Aardappelrassen te kijk Groenteteelt op de volle grond nieuwe kans voor akkerbouwers Jos Lindhout gelooft in GROBEKA-projekt Aardappelras Accent na 15 jaar op de Nederlandse Rassenlijst Animo op Tholen en Schouwen-Duiveland nog niet groot De akkerbouw in Nederland en dus ook in het zuidwesten is op zoek naar nieuwe kansen. Doorgaan op de oude voet biedt geen perspectief voor de toekomst; daarover is iedereen het wel eens. Maar wat dan? Schaalvergroting is één mogelijkheid, overstappen naar alternatieve gewassen een andere. Om akkerbou wers, die kiezen voor de tweede mogelijkheid, bij die omschakeling te helpen is Groentebemiddelingsburo GROBEKA opgericht. Initiatiefnemers en deelnemers in GROBEKA zijn veiling Zuid-Holland-Zuid (45%), Cebeco Handelsraad (45%), Cebeco Zuidwest (5%) en de Zuidelijke Landbouw Maatschappij De teelt van vollegrondsgroenten is een van de 'nieuwe kansen' voor het zuidwestelijk akkerbouwbedrijf. Op het eerste gezicht lijken de perspectieven voor deze teelt niet erg rooskleurig. Het areaal vollegronds groenten in Nederland breidt al geleidelijk uit. De groei bedraagt jaarlijks ongeveer 4 procent. Toch neemt de binnenlandse consumptie nauwelijks toe, terwijl juist het Nederlandse produkt op die binnen landse markt een monopoliepositie heeft. Export In het buitenland liggen echter wel degelijk kansen voor de Nederlandse groenten van de volle grond. Neder land heeft maar een bescheiden ex port van deze produkten. Om de ex portmogelijkheden te kunnen benut ten zullen er voldoende grote partij en uniform produkt aangevoerd moeten worden. De aanvoer moet als het ware over een dood punt heengetild worden. Dit kan dan te vens een positieve invloed hebben op de prijsvorming. Grobeka houdt zich zowel met de produktie- als met de afzetkant van de vollegrondsgroenteteelt bezig. Het zorgt voor deskundige voorbe reiding en begeleiding van de akker- bouwmatige teelt van verse groenten en het onderzoekt en creërt moge lijkheden om de produkten ook in de markt te kunnen afzetten. Onder het motto 'telen wat de markt vraagt' is een afzetplan opgesteld. Het gaat daarbij uiteraard om ge wassen met een hoge toegevoegde waarde, waaraan ditokwaliteitseisen worden gesteld. Produkten die in het afzetplan van Grobeka zijn opgenomen, zijn on der andere broccoli, prei, knolven kel, radicchio ross, bleekselderij en peen. Deze produkten kunnen op kontraktbasis aan het bemiddelings- buro geleverd worden. Uitbetaling vindt plaats op basis van een week- pool. Daarbij is tevens sprake van een minimum prijsgarantie voor het geleverde produkt. Telersvereniging De deelnemers aan het projekt staan borg voor een deskundige en profes sionele aanpak. De bedoeling is in een later stadium een telersvereni ging op te richten, die dan eveneens in het bemiddelingsburo gaat parti ciperen. Het buro werkt vanuit het kantoor van de veiling ZHZ te Ba- rendrecht. Als algemeen manager is aangesteld, de heer G.J. Kornet. In eerste instantie heeft een aktieve werving van deelnemers aan het Grobeka-projekt plaatsgevonden op Schouwen-Duiveland en Tholen. Deze gebieden zijn als startgebieden gekozen omdat daar van oudsher enige ervaring met de teelt van volle grondsgroenten aanwezig is. Tot nog toe is de belangstelling in deze gebieden beneden de verwachting gebleven. Op de Hoekse Waard, Goeree-Overflakkee en diverse re gio's buiten zuidwest-nederland is de animo veel groter. Het gevolg kan zijn dat het zuidwesten de boot dreigt te gaan missen. Een uniek ini tiatief om de vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven tot ontwik keling te brengen zou voor het zuid westen op een mislukking kunnen uitlopen. Een gemiste kans dus. Vanuit de organisaties wordt deze ontwikkeling met enige zorg bekeken. Voor meer informatie over de aktivi- teiten van Grobeka kan kontakt wor den opgenomen met de algemeen manager, de heer Kornet, tel. 01806-55911. Informatie is ook ver krijgbaar bij Cebeco Zuidwest (01110-19590) of bij de ZLM (tel. 01100-21010). De kring Schouwen- Duiveland organiseert op donderdag 22 november a.s. een voorlichtingsa vond over het Grobeka-project-. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van Nassau, Lange Nobelstraat 2, Zierikzee, aanvang 19.30 uur. Vrijdag 16 november 1990 Jos Lindhout uit Poortvliet is een van de mensen, die met overtui ging. de kans om mee te doen aan het GROBEKA-projekt heeft aangegrepen. Hij gaat beginnen met de teelt van broccoli (2,5 ha), prei (2 ha) en peen (2 ha). Een be scheiden aanloop naar een - naar Lindhout hoopt en verwacht - nieuwe en gezonde basis voor zijn bedrijf. In de akkerbouw ziet Lindhout - 29 jaar pas - geen toekomst weg gelegd. Hij heeft nu een bedrijf van 35 ha, waarvan 10 ha tuin bouw en 25 ha akkerbouw. Daar naast teelt hij 12 ha vroege aard appelen. Lindhout: "De teelt van granen en suikerbieten is in een neerwaartse spiraal terecht geko men. We mogen er steeds minder van telen tegen een steeds lagere prijs. En bio-ethanol is nog ver weg. Dan moet je iets anders proberen". Engeland Lindhout vindt dat de teelt van vollegrondsgroenten al eerder had moeten worden opgepakt. Hij verwijst naar de situatie in Engeland, waar de groentetelers een goede boterham verdienen. In de aanpak van GROBEKA heeft hij het volste vertrouwen. Het bureau kan adviezen geven voor de teelt, de afzet, de verpak king en dergelijke. Een volledige overschakeling op vollegrondsgroenten sluit Lind hout niet uit. Onbekend is de teelt voor hem niet. "Aardappels zijn in feite te vergelijken met groenten op de volle grond. En ik heb in de afgelopen jaren sprui ten in mijn bouwplan opgeno men. Het laatste jaar trouwens maar 1,5 ha. Ik denk dat ik nu met dit gewas stop. Het levert weinig op". Als akkerbouwmatige teelt van de vollegrondsgroenten inder daad tot een succes uitgroeit, ziet Lindhout een belangrijk pro bleem opdoemen. De teelt is nog al arbeidsintensief. "De teler zal het allemaal wel onder de knie krijgen. Maar krijg ik ook vol doende personeel, dat het werk kan doen? Op Tholen is bijna geen werkeloosheid. Dus waar moet ik de mensen vandaan ha len?" Zeeuwse mentaliteit Dat er op Tholen en Schouwen- Duiveland weinig belangstelling is voor het GROBEKA-projekt wijt Lindhout aan de Zeeuwse mentaliteit. "De Zeeuwen kijken liever de kat even uit de boom. Ze willen eerst wel eens zien wat het wordt. Van oudere boeren kan ik begrijpen dat ze het niet meer zien zitten om totaal andere gewassen te gaan telen. Maar jonge boeren, zoals ik, moet dit projekt toch aanspreken". In het afzetplan van Gro~beka zijn o.m. opgenomen broccoli, prei (zie foto), knolvenkel, radicchio rosso, bleekselderij en peen. Het aardappelras Accent van G Meijer bv te Kruiningen is een van de twee aardappelrassen, die op de Be schrijvende Rassenlijst 1991 wordt opgenomen. Meijer ziet daarmee een ontwikkelingsperiode van 15 jaar met succes bekroond. Het bedrijf hoopt dat nu ook het veelbelovende ras Turbo snel op de rassenlijst ge plaatst kan worden. Nederland loopt bepaald niet voor op bij het toelaten van nieuwe aar dappelrassen. De Kommissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst werkt naar de mening van Meijer veel te traag. Pootgoed van het nieu Op het kweekbedrijf Oosthof aan de Bathseweg in Rilland hield C. Meijer bv vorige week woensdag, donderdag en vrijdag de jaarlijkse rassenbezichtigingen. De vierdejaars en oudere zaailingen werden aan kwekers en andere be langstellenden getoond. De presentatie van de aardappelrassen heeft traditiegetrouw een internationaal tintje. Vlag gen van diverse landen sierden dan ook de demonstratieloods. Uiteraard had Meijer een ereplaats ingeruimd voor de tweede paradepaardjes van het bedrijf: de Accent en de Turbo. Volgens Jan Muijsers, hoofd kweekwerk, was de belangstelling deze keer iets minder groot dan voorgaande jaren. Hij wijt dat aan het feit dat nog maar kort gele den de Aardappelmanifestatie in Emmeloord heeft plaatsgevonden. Niettemin zijn de bezichtigingsdagen in Rilland ook dit jaar van waarde geweest voor het bedrijf (foto Anton Dingemanse). we ras wordt al naar Duitsland, En geland, Oostenrijk, Cyprus en sinds vorig jaar naar Griekenland geëx porteerd. Deze verhandeling was mogelijk omdat de EG-registratie al twee jaar geleden het licht voor Ac cent op groen zette. In ons land le vert Meijer het aardappelras o.a. aan Albert Heyn. Accent heeft een lange periode van ontwikkeling achter de rug. De krui sing vond plaats in 1976. Kweker is de heer S. Hartmans uit Dronten, een van de vele hobbykwekers waar mee Meijer samenwerkt. Als pluspunten van de nieuwe, vroege en kookvaste consumptie-aardappel noemt Meijer: de zeer goede op brengst, het lage droge-stofgehalte en de korte groeiperiode (80 a 90 da gen). Accent is resistent tegen aar dappelmoeheid biotypen Rol en Ro2, weinig vatbaar voor schurft en voor Yn-virus. Dit laatste is van be lang voor de pootgoedteelt. Gevoelig voor Phytophtora is het ras slechts in het loof, nauwelijks in de knol. Ook voor bladrolvirus is de gevoeligheid gering. Hele jaar leverbaar Accent is uitstekend geschikt voor de teelt in Zuideuropese landen, zoals Marokko en Cyprus. Dat maakt het mogelijk het ras het hele jaar door te leveren. Meijer signaleert een grote vraag naar nieuwe aardappelrassen. Dit is vooral een gevolg van het toe nemende kwaliteitsbewustzijn van de consument. Nu plaatsing op de Ne derlandse rassenlijst een feit is, zijn er geen belemmeringen meer om de produktie van Accent op te voeren. Dit jaar wordt in Nederland 45 ha pootgoed en 60 ha consumptie van Accent gedeeld. Behalve Accent is ook het ras Frisia van ZPC te Leeu warden op de rassenlijst 1991 ge plaatst. Zeer hoge verwachtingen heeft Meijer van het ras Turbo. Dit AM- ras is een volwaardige vervanger van het Bintje, vooral omdat het zeer ge schikt is voor evenwel de versmarkt als de fritesindustrie. Meijer heeft de oogst van de praktijkteelt 1989 in de eigen fabriek verwerkt tot fastfood- frites en daarmee goede resultaten bereikt. Tijdens een smaaktest op de Aardappelmanifestatie in Emmel oord op 14 september jl. kwam Tur bo als beste uit de bus. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 13