Staten voelen meest voor herinrichting kust West Zeeuws-Vlaanderen Wildschade in Zeeland vorig jaar toegenomen Landbouwschap wil budget toegankelijk houden voor landbouworganisaties in ontwikkelingslanden Ophaalschema Ongeveer 50 West Zeeuwsvlaamse boeren volgden de commissiebehandeling grote belangstelling vond de zitting in de statenzaal plaats De provinciale staten van Zeeland lijken in meerderheid te kiezen voor een herinrichting van de kuststrook West Zeeuws-Vlaanderen in plaats van een ruilverkaveling zoals die destijds door de landbouw is aange vraagd. Dat bleek vorige week vrij dag tijdens de behandeling van het landinrichtingsproject door de com missie ruimtelijke ordening. Ca. 50 West Zeeuwsvlaamse boeren volg den de commissiebehandeling vanaf de publieke tribune. CDA en SGP spraken zich uit voor een ruilverkaveling. CDA- woordvoerder L. Coppoolse zei de keuze van GS voor een herinrichting 'bestuurlijk niet erg fraai en gezien de argumenten ook onjuist te vin den'. Volgens hem is het strijdig met alle principes van landinrichting om zonder overleg met de aanvragers een ruilverkaveling om te zetten in een herinrichting. 'De Landinrich tingswet schrijft voor dat hierover met de aanvragers eerst over eenstemming moet zijn bereikt', al dus Coppoolse. PvdA, D66 en Van Waterschoot spraken zich uit voor een herinrichting. Volgens VVD-er mr. ir. J. Huisman verdient het de voorkeur om de keu ze tussen een ruilverkaveling en een herinrichting pas te maken nadat het streekplan is vastgesteld. Een herin richting ligt volgens hem voor de hand, maar dan moet wel meer aan de belangen van de boeren worden tegemoet gekomen. 'Ons streven is zo weinig mogelijk beperkingen op te leggen die leiden tot vertragingen. Ook de mogelijkheid van bedrijfs- verplaatsingen en overschakeling op niet-grondgebonden landbouw moet mogelijk blijven', zo vindt de VVD. Gedeputeerde mevrouw Maris- Koster beloofde dat ook bij een her inrichting terdege met de belangen van de boeren rekening zal worden gehouden. Zij zegde toe voor de vol gende statenvergadering - in decem ber - met de landbouw in overleg te zullen treden en de statenleden tijdig van de resultaten hiervan op de hoogte te stellen. Veel inspraak Er werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken. Na- Landbouworganisaties in ontwikke lingslanden moeten gebruik kunnen maken van Nederlands geld bij het opzetten van projekten voor duurza me ontwikkeling. Dit heeft het Landbouwschap geschreven aan de Tweede Kamer in een reaktie op de Begroting voor Ontwikkelingssa menwerking 1991. Volgens de me morie van toelichting kunnen alleen milieu-organisaties in ontwikke lingslanden aanspraak maken op het budget. Het nieuwe speerpuntenprogramma "stedelijke ontwikkeling" van het ministerie voor ontwikkelingssa menwerking legt geen relatie met de 10 mens de West Zeeuwsvlaamse land bouworganisaties wees Piet Ris- seeuw erop dat het maken van een keuze over de vorm van landinrich ting terwijl het streekplan nog niet is vastgesteld niet erg verstandig is en alleen maar irritatie wekt. Hij gaf aan dat de landbouw zijn aanvraag graag zou willen wijzigen in een ad ministratieve verkaveling, maar ter- wille van andere dan landbouwbe langen de lopende aanvraag over eind te houden. Wel stelde hij een aantal wijzigingen voor in de voorlo pig vastgestelde streekplanuitwer king, waarbij hij sterk de nadruk legde op de noodzaak van een breed draagvlak in de streek voor de plannen. De heer Risseeuw drong erop aan al le bos uit de plannen te schrappen. Met natuurontwikkeling wil de land bouw zeker rekening houden, mits hiervoor op vrijwillige basis gronden kunnen worden aangekocht. De Iandbouwwoordvoerder adviseerde de aangegeven ruimten voor ver- blij fsrecreatieve ontwikkelingen te schrappen of heel globaal aan te dui den. Deze ruimten moeten door - nauwelijks te kwantificeren - parti culier initiatief worden ingevuld. Of er ooit recreatie komt is daarom geenszins zeker, terwijl verkaveling in die ruimten nu niet mogelijk is. Voorts adviseerde hij de subbestem ming te schrappen van alle gebieden met agrarische doeleinden die een subbestemming ecologische of land schappelijke betekenis hebben, te meer daar in de streekplanuitwer king wordt aangegeven dat uitbouw, intensivering, specialisatie en om schakeling naar andere agrarische produktietakken behoudens uitzon deringssituaties mogelijk moet zijn. Een taakstelling (grondpot) van 10 procent acht de heer Risseeuw niet reëel en maakt bovendien de drei ging van korting levensgroot. Het gebied wil geen korting, temeer om dat dat in de omliggende gebieden ook niet plaatsvindt. Tot slot uitte hij zijn ernstige twijfels over de fi nanciële haalbaarheid van de voor gestelde herinrichting. <%- Schema '91 Gezien deze bezwaren stellen de plattelandsontwikkeling. Dit is wel van belang omdat door een breed opgezette plattelandsontwikkeling de trek naar de stad kan worden af geremd. Het Landbouwschap konstateert dat er bij een andere indeling van lan den, regio's en ministeriële hulp bronnen minder geld beschikbaar komt voor plattelandsontwikkeling. Het schap vindt dit niet terecht gelet op de omvangrijke problemen waar veel landen mee geconfronteerd worden bij de voedselvoorziening. Uit de begroting blijkt dat de Natio nale Commissie Voorlichting en Be wustwording Ontwikkelingssamen werking (NCO) een ruimer budget West Zeeuwsvlaamse landbouwor ganisaties voor om na de vaststelling van de uitwerking dezelfde aanvraag op het Landinrichtingsschema 1991 te plaatsen, en nu met snelle uitvoe- In 1989 is in Zeeland een toename van de wildschadeklachten geconsta teerd. De toename is onder meer toe te schrijven aan schade aangericht door waterwild, met name wilde een den, rot- en kolganzen. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1989 van de Wildschadecommissie voor de pro vincie Zeeland. De Wildschadecommissie heeft in het verslagjaar 175 schademeldingen van grondgebruikers in behandeling genomen. In 29 van deze gevallen is geen meer dan toelaatbare schade geconstateerd aangezien het gewas zich hersteld had of door andere oorzaken niet meer voor taxatie in aanmerking kwam. 76 Schademel dingen hebben de Wico niet bereikt omdat het secretariaat door voor lichting e.d. de klachten heeft opge lost. Het totaal wildschadebedrag dat aangemeld is bedroeg ruim 680.000,Van dit totale bedrag heeft 140.000,betrekking op klein wild (o.a. haas en fazant), 50.000,op waterwild met uitzon dering van ganzen (o.a. eend, smient, meerkoet), 444.000,op ganzen (brand-, grauwe-, kol-, riet- en rot ganzen), 32,000,op overig wild (o.a. houtduif en konijn) en ruim 13.000,op vogels als mussen, vinkachtigen en waterhoentjes. De laatste groep valt onder de Vogelwet, de overige groepen onder de Jachtwet. krijgt. Het Landbouwschap gaat er van uit dat ook maatschappelijke or ganisaties in de agrarische sektor hier in de toekomst een beroep op kunnen doen. Vanaf 1992 zullen er minder beurzen beschikbaar zijn voor studenten uit ontwikkelingslanden. Het Land bouwschap hecht veel waarde aan het ontwikkelen van onderwijsmo gelijkheden in de ontwikkelingslan den zelf. Dit sluit echter niet uit dat de in Nederland gevestigde interna tionale opleidingscentra de moge lijkheid moeten houden om onder wijs te geven aan buitenlandse stu denten. ring waarbij recreatie en natuur meegenomen kunnen worden. 'Onze landbouw in de kuststrook heeft er recht op niet teveel uit de pas te lo pen met overig West Zeeuws- De Wildschadecommissie heeft aan het Jachtfonds geadviseerd om van het totale bedrag 618.000,— uit te betalen aan de grondgebruikers. Voorts komt 25.000,ten laste van de grondgebruikers, 23.000,ten laste van de jachthouders en 12.000,ten laste van derden. Rotganzen Verreweg de meeste schade - bijna de helft van het totale bedrag - is ver oorzaakt door rotganzen. Ondanks dat deze vogels in 1989 gebruik heb ben gemaakt van de graslandkavel in de Wilhelminapolder is op de aan grenzende landbouwgewassen toch aanzienlijke schade ontstaan, aan de Noordbevelandse zijde bijna 14.000,en aan de Zuidbeveland- Ook dit najaar wordt er land- en tuinbouwfolie in het Stadsgewest Breda ingezameld. In de periode 3 tot en met 14 december wordt de fo lie bij de agrariërs aan huis opge haald. Van de ingezamelde folie worden door de kunststofverwer- kende industrie weer bruikbare grondstoffen gemaakt. Zo wordt voorkomen dat grote hoeveelheden landbouwplastic op de stortplaats belanden. De veehouders en landbouwers kun nen de folie op de ophaaldag (zie on der) aan de openbare weg zetten. Be langrijke voorwaarden voor een goed verloop van de inzameling zijn: - alleen zwart landbouwplastic, blanke en transparante folie en kunstmestzakken (PE-folie) worden meegenomen; - de folie dient voor 7.30 uur 's och tends bij het huisadres langs de doorgaande openbare weg (dus niet op het erf) gezet te worden; - de folie dient in handzame bun dels, zo mogelijk gesorteerd, aange boden te worden; - de folie moet veegschoon zijn. Door het land- en tuinbouwfolie apart aan te bieden kunnen agrariërs een bijdrage leveren aan de vermin dering van de grote berg onverwerk baar afval. vanaf de publieke tribune. Vanwege de Vlaanderen. De plannen voor een herinrichting kunnen ertoe leiden dat er helemaal geen verkaveling plaatsvindt, en daarmee is niemand gebaat', aldus de heer Risseeuw. se zijde ruim 107.000,Daarbij komen nog de kosten van de kavel zelf a 6.000,—. Ook in St. Philipsland zijn twee al ternatieve fourageergebieden ge creëerd. Er is een afspraak gemaakt dat deze gebieden voor drie jaar als opvanggebied zullen fungeren, en dat in de tussentijd buitendijks voor een structurele opvang gezorgd wordt. Tevens is in het gebied "Ram- megors" begonnen met het maken van fourageermogelijkheden voor rotganzen. De schade door rotgan zen in St. Philipsland bedroeg in 1989 ruim 84.000,—. De totale populatie rotganzen be droeg volgens de januaritelling 1989 in de provincie Zeeland incl. Greve- lingen 17.000 stuks, op een totale po pulatie van 235.000. Flinke toename Dat de inzameling van land- en tuin bouwfolie steeds meer ingeburgerd raakt, blijkt wel uit de resultaten van de eerdere akties. In 1987 werd in het Stadsgewest Breda 11.2 ton opge haald; in 1988 was dit al 142 ton. In 1989 werd er in het voorjaar maar liefst 232 ton ingezameld. Een na- jaarsaktie in dat jaar leverde nog eens 118 ton land- en tuinbouwfolie op. De voorjaarsinzameling 1990 had een opbrengst van 298 ton. Er is dus duidelijk sprake van een stijgen de lijn. Om deze voort te zetten is de medewerking van alle agrariërs noodzakelijk. Etten-Leur maandag 3 december, Breda dinsdag 4 december, Prinsenbeek dins dag 4 december, CTD Almkerk woens dag 5 december, Raamsdonk woensdag 5 december, CTD Almkerk donderdag 6 december, Made en Drimmelen donder dag 6 december, Werkendam donderdag 6 december, Hooge en Lage Zwaluwe vrijdag 7 december, Terheijden vrijdag 7 december, Baarle-Nassau maandag 10 december, Chaam maandag 10 decem ber, Nieuw-Ginneken dinsdag 11 decem ber; Baarle-Nassau dinsdag 11 december, Oosterhout woensdag 12 december, Te- teringen woensdag 12 december, Rijsber- gen donderdag 13 december, Zundert donderdag 13 december, Klundert vrij dag 14 december, Zevenbergen vrijdag 14 december. Vrijdag 23 november 1990 Piet Risseeuw spreekt de statencommissie namens de Westzeeuwsvlaamse landbouw toe. tnanneling land- es tuinbotiwfolie m Breda en omgeving

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 10