fiTT G. DE VRIES V2" TERMIJNMARKT B.V. Runderen Schapen Europ- Veevoeders ex btw notering Prijsbericht ZHZ Noteringen jonge kaas onveranderd Schema biggenprijzen Export aardappelen flink gestegen Afzet rundvlees iets beter Veiling St. Annaland - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Varkensvlees en eieren goed gevraagd Veemarkt 's Hertogenbosch Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen incl. btw SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,05- 8,55 6,20-6,85 4,40-5,30 - Zwolle vr. 7,45- 8,50 5,70-6,70 6,90- 9,00 4,45-5,30 Leeuwarden vr. 7,25- 7,50 6,00-6,75 6,95- 7,90 5,05-5,50 Leiden ma. 7,75- 8,80 6,10-6,90 7,20- 8,90 4,75-5,30 Doetinchem di. 7,50- 8,35 6,00-6,55 7,00- 9,00 5,00-5,85 Purmerend di. 6,00-7,00 4,70-5,20 Groningen di. 6,20-6,60 4,70-4,90 Den Bosch wo. 7,80- 8,60 6,30-6,95 7,05- 9,00 - 4,75-5,70 - GEBRUIKS Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1600-2050 1750-2150 1050-1450 - 875-1400 - Zwolle vr. 1850-2500 1750-2300 1150-1450 950-1400 Leeuwarden vr. 1850-2250 1775-2100 1025-1350 1175-1550 Leiden di. 1800-2300 1850-2250 1400-1900 900-1400 Doetinchem di. 1575-2475 1750-2475 1400-1675 600-1500 Purmerend di. 1800-2100 1800-2000 - 1300-1700 Groningen di. 1800-2150 1600-1900 1100-1350 800-1200 Den Bosch wo. 1675-2650 1750-2750 - 1275-1825 - 850-1550 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. 55 6,50-7,00 5,60-6,00 4,20-5,10 Den Bosch wo. 23 5,80-6,20 4,90-5,80 4,00-4,90 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 675- 950 450-550 325-425 260-300 - 125-185 Leiden di. 500-1000 500-600 300-400 280-325 - 190-230 - Den Bosch wo. 600-1000 315-525 - 190-440 205-320 - 110-165 - Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 2,25-4,10 Slachtramlammeren/22kg. 7,10-8,10 7,20-8,30 Fokschapen/stuk 90-130 Weidelammeren/stuk 50-125 90-140 65-130 per 1000 kg. GOES ZUID- M/W.- N/O.- 26/10-02/11, NED NED NED ex btw bron PVV Telersprijzen Verbruikersprijzen Stieren 6,75 Koeien 4,92 - Weidehooi 180-210 Weideh. 2e Dijkhooi Veldbeemd Hooi a en b Tarwestro 140-170 Gerstestro 60-95 Maïs 24% ds Kuilmaïs -75 Bierbostel 80-100 Perspulp Maïsgluten 360-380 155-160 185-190 67- 70 350 155 170 80 70 -350 -145 -160 Tarwestro Gerstestro 137,50- 142,50 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels tot 31 -12-'90: 37,50 -95 -70 -60 Dinsdag 13 november 1990: Bloem kool: aanvoer: 16.00 st. 6 st. p. bk. 1-1 198. 1-2 190'/2, 8 st. p. bk. 1-1 112. 1-2 172. 10 st. p. bk. 1-1 86. 1-2 124. Spruiten: aanvoer: 275.000 kg. AI 1 84. 2 76'/2. BI 1 108'/2 2 84, Cl 1 2 79. Dl 1 126 2 101, Dl kl. poolf. 1 2 108'/2. Witlof: aan voer: 54.000 kg. kort grof I S 207 2 200 3 188Zikort fijn I S 248 2 214'/2 3 183Zi lang I S 182 2 179'/2 3 171. extra kort I S 2 3 klvp. 4/5 I S 220 2 216 3 klvp. 2/3 I S 219 2 219 3 kort II 1 I88V2 2 167 Vi lang II 1 156 2 149'/2 extra kort I 1 2 ongesort. Ill 1 152 2 134'/2, snijlof III fijn 114, grof 119. Aardappelen: aanvoer 33.000 kg. Bintje: 20-28, kriel: Eigen heimer: 10-18, Irene: ....-Uien: aanvoer: 21.000 kg. Bonken: 49-61, grof: 28-37, middel: 18-33, drieling: 5-13, geschoond: 100-Appels: aanvoer 443 ton. Golden Del.: aan voer: 44 ton. 80/90 van 0,74. 70/80 van 0,54 tot 1,10 (I 1,06. II 0,75). Cox'sO.P.: aanvoer: 128 ton. 80/85 van 0,50 tot 1,25 (I 1,11 II 1,09). 75/80 van 0,60 totl,50 (I 1,39. II 1,41). Elstar: aanvoer: 105 ton. 80/85. van 0,61 tot 1,45 (I 1,28. II 0,79). 75/80 van 0,73 totl,65. (I 1,35. II 1,03). Jonagold: aanvoer: 92 ton. 85/90 van 0,31 tot 1,03. (I 0,91. II 0,46). 80/85 van 0,31 tot 1,11. (I 0,98. II 0,46). Karmijn de Sonn.: aanvoer: 16 ton. 85/90 van 0,92 tot I,08. (I 1,04. II 1.04). 80/85 van 0,91 tot 1,27. (I 1,24. II 1,04). Pe ren: aanvoer: 116 ton. G. Wilde man: aanvoer: 3 ton. 70/80 van 2,00 60/70 van 1,74 tot 1,86. (I 1,81. II....). Saint Remy: aanvoer: 9 ton. 80/90 van 0,57 tot 0,78. (I. 0,75. II 0,69). 70/80 van 0,04 tot 0,99. (I 0,88. II 0,75). Conference: aanvoer: 22 ton. 65/75 van 0,95 tot 1,97 (I 1,90. II 1,58). 55/65 vaan 1,01 tot 1,84. (I 1,81. II 1,40). Doy. du Co rnice: aanvoer: 79 ton. 85/95 van 1,79 tot2,37. (I 2,08. II 1,91). 75/85 van 170 tot 2,61. (I 2,51. II 2,24). De noteringen voor de jonge kaas bleven opnieuw onveranderd alsook de kleine 'plusjes' die boven note ring betaald worden. De markt blijft zich bevredigend ontwikkelen, voor al door het goede evenwicht tussen vraag en aanbod. Bij eén geraamde produktie van 11.625 ton in de week tot 2 november werd ongeveer 8200 ton kaas uitgevord. Vorig jaar was dat in de overeenkomstige week resp. 11130 ton en 7750 ton. Niet al leen de afzet van jonge kaas loopt bevredigend ook de belegen en oude kaas vindt vlot afzet tegen voor de voorraadhouders goede prijzen. In de week van 19-11-1990 tot 26-11-1990 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 juli 1990 met 3,50 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,53. Vrijdag 16 november 1990 In de afgelopen maand bedroeg de export van konsumptie- en in dustrieaardappelen 88.000 ton, waardoor het totaal t/m oktober dit jaar op 151.000 ton is gekomen. Vo rig jaar was dit 136.500 ton. De ex port t/m oktober bedroeg 130.000 ton in 1988 en 181.000 ton in 1987. Een en ander blijkt uit een medede ling van het Produktschap voor Aardappelen. De toename is een gevolg van een grotere export naar Afrika (t/m ok tober dit jaar 16.500 ton tegen 10.500 ton vorig jaar), Amerika (16.000 ton tegen 7.500 ton) en Azië (5.000 ton tegen 2.000 ton). De ex port binnen Europa daalde van 116.500 naar 113.500 ton. De export naar de andere EG-landen bleef wel op peil, doch naar de overige Euro pese landen daalde de export van 5.000 (t/m oktober 1989) naar 1.500 ton (t/m oktober 1990). De export vaan stierevlees naar Grie kenland verloopt iets beter. Maar voor de overige soorten rundvlees verloopt de uitvoer nog steeds moei zaam. Voor zeer goed gebruiksvee is er belangstelling. Voor mindere kwaliteiten niet. Op de zuivelmarkt is er hoegenaamd niets veranderd. Afgelopen week leverde de afzet van schapen en runderen het volgende beeld op: Wol vee Slachtlammeren en slachtschapen: vlotte handel, iets hogere prijzen. Weidelammeren: willige handel te gen dure prijzen. Het aanbod is zeer beperkt en bestaat voornamelijk uit schapen en lammeren die voor de slacht te licht worden bevonden. Runderen Vrouwelijk slachtvee: voor de beste kwaliteiten iets meer geld, voor de overige categorieën onveranderde, jnaar veel te lage prijzen. Slachtstieren: iets betere handel, met voor de beste kwaliteiten iets aan trekkende prijzen; bij lagere kwali teiten kalme handel en nagenoeg de zelfde noteringen. Vleeskalveren: afzetsituatie wordt langzaam beter; enigszins beperkt aanbod; prijzen stijgen. Gebruiksvee: handel stroef; prijzen onveranderd laag (voor het 'onde reind' gelden 'afbraakprijzen'). Nuchtere kalveren: handel langza mer, prijzen lager. Vooruitzichten Er worden sinds enige tijd meer kal veren voor de wit- en roodvleespro- duktie in- dan uitgevoerd. Volgens vleesvee-deskundige Dick Oosten dorp (tot voor kort werkzaam voor het PR in Lelystad) heeft ons land zodoende in betrekkelijk korte tijd een sterke concurrentiepositie weten te realiseren. West Europa is voor rundvlees 100% zelfvoorzienend. De con sumptie bedraagt 24 kg per hoofd maar groeit niet meer, onder andere vanwege negatieve berichten over stoffen die niet in rundvlees mogen voorkomen. Vandaar dat in de keten roodvleesproducent-slachterij- consument begeleiding, controle en informatie gewenst is. Aldus Oostendorp die dit dinsdag j.l. naar voren bracht bij de presentatie van het IKB-project Holland Beef van Wolff vlees Nederland. Zuivel Weipoeder lijkt iets in prijs te kun nen stijgen. Voor het overige veran dert er op de zuivelmarkt maar wei nig. De zuivelwaarde ligt ten opzich te van 1989 meer dan 10% lager. De uitbetalingsprijzen van de zuivelfa brieken vertonen hetzelfde beeld. Oorzaken zijn onder andere: zwakke wereldmarktsituatie, afgenomen vraag wegens nogal hoog prijspeil vorig jaar en veel groter aanbod uit Oost Europa; sterke vermindering afzet mager poeder naar kalvermelk- industrie vanwege slechts prijzen in kalfsvleessector; sterk toegenomen export van caseïne, een eiwitrijk melkprodukt, uit Oost Europa naar ie EG. Door dit laatste heeft de Di visie Industriële Produkten van Campina Melkunie maatregelen moeten nemen. De produktie is aan gepast en de begeleiding van de ver koop van de meest gangbare in dustriële produkten is sterk beperkt. Daarentegen wordt meer aandacht besteed aan speciaalprodukten die andere zuivelondernemingen (nog) niet leveren. Dinsdag 13 november: Geen aanbod van aardappelen. Noteringen geveil de uien te ZHZ (Barendrecht), woensdag maat 40/60 kl. II 27,50, maat 60/80 kl. II 28,10. Aanvoer: 25 ton. Pootgoednoteringen van afge lopen dinsdag: Noordelijke A 28/35: 127,—, A 35/45 67,—. Del ta's A 28/35 126,—, A 35/45 66,—. De grote inkoopcombinaties betalen voor de varkens die ze deze week van de mesters hebben afgenomen 13 cent per kg meer. De prijzen van pluimveevlees staan onder druk. Voor eieren konden mooie prijzen worden gemaakt. Eind vorige week zag het er overi gens nog niet naar uit dat de var- kensprijzen met meer dan een dub beltje zouden kunnen stijgen. Op de Varkensbeurs in Vleuten verwacht ten de handelaren toen weliswaar verder aantrekkende vleesprijzen, maar ook een behoorlijk ruim aan bod. Vandaar dat de beurscommis- sie zowel voor 'levend' als 'geslacht' een 8 cent hogere verwachtingsprijs afgaf (resp. 3,39-/ 2,44 en 3,00-/ 3,02). Afgelopen week viel er echter voor het varkensvlees dui delijk meer te maken. Mede daar door kon worden besloten tot een prijsverhoging van 13 cent. Uit gegevens van de EG leidt het Produktschap voor Vee en Vlees af dat aan aanbod van slachtvarkens in de twaalf landen van de Gemeen schap met 0,9% zal toenemen. Voorlopig wordt daarom gerekend op een tamelijk stabiele marktont wikkeling met prijzen rond het hui dige niveau. In België zijn vanwege de var kenspest niet alleen veel mestvarkens en biggen vernietigd maar ook veel zeugen. Deels is dit aangevuld met importbiggen. Toch zal het Belgi sche aanbod van slachtvarkens de komende maanden niet groot zijn. In het voormalige Oost Duitsland is het aantal dekkingen van zeugen met 20% gedaald. Mede daardoor wordt hier in de komende tijd 30% daling van het slachtvarkensaanbod verwacht. Overigens liggen de mestersprijzen momenteel ongeveer een gulden per kg lager dan verleden jaar rond deze tijd. Uit onderzoek van het PVV blijkt dat de prijzen die de slachterij en ontvangen 65 cent lager zijn en de prijzen die de slagers aan de consu menten in rekening brengen, 95 cent. Dit duidt er dus op dat de sla gers het marktbeeld redelijk goed volgen. De slachterijen hanteren kennelijk iets ruimere marges. Slachtpluimvee De markt voor vers slachtpluimvee kan ruim worden voorzien. Het voormalige Oost Duitsland blijft slachtrijp materiaal, slachtkuikens en uitgelegde kippen aanbieden. De Engelse afzetmarkt is afwerend. De verwerkende industrie koopt steeds meer bij van buiten de EG, onder andere borstvlees uit Thailand. Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden op 8 november 1990 43 stuks aangevoerd. De prij zen waren per stuk (inkl. btw): luxe paarden 2.900,— tot 3.400,—; 2-jarige merries ƒ2.100,tot 2.800,2-jarige hengsten 1.750,— tot 3.050,—; 1-jarige merries 1.750,— tot ƒ2.750,—; 1-jarige hengsten 1.225,tot 1.850,veulens 875,tot 1.175,Handel: redelijk. Prij zen: gelijk. Pony's 800,— tot 1.600,Shetlander pony's 375,— tot 1.300,—. Handel: matig. Prijzen: lager. Slachtpaarden oud 4,10 tot 5,90; slachtpaarden jong 5,— tot 6,25. Handel: rede lijk. Prijzen: hoger. Door dit alles kwam het niveau van de contractprijzen verder onder druk. De VHVP verlaagde deze week voor de tweede keer in korte tijd z'n basiscontractprijs; nu met 2 cent tot 1,76 per kg. De integraties deden dat (nog) niet. Bij hen bleef de prijs voor kuikend zwaarder dan 1.600 gram 1,92. de Barneveldno- teringen kwamen dichter in bij de contractprijzen. Uitgelegde kippen konden het be trekkelijk hoge prijsniveau van ver leden week vasthouden. De prijzen van broedeieren liggen rond het integratieniveau. In dit ka der doen eendagskuikens 0,55. De afzet van kalkoenvlees verloopt de laatste tijd duidelijk vlotter en meer prijshoudend. Kennelijk heeft de markt zich ingesteld op het ver grote aanbod. Eieren De eiermarkt is zeer stabiel. Vooral 'bruin' loopt zeer goed, met name op Engeland. Voor Spanje konden trouwens ook orders worden geno teerd. Vandaar dat voor de eieren die deze week zijn geleverd drie kwartjes tot bijna een gulden per 100 stuks meer kan worden uitbetaald dan voor die van vorige week. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,00-3,02 2,39-2,44 Roepprijs inkooporganisaties \»rige week deze week Cavee/Coveco 2,70 2,83 Druvar 2,71 2,84 Encebe 2,70 2,83 Janssen a 2,68 2,81 Lunenburg 2,70 2,83 NVC 2,73 2,86 Vagrocon 2,70 Vako-Zuid 2,70 2,83 Zuidgroep 2,70 2,83 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 09/11 Af fokker 23 kg. 82,35 Toesl./aftr. afw. kg. 1,95 Opbrengstprijs LEI 09/11 Af fokker 23 kg. 76,00 Toesl./aftr. afw. kg. 1,80 Toesl. boven 25 kg. 1,50 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 08/11 Zwolle 09/11 Leiden 14/11 Den Bosch 14/11 2,20-2,28 2,15-2,20 2,20-2,30 2,10-2,20 - Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 10/11-17/11 1,76 Vrije prijzenweek 03/11-10/11 Lichte witte kippen 0,83 - Zwaardere bruine kippen 0,93 - Slachtkuikenmoederdieren 1,75 - Slachtkuikens wit 1,83 Slachtkuikenintegraties LEI, week 09/11-16/11 1,92 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,55 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. Elco franco 3.000 kg 4,70 Commissie konijnenhandel Breda* hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 23