T\ o O Herfstlucht opsnuiven Rondgang langs de kringen zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij verzekeringen zlm Concurrentie - voorsprong blijft Publiciteit Hoofdpunten VRIJDAG 16 NOVEMBER 1990 78e JAARGANG NO. 4046 land- en tuinbouwblad De volgende fusie Wederom is er een belangrijke fusie aangekondigd. De NMB-Postbankgroep gaat samen met de grootste verze keraar Nationale Nederlanden. Ook nu is de macht over het distributiekanaal een belangrijke factor. De met tus senpersonen samenwerkende maatschappijen hebben zeer hoge verkoopkosten vanwege de hoge provisietarie ven voor de tussenpersonen. Door een aantal ontwikke lingen zijn de verhoudingen zoek geraakt. De macht wordt nu gebroken door het aanboren van nieuwe kana len. De voordelen zullen pas op termijn zichtbaar wor den. Zodra de afhankelijkheid van het vrije intermediair teniet gedaan is zullen marktverhoudingen zichtbaar an ders worden. Een gezonde ontwikkeling voor de con sument. Verzekeringen ZLM heeft een concurrentie-voorsprong vanwege het uiterst lage kostenniveau. De strategie is er op gericht dit in de toekomst verder te verbeteren. Arbeidsongeschiktheidsverzekering verandert Steeds meer mensen worden of blijven arbeidsongeschikt ten gevolge van ziekte of ongeval. Deze ontwikkeling baart overheid en verzekeraars grote zorgen. Door de verzekeraars is gezamenlijk een diepgaand onderzoek ge daan naar deze problematiek. De conclusie is dat, willen de verzekeraars hun zekerheid ook in de toekomst nog kunnen aanbieden, zij de voorwaarden en premiestruc tuur van de A.O.V. dienen aan te passen. Ook verzeker den bij onze maatschappij zullen hierover persoonlijk worden benaderd. Verhaalsbijstand gratis Verzekeringen ZLM biedt elke verzekerde met een auto verzekering verhaalsbijstand. Deze service welke wij sa men aanbieden met DAS Rechtsbijstand is geheel gratis. Een belangrijk pluspunt als u weet dat andere verzeke raars daar gauw enkele tientjes premie voor vragen. De gezinsrechtsbijstandsverzekering (of die voor de agrarische ondernemer) biedt een veel ruimere dekking. Deze verzekering is van belang voor de zelfstandige en boven-modale werknemer. De polis bieden wij aan tegen een zeer concurrerende premie. Het seizoen van de vallende bladeren is nu toch echt begonnen. Dagen van mist, wind en regen wisselen elkaar af. Toch kan november ook wel eens verrassend uit de hoek komen met een helder herfstzonnetje. Op zo 'n dag leeft de natuur weer even op. Dan zien we bij voorbeeld de pony's van de familie B. Swinkels uit Langeweg (West-Brabant) door de openstaande bovendeuren de herfstlucht opsnuiven en genieten van de laaghangende mid dagzon. Als voorzitter en sekretaris van de ZLM zijn we bezig met onze jaarlijkse rondgang langs de kringen. Dat geeft ons de gelegenheid om op min of meer informele wijze over van alles en nog wat van gedachten te wis selen met onze kring- en afdelingsbestuursleden. Voor ons is het bovendien een prima gelegenheid om de thermometer te steken over allerlei beleidszaken. In middels hebben we zeven van onze dertien kringen be zocht, zodat we al een aardig beeld hebben van wat er zoal leeft bii ons bestuurskader. In ieder geval is duide lijk dat de ieieursteWing over het Nationale en Europese landbouwbeleid alleen nog maar is toegenomen. Na de akkerboe waKties is het landbouwafbraakbeleid im mers gewoon doorgegaan en heeft in de praktijk nie mand nog iets gemerkt van de in het vooruitzicht gestelde stimuleringsmaatregelen. Dat vreet en zet kwaad bloed. Toch is er ook een soort nieuw realisme aan het doorbreken, namelijk het besef dat om te over leven de bedrijfsvoering hoe dan ook moet worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Dit nieuw realisme sluit nauw aan bij de beleidsvisie van de ZLM uit 1988. Zeer onlangs is deze zienswijze door het Hoofdbestuur nog eens bevestigd en door onze le denraad onderschreven. (Zie voor deze beleidsvisie pa gina 15 in dit blad). Natuurlijk zullen wij vanuit de ZLM ook voortdurend blijven aandringen op een boervrien- delijker landbouwbeleid. Maar de praktijk -en ook de ZLM- kan zich niet veroorloven daarop.te wachten want dan kan het wel eens te laat zijn. Nieuw realisme! Vandaar ook dat er vanuit de ZLM veel energie gesto ken wordt in projekten als het groentebemiddelings- kantoor GROBEKA; waaraan in dit blad ook weer de nodige aandacht wordt besteed, (pag. 13). Grote ergernis bestaat er in de kringen die we tot nu toe bezocht hebben over de wijze waarop de media de land- en tuinbouw te kijk zetten. Veelal wordt er on juiste en/of ongenuanceerde informatie gegeven zon der dat de land- en tuinbouw de gelegenheid krijgt om daarop te reageren. Daardoor ontstaat er bij het pu bliek een sterk vertekend beeld over de moderne land en tuinbouw. De kringen vinden daarom dat er vanuit de land- en tuinbouw (veel) meer aan PR moet worden gedaan, met name ook waar het gaat om het rechtzet ten van pertinent onjuiste informatie. De praktijk heeft daar geld voor over, hoewel hier en daar ook gezegd wordt dat we ons geld beter in projekten zoals GROBE KA kunnen steken onder het motto dat in de krant morgen toch weer vis wordt verpakt. We hebben de behoefte aan meer gerichte PR inmiddels landelijk aan gekaart en ook als ZLM zullen we daar zo goed moge lijk op inspelen. Overigens is het niet zo dat PR alleen een zaak is van de besturen. Elke individuele boer en tuinder kan daar zijn steentje aan bijdragen en dat spreekt het publiek vaak meer aan dan allerlei verhalen in de krant. Tenslotte: er is maar één goede PR en dat is de waarheid! Eén van de hoofdpunten tijdens de rondgang is de inte gratie van vrouwen en jongeren in de ZLM. Ik moet op dit punt nogal eens uitleggen dat huisgenoten van on- Drukke dagen Begin december zullen de prolongatie-nota's weer ver zonden worden. Drukke dagen breken er dan aan. Die drukte blijft er omdat wij vrijdag 28 december verhuizen naar ons nieuwe kantoor, Cereshof 2 te Goes. Die dag zijn wij uitsluitend voor spoedgevallen be reikbaar. Op maandag 31 december zijn wij weer in vol bedrijf met een nieuwe computer, nieuw meubilair in een nieuwe omgeving. Toch zal alles direct vertrouwd zijn. Immers onze leden verhuizen mee! H. Doeleman Hzn, directeur ze leden bij de ZLM van harte welkom zijn en gebruik kunnen maken van onze diensten, óók als ze zelf geen lid zijn. Dat is statutair zo geregeld. Maar als vrouwen en jongeren mee willen praten en/of bestuursfunkties willen vervullen dan zullen ze persoonlijk lid moeten worden. Ook dat is statutair zo geregeld. Omdat er blijkbaar veel belang wordt gehecht aan het lidmaat schap van jongeren en vrouwen hebben wij de sug gestie gekregen om daarvoor een eenmalige aktie op te zetten. Tijdens de rondgang staat ook landinrichting sterk in de belangstelling. Niet alleen de voortgang van lopen de projekten maar ook eventuele nieuwe projekten zo als de Kust West Zeeuws-Vlaanderen en de Kop van Schouwen. Met name in deze laatstgenoemde projek ten spelen "andere" belangen een belangrijke rol waarbij de landbouw op zijn tellen moet passen. Ver der zijn er natuurlijk -afhankelijk van de kring die we bezochten- nog tal van onderwerpen van zeer uiteenlo pende aard aan de £>rde geweest. We hebben daar goede nota van genomen en tezijner tijd zullen we de gestelde vragen weer terugkoppelen. Al met al heb ik weer de bevestiging gekregen dat de rondgang langs de kringen een waardevol instituut is dat we zeker in ere moeten houden. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1