ZLM wil helpen bij aanpassing bedrijf Meer accent op dienstverlening, minder op markt- en prijsbeleid De land- en tuinbouw is aan voortdurende veranderingen onderhevig. Dat dwingt een organisatie als de Zuide lijke Landbouw Maatschappij - belangenbehartiger voor 8.000 boeren in Zeeland en Brabant - tot een regel matige bezinning op haar positie en werkwijze. Hoe dient de ZLM zich op te stellen, welke prioriteiten moeten worden gesteld en welke instrumenten ingezet? Het antwoord op deze vragen is reeds neergelegd in een beleids visie, die in 1988 is verschenen. Het hoofdbestuur van de ZLM achtte het raadzaam deze visie opnieuw te toet sen aan de aktuele ontwikkelingen en waar nodig bijstellingen te plegen. Het resultaat hiervan vindt u op deze pagina weergegeven. De beleidsvisie moet vooral worden gezien als de richting, die de ZLM in haar werkwijze wenst aan te houden. Over twee jaar zal opnieuw worden bekeken of de ZLM nog steeds op het goede spoor zit. De bestuurlijke struktuur van de ZLM dient gebaseerd te blijven op afdelingen en kringen. Het proces van samenwer king en fusies tussen afdelingen en zo mogelijk ook kringen zal doorgaan. Op de foto: een studiebijeenkomst van voorzitters en sékretarissen van afdelingen, (foto Hans Chabót). De Nederlandse land- en tuinbouw krijgt in toenemende mate te maken met ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de agrarische produktie in zijn totaliteit en de ex ploitatie van het individuele bedrijf in het bijzonder. De land- en tuin bouw zal zich voortdurend en zo goed mogelijk moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen. Veel agra rische sektoren hebben te maken met een overschotsituatie. In deze situa tie worden de eisen, die aan (de kwa liteit van) een produkt worden gesteld, strenger. Uitgangspunt moet zijn, dat de pro duktie wordt afgestemd op de vraag. In een overschotsituatie noopt dit tot produktiebeheersing met de be doeling dat een bepaalde bodemprijs wordt gehaald. Een volledige libera lisatie van het markt- en prijsbeleid zal onaanvaardbare gevolgen heb ben. Een grotere uitwisselbaarheid van produktiequota is nodig om vol doende ontwikkelingen mogelijk te maken. Per sektor en per teelt moet worden bekeken of dit in nationaal dan wel internationaal verband moet plaatsvinden. Het specialisatiebegin sel in de EG dient in principe te wor den gehandhaafd op voorwaarde dat harmonisatie van de EG regelgeving gelijktijdig wordt doorgevoerd. Be dacht moet worden, dat dit voor be paalde sektoren (m.n. akkerbouw) verstrekkende gevolgen zal kunnen hebben. Vanuit natuur- en milieubeleid wor den steeds nauwere grenzen gesteld aan de produktiemogelijkheden voor de land- en tuinbouw. Ener zijds door verplichtingen op te leg gen aan de agrarische bedrijfsvoe ring; anderzijds door specifiek eisen te stellen aan de teeltwijze van een produkt. Natuur en milieuebeleid moet gebaseerd zijn op redelijkheid, d.w.z. dat de maatregelen voor de agrarische sektor haalbaar en betaal baar moeten zijn. De land- en tuin bouw moet zoveel mogelijk positief inspelen op het milieu door zelf met voorstellen en ideeën te komen en daarnaast naar buiten uit te dragen wat er al bereikt is in het kader van de vermindering van de milieube lasting. Ondernemen in de land- en tuinbouw In de land- en tuinbouw zal voortdu rend rationalisatie en kostenverla ging móeten worden nagestreefd. De marktondersteuning zal in de toe komst verder worden verminderd met als gevolg, dat de boer steeds meer zijn inkomen uit de markt zal moeten halen. De boer zal zich moe ten instellen op een toename van de risikodragendheid van zijn onderne ming. Een aantal aspekten zijn hier bij te onderkennen. Bij kostenverla ging bijvoorbeeld dient een accent te liggen op o.a. (meer) samenwerking met kollega's en/of loonwerkbedrij- ven. Een tweede aspekt betreft het verwerven van inkomen uit nevenak- tiviteiten; daarbij kan ondermeer worden gedacht aan rekreatie, loon werk en arbeidpools. In dit verband spreekt de ZLM zich er nadrukkelijk voor uit, dat part-time landbouwers als volwaardige leden worden be schouwd, waarvoor de ZLM zich volledig inzet. Een derde aspekt be treft de mogelijkheden van nieuwe produktierichtingen. De markt als zodanig is samengesteld uit talloze deelmarktjes. Het is de zaak deze zo optimaal mogelijk te bedienen. Dit vraagt veel inventiviteit, doorzet tingsvermogen en durf van de on dernemer. Aanpassingen van het bedrijf zal veelal nodig zijn.in de vorm van in tensivering van het bouwplan mid dels arbeids- en kennisintensieve produktie of het geven van meer toe gevoegde waarde aan de produktie. Intensivering van het bedrijf in sbe's zal moeten worden gestimuleerd. Afname van het aantal bedrijven en de hiermee gepaard gaande bedrijfs- vergroting (in sbe's) moeten worden gezien als betrekkelijk autonome ontwikkelingen. De ondernemers, die bereid zijn tot aanpassingen zullen de meeste kans op overleven hebben. Van groot be lang is, dat er voldoende en adekwa- te opleidings- en scholingsmogelijk heden (AOC, Landbouwpraktijk- Vrijdag 16 november 1990 school) en een efficiënte, kwalitatief hoogwaardige voorlichting beschik baar zijn. Een specifiek probleem vormt de bedrijfsopvolging. Bedrijfs opvolging in gezinsverband wordt steeds moeilijker. Wellicht dat ande re ondernemingsstrukturen dan het gezinsbedrijf een oplossingsrichting kunnen aangeven. In dit verband is het beter om te spreken van een per soonlijke onderneming dan van een gezinsbedrijf. Het bovenstaande heeft als konse- kwentie, dat de landbouworganisa ties - dus ook de ZLM - bij de belan genbehartiging meer accent zullen moeten leggen op het voorwaarden scheppend beleid en minder op het markt- en prijsbeleid. De dienstver lening naar de leden toe (individueel en kollektief) zal een zwaarder ge wicht moeten krijgen. De ZLM zal stimulerend moeten op treden in het aanpassingsproces van de land- en tuinbouw, dus aan de produktiezijde. Aan de markt- en afzetzijde zal de ZLM aktief moeten inspelen op veranderde strukturen, waarbij koöperaties voor de ZLM het aanknopingspunt vormen, maar waarbij de waarde van de zelfstandi ge handel en industrie niet moet worden vergeten. Onvermijdelijk is het, dat de onder nemer bij het produceren voor de markt een stuk vrijheid zal moeten inleveren onder meer door zakelijke kontrakten aan te gaan op basis van kwaliteit en kwantiteit. Door de ver minderde marktondersteuning zal de ondernemer niet meer vooraf de ga rantie hebben van een vaste prijs voor zijn produkt. Het zal van de ondernemer een mentaliteitsveran dering vergen om aan deze nieuwe situatie te wennen. De ZLM stelt - zich ten doel dit proces zo goed mo gelijk te begeleiden, waarbij de on dernemer voldoende tijd moet krij gen om zich aan de nieuwe situatie te kunnen aanpassen. Struktuur van de ZLM De bestuurlijke struktuur van de ZLM dient gebaseerd te blijven op afdelingen en kringen. Het proces van samenwerking en fusies tussen afdelingen en mogelijk ook kringen zal doorgaan. Dit proces, dat gestoeld moet zijn op vrijwillige ba sis, zal worden gestimuleerd. De ZLM-kultuur, waarbij ieder zijn zegje kan doen, moet (vooralsnog) blijven bestaan, evenals de huidige vergaderstruktuur van de ZLM. Er moet gestreefd worden naar een ver betering van de doelmatigheid van het vergaderen. Het HB zou meer de nadruk moeten leggen op het nemen van beleidsbeslissingen. De omvang van het HB zou teruggebracht kun nen worden door fusies tussen krin gen en door kringvoorzitters bij voorkeur te laten fungeren als voor zitters van de diverse ZLM- kommissies. Dit laatste is overigens reeds vastgelegd in de statuten. Bin nenkort zal de herstrukturering van ZLM-kommissies worden geëvalu eerd. Voorstellen hieromtrent zullen worden afgewacht. Ook het funktio- neren van de ledenraad dient t.z.t. aan een beoordeling te worden on derworpen. In de struktuur en de werkwijze van de ZLM is een centraal punt de be trokkenheid van haar leden bij de organisatie. Dit moet een permanent punt van aandacht zijn en blijven, omdat de betrokkenheid één van de meeste fundamentele zaken van de ZLM als organisatie betreft. De ZLM ziet het als een primaire taak om deze betrokkenheid te vergroten. Sekretariaat Meer accent op voorwaardenschep pend beleid, waarbij m.n. de dienst verlening naar de leden toe meer in beeld komt, stelt eisen aan de orga nisatie en kwaliteit van het sekretari aat. Er is behoefte aan stimule- ring(en)begeleiding van vernieuwen de initiatieven in de landbouw. Ook is behoefte aan juridische advise ring, informatie op het gebied van milieu en public relations. Binnen de ZLM worden wat de taakverdeling betreft nadere afspraken gemaakt tussen sekretariaat en SEV. Daarnaast komt de vraag steeds na drukkelijker naar voren om op deze terreinen samenwerking te zoeken met derden; te denken valt aan in stellingen van de ZLM en aan andere landbouworganisaties. Er valt na melijk een toenemende behoefte waar te nemen om voor bepaalde terreinen specialisten aan te stellen. Samenwerking op bepaalde onder delen zijn reeds gemaakt. Mogelijk heden tot verdergaande samenwer king zijn een voortdurend punt van aandacht. Daarbij moet de positie van de eigen organisatie niet uit het oog worden verloren. Als het gaat om samenwerking tussen -de land bouworganisaties dan moet deze in eerste instantie binnen het KNLC worden gezocht. Ten aanzien van de dienstverlening verdient het aanbe veling te onderzoeken welke voorde len een rechtstreeks lidmaatschap van het KNLC heeft, wat betreft de huisvesting is besloten om in Goes een nieuw kantoor te la ten bouwen. Strikt organisatorisch hoeft het kantoor in Zevenbergen niet te worden gehandhaafd, maar de psychologische aanwezigheids- faktor speelt een belangrijke rol. Diensten van de ZLM SEV Tenminste handhaven, zonodig uit breiden. Organisatie van de SEV kan nader bekeken worden tegen de achtergrond van de landelijke ont wikkelingen. ZLM land- en tuinbouwblad Vooralsnog handhaven van het ZLM-blad in zijn huidige vorm. Er zal nader bekeken worden wat de fi nanciële konsekwenties zijn om deel te nemen aan het 3CLO-blad Oogst. Onderwijs Door fusies in het onderwijs is de administratieve onderwijstaak van de ZLM sterk teruggelopen. De ZLM heeft deze taak inmiddels via fusie bij derden (COA) onderge bracht. Bestuurlijk blijft de ZLM nauw betrokken bij het onderwijs. Sekretariaat De deskundigheid en de dienstverle ning van het sekretariaat zullen op zijn minst op het huidige niveau moeten worden gehandhaafd. Aanverwante organisaties De ZLM werkt nauw samen met de Plattelands Jongeren Zuid en de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Zeeland en afdeling Noord- Brabant. De ZLM zal de financiële ondersteuning van het algemene werk van deze organisaties afbou wen; het agrarische werk blijft de ZLM steunen. De ZLM zal een aantal eigen aktivi- teiten ontplooien specifiek voor agrarische vrouwen en -jongeren. De ZLM heeft hier een eigen verant woordelijkheid. Over de vorm en in houd dient overleg gevoerd te wor den met de betrokken organisaties. De betrokkenheid van agrarische jongeren en vrouwen bij de ZLM is een punt van aandacht. Voorstellen van de inmiddels ingestelde integra tiekommissie zullen worden af gewacht. Instellingen van de ZLM De bestuurlijke binding tussen de ZLM en zijn instellingen OVM, Ac countantsunie en Gropatax (50%), dient onverkort gehandhaafd te blij ven. Nagegaan wordt of in het licht van het voorgaande samenwerking op onderdelen mogelijk is. In eerste instantie lijkt de Accountantsunie de meeste aanknopingspunten voor sa menwerking te bieden (SEV). Financiën In het voorgaande is gepleit voor versterking van de dienstverlening en handhaving, zo mogelijk verster king van de bestaande taken van de ZLM. Afhankelijk van de vraag hoeveel rek er nog zit in het contributie-elastiek dienen op ter mijn nieuwe financieringsbronnen te worden gevonden. Toepassing van het profijtbeginsel lijkt onder voor waarden een aanvaardbare moge lijkheid. Daarnaast kan gedacht worden aan kostenbesparing door samenwerking met derden (zusteror ganisaties en ZLM-instellingen). Het lijkt niet goed mogelijk de huidige kosten zonder meer terug te brengen zonder het funktioneren van de ZLM geweld aan te doen. Een be langrijke inkomstenbron van de ZLM zijn de donaties. Om de ZLM- exploitatie niet al te afhankelijk te laten zijn van deze inkomsten zou er bij de normale exploitatie van de ZLM meer accent moeten worden gelegd op andere inkomstenbron nen, te weten contributie en profijt beginsel. Maatschappelijke kontakten De ZLM onderhoudt vele maat schappelijke kontakten. Het lijkt zeer gewenst deze maatschappelijke kontakten te handhaven en waar mogelijk uit te bouwen. Dit tegen de achtergrond van het voorwaarden scheppend beleid en het maatschap pelijk aanzien van de land- en tuin bouw. Een goede PR voor de land en tuinbouw is van het grootste be lang. In de naaste toekomst zal dit sterk de aandacht moeten hebben in de volle breedte. Zowel landelijk (LBS, 3 CLO), regionaal (provincia le organisaties) als lokaal (kringen, afdelingen) liggen hier belangrijke taken. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 15