Brussel en Middelburg Reuze-bieten zegge en schrijve Ti ■£LB zuidelijke landbouw maatschappij Vol trots poseert de één jaar oude Arjan Schouwenaar uit Wemel- dinge hier tussen twee imposante voederbieten, met een gewicht van resp. 17 en 15 kg. Zijn grootvader A.J. Schouwenaar rooide begin november 145 ton netto voederbieten van 0.90 ha gescheurd wei land. De bieten werden 31 maart gezaaid. Landinrichting Landbouwschap moet kiezen voor offensieve belangenbehartiging oo trrm VRIJDAG 23 NOVEMBER 1990 78e JAARGANG NO. 4047 land- en tuinbouwblad Vanuit de ZLM zullen we zeker gehoor geven aan de oproep van COPA om op maandag 3 december a.s. in Brussel te komen demonstreren tegen de GATT- voorstellen. Onze overkoepelende Europese Land bouworganisatie heeft tot nu toe voortdurend gepro beerd om de EG er van te overtuigen dat het Ameri kaanse liberalisme voor de Europese landbouw een heilloze weg is. COPA vindt dat er slechts globale handelsafspraken moeten worden gemaakt waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten van het gemeen schappelijke Europese landbouwbeleid intakt moeten blijven. Kernpunt daarvan is natuurlijk de bescher ming van de Europese landbouw in het algemeen en de boeren in het bijzonder. Dat streven van COPA heeft slechts ten dele weerklank gevonden in het standpunt van de EG met betrekking tot de GATT. De oproep van COPA aan de boeren om op 3 december massaal naar Brussel te komen moet dan ook gezien worden als een laatste poging om in de slotonderhan- delingen erger te voorkomen. Zoals gezegd wordt de ze oproep door de ZLM ten volle gesteund. De verga dering van het hoofdbestuur die op 3 december stond gepland is afgeblazen om in plaats daarvan naar Brus sel te gaan. Eind deze week begin volgende week zul len wij -zo mogelijk in gezamenlijk organisatieverband- onze afdelingen en kringen bena deren om nog maar eens een beroep op de leden te doen om mee te gaan. Ik kan mij best voorstellen dat niet iedereen staat te trappelen om (weer) naar Brus sel te gaan. Niet in het minst omdat er wordt getwij feld aan het resultaat van dergelijke demonstraties. Niet gaan levert echter zéker geen resultaat op. We moeten onszelf dus weer maar een beetje oppeppen. Net zoals die ZLM-er die zich al spontaan aanmeldde met de mededeling dat hij nu voor de 25ste keer in Brussel gaat demonstreren en er ook nog steeds in ge looft. Daar komt nog bij dat we ons in ZLM-verband bijzonder ongerust maken over de consequenties van de GATT. Niet alleen voor de akkerbouw maar zeer zeker ook voor de veehouderij. Voor de boeren in het kustgebied van West-Zeeuws- Vlaanderen zijn het spannende weken. Vorige week woonden velen een vergadering bij van de Commissie Ruimtelijke Ordening van Provinciale Staten van Zee land waar het ging over de toekomstige inrichting van het kustgebied. De Staten van Zeeland zullen zich daarover op 14 december a.s. (zie blz. 10) definitief uitspreken. In het verlengde van de besluitvorming over de inrichting van het kustgebied ligt de vraag of herinrichting dan wel ruilverkaveling daarvoor het meest geëigende instrument is. Ook in die beslissing spelen de Staten van Zeeland een sleutelrol. Uit de beschouwingen bij de Commissie Ruimtelijke Orde ning heb ik begrepen dat het standpunt van met name Het organisatie-adviesbureau Rijnconsult meent dat het Landbouwschap als centraal platform namens de gehele sector ook in de toekomst een waardevolle functie heeft. Wel moet de structuur van het schap nodig worden geac tualiseerd om van defensieve tot offensieve belangenbe hartiging te komen. Dit moet zelfs op korte termijn ge beuren, omdat anders de positie van het Landbouwschap snel zal afkalven. Dit is een van de conclusies van de doorlichting van het Landbouwschap, die in de afgelo pen maanden heeft plaatsgevonden. Boeren en tuinders herkennen zich onvoldoende in de wijze waarop het Landbouwschap hun problemen ver woordt. Inhoudelijk moet het schap zich duidelijker op stellen en de informatieverschaffing moet worden verbe terd. Wat betreft de heffingen en datgene wat de boeren en tuinders ervoor terugkrijgen, stelt het rapport dat de organisaties, die uiteindelijk het geld besteden, de relatie naar de landbouwschapsheffing onvoldoende tot uiting laten komen. Op die manier houdt het Landbouwschap uitsluitend het vervelende doel van de beeldvorming over. Het bureau constateert verder dat de taken van het Landbouwschap en de CLO's onvoldoende op elkaar af gestemd zijn. De samenwerking tussen de CLO's onder ling en met het Landbouwschap moet worden verbeterd. Bestuurlijk moet het Landbouwschap een breder draag vlak krijgen door kwaliteitszetels toe te kennen aan vrouwen en jongeren. Onafhankelijk voorzitter Het rapport spreekt zich uit voor een onafhankelijk voorzitter. Dit is met het oog op herkenbaarheid, conti nuïteit en breed gedragen coördinatie van belang. In de relatie naar de produktschappen en de coöperaties be pleit het rapport de instelling van een Centraal Coördi natie Orgaan, om het beleid beter op elkaar te kunnen afstemmen. De verhouding met de overheid is aan herziening toe, zo stelt het rapport. De gewestelijke raden komen door de regionalisering van het beleid centraler te staan en heb ben meer personele inzet nodig. In Brussel moet de stem van Nederland sterker doorklinken. Eenheid in organi satie tussen de drie CLO's is daartoe de belangrijkste voorwaarde. Het Landbouwschap moet haar interne structuur veran deren, aldus het adviesbureau. Deze is nog gebaseerd op het instellingsbesluit van 1954. Er bestaan te veel kleine zelfstandige afdelingen naast elkaar. De advisering van het algemeen en dagelijks bestuur moet meer gecoördi neerd gebeuren. Rijnconsult doet in haar rapport ook voorstellen voor de verdere discussie over het rapport. Het rapport moet leiden tot vaststelling van de toekom stige positie, taken, structuur en werkwijze van het Landbouwschap. De regie van deze discussie kan het beste in handen van een centrale regisseur worden gelegd. de VVD-fractie daarbij wel eens doorslaggevend kan worden. Volgende week hebben wij in het kader van het zogenaamd breed overleg nog een gesprek met Gedeputeerde Staten van Zeeland over het voorberei dingsschema Landinrichting 1991. Het spreekt vanzelf dat daarbij de vorm van landin richting voor de kust West-Zeeuws-Vlaanderen de nodige gespreksstof zal opleveren. De Staten zullen over het schema Landinrichting waarschijnlijk in fe bruari een beslissing nemen. Behalve de kust West- Zeeuws-Vlaanderen komen in het breed overleg ook nog een aantal andere plannen aan de orde. Gedepu teerde Staten nemen in het kader van het voorberei dingsschema al een voorschotje op het gebied Schouwen-West in die zin dat GS wil bevorderen dat voor dit gebied een aanvraag voor landinrichting zal worden ingediend. Het spreekt vanzelf dat -voor het gebied Schouwen- West concreet op tafel komt- wij met onze achterban daarover zullen praten. Overigens is in het streekplan Zeeland reeds herin richting vastgelegd; alleen de blokgrens staat nog ter diskussie. Moraal van dit verhaal is dat onze belangen enerzijds in Brussel liggen, maar dat anderzijds ook de provinciale en regionale politiek van cruciale beteke nis kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van de land- en tuinbouw. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1