Prijsuitreiking AMRO Agrarische Scriptiewedstrijd Kompleet boek over teelt voederbieten Twee maisrassen Van de Bilt op Nederlandse rassenlijst Optiebeurs voor grond Nieuw maisras op rassenlijst Samenwerking gaat niet door Export naar Frankrijk van Amac-aardappellijn Nieuwe rassen op Rassenlijst Geraerts en Hendrix ontwikkelen vernieuwd zeugenmanagementsys* teem Nieuwe wintervoeders voor melkvee In het kader van de jaarlijkse AM RO Agrarische Scriptiewedstrijd voor studenten in het hoger en uni versitair agrarisch onderwijs heeft prof. dr. ir. P.C. van den Noort, Hoogleraar Algemene Agrarische Economie aan de Landbouw Uni versiteit te Wageningen, op 13 no vember de prijzen uitgereikt. De eerste prijs (een geldprijs van LG 22.42, het nieuwe maisras van Limagrain, is definitief geplaatst op de Rassenlijst 1991. Het nieuwe ras komt in de vroege groep en is zeer produktief. LG 22.42 scoört in deze groep het hoogst in VEM-opbrengst per hectare. Het heeft een goede ste vigheid en een goede beginontwikke- ling. Door een goede beginontwik- keling worden onkruiden beter on derdrukt. Door de opname van LG 22.42 op de rassenlijst is Limagrain het enige maiszadenkweekbedrijf in ons land dat in elke categorie van de rassen lijst een aanbevolen ras heeft. In de snijmaiscategorie van zeer vroeg tot middenlaat, maar ook in de catego rieën Corn Cob Mix, korrelmais en maiskolvenschroot. Het ras wordt op de markt gebracht door Zwaan de Wiljes te Zwolle. Met ingang van 1 november is een nieuwe optiebeurs in Nederland ge opend. In het Drentse Yde is Land- Optie nv de bemiddeling gestart in opties op landbouw- en weidegron den. Door de landbouw- en weide gronden in optievorm te verhande len kan 100 miljard gulden worden geaktiveerd en het rendement op de ze gronden worden verhoogd. Binnen enkele dagen na de start kon reeds 4.000 hektare in optievorm worden aangeboden; met een totale waarde van ongeveer 100 miljoen gulden. De verwachting is binnen een maand de optieportefeuille met nog eens 4.000 hektare te kunnen uitbreiden. Opties zijn mogelijk met looptijden van 1 tot 5 jaar en van 1 are tot honderden hektares. Verschillende optievormen zijn mo gelijk; met of zonder vermelding van kadastrale nummers of eventueel vruchtgebruik van de grond en ande re. Geschikt voor kleine maar ook institutionele beleggers. Met als titel "De terugkeer van de voederbiet" is een praktische hand leiding verschenen over de teelt van voederbieten. Het is het eerste kom- plete boekwerk in ons land dat over de voederbiet is geschreven. Het boek geeft een beeld van de kwaliteit van het gewas voederbie ten, de teelt, de opslag en de vervoe- dering. Het boek begint met een schets van de terugkeer van het tra ditionele voedergewas. De voeder biet heeft onder onze omstandighe den een onvergelijkbaar hoge voederwaarde-opbrengst. Het gewas is door de veehouders ontdekt als goedkope vervanger van krachtvoer. Een prijsvergelijking tussen de voe derbiet en krachtvoer is dan ook op genomen. "De terugkeer van de voederbiet" is behalve teelthandleiding ook een in formatiebron voor het landbouwon derwijs. Het boek bevat hoofdstuk ken over de historie, de teeltgebie- den, de groei en de produktie. Ook het milieu komt ter sprake. Het mi lieu bepaalt in toenemende mate welke gewassen geschikt zijn om in ons land te telen en yeljce produktie- methoden geschikt zijn. De voeder- Vrijdag 23 november 1990 5.000,is gewonnen door de heer H. Laros van de Christelijke Agrarische Hogeschool "Dronten" met een scriptie over de mogelijkhe den om krachtvoer op een melkvee bedrijf te vervangen door aange kochte bijprodukten zoals aardap pelvezels, bierbostel, perspulp en maïsglutenvoer. Tevens is onder zocht of aangekocht krachtvoer kan worden vervangen door krachtvoer dat op het eigen bedrijf wordt gepro duceerd. De tweede prijs 2.500,is ge wonnen door de heer L. Koppes van de Internationale Agrarische Hoge school "Larenstein" uit Deventer met een scriptie over de mogelijk heid een bedrijf te starten dat alter natieve geneesmiddelen voor de in tensieve veehouderij levert. Die kan sen lijken er volgens dit onderzoek te zijn. De derde prijs 1.000,is gewon nen door H.J. Smeets van de Agrari sche Hogeschool "Delft" met de scriptie "De toepassing van biobed- den en ammoniakwassers in de in tensieve veehouderij". In dit onder zoek zijn ook kostenberekeningen opgenomen. Deze scriptie is overi gens al eerder gewaardeerd met een prijs: de KNLC-prijs 1990. Looftrekken Een groepsprijs 1.000,is ge wonnen door 5 studenten van de Landbouw Universiteit Wagenin gen, te weten de heren Feitsma, te Braake, Janssens, Vielvoye en Zee- len. De titel van de scriptie is: "De fysische en ekonomische haalbaar heid van looftrekken in de pootaar- dappelteelt bij het verbod van Dinoseb". Dania Holding A/S (Denemarken) en Kvemeland AS (Noorwegen) heb ben in juni 1990 een intentieverkla ring ondertekend betreffende een strategische samenwerking tussen Kongskilde Maskinfabrik A/S en Kvemeland AS. Beide partijen zijn echter tot de kon- klusie gekomen dat het momenteel niet mogelijk blijkt te zijn tot over eenstemming te komen over de voor waarden tot samenwerking binnen de intentieverklaring. Men is wel overeengekomen door te gaan met het onderzoeken van sa menwerkingsmogelijkheden op het gebied van zowel marketing als pro duktie, echter zonder gezamenlijke eigendomsrechten biet heeft in deze context een uitste kend toekomstperspektief. Het ge was groeit lang en is een echte mine- ralenbenutter. Positieve eigenschap pen die in het boek worden toe gelicht. "De terugkeer van de voederbiet" is De groep heeft een onderzoek ver richt naar alternatieven voor het ge bruik van Dinoseb in de pootaard- appelteelt. De toepassingsmoge lijkheden van mechanisch looftrek ken worden in dit onderzoek bena derd, waarbij ook de kostenbereke ning aan de orde is gekomen. Deze groep studenten heeft een aktueel onderwerp gekozen dat goed aan sluit bij het wedstrijdthema en heeft een eerste aanzet gegeven voor de oplossing van het gesignaleerde probleem. Na een afwezigheid van ruim tien jaar kan Van de Bilt zaden Sluiskil b.v., specialist in zaden en vlas, twee maisrassen presenteren die op de Ne derlandse Rassenlijst voor Land bouwgewassen van 1991 zijn inge schreven. Het gaat om het ras Pur- san en het ras Pyton. Reeds aan het begin van de jaren ze ventig begon Van de Bilt Zaden als één van de eerste bedrijven met het maisonderzoek voor de Nederlandse markt. Destijds werd onder andere het maisras Goal geselekteerd, dat enkele jaren op de Nederlandse ras senlijst heeft gestaan. Nu kan Van de Bilt Zaden als vertegenwoordiger van Maisadour (Frankrijk), twee nieuwe rassen presenteren, waarvan één in de zeer vroege snijmaisgroep en één in de korrelmaisgroep. Machinefabriek J. de Jonge b.v. uit 's Heerenhoek exporteert vanaf 1 november de AMAC-aardappellijn naar Frankrijk via Moreau, eeiji,gro te Franse fabriek van landbouwma chines. Moreau staat bekend om zijn bieten rooiers (jaarlijks levert het bedrijf 140 zesrijige zelfrijdende bietenrooi ers af). De onderneming wil zich op een breder vlak profileren. Vanwege de goede positie van AMAC in de Franse markt heeft Moreau gekozen voor de AMAC machines om de aard appelsector te bewerken. Met Moreau als importeur verwacht het Zeeuwse bedrijf een groei in de verkoop van AMAC-machines. Mo reau is uitstekend ingevoerd in de Franse markt en heeft een groot klantenbestand, dat voor de ver koop van de aardappellijn interes sant is. geschreven door ing. H. Lenkens en wordt uitgegeven door Misset bv te Doetinchem. Het maakt deel uit van de Praktijkreeks Veehouderij. In de ze reeks worden deelaspekten van de veehouderij belicht. De delen vor men samen een komplete biblio theek voor de melkveehouder. De prijswinnaars met hun scripties. Pursan is een snijmaisras in de zeer vroege groep. Het is veruit het vroegste ras dat nu is toegelaten op de Nederlandse Rassenlijst, terwijl De Kommissie voor de Samenstel ling van de Rassenlijst voor Land bouwgewassen deelt mede dat de volgende rassen voor het eerst in de Beschrijvende Rassenlijst in de be treffende groep worden opgenomen en beschreven in de aangegeven ru brieken. Zomertarwe: N-Baldus, kweker Ce- beco Zaden B.V., Rotterdam; N. Jondolar, kweker W. Weibull B.V., Emmeloord. Haver: N-Valiant, kweker Cebeco Zaden B.V. Kapucijners: N-Cebeco 308, kweker Cebeco Zaden B.V. Veldbonen: N-Pistache, kweker J. Joordens Zaadhandel B.V., Kessel. Bladkool: N-Stego, kweker J. Joor dens Zaadhandel B.V. Italiaans raaigras voor groenbe- mesting: N-Macho, kweker Zeider B.V., Ottersum; N-Etna, kweker Green Genetics B.V., Scheemda, vermeerderaar Zwaan de Wiljes B.V., Zwolle. Aardappel: UB-Accent, kweker S. Hartmans, Dronten, vermeerderaar C. Meijer B.V., Kruiningen; UB- Frisia, kweker De Z.P.C., Leeu warden. Snijmais - zeer vroeg: N - Pursan, kweker: Maisadour Mont de Mar- san, Frankrijk, vermeerderaar: Van de Bilt Zaden B.V., Sluiskil; N - Di abolo, kweker: Sica Caussade Se ntences, Caussade, Frankrijk, ver meerderaar: Zeider B.V., Ottersum; N - Optima, kweker: Zeider 6.V. Snijmais - vroeg: N - Allegro, kwe ker: D.J. van der Have B.V., Kapel- Ie; N - LG 22.42, kweker: Sica LG Services, vermeerderaar: Zwaan en de Wiljes B.V., Zwolle. Snijmais - middenvroeg tot midden- laat: N - Luna, kweker: Soc. R.A.G.T., Rodez, Frankrijk, ver meerderaar: J. Joordens' Zaadhan del B.V. Korrelmais: N - Pyton, kweker: Maisadour, vermeerderaar: Van de Bilt Zaden B.V., Sluiskil; N - Aviso, kweker: Rustica Semences, Blagnac, Frankrijk, vermeerderaar: Baren- brug Holland B.V., Oosterhout (Gld.). Mais voor Corn Cob Mix (CCM): N - Pyton zie korrelmais; N - Aviso zie korrelmais; N - Hiro, kweker: Euro- semences S.A., Corné, Frankrijk, vermeerderaar: Barenbrug Holland B.V. Mais voor maiskolvenschroot (MKS): N - Pyton zie korrelmais; N - Hiro zie mais voor CCM. Voor beschrijving van de genoemde rassen wordt verwezen naar de 66ste Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen 1991. Deze ver schijnt in de tweede helft van decem ber bij Drukkerij en Uitgeverij B.V. Leiter-Nypels, Postbus 831, 6200 AV Maastricht. nauwelijks aan VEM-opbrengst wordt ingeboet. Pursan koppelt een goede verteerbaarheid aan zeer goe de cijfers voor resistentie tegen sten- gelrot en legering. Pursan zal in Ne derland worden verhandeld door Cebeco Zaden b.v. Pyton is een korrelmaisras dat gedu rende de drie jaren van onderzoek goede opbrengsten koppelde aan een voldoende vroegheid en een zeer goede stevigheid en oogst baarheid. Pyton is een ras dat zowel voor kor relmais, Corn-Cob-Mix als voor MaisKolvenSchroot geschikt is. Geraerts Agrarische Computersyste men B.V. (G.A.C.) en Hendrix' voe ders B.V. hebben besloten tot sa menwerking bij de ontwikkeling van een vernieuwd zeugenmanagement systeem dat medio 1991 op de markt zal komen. Met 1.300 gebruikers ontstaat zo het grootste zeugenma nagementsysteem in Nederland. G.A.C. en Hendrix' voeders bunde len hun krachten om te komen tot een duidelijke kwaliteitsverbetering en in te spelen op nieuwe ontwikke lingen, zoals gegevensuitwisseling met K.I./fokkerij en accountantsbu reaus. De huidige systemen ZAP en Kompas-zeugen blijven op de markt, maar ze worden wel inhoude lijk op elkaar afgestemd. Hendrix introduceert voor de winter van '90-'91 vijf nieuwe krachtvoe ders voor melkvee. Drie voeders zijn gericht op een extra verhoging van het eiwitgehalte in de melk, een ho gere melkproduktie en sturing van het vetgehalte. De twee andere nieu we voeders brengen veiligheid in rantsoenen met veel krachtvoerver- vangers. Alle nieuwe krachtvoeders zijn ontwikkeld op basis van het nieuwe D.V.E.-systeem. De nieuwe eiwitverhogende voeders zijn: Protilac 120-extra: voor rantsoenen met veel gras of graslandprodukten; Protilac 145-extra: voor rantsoenen met gras- en snijmaisprodukten; Protiplus: voor rantsoenen met goe de voordroog en enig energiehou dend ruw- of krachtvoer. Voor een veilig evenwicht in rantsoe nen met veel ruwvoer, krachtvoer- vervangers of bijprodukten brengt Hendrix de volgende voeders op de markt: Dairy-concentraat 150 en Dairy- concentraat 300. 15 Auteur H. Lenkens voorziet een terugkeer van de voederbiet in het Neder lands kuituurlandschap.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 15