Gunstige prijsontwikkeling Prijsniveau uien enigszins geforceerd Aardappelen in de Gemeenschap Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Weer volop Cox en Elstar op de veiling CVZ-noteringen De stijgende lijn in de prijzen van groenten, fruit en bloemen zette zich begin deze week voort. Gezien de areaal-en produktiecijfers blijven de vooruitzichten voor diverse produk- ten gunstig. Uit de hierbij afgedrukte grafiek die ontleend is aan meitellingscijfers van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek, blijkt dat de oppervlakte pot planten sinds 1987 met zo'n 12 a 13% is toegenomen. Het Produkt- schap voor Siergewassen verwacht dat het areaal kamerplanten in 1991 3% groter zal worden dan in 1990. De kwekers van kamerplanten ver wachten volgend jaar 10% meer le verbare planten te zullen pro duceren. Vollegrondsgroenten In de Duitse provincie Sleeswijk Holstein schijnt de oogst van late kool lager uit te vallen dan verleden jaar. De oogst van bewaarwittekool wordt geschat op 102.000 ton (-8%), herfstwittekool 45.000 ton (-20%), bewaarrodekool 23.000 ton (-13%) en herfstrodekool 21.000 ton (-4%). Bij middelvroege en late bloemkool verwacht men een oogst van 6.500 ton (-19%). Bij late peen is eveneens sprake van produktievermindering nog groter, namelijk 32% tot 20.000 ton. In Frankrijk komt de oogst van bloemkool dit seizoen slechts 2% la ger uit dan verleden jaar. Wel wordt in Frankrijk voor deze maand met een grotere aanbodsvermindering van bloemkool rekening gehouden. In Nederland is er dit jaar bijna 4.800 ha spruitkool geteeld. Dat is ruim 200 ha minder dan verleden jaar. De opbrengsten vallen echter mee. Waarschijnlijk is dit er de oorzaak van dat de prijs voor klasse A-I zak te naar ongeveer 75 cent per kg. Zelfs bij vergaande mechanisatie is dit te weinig om de kosten te dek ken. Vorig jaar rond deze tijd kwa men de prijzen trouwens maar aan amper 65 cent. Het is moeilijk te voorspellen hoe de spruitenprijs zich in de komende tijd zal ontwikkelen. Deskundigen verwachten niet dat deze groente veel meer gegeten gaat worden dan in voorgaande jaren. De telers mogen al blij zijn als hun pro- dukt zich zal kunnen handhaven in het ruime groentenpakket waaruit de Europese consument tegenwoor dig kan kiezen. Volgens Henk Buk man, voorzitter 'De Kring te Bleis wij k, een veiling waar 15% van de Nederlandse spruitkoolproduktie voor de klok komt, is er maar één mogelijkheid om teler te blijven: "Zorgen dat je betere spruiten hebt dan een ander". Vandaar dat 'De Kring' sinds vier jaar een wedstrijd om de beste inzending A-spruiten organiseert. Wim Bos uit Bleiswijk won dit jaar de 'Zilveren Spruit' die hieraan verbonden is. De prijs van witlof is vorige week ook nogal gedaald. Marktdeskundi- gen houden het er echter op dat de prijs weer zal aantrekken. Uit heel Europa komen er namelijk meldin gen over tegenvallende pennen- opbrengsten; dit als gevolg van de droge zomer. In Frankrijk lijkt de opbrengst zelfs 8% achter de blijven bij die van 1989. Men schat in Frankrijk dat de witlofoogst 5% minderzal worden dan verleden jaar. Vooral in het noorden van Frankrijk valt de witlofproduktie tegen. Voor uien werden deze week weder om gemiddeld hogere prijzen geno teerd. Dit kwam echter niet zo zeer door een grotere vraag, als wel door speculaties over produkties en voor raden elders in de EG. Consumptie aardappelen bleven goed gevraagd. Voor tarwe en suiker is weinig be langstelling. In kringen van uienhandelaren wijst men er op dat men op basis van de huidige beursnoteringen van 18 tot 21 cent (standaardklasse AVZ) vrij wel geen zaaiuien van de telers kan kopen. Voor levering in december wil er onder 25 cent echter vrijwel geen boer zaken doen. Op exportni veau moeten dergelijke uien (klasse II, 35 opw.) minstens 37 cent op brengen. Dat blijkt echter te hoog gegrepen. Afrikaanse landen kun nen de prijs die hieruit voor hen voortvloeit niet betalen. In het verre Oosten is Amerika volop met uien aan de markt, met name in Singapo re. In Europa is er momenteel nog voldoende aanbod. Produktiecijfers duiden er op dat er dit jaar in ons land circa 540.000 ton uien zijn gegroeid, waarvan 90.000 ton plantuien. In eigen land is plaats voor een afzet van 60.000 a 70.000 ton. Tot dusverre bedroeg het ex porttempo 10 a 11.000 ton uien per week. Begin november waren van oogst 1990 ongeveer 150.000 ton ui en uitgevoerd. Voor circa 325.000 ton moet dus nog een exportbestem ming worden gevonden. Volgens in siders is het huidige exporttempo dan ook alleszins nodig om te voor komen dat tegen maart-april nood zakelijkerwijs verkocht moet worden. Consumptie-aardappelen Definitieve oogstcijfers van het Cen traal Bureau voor de Statistiek (CBS) komen voor ons land dit jaar aan een consumptie- en pootaardap- pelopbrengst van in totaal 4,65 mil joen ton. Daarvan zijn 3,77 miljoen gegroeid op klei en 888.000 ton op zand. Vorig jaar bedroeg de totaal- oogst 4,51 miljoen ton. De handel heeft op deze cijfers nau welijks gereageerd. De prijzen ble ven ongeveer gelijk. Overigens loopt de export van consumptie aardappelen als een trein. Per 1 no vember j.l. was er 151.000 ton uitge voerd tegen resp. 136.500, 130.000 en 181.000 ton op hetzelfde tijdstip in 1989, 1988 en 1987. Granen en peulvruchten In gerst en tarwe ging er weinig om. Desondanks noteerde gerst iets ho ger. Brussel gaf verleden week 60.000 ton EG-gerst en 128.000 ton tarwe vrij voor export. Mais was vast gestemd. De erwtenmarkt is redelijk stabiel. Veldbonen brengen niet meer op dan de EG-steunprijs. Op de suikermarkt is de laatste we ken hoegenaamd niets gebeurd. De vooruitzichten op betere prijzen zijn niet gunstig. Het vorige week door de Europese ministers van Landbouw bereikte akkoord over vermindering van de steun op landbouwprodukten in het kader van de GATT betekent tot 1996 voor granen een geleidelijke steun-afbraak met 4% en voor olie zaden en eiwithoudende gewassen met 7,8% per jaar. Bovendien heeft men besloten voor niet- graanveevoedergrondstoffen tarief quota vast te stellen op basis van de gemiddelde invoer tussen 1986 en 1988. Voor deze produkten zouden tevens heffingen worden ingevoerd van 6% en voor oliezaden van 12%. Rotterdam was maandag voor nage noeg alle Bintjes wat hoger dan MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 9,25-11,00 1,93-2,04 week 01/11-08/11 57-61 gr. 12,10-13,50 2,12-2,21 64 gr. 13,50-14,00 2,11-2,19 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 6,00 8,05 9,00 10,50 12,25 12,75 14,00 dd 6,08 8,14 9,10 10,61 12,37 12,88 14,14 bruin ld 6,00 8,15 9,20 10,70 12,35 13,10 13,75 dd 6,09 8,25 9,31 10,83 12,49 13,25 14,16 Evadag wit 8,25 9,40 10,70 12,00 12,50 bruin 8,35 9,50 10,75 12,45 13,00 Roveco wit 5,35 7,40 8,55 10,20 11,65 12,25 13,10 bruin 5,30 7,45 8,60 10,30 11,75 12,35 13,10 Ven notering is gelijk aan Roveco ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Emmeloord 08/11 Leeuwarden 09/11 Zeewolde 09/11 Goes 13/11 22,00-23,00*23,00-24,00* Dronten 14/11 20,75-22,75* Middenmeer 14/11 21,00-23,00* frites geschikt Klei 0 mm 21,00-23,00* 21,00-23,00* 21,00-22,75* Klei 40-50mm Groothandelsprijzen Rotterdam 12/11 huidvast Klei 40-50 mm 17,50-19,00 Klei 50 mm 28,00-28,50 Voer- aardappelen 3,00^4,00 4,00-5,00 -6,50 4,50-5,00 Voer- aardapp. 4,00-6,00 ex btw./100 kg. vigs. AVZ 19,00-21,00* 19,00-21,00* 19,00-20,00* 18,00-22,00* 19,00-21,00* Uit bewaring Per 100 kg, ex btw. 40-50mm april '91 50mm+ april '91 50mm+ mei '91 50mm+ juni '91 Vor. week. Vorige dinsdag vrijdag 24,60 37,90 39,70 44,00 24,60 37,00 39,50 44,00 Deze dinsdag 24,60 36,90 36,90 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 13/11 37,00-38,50 - 49,00 35,25 -36,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 205,00* Karwijzaad 120,00* 'prima doorsnede Groningen di 13/11 39,05-39,75 38,00-39,15 35,00-37,05 90,00-107,50 Middenmeer wo. 14/11 37,00-38,00 35,00-37,25 35,00-37,00 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30 Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 53,00-59,00 60,00 Gr. erwten 6% Kapucijners 59,00-60,00 59,00 Bruine bonen 167,00 177,50 voorgaande week, waarbij de rela tief sterke stijging van de zandbint- jes opvalt. De markt is vriendelijk, dankzij een goede export. Deze be droeg dit seizoen tot 27 oktober 135.200 ton, vergeleken met 128.200 ton vorig seizoen. Een zich maar net Veilinggegevens wk 05/11-09/11 Cox Orange Golden Delicious Boskoop groen Boskoop rood Jonagold Elstar Conference Doy du Cornice Gieser Wildeman St. Remy Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - ring trend prijs trend week 05/11-09/11 ring trend prijs trend week 05/11-09/11 ring trend prijs trend 75/80 160 - Spruiten Al 83 Tomaten rond A I 174 70/80 - 87 Witlof kort IEF 225 Tomaten vlees B 180 75/85 137 Natuursla 28/30 - 48 Glassla 21/22 52 75/85 - 184 Bloemkool 8 - 95 Komkommers 41/51 128 75/80 - 100 Witte kool, deense 9/11 - 32 Paprika groen 75/85 331 75/80 121 - Rode kool A 0 30 - Paprika rood 75/85 662 65/75 204 Spitskool - - 48 Paprika geel 75/85 631 65/75 - 259 - - Chinese kool - 70 0 Aubergines 225/300 467 60/70 168 - Broccoli - - 305 Radijs midden 69 70/80 86 - Spinazie - - 93 Courgette groen 9 105 Andijvie 74 Waspeen A I 51 Breekpeen 200/400 - 37 Prei blok 2 130 Snijbonen - - 783 - Veilinggegevens week 05/11-09/11 prijs in ct. per stuk Aanvoer - Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 59 Roos kleinb. 39 Freesia 40 Chrysanth - 75 T rosanjer 34 - Gerbera 64 Gypsophila - 62 Iris - 30 Lilium Az.hybr. - 50 Limonium - 34 Alstroemeria - 52 Cyclamen 250 Snijbl. totaal 52 Kamerpl. totaal 241 Veilinggegevens week 05/1 1-09/11 prijs in ct./kg. Door- Gem. Prijs snede prijs tren< Klasse I-2 40 3,81 Klasse I-2 60 3,81 Klasse II-2 80 2,30 Klasse II-3 100 1,89 Klasse III-3 100 1,64 - De totale aanvoer appelen was in de afgelopen week 1100 ton. De Golden Delicious en Jonagold zijn weken lang de belangrijkste rassen geweest maar dit is nu gelukkig veranderd. Door ruiming uit de mechanische cellen kwam er deze week gelukkig ook weer voldoende Cox en Elstar. De prijsverschillen tussen partijen uit de schuur en die vanuit de me chanische cellen zijn aanzienlijk. Dit is vooral het geval bij de Jonagold waar op het moment wel veel vraag is naar goed gekleurde partijen, maar waarbij het aanbod bestaat uit hoofdzakelijk vrij rijpe en matig ge kleurde partijen van de laatste pluk. Ook bij de Golden zijn er al weken lang veel schuurappelen aangevoerd. De aanvoer hiervan neemt nu echter snel af en voor de frisse groene par tijen die deze week aangevoerd wer den was er van koperszijde een goe de vraag zodat de prijs aanmerkelijk kon stijgen. De aanvoer Boskoop neemt geleidelijk af en de prijs was deze week dan ook 15 cent hoger dan in de voorgaande weken. De aanvoer verpakt fruit was de af gelopen week 85 ton, voornamelijk bestaand uit Elstar en Jonagold. On danks de lagere subsidie dan in de voorgaande jaren blijft het aantal te lers groeien dat met het verpakken begint en hiermee ook doorgaat. Dit is niet verwonderlijk gezien de betere prijzen in vergelijking met het losse fruit. Bij de peren wordt er door de telers veel Conference en Doyenné ge ruimd. Alleen de voorverkoop Con ference van dinsdag 6 november was al 220 ton groot. 155/65 189-198; 165/75 210-217; 1145/55 98-99. Ondanks dit grote aanbod bleef de prijs vrij konstant al was er voor de 22 grotere maten wel een lichte daling waar te nemen die in de loop van de week doortrok. Dit is niet verwon derlijk gezien de grote aanvoeren. De daling zou zich hierdoor nog wel eens even kunnen voortzetten maar dan nog zullen weinig telers moppe ren over de prijs. Ook bij de Doyen né wordt fors geruimd en enkele te lers hebben als gevolg van de hoge prijzen dan ook besloten om niet te wachten tot januari of februari maar nu reeds hun eigen cel te ruimen. Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 5 tot en met 9 november. Note ringen tussen haakjes, de eerste van dinsdag. Cox-orange: I 60/65: 24 73 (5 100); I 65/70: 40 138 (5 122); I 70/75: 38 161 (7 159); I 75/80: 22 170 (4 166); II 65/70: 10 89 (3 66); II 70/75: 11 104 (4 104); totaal 1: 143 100 (87 145); totaal II: 53 90 (49 105). Closter: I 65/70: 7 48; I 70/80: 8 68; handhavende afzet naar de EG- landen wordt gecompenseerd door een grotere afzet naar derde landen, waarbij de niet-onbelangrijke export naar Brazilië opvalt. België meldt een goede export, voor al naar Frankrijk, dat op zijn beurt niet-onbelangrijke hoeveelheden naar Italië weet af te zetten. I 80/90: 4 87; totaal I: 19 65. Elstar: I 65/70: 33 86 (3 94); I 70/75: 66 109 (9 124); I 75/80: 49 130 (4 135); II 70/75: 12 82 (3 101); II 75/80: 10 91 (2 113);totaal I: 174 108 (103 123); totaal II: 33 77 (9 94). Golden Del.: I 65/70: 57 51 (2 78); I 70/80: 66 79 (2 113); II 65/70: 8 37 (2 49); II 70/80: 7 56 (1 64); totaal I: 130 69 (28 92); totaal II: 16 47 (3 54). Bos koop: I 65/75: 2 110; I 75/80: 3 151; I 75/85: 7 149 (1 166); I 85/90: 1 140 (1 153); II 65/75: 4 79; II 75/85: 6 108; totaal I: 20 137 (3 153); totaal II: 14 98 (6 146). Rd. Boskoop: I 75/85: 5 184 (8 208); I 85/95: 4 176 (4 205); II 65/75: 2 78; II 75/85: 4 151; totaal I: 11 172 (16 193); totaal II: 9 127 (1 116). Karmijn Sonn.: I 70/80: 12 111 (5 127); I 80/85: 9 101 (3 122); I 85/90: 8 82 (2 90); II 70/80: 2 71; II 85/90: 2 56; totaal I: 36 91 (12 114); totaal II: 8 59. Jona gold: I 70/80: 45 79 (14 111); I 80/95: 47 87 (5 94); I 85/90: 35 90 (3 90); I 90/95: 19 79; II 70/80: 14 49 (3 II 80/85: 15 49 (2 56); totaal I: 158 83 (55 104); totaal II: 42 46 (23 57). Conference: I 55/65: 139 190 (bl.2. 23 179);'I 65/75: 49 215 (bl.2 10 195); II 45/55: 59 90 (5 73); II 55/65: 19 135 (5 142); totaal I: 189 196 (35 183); totaal II: 85 100 (32 96). GS. Wildeman: I 60/70: (2 184); totaal I: (8 175). Saint Remy: II 60/70: 3 59 (2 76); II 70/80: 2 62 (2 84); totaal II: 7 54 (5 76). Doy. du Com.: I 65/75: 41 254 (bl.2 14 259); I 75/85: 43 256 (bl.2 11 257); II 65/75: 13 218 (bl.2 6 229); II 75/85: 14 221 (bl.2 6 229); totaal I: 92 250 (48 244); totaal II: 41 199 (26 203). Vrijdag 16 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 22