'Konsument gaat produkt kennen en waarderen' Ooipremie aanvragen voor twee seizoenen tegelijk hippl/ch nkuuj/ Het wordt dringen in Den Bosch Geitenhouder Cees Timmermans te Gilze: uitbreiding verantwoord Het gaat goed met de geitenhouderij op het bedrijf van Cees Timmer mans te Gilze. Door de nieuwe op fokstal kan het aantal produktiedie- ren stijgen naar 200. Uitbreiding is mogelijk omdat de consument geite kaas meer is gaan waarderen. De binnenlandse afzet steeg, los van een hogere produktie, met 10% naar 40%. Cees levert de melk aan coöpe ratie Amalthea. Met het mestbedrijf van deze coöperatie loopt het welis waar nog niet naar wens, maar de verwachting is dat er vanaf volgend jaar winst inzit. In 1986 is Cees Timmermans met geiten begonnen. Niet direct zijn richting maar de mestwet door kruiste de plannen om op het ouder lijk bedrijf uit te breiden in de var kenshouderij. Voor vader Timmer mans en twee zoons was er toen te weinig werk op het bedrijf met 160 zeugen, subfokkerij voor het stam boek, 750 mestvarkens en 11 ha bouwland. Cees kon in de omgeving 70 geiten overnemen en waagde de stap. Hij bouwde een nieuwe stal met ruimte voor 225 dieren en melkt nu 140 geiten. Een nieuwe opfokstal is eind dit jaar klaar zodat er uitbrei ding inzit naar 200 produktiedieren. Het eerste jaar leverde hij gemiddeld 600 liter. 'Nu zit ik op 850 liter', zegt Cees Timmermans. 'Vooral de bete re leefomstandigheden, een betere voeding en fokkerij zorgden voor deze verhoging. Verder helpen de adviezen van coöperatie Amalthea en hun onderzoeksoverzichten een handje mee. Doordat ik met pro- duktiegroepen ben gaan werken kan er gerichter geselecteerd en gevoerd worden. Als de opfokgeiten straks in de nieuwe stal apart staan is het overzichtelijker. Uitbreiding kan ook omdat alles zo gebouwd en inge richt is dat er veel met de trekker kan gebeuren. Werkpiek Het voeren gebeurt met een doseer- bak. 'Alleen tijdens de lamperiode in januari-februari heb ik met een werkpiek te maken', aldus Cees Timmermans. 'De pasgeboren geite lammeren en bokken worden meteen van de moeder vandaan gehaald en de eerste dag opgevangen met koeie- biest om infectie tegen te gaan. Zij zijn dan erg vatbaar voor de virus ziekte CAE. Vanaf de tweede dag krijgen ze kunstmelk aan de lam- merbar. De bokjes en geiten die uit geselecteerd zijn gaan na de vijfde dag naar het mestbedrijf van de co öperatie. Zij brengen dan ongeveer 15,op, 5,per kg. Dit be drag gaat vrijwel in zijn geheel terug naar Amalthea omdat het nog niet winstgevend draait. De geitelamme ren die op het bedrijf blijven krijgen op een leeftijd van 10 weken kracht voer en hooi. Vanaf een leeftijd van 7 maanden worden ze gedekt zodat ze met 1 jaar kunnen aflammeren. Het gemiddeld aantal lammeren is 2,1 waarvan de helft bokken. Hoe veel lactatieperiodes de melkgeiten op mijn bedrijf meegaan kan ik nog niet zeggen omdat het gros van de dieren waarmee in 1986 gestart is nog op het bedrijf aanwezig is'. Met de mestwet heeft Cees Timmer mans nog niets te maken doordat geiten, schapen e.d. er nog buiten vallen. De mest gaat direct naar het bouwland. Van de 11 ha. van het ou derlijk bedrijf, waarmee Cees in maatschap boert, is 6 ha bestemd voor de geitenhouderij, 3 ha snij- mais en 3 ha triticale voor de stro voorziening. Alleen hooi en kracht voer wordt aangekocht. Het dage lijks rantsoen bestaat uit 2,5 kg snij- mais, 0,5 kg hooi en 1,5 kg kracht voer. De dierenarts komt zelden op het bedrijf en als hij komt gaat het om slepende melkziekte bij de geiten die moeten aflammeren. In tegen stelling tot rundvee krijgen geiten voor het aflammeren slepende melk ziekte. De reden is meestal dat ze tij dens de dracht te vet zijn. Nauwkeu rig voeren is noodzakelijk omdat de ze ziekte vrijwel altijd de dood tot gevolg heeft. 'Om deze reden had ik twee jaar geleden een uitval van 10. Vorig jaar geen enkele', merkt Cees op. Klauwkappen 'Een erg secure bezigheid in de gei tenhouderij is het klauwkappen. Dit moet 3 a 4 maal per jaar gebeuren. Als het aantal produktiedieren opge voerd wordt naar 200 zullen de vaste kosten in verhouding weinig stijgen maar wel het werk. Mijn vrouw An- ja zal dan wel meer in het bedrijf helpen. Zij werkt nu nog elders. Al leen het melken vraagt al 3 uur per dag, ruim 100 per uur. In financieel en technisch opzicht ben ik tevreden. Investeringen zijn duurzaam en niet te vergelijken met b.v. de varkens houderij waar de inrichting binnen 10 jaar aan vervanging toe is'. 'De melkprijs heeft nogal geschom meld in de 5 jaar die ik bezig ben', zo vervolgt Timmermans zijn relaas. 'Ik ben begonnen met 1,10 per li ter, daarna een poos 75 cent en nu 85 cent bij een vetgehalte van 3,80% en een eiwitgehalte van 3,30%. Met een gemiddeld vet- en eiwitgehalte van 4,45 en 3,40% zit ik rond de 90 cent per liter. Nu nog wat meer rende ment in de vleesproduktie en levende dieren'. Goede richting 'Met de afzet van vlees vanuit het mestbedrijf gaat het de goede rich ting uit', vertelt de heer Harry Kil, coördinator bij Amalthea.'Als je ziet dat de binnenlandse afzet jaar lijks stijgt en de export naar Italië wat vlotter gaat mogen we niet mop peren. Binnen de coöperatie hebben we gekozen voor een gezamenlijk mestbedrijf omdat er tijdens de lam periode op de bedrijven van onze le den te weinig stalruimte is. Een voordeel is dat we op deze manier vlees van konstante kwaliteit kunnen leveren. Het gaat te ver dat we gaan zeggen: lever de lammeren maar aan de destructor. De mesterij is voor de coöperatie noodzakelijk. 'Ik ver wacht dat er een positief rendement aan zit te komen. Met de kaas zitten we op de goede weg. De consument gaat het produkt kennen en waarde ren', aldus de heer Kil. Ondanks deze geluiden bestaat er binnen Amalthea nog een ledenstop om de markt toch vooral niet te overvoeren. De leden kunnen intern uitbreiden tot een maximum van 300.000 litef per jaar. Jan van Tilburg Als gevolg van een wijziging in de EG-premieregeling voor schape- vleesproducenten moeten de schapenhouders voor het verkoopsei zoen 1990 en 1991 slechts één aanvraag indienen. Omdat de aanvra gen voor 1991 aan het begin van het seizoen moeten worden inge diend, worden de aanvraagperioden voor beide seizoenen samenge voegd. Dit heeft het ministerie van landbouw bekendgemaakt. Voor de schapenhouder betekent de samenvoeging, dat hij zich slechts eenmaal aan de verplichtingen voor deelname aan de regeling moet hou den om vervolgens voor elke premie waardige ooi een dubbele premie te ontvangen. Met andere woorden: het koppel ooien waarvoor met be trekking tot het verkoopseizoen 1990 de premie wordt aangevraagd, is hetzelfde koppel als waarvoor met betrekking tot het verkoopseizoen 1991 de premie wordt aangevraagd. Voor beide verkoopseizoenen hoeft dat koppel derhalve slechts eenmaal 100 dagen te worden aangehouden. Omdat niet alle bepalingen die met ingang van het verkoopseizoen 1991 van kracjit worden op de premie- aanvragen van het verkoopseizoen 1990 van toepassing zullen zijn, zul len de aanvragen afzonderlijk wor den beoordeeld. Wel zullen alle door de aanvrager te melden verminderin gen en verplaatsingen die gedurende de aanhoudperiode plaatsvinden, voor beide verkoopseizoenen gel den. De keerzijde hiervan is echter, dat de aanvrager die niet of niet vol ledig de verplichtingen nakomt, Vrijdag 16 'november 1990 daardoor voor beide verkoopseizoe nen niet aan de voorwaarden heeft •voldaan en derhalve voor beide pre mies niet in aanmerking komt. De aanvraagperiode voor beide ver koopseizoenen zal waarschijnlijk, in afwachting van nadere bepalingen van de Europese Commissie eerst medio februari 1991 kunnen worden opgesteld. De aanvragen kunnen derhalve niet gedurende de gebruike lijke periode (december/januari) worden ingediend. Voorts wordt de premie voor het verkoopseizoen 1990 in 1991 uitbetaald, terwijl de premie voor het verkoopseizoen 1991 pas in 1992 wordt uitbetaald. Premie verschillend Met ingang van het verkoopseizoen 1991 zal er een differentiatie worden aangebracht in het premiebedrag per ooi. De premie zal dan, op grond van een aan te brengen onderscheid tussen producenten van lichte lam meren en producenten van zware lammeren, verschillend zijn. De pre mie voor producenten van lichte lammeren zal 70% bedragen van de premie voor de producenten van Cees Timmermans is in 1986 met geiten begonnen. Hij melkt er nu 140. Als de nieüwe opfokstal eind dit jaar klaar is zit er een uitbreiding in naar 200 zware lammeren. Als producent van lichte lammeren wordt beschouwd iedere schapenhouder die melk van ooien of zuivelprodukten op basis van melk van ooien verkoopt. Elke andere schapenhouder wordt als producent van zware lammeren be schouwd. Met ingang van het verkoopseizoen 1991 kan aan producenten van lichte lammeren die kunnen aantonen dat ten minste 40% van de op hun be drijf geboren lammeren met het oog op de slacht tot zware dieren worden vetgemest, op hun verzoek de pre mie voor de kategorie 'producenten van zware lammeren' worden toege kend. Hiertoe kunnen de producen ten van lichte lammeren gedurende een nog nader vast te stellen periode, vermoedelijk vanaf medio januari 1991, een premie-aanvraag voor het verkoopseizoen 1991 indienen. Na indiening van de aanvraag dient elke producent bovendien uiterlijk op de dag waarop met het mesten wordt begonnen een specifieke aangifte in. De aanvraagperiode evenals de voorwaarden voor deze specifieke groep schapenhouders zal zo spoe dig mogelijk bekend worden gemaakt. Aanvragers die voor het verkoopsei zoen 1991 een aanvraag voor het mesten van lichte lammeren tot zwa re dieren indienen, ontvangen auto matisch een aanvraagformulier voor het verkoopseizoen 1990. Nu de eerste bezichtiging van de warmbloedhengsten verplaatst is van Arnhem naar Den Bosch wordt het daar zodanig dringen dat op 5 januari niet alleen de premiekeuring van Shetland Po ny hengsten plaatsvindt, maar ook de (premie)keuringen van Haflingen- en trekpaard- hengsten. Voor een aantal men sen is dit bijzonder jammer, want beide evenementen bezoeken kan niet. Enkele inzenders, die voor beide keuringen hengsten moeten voorbrengen, worden ook voor praktische problemen gesteld. Het is te hopen dat dit in de toe komst voorkomen kan worden. De aangifte voor de Shetland po nykeuring is zeer groot. Niet minder dan ongeveer 200 nog niet eerder gekeurde hengsten komen ter keuring. Ook in dit opzicht wordt het dringen. De eerste bezichtiging van de warm bloedhengsten vindt plaats op 11 en 12 januari in Den Bosch en op 25 en 26 januari in Zuidlaren, terwijl de eindbezichtigingen in Utrecht op 1 en 2 februari zullen vallen. Ook hier een top-aangifte van 831 nieuwelingen tegen vorig jaar om deze tijd van 750 stuks. Uiteindelijk stonden er 769 in de catalogus. Dit jaar kunnen het er wel 850 worden, want op het mo ment vinden de hengstkeuringen in Duitsland plaats en daar wor den ook altijd nog jonge hengsten aangekocht. Er zijn er blijkbaar hier nog niet genoeg. In Den Bosch verschijnen op vrij dag alle 9 aangegeven basis- hengsten en op zaterdag alle bui tenlandse nieuwelingen (momen teel 31 stuks). Daarnaast komt de helft van de Nederlandse jonge rijpaardhengsten en op vrijdag de helft van de tuigpaarden, waarvan er nu 62 zijn aangege ven. De tuigpaardfokkers had den bij voorkeur de eerste be zichtiging op 19 januari voor alle hengsten tesamen in Zwolle wil len doen plaatshebben, zodat de hengsten alle onder dezelfde om standigheden beoordeeld zouden worden. Bovendien worden de bewegingen van de onbeslagen rijpaardhengsten dit jaar voor het eerst op harde ondergrond beoordeeld, terwijl voor de beslagen tuigpaarden een met zand bestrooide baan nodig is om uitglijden te voorkomen. Ongekende weelde Na een paar jaar met periodieke successen van de vaderlandse springruiters beleven we nu een periode, waarin Jos Lansink on afgebroken grossiert in Grote Prijzen. Het begon in Lanaken, waar hij met Optiebeurs Egano de Grote Prijs won. Er werd be trekkelijk weinig aandacht aan geschonken; een incidenteel suc ces zal men wel gedacht hebben. In Helsinki won hij met de K.W.P.N. hengst Libero H. - in de sport ook met de toevoeging Optiebeurs - de eerste wedstrijd voor de wereldbeker en de daar aan verbonden nieuwe Volvo. Ook dat had Wout Jan van der Schans al eens geleverd, was het kommentaar. De dag daarop won hij met hetzelfde paard ook de Grote Prijs van Helsinki. Het kommentaar wordt positiever: de kombinatie is in vorm. Een week later wint hij met Egano de Grote Prijs van Stuttgart: dit is eigen lijk het eerste echte succes, want hier was de hele springtop aan wezig, terwijl de Engelsen ont braken in Helsinki. En nadat hij ook met Egano in Amsterdam de tweede wedstrijd om de wereldbeker en de tweede Volvo won en men het met eigen ogen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de TV gezien heeft, weet men dat Jos de sterren van de hemel rijdt. We zijn benieuwd of Jos Maastricht, dat op moment van schrijven van dit stukje aan de gang is, ook aan zijn rijlaars lapt. En in zijn schaduw rijdt Jan Tops ook zeer succesvol. Hij staat nu tweede na Jos bij de tus senstand om de wereldbeker in het Europees circuit. Hij was derde in Amsterdam en vierde in Helsinki en viel in Stuttgart door 1/4 tijdfout net buiten de barra ge. Ook Piet Raaymakers doet het verdienstelijk, o.a. Ie in Hel sinki in de strijd om de wereldbe ker en lie in Amsterdam. Hij staat 6e bij de tussenstand. Zeeuwse successen De wedstrijd hoefslag tijdens "de nationale" in Den Bosch le verde mooie successen op voor vader en zoon De Vrieze uit Re- nesse. Bij de Haflingers won M.E. de Vrieze met het beslag van de Haflo trekhengst Pable van B. Doctor te Rockanje de eerste prijs. En bij de trekpaar den had de driejarige merrie Kit ty van de Bosweg eigenaar St. M. v.d. Velde te Zonnemaire, besla gen door F.M. de Vrieze Jr., het beste hoefbeslag. Tijdens het nationaal kampioen schap van de Federatie voor sa mengestelde wedstrijd - dressuur, cross country en springen - voor ponny's, wist de equipe van Oranjezon, bestaande uit Candy Breel, Anique Jacobsen en Mar- cella de Kam, het reserve kam pioenschap voor verenigingen te behalen, een bijzonder fraai re sultaat. En bij het individuele kampioenschap klasse Zwaar werd een mooie vijfde plaats ver overd door Marika Boone op Meivin, terwijl Marcella de Kam met Radja twaalfde werd. Beiden mogen de kleuren van de K.N.F. verdedigen op 17 november in Bathmen in de strijd tegen de an dere basisorganisaties; de N.K.B. en de N.P.C. De beste wensen vergezellen hen. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 17