Agrarische producent krijgt minder keuzevrijheid ILKY kursusaanbod dit winterseizoen Positieve geluiden over kwaliteit ei Provinciale Raad bevestigt belang SEV-diensten D. Luteijn op studiedag: Vergadering NOP kring West-Nederland Op 9 november jl. organiseerde de Vereniging van afgestudeerden van de Agrarische Hogeschool Delft, Nea Persephone, een lustrumstudie dag met als thema "Grenzen aan de Landbouw". Sprekers waren D. Lu teijn (Cebeco Handelsraad), M. van Wijk (Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer), A.J. Udink ten Cate (LU Wageningen) en D. Logemann (Stichting Natuur en Milieu). De heer Luteijn zei te verwachten, dat de produktiviteitsstijging in de landbouw door o.a. biotechnologie en technische verbeteringen in de toekomst door zal gaan. Wel zal het milieu in toenemende mate beper kingen opleggen aan de groei. In de wat verdere toekomst ziet Luteijn mogelijkheden voor agrifikatie. Te gen die tijd zal er weer meer even wicht ontstaan tussen vraag en aanbod: Een zeer belangrijke ontwikkeling voor de toekomstige agrarische sek- tor noemde Luteijn het wegvallen van de binnengrenzen in de Europese Gemeenschap. Daardoor zal schaal vergroting in versterkte mate door zetten. In de diverse sektoren zal een beperkt aantal voedingsmiddelen concerns de Europese markten gaan beheersen. De internationale kon- kurrentie zal toenemen en de Neder landse positie zal afzwakken. De noodzaak om te komen tot een breed vestigingennet in de EG zal alom aanwezig zijn. Een Europese profile ring zal tot stand komen, waarbij het beeldmerk "Holland" verdwijnt, zo verwacht Luteijn. De producent zal meer een schakel worden in de keten naar de konsument, waarbij zijn vrijheid van keuze zal afnemen en hij zich meer en meer via (langjarige) afspraken en kontrakten zal moeten binden met prijs en kwaliteitsregels. Noodzakelijk wordt het, dat telers groeperingen hun belangen gaan ver enigen en vooral via de koöperaties (die zich belangrijk zullen moeten versterken en krachten moeten bun delen) een positie op de Europese konsumentenmarkten in gaan ne men. De veilingen zullen zich in de toekomst niet langer passief, maar aktief moeten opstellen bij de afzet van hun produkten. De omschake ling van produkt naar marktoriënta tie binnen de hele agrarische produktiekolom zal onverminderd doorzetten. In dat kader zullen de standsorganisaties zich veel sterker dan tot nu toe bij dit gebeuren in de hele produktiekolom moeten be trekken. Konkluderend stelde de heer Luteijn, dat de marktsituatie de ontwikkeling van de agrarische sektor in het begin van de negentiger jaren onder druk zal zetten. In de tweede helft van de negentiger jaren en daarna zijn er ze ker weer nieuwe perspektieven voor groei en ontwikkeling. Tweedeling De heer Van Wijk signaleert een dui delijke tweedeling in de bloemen markt. Enerzijds is er de "commodity" markt, waar bulkpro- dukten met een redelijke prijs/kwali teitsverhouding kunnen worden afgezet, anderzijds ontstaat er een "speciality" markt voor exclusieve produkten van hoogwaardige kwali teit. De konsument vertoont niet een stereotiep gedrag, maar laat zich door vele faktoren beïnvloeden. Een trend voorspellen is daarom zeer moeilijk. Gericht konsumentenon- derzoek en marktsegmentatie zijn onmisbaar, aldus Van Wijk. De heer Logemann (stichting Natuur en Milieu) betoogde dat de belang rijkste milieugrens aan de landbouw niet een fysieke is, maar de afname van de maatschappelijke acceptatie van hetgeen de landbouw presen teert. Daarmee komt de landbouw, ondanks allerlei hoogstandjes, in ge vaarlijk vaarwater". Het voorbeeld van de reaktie van Duitse konsumen- ten op Nederlandse tomaten moge dit illustreren", zo betoogde de heer Logemann. Wil de land- en tuinbouw haar sym pathie niet definitief verliezen (met als gevolg weinig consideratie bij het stellen van milieueisen), dan zullen zij op een andere manier in de media moeten opereren en duidelijker moe ten aangeven wat zij onder een scho ne en duurzame landbouw verstaat De Provinciale Raad voor de Be drijfsontwikkeling in de Landbouw in Zeeland heeft in zijn vergadering van 7 november j.l. onder andere gesproken over de werkprogram ma's van de SEV-diensten van de NCB, CBTB en ZLM. De Raad heeft vastgesteld dat de SEV- diensten een belangrijke ondersteu nende rol vervullen in de huidige moeilijke situatie waarin veel akker en tuinbouwbedrijven verkeren. De op het gezin gerichte benadering van de SEV-diensten wordt alom ge waardeerd. Met name zal het veel in spanningen vergen om die bedrijven te benaderen die begeleiding en on dersteuning vanuit de SEV-diensten het hardst behoeven. Er zal aan dacht moeten zijn voor omschake lingsproces waar veel akkerbouwbe drijven voor staan. Het programma "toekomstgericht ondernemen" kan daaraan een belangrijke bijdrage le veren. De raad ziet in deze program ma's onomstotelijk bevestigd dat de SEV-diensten een belangrijke taak hebben. DLV De Raad heeft haar waardering uit gesproken over de actualiteit van de thema's die de verschillende voor lichtingsteams van DLV gaan be handelen. Geconstateerd wordt dat door de DLV-teams op een constructieve wijze invulling wordt gegeven aan de teelttechnische voor lichting. Enige zorg heeft de Raad wel over het gebrek aan ervaring in Vrijdag 23 november 1990 en wanneer zij die denkt te bereiken. Logemann stelde, dat voorbeelden uit de geïntegreerde en biologische landbouw duidelijk maken dat mi lieubeleid in de agrarische sektor veel sneller kan worden doorgevoerd dan de landbouworganisaties suggereren. Heel belangrijk hierbij is de rol van de konsument. Mits verstandig bena derd, bieden de wensen van de kon sument voor de agrarische sektoi juist nieuwe mogelijkheden. sommige teams vanwege functiewis selingen. Gewezen wordt op het be lang dat de sectoren hebben bij een sterke DLV. Gesteld wordt dat de huidige samenwerking tussen DLV en SEV leidt tot een goede on dersteuning en advisering van de in dividuele ondernemers. Landinrichting De Raad heeft kennisgenomen van het rapport Perspektieven voor Land inrichting dat is opgesteld door de Commissie Multifunctionaliteit Landinrichting (CMLI). Het initia tief tot het schrijven van dit rapport is genomen door de natuurbescher mingsorganisaties en gesteld op de mening dat de multifunctionaliteit van het landelijk gebied onvoldoen de wordt meegewogen in Landin richting. In dit rapport wordt o.a. gesteld dat er meer aandacht voor natuur, en openluchtrecreatie moet zijn in landinrichtingsprojecten (mo menteel worden de inrichtingsfacto ren te veel centraal gesteld). Daar naast moet er meer ruimte zijn voor specifiek gebiedsgericht beleid en moet de procedure van Landinrich ting flexibeler worden ingevuld. Voorts vraagt men meer aandacht voor andere dan Landbouwdoelstel- lingen in de ruilverkavelingen met administratief karakter. De agrari sche leden van de Raad stellen dat een bredere kijk op het landschappe lijk gebied realistisch is doch dat de benadering en de invulling zoals die in dit rapport wordt geëtaleerd dui delijk te ver gaat. De producent wordt volgens Luteyn meer een schakel in de keten naar de consument. Hij zal zich daarbij meer en meer via -langjarige- afspraken en contracten moeten binden aan prijs- en kwaliteitsregels. Het instituut voor Land- en Tuin- bouwkadervorming Zuid West- Nederland (ILKV) biedt het komend winterseizoen een gevarieerd aantal kursussen aan. Het ILKV, dat voort gekomen is uit de Topkaderkom missie Zuid West-Nederland, weet zich gesteund door de landbouwor ganisaties en een groot aantal koöpe raties in het Zuidwesten. Door het aanbieden van kadervor- mingskursussen beoogt het ILKV zijn doelstelling, te weten het zorg dragen voor een goed bestuurskader voor de agrarische sektor, te realise ren. Het identiteitsgebonden kader werk ligt niet op het vlak van het ILKV. Dit is een zaak van de organi saties afzonderlijk. Er worden kur sussen georganiseerd voor (jonge) aankomende bestuursleden, maar ook voor de meer ervaren bestuurders. Het ILKV biedt de komende winter de volgende kursussen aan: - Basiskursus kreatief besturen - Diskussie- en vergadertechniek - Agrarische vrouwen in gemengde besturen - Agrarische leden in waterschaps besturen - Oriëntatie op koöperatie - Verwerken van schriftelijke in formatie Voorts zal de kursus effektief bestu ren in de fruitteelt, die door de NFO en het Landbouwschap is geïnitieerd onder de ILKV vlag worden aange boden. De komende weken zal steeds één van de ILKV-kursussen in het kort worden geschreven en wordt aangegeven hoe de aanmelding moet plaatsvinden. Basiskursus kreatief besturen De basiskursus kreatief besturen is bedoeld voor aankomende bestuur ders. In deze kursus krijg je op zeer praktische wijze inzicht in de struk- tuur van de georganiseerde land bouw en in de mogelijkheden van regionale belangenbehartiging. Het praktische van de kursus komt tot uitdrukking door te werken met een zelf te kiezen veranderplan, de direk- te kontakten met funktionerende bestuursleden en externe des kundigen. De kursus bestaat uit drie hoofdon derdelen: 1. Informatie over struktuur en funkties in de georganiseerde landbouw. 2. Werken aan een konkreet veran derplan bijvoorbeeld een landbouw- reaktie op een bestemmingsplan. Bepalingen van de strategie van het veranderplan. 3. Bespreking veranderplan met zit tende bestuurders en externe deskun digen. Eventueel bijstelling van het plan. De kursus duurt vijf avonden (één avond per week) gevolgd door een kursusblok van twee dagen op de Volkshogeschool Zeeland te Aar denburg. De avonden vinden plaats in de regio op: dinsdag 18 december 1990, maandag 7 januari 1991, woensdag 23 januari 1991, maandag 4 februari 1991, maandag 18 februari 1991. De twee Volkshogeschooldagen zijn op: maandag 25 en dinsdag 26 fe bruari 1991. Voor wie? De kursus richt zich op aankomende bestuursleden, vrouwen en mannen van alle zuidwestelijk landbouwor ganisaties en koöperaties. In het seizoen 1990/1991 richt de cursus zich speciaal op aankomend bestuursleden op de Zuidhollandse eilanden, Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland. De kursus- avonden vinden plaats in deze regio. Belangstellenden vanuit andere re gio's kunnen zich evenwel ook aan melden. De prijs bedraagt 430,— per per soon. Voor het treffen van een rege ling inzake de kosten is het zinvol om in overleg te treden met het bestuur van jouw organisatie. Aanmelden en nadere informatie Aanmelden kan bij de sekretaris van het ILKV, de heer T. Elzinga, Grote Markt 28, 4461 AJ Goes. Nadere telefonische informatie al daar: 01100-21010 (de heer Elzinga of mw. Priem). "Eindelijk eens positieve geluiden over de kwaliteit en consumptie van eieren", verzuchtte een Zuidhol landse pluimveehouder op de meest recente vergadering van de Neder landse Organisatie van Pluimvee houders kring West-Nederland. Hij doelde hiermee op de uitlatingen van de Consumentenbond over de eier- kwaliteit. Volgens de Consumentenbond kan de relatie tussen de consumptie van eieren en een hoog cholesterolgehal te niet worden aangetoond. Boven dien heeft het ei "goede eiwitten", en is daardoor gezonde voeding, al dus de bond. Volgens de hier geci teerde pluimveehouder, resulteert toevoeging van dierlijk vet aan leg- kippenvoer in "een flodderige ben de". Hij gaf te kennen dat onder zoeksresultaten nodig zijn om deze stelling hard te maken. Het bestuur besloot om in samenwerking met de DLV dit verder uit te zoeken. Uit het onderzoek van de Consu mentenbond bleek ook dat een aan tal specifieke eieren niet aan de spe cifieke kwaliteiten voldoet zoals ze omschreven zijn. Verbaasd vroegen de bestuursleden zich ook af of men de garantie Salmonella Entritidis- vrij kan geven. Volgens adviseur Heymans kan deze garantie nooit worden waargemaakt en moet er dus sprake zijn van misleiding van con sumenten. Met interesse wordt de ontwikkeling van het Natupurei ge volgd, waarbij de 1KB (Integrale ke ten bewaking) een belangrijke rol speelt. In toenemende mate blijkt een ei niet zomaar meer een ei te zijn. Pluimveegezondheidszorg "Een grote zorg voor pluimveehou ders is de pluimveegezondheidszorg met name in West-Nederland waar de grens tussen eerstelijns en tweede lijns niet duidelijk te leggen is", ver woordde voorzitter Scholten de me ning van de vergadering. De plannen over reorganisatie zijn er legio, ech ter ontbreekt tot op heden een dui delijke keus. De financiering van de overheid wordt minder en ook het produktschap wil bezuinigen op de pluimveegezondheidszorg, daar naast wil men de efficiëntie verho gen. Het kringbestuur vond dat de voorzitter van de NOP de ruimte moet krijgen om de pluimveege zondheidszorg zodanig aan te passen dat er goedkoper gewerkt kan wor den en dat de kwaliteit van het pluimveegezondheidswerk met name in West-Nederland gegarandeerd kan blijven. Markt- en prijsituatie In de legsektor is er in september en oktober bevredigend gedraaid gezien de tijd van het jaar: de nasleep van J een warme zomer en de Salmonella affaire. De lage voerprijs draagt ook een goed steentje bij. Grote vraag is wat de maisprijs gaat doen en de GATT-onderhandelingen voor ge volgen hebben voor de prijs van graanvervangers. In de slachtsektor is er ook een zeer bevredigend resul taat op voorwaarde dat men vrij is van ziekten zoals Reo, gumboro en Coli-besmettingen. Door de mest wetgeving is de struktuur in de slachtsektor bevroren waardoor de prijs zal blijven aangezien de con sumptie is gestegen. Frans Lucassen. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 11