, Terhole; Ischa van Bergwerff, Middelburg; Altamira van Zuidbroek van M. Lijphout, Mariaker ke; Icaria van J. Noordhoek, Kortgene; Nimfe v.d. Mispelaere van J. Vermeulen, Maldegem. Merrieveulens geboren na 5 mei: le pre mie voor Nantana van C. Stoffelen, Brecht; Ionnevanck van H. Poppelaars, Kortgene; Nina v.d. Carelshof van R. de Leeuwe, Adegem; Iris van J. Haak, Hoek; veulen van L. Goorseman, Liede- kerke; Inova van A. Hannewijk, Vrou wenpolder; Norina van Township van L. Matthys, Klaprijke; Iris van F. Rom- mers, Bavel; Iduna van C. Reynierse, Gapinge. 1-jarige merries: le premie voor Fatima v.d. Heffinck van H. Hamerlinck, Ever gem; Marenta van C. Stoffelen, Brecht; Moulalaika v.d. Bouwdonck van J. Schellekens, Loenhout; Myrtille v.d. Ca relshof van E. Verhey, Maldegem; Flash- dance van A. Remans, Bocholt; Mysteri ous Lady van N. Martens, Maldegem; Hella van H. Brooymans, St. Annaland; Hannebal van M. Smiths, St. Philips- land; Marquise de Fremis van W. Mon- nier, Markedaal; Hilde van R. Braspen ning, St. Jansteen: May van Maes-Melis, St. Niklaas; Malyska van O. Loppens, Bussevelde; Haifa M. van Morel, Bras- schaat; Miquella v.d. Tommelberg van J. v. Dijk, Brecht; Mixy Lady van L. v.d. Berg, Wustwezel. 2-jarige merries: le premie voor Gla mour van F. v. Loon, Hooge Mierde; Goodluck van C. Stoffelen, Brecht; Go- siaantje van v.d. Lagewegen-v.d. Struis; Gina van J. v. Muynck, Driewegen; Grandiosa van H. v. Hanegem-L. Savet, Nieuwvliet; Laïka-Royale A. Magniette, St. Maria-Horebeke; Gurora van V. Thys, Wachtebeke; Levetscone van A. de Vlieger, Koewacht; Lugana v.d. Olmran van N. Hebberecht, Lovendegem; Lima de Fribois van M. v. Hecke, Gent. Rubriek bestgaand rijpaard: 1. Every van H. Zanderink, Hengelo; 2. C. Hostess van M. Ouwens, Wouwse Plan tage; 3. Bolivia van A. Stoffels, Terneu zen; 4. Blizzard van J. Bakker, Nieuwvliet. Rubriek beste prestatiepaard: 1. Elma van D.A. v. Gilst, Goes; 2. Daimler van P.J. Riemens, Nieuwvliet; 3. Edwin van J. Noordhoek, Kortgene; 4. Dominant van L. Savat, Nieuwvliet. Voor de meeste Duitsers is Neder land een klein, idyllisch land, waarin oude tradities en innovatieve aktivi- teiten van de industrie op een succes volle manier zijn gecombineerd. Dat geldt in het algemeen voor de agrari sche sektoren, in het bijzonder voor de zuivelbranche. Bij kaas wordt de Met de ontwikkelingen die zich in de loop van de tijd voordoen wordt onze taal uitgebreid met nieuwe woorden. Anderzijds gaat dit gepaard met het minder bekend worden of verdwijnen van begrippen die eertijds alge meen waren. Dit als gevolg van verdringing door de ontwikkelin gen. Enige van deze begrippen op het gebied van de zuivel laten we hier volgen. Maalse kaas. Deze kaas is bereid van de pas gewonnen melk van één melktijd; is één melkmaal. Dagkaas. Is gemaakt van twee samengevoegde melkmalen, als regel van een avond- en de daar aan volgende morgenmelking. De verse dus pas gewonnen melk van het volledige melk is zoete melk. Tegengesteld ervan was de zure melk. Melk is slecht houd baar en wordt spontaan zuur. In vroegere tijden werd ook zure melk genuttigd. Roomboter. Voor de bereiding van boter werd vroeger de melk in platte aden weggezet. De vet bolletjes komen, daar ze soorte lijk lichter zijn dan de overige bestanddelen, naar boven: De ge- Het wintervoer bestond vroeger voornamelijk uit hooi. vormde vette laag is room. Deze room werd afgeschept. Wat overbleef was de onderste melk, de ondermelk. De ondermelk be vatte nog maar een klein restant vet. Door te karnen scheidt de room zich in boter en karnemelk. De van room gekarnde boter was de roomboter. Soms werd ook wel gezuurde melk gekarnd. De hiervan verkregen boter was melkboter. Bij deze laatste me thode was er dus geen ondermelk maar wel veel karnemelk. Meiboter en meikaas waren vroe ger algemeen gehanteerde begrip pen. Immers in de maand mei als de koeien na de stalperiode weer in de weide komen beschikken ze over jong gras. Vroeger bestond het wintervoer voornamelijk uit hooi. Naar de huidige begrippen werd het gras voor de hooiwin- ning in een laat stadium ge maaid. Het hooi had dan ook een lagere voedingswaarde alsmede minder vitaminen dan in het gras. Vooral het veel meer aan wezig zijn van het pro-vitamine A, het caroteen, dat de gelige kleurstof geeft, was een belang rijke reden van de voorkeur voor meiboter en meikaas gemaakt in het begin van het nieuwe weide- seizoen. Door andere en betere conserveringsmethoden en ande re voedermiddelen is het verschil maar zeer gering meer. Al naar het seizoen sprak men vroeger ook van stalboter en stalkaas en van grasboter en graskaas. In een vroegere tijd waren er de benamingen van gepijnde en on gepijnde boter. Deze uitdrukkin gen zijn in het taalgebruik ver dwenen. Het zijn oude benamin gen voor respectievelijk gezouten en ongezouten boter. In een vroeger tijdsbestek werd o.a. de Edammer kaas op de boerderij bereid uit de samenge voegde melkmalen van de avond en de morgenmelking. De avond- melk werd voor de verwerking afgeroomd. Aan de avondmelk was dus vet onttrokken. De kaas bereid uit dergelijke melk droeg in de oude tijd de«benaming van gelubde kaas. Het is een verdwe nen naam voor dit begrip. Op al le terreinen in onze samenleving zijn eerdere algemene woorden in de loop van de tijd verdwenen of uitzondering geworden. J.H. Lantinga 16 kwaliteit gezien als het resultaat van een eeuwenoud vakmanschap. Deze overwegingen liggen ten grond slag aan een nieuwe reklame- campagne van Het Nederlands Zui- velbureau in Duitsland. In deze cam pagne staan de thema's "traditie", "vakmanschap" en "individueel ge not" centraal. Ze zijn samenge bracht in de slogan: "Da schmeckt man die Kaaskunst". Met adverten ties en tv-commercials wordt deze boodschap vanaf begin 1991 uitge dragen. De campagne is onderdeèl van een vernieuwde communicatiestrategie Daarmee wordt gestreefd het imago van Nederlandse kaas te versterken. De konsument wordt verteld dat Ne derland van oudsher een kaasland is dat zowel goedkope jonge Goudse produceert als hoogwaardige specia liteiten. In de nieuwe strategie past ook het nieuwe Holland-logo. Voor Duits land heeft dat een speciale betekenis omdat hier vanouds het kaasmeisje naar voren is gebracht. De nieuwe uitmonstering van dit symbool moet de Duitse konsument duidelijker wijzen op de Hollandse oorsprong en tegelijk een kwaliteitsgarantie zijn. Met het nieuwe logo kunnen de Nederlandse kazen zich ook beter onderscheiden van Goudse, Edam mer en Maasdammer, die in Duits land worden geproduceerd. In 1989 bedroeg de Nederlandse kaasexport naar West-Duitsland bij na 170.000 ton, met een waarde van 1,4 miljard gulden. Dit jaar zal de totale Duitse markt (na de hereni ging met 78 miljoen konsumenten) nog meer kaas afnemen. Gezien de stijging van 7 procent in de eerste ze ven maanden wordt verwacht dat de 180.000 ton zal worden gehaald. Vrijdag 23 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 16