verzekeringen zlm ver/tondig verzekeren In de brand, uit de brand Alkohol en verkeer, dat kun je niet maken Campagne 'rij alcoholvrij' succesvol Jagers verplicht verzekerd Sluit Reisverzekering bij Verzekeringen ZLM 06 - 11 als elke seconde telt EwiiVSSBr^ AlcoVioY en verkeer, forget it Jachtseizoen weer open Straks op wintersport? ai Het is niet te hopen, maar het kan u ook overkomen dat er brand ont staat aan uw opstal en/of inboedel. 1. In geval van kleine brandjes is het vaak mogelijk deze zelf te blussen. Bijvoorbeeld door mid del van een brandblusser (mits deze voor handen is), tuinslang of een simpele emmer water. Soms is ook het vuur afdekken een goede manier, zoals het dek sel op de pan doen bij een vlam in de pan. Bij grotere branden wordt het echter al moeilijker. Wat dan allereerst geldt is: voor al niet in paniek te geraken, het hoofd koel te houden en te zor gen dat via het 06-11 nummer de brandweer wordt ingeschakeld. Mochten er zich nog personen en dieren in de opstal bevinden, zorg er dan voor dat deze onmid dellijk uit het pand komen, c.q. gehaald worden. 2. Mocht er de mogelijkheid en de gelegenheid zijn om goederen te redden, deze eventueel met be hulp van omstanders uit pand halen en deze elders, buiten de gevarenzone droog opslaan. Zo, de in eerste instantie van belang- zijnde zaken zijn nu achter de rug. 3. 4. Joke Gebraad Heeft u bij ons een opstal en/of inboedelverzekering afgesloten, dan adviseren wij u direct ons kantoor te bellen. U kunt ons via 01100-38888, 24 uur per dag bereiken! Wij zullen u dan adviseren hoe verder te handelen. Bij grote branden is het zelfs zo dat een salvage-medewerker of één van onze mensen ter plaatse hulp komt bieden. Dit kan bij voorbeeld nodig zijn in verband met het zoeken naar onderdak. Wanneer de brand geblust is en u een tijdelijk onderkomen gevon den heeft komt het eigenlijke schaderegelen. Bij grotere schaden wordt door ons een expert ingeschakeld om de schade vast te stellen. Dit zal in vele gevallen onze eigen scha deregelaar, de heer Folmer zijn. Daarnaast maken we ook wel ge bruik van gerenommeerde exper- tisebureau's. Overigens roepen experts ook weer dikwijls de hulp in van deskundigen op speciale gebieden. Bijvoorbeeld sieraden, antiek, enz. Het gebeurt heel zel den, maar een verzekerde heeft het recht om ook zelf een expert in te schakelen. Wel dient dit dan in overleg met ons te gebeuren, omdat in zo'n situatie ook een arbiter benoemd dient te worden door beide experts. De arbiter dient dan bij verschil van mening de knoop door te hakken. Zodra wij het expertiserapport ontvangen hebben en u heeft in middels het schadeformulier in gestuurd maken wij - na controle - het schadebedrag aan u over. U bent dan weer uit de brand. Joke Gebraad, medewerkster schadegroep brand aaifii Bij grotere schade schakelt Verzekeringen ZLM een expert in om de schade vast te stellen. 9 9 In de maanden december (1989), januari en februari 1990 werd in Noord-Brabant een grootscheepse aktie gehouden tegen alcoholge bruik in het verkeer. Er werden maar liefst 80.000 blaastests uitge voerd en 200.000 stickers verspreid met de tekst "Ik rij alcoholvrij". Het doel van de campagne was om de mentaliteit te veranderen met betrekking tot alcoholgebruik bij verkeersdeelname. Rijden onder invloed fors gedaald Na afloop van de campagne bleek het rijden onder invloed met een derde verminderd te zijn. Daarmee is het alcoholgebruik van de Bra bantse automobilisten op een niveau gekomen dat vergelijkbaar is met dat in de rest van Nederland. Het aandeel automobilisten met een strafbaar promillage (van 0,5 promille of meer) is gedaald van 5,8 naar 3,9 procent. Het aandeel au tomobilisten met een hoog promillage (0,8 promille of meer) is ge daald van 2,6 naar 1,4 procent. Het aandeel automobilisten dat helemaal niet gedronken had, is geste gen van 86,2 naar 90,7 procent. Komende winter weer een campagne Om het effekt van de eerste campagne vast te houden en verder te ver beteren zal komende winter opnieuw een grootschalige publiekscam pagne worden georganiseerd. Oök deze campagne loopt van de feest dagen in december tot en met de carnaval. Het jachtseizoen is weer ge opend. Om de wildstand tot nor male verhoudingen terug te bren gen gaan de jagers en drijvers weer op jacht. Landbouwperce- len zijn in deze periode regelma tig het werkterrein van de jagers. Aan het jagen zijn echter risiko's verbonden; en niet alleen voor het wild In de Jachtwet is ge regeld dat jagers verplicht zijn een aansprakelijkheidsverzeke ring af te sluiten, voor het geval er tijdens de jacht ongelukken gebeuren. Een jachtakte wordt dan ook alleen afgegeven als men in het bezit is van een geldig ver zekeringsbewijs. U kunt het jacht- risiko bij Verzekeringen ZLM voor 40,per jaar meeverze keren op uw Aansprakelijkheids verzekering voor Bedrijven (AVB) of op uw Aansprakelijk heidsverzekering voor Partikulie- ren (AVP). Op deze jachtverzekering is niet alleen de jachtakte-houder verze kerd, maar ook minderjarigen die onder zijn toezicht meejagen. Heeft u nog geen Aansprakelijk heidsverzekering (AVB of AVP) bij ons lopen? Dan is dit meteen een goede gelegenheid. Wij zijn telefonisch te bereiken op 01100-38216. Deze winter gaan weer een groot aantal Nederlanders op wintersport. Vele voorbereidingen zijn getroffen. De ski- (c.q. langlauf-)uitrusting ligt reeds klaar, de routekaart is doorge nomen en de auto zal nog aan een extra onderhoudsbeurt worden on derworpen. Velen denken dan maar van een fijne vakantie te kunnen gaan genieten. Nog altijd komt het voor dat wintersporters zonder reis verzekering op stap gaan, terwijl de risiko's van een wintersportvakantie niet onderschat mogen worden. Wat dacht u van een gipsvlucht? Bij de voorbereiding op een wintersportva kantie hoort echter ook het afsluiten van een reisverzekering. Ook bij Verzekeringen ZLM kunt u terecht voor een goede reisverzeke ring. Bel voor informatie naar: 01100-38850. Alle wintersporters al vast een prettige witte vakantie met veel sneeuw en ,zon en zonder uit glijders. Vrijdag 16 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 7