VOOK m: VI? OIIW Kruiswoordraadsel Zorg dat je goed bent en laat dat zien Tour Italia krubriek Het beleidsthema van de Agrarische Commissie van de Bond van Platte landsvrouwen is dit jaar Public Rela tions. P.R. is een aktueel onderwerp, want de land- en tuinbouw komt de laatste tijd vaker op een negatieve dan op een positieve manier in het nieuws. De leden van de Agrarische Commissie en de kontaktleden van deze commissie verdiepten zich tij dens een tweedaagse cursus in het hoe en waarom van P.R. in land- en tuinbouw. Door de drie inleiders werden geen pasklare oplossingen aangedragen om het imago van de land- en tuinbouw te verbeteren, maar we kregen wel meer inzicht in wat P.R. inhoudt en wat we als agra rische vrouwen kunnen doen om po sitief naar buiten te treden. Een stelling die bij alle inleidingen centraal stond was: 'In deze tijd is de wijze waarop je een boodschap ver koopt net zo belangrijk als de in houd van de boodschap die je brengt'. De heer A. van Dijk van de Stichting P.R. in de land- eni tuin bouw vertelde over de beeldvorming van de agrarische wereld. In het bui tenland staat Holland bekend om z'n klompen, molens en kaas. Dit folkloristische beeld wordt in stand gehouden omdat het goed is voor de agrarische export. Wij vinden dit beeld niet zo prettig, want een beeld kan soms de werkelijkheid overheer sen. Volgens de heer Van Dijk is er in ons land een kloof tussen de ste delijke en de niet-stedelijke bevol king. Er wonen in Nederland veel mensen op een klein stuk grond en iedereen wil veel ruimte hebben. De mensen worden kritischer en dat is goed, maar ze zijn vaak eigenwijs, ze weten allemaal beter hoe het moet. Aktiegroepen worden over het alge meen sympathiek gevonden, ze we ten hoe ze de media moeten bespelen (kunnen wij daar iets van leren?). De heer Van Dijk gaf aan dat we niet in soberheid moeten vervallen. Positie ve artikelen moesten we niet over het hoofd zien. De doelstelling van de Stichting P.R. land- en tuinbouw is: de kloof tussen de stedelijke- en niet- stedelijke bevolking overbruggen. De stichting probeert dit te bereiken door: open dagen (kom in de kas), onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Enkele tientallen agrarische vrouwen deden mee aan de tweedaagse kursus over public relations in de land- en tuin bouw, die vorige week in het Landbouwhuis werd gehouden. Op de foto is mevrouw A. de Vries (links), docente aan de Hogeschool in Wageningen, aan het woord (foto Anton Dingemanse). 'de boer op', het Tijdschrift 19NU en het kleine loo (een blad voor scholen). Het advies van de heer Van Dijk is: Be good and tell/show it! (trek geen aandacht als je je zaken niet in orde hebt!). Buren Van dit principe gaat ook mevrouw Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers een gezegde. 32 - 62 - 26 - 43 - 49 - 34 - 9 - 55 56 - 4 - 45 6 - 67 17 - 20 - 41 - 23 - 64 Horizontaal: 1 draagband; 6 poolbe- woner; 11 tussenzetsel; 12 sleepnet; 14 teken v.d. dierenriem; 15 bijpla neet v.d. aarde; 17 rolvormige doos; 19 metaal; 21 baviaan; 22 telw.; 23 bijw.; 24 bouwwerk; 26 chem.sym bool; 27 luchtbelletje; 29 on- bep.vnw.; 30 niet moedig; 32 adellij ke titel; 34 weefsel; 36 droog; 37 huurder; 38 knaagdier; 39 behaag ziek; 41 lengtemaat; 44 voertuig; 45 snavel; 47 rivier in Egypte; 49 on- bep. hoofdtelw.; 51 riyiervis; 53 vo gel; 54 gedrochtelijk wezen; 56 roof dier; 58 plezier; 59 herrie; 61 schaap kameel; 62 telw.; 64 gevangenis; 65 regel; 66 zitplaat; 67 zuilvoet. Vrijdag 16 november 1990 Verticaal: 1 kruiderij; 2 voornemen; 3 kaartspel; 4 loofboom; 5 bereider van spijzen; 7 de oudere; 8 dansver- trek; 9 struisvogel; 10 edelman; 12 zuil; 13 beweeggrond; 16 bloeiwijze; 17 bindmiddel; 18 sportterm; 20 ge wicht; 25 arbiter; 27 stijlperiode; 28 gangtapijt; 30 pl. in 't Gooi; 31 ri- viervis; 32 hijswerktuig; 33 vochtig; 34 gemiddeld; 35 grappenmaker; 40 beroep; 42 voor beperkte tijd; 43 kan voor waswater; 45 soort schaat sen; 46 hersteld; 48 kunstmatige wa terweg; 50 oude lap; 51 vinnig; 52 opeenvolging; 53 gezichtseinder; 55 draaikolk; 57 fijn gebouwd; 60 roof dier; 63 voorzetsel; 65 lichamelijke opvoeding. I. Schuitemaker, hoofdredakteur van het KNLC uit. Wil je een goede PR bedrijven dan moeten twee din gen overeenkomen, nl. 'Wat vinden de buren van uw bedrijf' en 'Wat vindt u zelf van uw bedrijf'. Me vrouw Schuitemaker hanteert als de finitie van PR: 'Het stelselmatig on derhouden van. contacten tussen eep organisatie en haar publieksgroe pen'. Ze geeft aan dat er basisbe grippen zijn in de PR, te weten: Imago: vertel de mensen wat u doet en waarom u het doet. Als je het zelf goed doet dan wordt je imago beter. Iets wat slecht is kun je niet goedma ken door PR. Doelstelling: draag uit waar je voor staat en heb niet de illusie dat je ie dereen bereikt! Doelgroep: welke groep wil je berei ken en hoe wil je ze benaderen, niet iedereen moet op de zelfde manier benaderd worden. Boodschap: wat heb je de doelgroep te brengen. Wees eenduidig en geef niet te veel achtergrondinformatie. Medium: hoe en via wat breng je je boodschap naar buiten (krant, poster, tv). Deze vijf basisbegrippen moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Zorg daarbij voor een goede tijdsplanning die haalbaar is! Een goed contact met journalisten is belangrijk. Me vrouw Schuitemaker vindt dat je niet te bang moet zijn om jezelf te presenteren. Je moet wel kritisch zijn en geen dingen vertellen die je eigenlijk niet had willen zeggen. Mevrouw Schuitemaker vindt het jammer dat er bij het KNLC nie mand is voor de korte termijn PR (om direkt te reageren op b.v. nega tieve dingen). Eigen belang Mevrouw A. de Vries, PR en voor lichtingsdocente aan de Hogeschool Diedenoort te Wageningen, noemt PR: het onderhouden van relaties in de eerste plaats uit eigen belang, maar ook omdat de ander erbij ge baat is. Goede PR verlangt van de organisatie dat deze nagedacht heeft over wat haar maakt tot wat zij is. Door over je eigen identiteit na te denken kun je aangeven wie en wat je bent en wat je belangrijk vindt. Daarnaast is het ook goed om te we ten hoe een ander over je denkt. PR kun je niet alleen zelf bepalen, ande ren vormen hun mening op hun ei gen manier. Belangrijk bij PR is: regelmatigheid, zorgvuldigheid en duidelijkheid. Centraal bij de PR staat de relatie, de betrekking tussen de organisatie en de andere partijen. Een specifieke andere is de pers. Volgens mevrouw De Vries kun je beter twee keer per jaar iets wat de moeite waard is mel den bij de pers, dan dat je steeds on belangrijke nieuwtjes doorgeeft. Het is bij PR belangrijk Wie iets zegt. Wanneer je wordt gezien als ie mand die niet veel macht heeft, dan moeten de mensen die hoger in de organisatie zitten het woord voeren. Mevrouw De Vries vindt dat je jezelf wel voor kunt bereiden op nieuws waar je zelf geen vat op hebt. Je kunt bepaalde mensen aanwijzen om op deze zaken te reageren. Aanval len kun je beter te lijf gaan als je er op voorbereid bent. Het zelf maken van persberichten heeft het voordeel dat je het nieuws zoveel mogelijk on der controle hebt. De heer K. Jille, eindredakteur van het ZLM-blad, vertelde iets over het tot stand komen van het ZLM-blad. Het regionale nieuws neemt een be langrijke plaats in. De cursisten zou den het blad dan ook niet graag missen. Imago verbeteren Hoewel PR in de cursus op verschil lende manieren benaderd werd kwa men toch steeds de zelfde punten naar voren, nl. zorg voor een goede relatie met de pers, duidelijkheid is belangrijk, wees niet alleen defen sief, maar breng zelf goede dingen naar vorep, denk over je eigen iden titeit, zorg dat je goed bent en laat dat zien! Deze PR-cursus was er vooral op ge richt om ons als agrarische vrouwen een idee te geven hoe we het imago van de land- en tuinbouw in onze ei gen omgeving kunnen verbeteren. Dat de PR voor land- en tuinbouw ook landelijk nog heel wat verbeterd moet worden, daarvan waren de cur sisten wel overtuigd! Mieke van Nieuwenhuijze Kennen we de Italiaanse keuken van de diverse pastas, de pizza liegt er ook niet om. Een uitste kend schoolvoorbeeld van het Italiaanse keukengebeuren en de kunst om met betrekkelijk weinig ingrediënten een kostelijk resul taat te bereiken. Werd de pizza wat schoorvoetend geïntrodu ceerd door de Italiaanse gastar beiders, de grote populariteit heeft de pizza toch wel aan de ve le Italiaanse eethuisjes te dan ken! De pizza is nu bij wijze van spreken om de hoek ver krijgbaar! Makkelijk, dat wel. Maar mis schien is het toch ook wel eens aantrekkelijk de moeite te nemen zo'n heerlijke pizza zelf te ma ken. Moeilijk? Welnee. De bo dem van de pizza bestaat uit een vrij eenvoudig elastisch deegje, een deeg wat meestal uit een brooddeeg wordt bereid, een gistdeeg dus! De vulling echter is een ander verhaal. Deze kent vele variaties en kan bestaan uit o.a. champignons, ham, kaas in vele soorten, garnalen, tomaten, ans jovis, diverse worstsoorten, of combinaties daarvan. En ter on dersteuning van al dit lekkers zijn er de vele tuinkruiden. Wat betreft de vorm, die hoeft niet altijd rond, of zoals gebrui kelijk, groot te zijn. Integendeel, ze kunnen in een vierkant bak blik oven, springvorm, bakblik (brood), zowel als in kleine bak vormpjes (cake) worden gebak ken. Men kan de pizza eventueel gebruiken als een warme maal tijd. Maar ook als snack is de pizza niet te versmaden. De pizza is ook uitermate geschikt om op voorraad te maken waarbij men ze heel goed kan invriezen. Door middel van magnetron of oven zet men de pizza, op ieder door u gewenst tijdstip, weer ka kelvers op tafel! Om met het deeg te beginnen, daarvoor hebben we dit nodig: 200 gram bloem, 10 gram gist, 1 dl lauwe melk en een snuifje zout. Meng de bovenstaande in- grediënten goed door elkaar, zo dat er een deeg ontstaat (gist oplossen in wat lauwe melk). Kneed dit vervolgens goed door op een met bloem bestoven tafel tot er een soepel en elastisch deeg ontstaat. Dek het af met een vochtige doek en laat het I uur op een warme plaats rijzen. U rolt het deeg gewoon zo dun mo gelijk uit en legt het op een goed ingevet bakblik of springvorm. Prik het deeg meerdere malen goed in met een vork en bestrijk de bodem rijkelijk met olijfolie! Dit wat betreft het deeg. De vulling is een ander verhaal. Die kan uiteraard eindeloos ge varieerd worden. Vandaar ook dat de onderstaande ingrediënten u als richtlijn mogen dienen! 4 a 5 ontvelde vleestomaten, 2 a 3 eetlepels parmezaanse kaas (ge malen), 300 gram jong bele gen kaas (plakken), 5 a 6 plakken salami of cervelaatworst, 10 a 12 ontpitte in plakjes gesneden olij ven, 8 filets ansjovis, 1/4 theele pel marjolein, 1/4 theelepel ore gano, 1/2 theelepel bieslook, 1/4 theelepel knoflookpoeder en ruim gemalen verse peper. Mix de Parmezaanse kaas met de marjolein, oregano, bieslook, knoflook en de verse peper. Breng nu verschillende lagen aan op de deegbodem. Beginnende met de tomaten (in plakken), de plakken kaas, olijven, worst en als laatste de ansjovis. Bestrooi laag na laag de vulling rijkelijk met de kruiden-kaasmix. Bak de pizza af in een voorverwarmde oven in 20 a 25 minuten (220°-225°). Zorg er voor dat de pizza zacht en smeuïg blijft. Drink er bier van hoge gisting bij!! Tip: Het bovenstaande deeg kunt u eventueel vervangen door een bladerdeegje. M.A. van der Vliet 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 21