Kwaliteit legt te weinig gewicht in de schaal Jacht op ganzen wordt niet verruimd Staatssekretaris Gabor: Direkteur Jan Paul van Hoven van hoeve Jannezand te Hank: Groote Peel definitief aangewezen als natuurmonument De akkerbouw staat onder druk. Begrippen als kostenbesparing en schaalvergroting worden gehanteerd als mogelijkheden om boer te kunnen blijven. Is bedrijfsvergroting wel een oplossing en hoe ver gaat het de mammoetakkerbouwbedrijven onder de steeds dalende graanprijzen? "Als er nog eens 8 cent van de tarwe af moet is dat ook voor ons bedrijf een onmogelijke zaak tenzij de aardappelen het ieder jaar goed maken", zegt de heer Jan Paul van Hoven uit Hank. Hij is direkteur van de familievennootschap Jannezand, een onder neming van 445 ha waarvan 315 ha akkerbouw en 130 ha weiland en overige gronden. Het bouwplan van Jannezand bestaat uit 68 ha aardappelen; in hoofdzaak Nicola en Bintje; 48 ha suikerbieten; 135 ha wintertarwe en 64 ha graszaad als roodzwenk, veld- beemd, rietzwenk en engels raaigras. Op het weiland worden 100 zoog koeien met bijbehorende kalveren gehouden. Er zijn drie medewerkers in vaste dienst van wie één de vee houderij voor zijn rekening neemt. Tarweprijs "De verlaging van de tarweprijs houdt in dat in vergelijking met be gin jaren tachtig er 15 cent af is", vervolgt de heer Van Hoven. "Dat betekent voor ons dat de 1000 ton tarwe die we jaarlijks in opslag heb ben 150.000,minder opbrengt. Deze verlaging is nu grotendeels ge compenseerd door kostenbesparin gen. Zo is de afschrijving van machi nes gewijzigd van 5 naar 10 jaar. Machines worden niet zo snel meer vervangen. Om arbeidsbesparend te werken is een gekombineerd werk tuig aangeschaft die in één werkgang de grond los maakt, met een rotor- egge het zaaibed maakt en gelijktij dig tarwe of graszaad zaait. Ik moet arbeid kopen dus. Door dat ten volle te benutten is er nog wat op te vangen". "Op het rooien van de aardappelen en suikerbieten na doen we alles zelf. Iedere medewerker heeft zijn eigen taak. Zo komt het maaidorsen en spuiten, 2.000 ha, op mijn dak. Door de bedrijfsvoering kritisch te bekij ken en veranderingen aan te brengen is geld boven tafel gekomen. Een mogelijkheid is nog om op de perso neelsbezetting te bezuinigen, maar dat houdt wel in dat zaken als kon- trole en up to date blijven achterwe ge blijven. En dat betekent op ter mijn verarming. We hebben nu zeer gemotiveerde mensen die een stuk kennis hebben. Een medewerker is ook monteur. "Omschakelen naar konserven en tuinbouwgewassen ziet de leiding op Jannezand niet zitten. De grond is in de Biesbosch met een afslibbaarheid van 40-65% te zwaar en het geeft te veel arbeidspieken. Daar komt nog bij dat de vaste kosten van graan en graszaad dan zullen stijgen. Voor akkerbouwbedrijven die door de verdergaande mechanisatie tijd over krijgen is het misschien interessant. Zij moeten immers hun arbeid ver kopen", aldus Jan Paul van Hoven. "Grond aankopen kan op de finan cieel nog gezonde bedrijven bijdra gen om het totaal rendement op te vijzelen maar als de overheid schaal vergroting niet aktief wil steunen zal ook hier niets van terecht komen. Op het gebied van de pacht moet iets gebeuren. De landbouw moet hier zuinig op zijn. Het is voor de meeste bedrijven nog steeds de vaste basis waarmee men boer kan blijven. Toch is volgens mij enige aanpassing op zijn plaats. Zo zijn er mensen die hun eigen grond verkopen en de pachtgrond aanhouden tot ze 65 zijn. Dit zou niet moeten kunnen". "Kwaliteit is een begrip dat je dage lijks hoort maar het legt te weinig gewicht in de schaal. Alleen bij aard appelen komt kwaliteit bij uitbeta ling ten volle tot uitdrukking. Bij tarwe niet; daar loopt de kwaliteit vast in de afzet. Met z'n allen kun nen we het produkt aardappelen nog verbeteren. Nu wachten velen met rooien op de laatste kilo's. Twee we ken eerder rooien geeft een betere kwaliteit en minder aanbod op de markt. In de tarwe zijn we geen marktpartij. Als ik 1000 ton tarwe niet lever valt dat niet op. Marktge richt telen is nog steeds een goede zaak. Stel je eens voor dat de aard appelen aan een vaste prijs gebon den zijn". "Optimalisering van de produktie- "2tf: In de nota "Ruimte voor ganzen" die donderdag jl. aan de Tweede Ka mer is aangeboden, zet staatssekre taris drs. J.D. Gabor uiteen hoe de overheid het ganzenvraagstuk in de komende jaren denkt aan te pakken. De nota spreekt van de internationa le verantwoordelijkheid die Neder land heeft ten aanzien van de be scherming van ganzen. Tevens wordt aandacht gegeven aan de schade, die ganzen aan de landbouw veroorzaken. Zoals bekend vormen ganzen ook in het zuidwestelijk klei gebied een bron van overlast. Het overheidsbeleid ter zake zal o.a. door de ZLM kritisch worden bezien. De staatssekretaris schrijft in zijn nota dat Nederland binnen Europa een bijzondere plaats inneemt als overwinteringsgebied voor grote aantallen ganzen. De aandacht zal zich vooral richten op de kwetsbare soorten: de brandgans, de rotgans, de kleine rietgans en de taigariet- gans. Bij de aankoop en inrichting van natuurreservaten wordt reke ning gehouden met de opvang van deze soorten. Met boeren zullen overeenkomsten worden gesloten over het gedogen van ganzen op hun gronden. In gebieden waar ganzen pleisteren zullen met jagers ter plaat se afspraken worden gemaakt om niet te jagen gedurende de periode waarin de ganzen aanwezig zijn. Aan de bejaagbaarheid van ganzen verandert niets. Men mag jagen op kolganzen, rietganzen en grauwe ganzen in de periode van 1 septem ber tot en met 31 januari tijdens de vroege ochtenduren. Rotganzen bij voorbeeld blijven vallen onder het jachtverbod. Schade De nota "Ruimte voor ganzen" besteedt veel aandacht aan de land- Vrijdag 23 november 1990 w •»- ML# V LL. bouwschade, veroorzaakt door gan zen. De vergoedingen, die het Jacht- fonds voor deze schade aan boeren uitbetaalt, zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. In de nota wordt aangegeven, dat de ganzen zoveel mogelijk zullen worden opgevangen op gronden waar zij weinig schade kunnen aanrichten. Waar dit nodig is, wordt vergunning verleend voor het gebruik van het geweer (inklusief beperkt afschot) bij de verjaging van de ganzen (buiten de in de wet vast gelegde perioden en tijden). Zo'n vergunning wordt in het algemeen slechts verleend aan samenwerkings verbanden van jagers. V\ De staatssekretaris hecht veel belang aan het tot stand komen van samen werking in de regio tussen boeren, jagers en natuurbeschermers bij het beheer van ganzen. Deze samenwer king wordt via voorlichting vanuit het ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij bevorderd. Ook wordt gezocht naar mogelijkhe den om ganzenbeheer in te passen in de agrarische bedrijfsvoering. On langs is hiertoe een onderzoek gestart, dat wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Natuurbe heer en het Centrum Landbouw en Milieu. Het onderzoek zal veel aan dacht besteden aan de schade die - door ganzen wordt aangericht aan akkerbouwgewassen. Internationaal Omdat ganzen zich weinig van landsgrenzen aantrekken, is interna tionale samenweiking bij het beheer van deze vogels erg belangrijk. Van uit het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt in ternationaal overleg op onder ande re het terrein van onderzoek bevor derd. Volgend jaar oktober organi seert het ministerie een internatio naal symposium met als thema "wa tervogels en landbouw". Jan Paul van Hoven. faktoren is op vrijwel alle bedrijven de revue al gepasseerd. Daar is niel veel meer uit te halen. Hoe nu ver der? Ik moet er niet aan denken dat we weer eens een jaar zullen krijgen met aardappelprijzen van nog geen 10 cent. Dan wordt het echt een puinhoop. Er is nu van een gezonde bedrijfsontwikkeling al geen sprake meer. Daar komt nog bij dat de vee- houderijtak niet meer het gewenste rendement oplevert. De kalveren van de vleesrassen Limousin, Charo- lais en Blonde d'Aquitaine die we op een leeftijd van 3-9 maanden verko pen, brengen een stuk minder op dan normaal", aldus Van Hoven. Over de belangenbehartiging in de land- en tuinbouw is Van Hoven duidelijk. Eén organisatie ziet hij niet zitten. "De akkerbouw heeft met diverse gezelschappen te maken. Grote inkomensverschillen zijn er de reden van dat boeren nooit één blok zullen vormen. Daarboven spelen politiek en geloofsovertuiging nog een rol", zo besluit Van Hoven. Jan van Tilburg "De Groote Peel" is op 14 novem ber jl. definitief aangewezen als na tuurmonument. De staatseigendom men (circa 900 ha) hebben de status van staatsnatuurmonument en de overige eigendommen (circa 440 ha) de status van beschermd natuurmo nument gekregen. Tot de aanwijzing is besloten omdat het gebied tot de in ons land zeld zaam geworden hoogveenlandschap pen behoort, met een rijke flora en fauna, die veiliggesteld dienen te worden. Met de aanwijzing als natuurmonu ment is het zonder vergunning ver boden om handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor de natuur waarden of het natuurschoon. De werking van de Natuurbescher mingswet strekt zich overigens ook uit over handelingen die buiten het natuurmonument plaatsvinden en schadelijk zijn voor de natuurwaar den (externe werking). Zo is er een vergunning vereist voor uitbreiding van drainage en beregening in het agrarische gebied over een zone van 2.000 meter rond "De Groote Peel". Ook de uitbreiding van diepe grondwaterwinningen ten behoeve van drink- en industriewatervoorzie ningen met een negatieve werking op het natuurmonument is vergunning- plichtig gesteld. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 13