Oostenrijk verlangt en vreest het lidmaatschap van de EG Hoe staat het met de toetreding van Oostenrijk tot de Europese Gemeen schap? Hoe denken de Oostenrijkers daarover en wat zijn de voor- en na delen voor hen en voor ons? Wij reisden naar de Cateringvakbeurs 'Alles für den Gast' in Salzburg, die van 3 tot 7 november gehouden werd. Wij spraken er met Oostenrij kers, met de deelnemers uit Neder land en - last but not least - met ir. Jean Rummenie, onze Adjunkt Landbouwattaché in Wenen. Oostenrijk geniet grote bekendheid als vakantieland. Het lijkt wel de hoofdfunktie van dit land om roe- risten te ontvangen, maar er is ook een zeer omvangrijke industrie die Oostenrijk inkomen en welvaart be zorgt. De Oostenrijkers vinden het heel jammer dat het toerisme de laatste tijd terug loopt, vorig jaar zelfs met bijna 10%. De reden? De mensen willen na verloop van tijd gewoon weer een ander land zien. Oostenrijk is tweemaal zo groot als Nederland. Het aantal inwoners be draagt 7,5 miljoen, half zo veel dus als in Nederland. Oostenrijk kent een 300.000 kleine landbouwbedrijf- jes, die hun grondstoffen het meest kopen bij de Coöperatie en hun pro- dukten via dezelfde Coöperatie af zetten. Oostenrijk voerde vorig jaar voor zo'n 500 miljoen gulden in vanuit Nederland en voerde voor een 100 miljoen gulden uit naar ons land. Oostenrijkers exporteren een kwart van hun Bruto Nationaal Produkt. In Nederland is dat meer dan de helft. Oostenrijk is sinds 1955 een vrij en neutraal land en maakt deel uit van de groep EFTA-landen. Waarom Nederland naar de beurs in Salzburg Waarom nam Nederland deel aan de 'Alles für den Gast' beurs in Salz burg? Het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij gaf daar drie redenen voor aan: 1. Oostenrijk is nu nog een land dat kwantitatieve invoerbeperkingen en tarifaire belemmeringen kent voor tal van landbouwprodukten. Ons landbouwministerie verwacht echter dat de onderhandelingen tussen de EG en de EFTA binnen afzienbare tijd in een stroomversnelling komen. Die moeten leiden tot wederzijdse afbouw van handelsbarrières. Daar door krijgt (ook) Nederland meer kansen op de Oostenrijkse markt, dan tot nu toe het geval was. 2. Nu Oostenrijk in de wachtkamer zit van de Europese Gemeenschap is het van belang tijdig en regelmatig het 'Nederlandse gezicht' te laten zien. 3. Aan deze beurs namen een 900 bedrijven deel uit meer dan 20 lan den, maar wat belangrijker is dat voor het eerst Oosteuropese landen aan deze beurs deelnamen, omdat de visumplicht in veel van deze landen werd afgeschaft. Het bedrijfsleven pakte die gedach- tengang op. Zeven bedrijven de monstreerden hun produkten in de Holland-stand die er - zoals gebrui kelijk op beurzen - weer aantrekke lijk en opvallend uitzag. Buiten de stand showde Onion Specialities Holland B.V. - inmiddels geheel in Deense handen - uit St. Maartens dijk haar gebakken uitjes en andere lekkernijen. De goulash-soep vond gretig aftrek en Serwin Evers, de op vele beurzen overtuigende sales manager, vertelde ons belangrijke dingen over de Oostenrijkse markt, zoals wie naar Oostenrijk produkten wil exporteren moet het zeker niet in bulkprodukten, maar in hoogwaar dige kwaliteitsprodukten en speciali teiten zoeken. Wie naar Oostenrijk wil exporteren moet dat land ook nooit en te nimmer als verlengstuk van Duitsland zien, ook al praat men er Duits. Wie naar Oostenrijk wil exporteren moet beseffen dat de Oostenrijkse import slechts 10% is, van wat Duitsland importeert. Wie naar Oostenrijk wil exporteren moet tenslotte de allerbeste kwaliteit kun nen bieden, betrouwbaar zijn en ser vice kunnen verlenen. Die faktoren wegen zwaarder dan de hoogte van de prijs (binnen zekere grenzen na tuurlijk). 12 Inmiddels heeft de Oostenrijkse Re gering twee bepalingen van het Staatsverdrag uit 1955 - dat het land een neutrale buitenlandse politiek oplegde - als verouderd verklaard. Daarmee heeft Oostenrijk een eerste stap gezet tot afschaffing van de neutraliteit, om dit obstakel bij toe treding tot de EG uit de weg te rui men. De twee bepalingen hebben be trekking op militaire en ekonomi- sche terreinen. Verwacht wordt dat de geallieerden met wie in 1955 het neutraliteitsverdrag gesloten werd, geen protest zullen aantekenen. Al met al blijkt dat Oostenrijk zich aan het warm lopen is, om aan de reis naar de EG te beginnen. Franz Vranitzky, de Oostenrijkse kanselier, is al begonnen de boeren te beloven dat zodra Oostenrijk lid is van de EG de eerste stap zal zijn de export van landbouwprodukten op te voeren. In Salzburg werd - gelet op de omstandigheden van de Oostenrijkse landbouw - betwijfeld of die belofte (ook maar een beetje) hout snijdt. 'Boeren paaien', zei mij iemand. Wolfgang Schüssel, Wirt- schaftsminister in Oostenrijk, ver klaarde op de 'Ondernemingsweek' in Wenen, die van 5 tot 8 november gehouden werd, dat veel regelingen die nu nog aan veel bedrijfstakken bescherming bieden grondig moeten worden herzien in het kader van het EFTA-EG overleg. Berglandschap in Oostenrijk De analyse van Rummenie Uit ons boeiend gesprek met Jean Rummenie, Adjunkt Landbouwat taché in Wenen, noteerden wij dat Oostenrijk sinds 1972 een vrijhan delsovereenkomst met de EG heeft. Daarvan is evenwel de landbouw buitengesloten. Oostenrijk maakt deel uit van de groep EFTA-landen. Jammer genoeg zijn de besprekingen tussen EFTA en EG weer vertraagd. Er is een studie gemaakt - op basis van de prijzen in 1987-1988 - van wat de gevolgen voor Oostenrijk zouden zijn als het Europese Land bouwbeleid in dat land zou worden toegepast. Het resultaat was erg ne gatief. Het totale bruto inkomens verlies zou 5,7 miljard Oostenrijkse. Shillings bedragen. Omdat sommige kostenposten ook lager uitvielen was er een netto-inkomensverlies van de totale landbouw van ruim 3,5 mil jard Oostenrijkse Shillings. Dat is 10% inkomensdaling voor de gehele landbouwbevolking. Zo'n bereke ning maakt de Oostenrijkse boeren niet zo enthousiast om de EG binnen te stappen. Bovendien is hun kon- kurrentiepositie zwak. Er zijn ongunstige natuurlijke pro- duktieomstandigheden (bergen en dalen). De struktuur van de bedrijven is slecht. De bedrijfjes zijn klein. Zo houdt de gemiddelde Oostenrijkse veehouder slechts 7 koeien. Onge veer 2% van de melkveehouderij bedrijven heeft 30 koeien of meer. In het voormalige West-Duitsland is de gemiddelde melkveebezetting 15 koeien en houdt 38% van de bedrij ven 30 koeien of meer. De bedrijfsonkosten zijn hoog op de Oostenrijkse boerenbedrijven. De traktoren en de landbouwmachines kosten in Oostenrijk 10% meer dan in de EG. Dieselolie is er 33% duur der en voor de gewasbescher mingsmiddelen moet 10-15% meer betaald worden dan in de EG. De produktiviteit is gering op de Oostenrijkse landbouwbedrijven, hetgeen, gelet op de hiervoor ge noemde punten, geen verbazing wekt. Na deze analyse voegt Rummenie daar aan toe dat de levensmiddelen industrie slecht af is, als Oostenrijk in de EG zit. De Oostenrijkse markt wordt nu nog zwaar beschermd. Er is mede daarom nu nog een gedetail leerde wetgeving. Er is en wordt wei nig aan innovatie gedaan, omdat de levensmiddelenbedrijven kleinscha lig zijn. Bovendien is er in zekere zin een monopolie van de Raiffeisenor- ganisatie die in Oostenrijk heel sterk is en 60% van de omzet in handen heeft. Samengevat zou je kunnen zeggen dat de zwakte en de bescher ming die tot nu toe verborgen geble ven zijn, straks aan het licht zal komen. Beschouwingen Uit de gevoerde gesprekken komt een beeld naar voren van wel bij de EG willen behoren, maar er evenzeer bang voor te zijn. Een mengeling van beschouwingen passeert de revue. Oostenrijk als geheel denkt baat te hebben van een toetreding, maar de landbouw denkt slecht af te zijn met een lidmaatschap. Verwacht wordt dat als Oostenrijk lid wordt van de EG er voor de landbouw wel een overgangsregeling zal komen, net als indertijd met Spanje en Portugal. Oostenrijk wil internationaal meer betekenen dan tot nu toe. Misschien moet het dat ook wel. Oostenrijk is lid geworden van de Veiligheids raad. Mogen er oorlogsvliegtuigen - in verband met de Golfcrisis - over het neutrale Oostenrijk vliegen? Nu de Oost-West verhoudingen totaal veranderd zijn en de handel met Oost-Europa gemakkelijker en in tensiever wordt kan Oostenrijk ais 'hart van Europa' een belangrijke rol spelen. Wenen, wel genoemd de 'draaischijf' naar Oost-Europa, kent veel handelshuizen, die gespeci aliseerd zijn in ruilhandel- transakties. Omdat veel Oost- Europese landen arm zijn aan geld, maar soms wel bepaalde produkten over hebben, zou die Weense ruil- funktie verbreed kunnen worden. De nieuwste ontwikkelingen in de EG geven wel diskussiestof. Wat zal de uitkomst van het GATT-overleg zijn op het prijspeil in de Europese Gemeenschap? De prijzen (als ge volg van minder prijssteun) zijn de laatste jaren toch al gedaald. Daar door is het verschil met de Oosten rijkse landbouwprijzen (die hoger liggen) nog weer groter geworden. Nederlandse kansen Na de gesprekken met de deelnemers op de beurs en met onze Adjunkt Landbouwattaché kan de balans voor Nederlandse kansen worden opgemaakt. Oostenrijk is nu nog een moeilijke markt vanwege grensbar- rières en veel beschermende wetge ving in eigen land, maar de politieke 'top' in Oostenrijk wil liberalisering. De afzet van bloemen en potplanten die nu aardig loopt krijgt zeker veel meer kansen als Oostenrijk in de EG komt. Ook voor groenten en fruit liggen er straks veel meer afzetmoge lijkheden, omdat de Oostenrijkse tuinbouw heel primitief is en er een groothandelsmarkt in Wenen is, een stad met 1,7 miljf>en inwoners. Het leveren van veevoer naar Oostenrijk biedt voor Nederland straks kansen. Veehouderijprodukten, zoals eieren, pluimveevlees, varkensvlees en kalfsvlees mogen rekenen op afzet naar Oostenrijk, mits geen bulkpro- dukt, ekologisch vriendelijk, hoog waardig en natuurlijk. De Oostenrij ker is er trots op dat zijn grond nog schoon, zijn produkt nog zuiver en de produktie en bereiding van voed sel nog zo natuurlijk plaats vindt. "Kaas, zonder melkvet, dus nep- kaas, zie ik de Oostenrijker nog niet eten", zei één van de beursmensen. De vraag naar de kansen voor de af zet van zuivel naar Oostenrijk bleef onbeantwoord. "Niet in te schat ten", zei een kenner van de Oosten rijkse markt. Over de export van Oostenrijks fok- vee naar Nederland werd wat scham per gedaan. Vorig jaar ging er wel 8000 stuks fokvee naar Nederland, maar de opmerking werd geplaatst "was het fokvee?" Over de export kansen van Nederlands vee of sper ma naar Oostenrijk, kwam van nie mand een zinnig antwoord. Samengevat liggen er voor Neder land zeker extra afzetmogelijkheden naar Oostenrijk, als dit land deel uit maakt van de EG, misschien liggen er via Oostenrijk kansen achter en rond dit land. In ieder geval moet Nederland in Oostenrijk goed be kend blijven, niet als land waar de toerist vandaan komt, maar als toe komstige handelspartner. Rumme nie ziet het zo: "Psychologisch is Oostenrijk nog lang niet in de EG en dus ver weg van Nederland, maar in werkelijkheid niet". Oostenrijk ver langt en vreest het lidmaatschap van de EG. Nederland verlangt naar Oostenrijk als handelspartner en vreest dit land niet. Piet Westra Vrijdag 16 november 1990 Zal het gat nog verder vergroot wor den en zo ja, hoeveel? Dan wordt de schade voor de landbouw in Oosten rijk nog groter dan 3,5 miljard Shilling. Oostenrijk loopt zich al warm Er mogen dan veel twijfels en vragen zijn van de kant van de landbouw, de Oostenrijkers zetten toch door om in de EG te komen. Dat blijkt uit de hierna te noemen ontwikke lingen. Toen op 29 juni vorig jaar het Oostenrijkse Parlement, bestaande uit 183 leden, zich uitsprak voor het aanvragen van het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap, stemden alleen de zeven "Groenen" tegen. Dr. Gerhard Weber van de Oosten rijkse Industriële Ondernemingsor ganisatie V.Ö.I. verklaart enige tijd daarna dat deze stap het belangrijk ste besluit is in politieke en ekonomi- sche zin sinds Oostenrijk in 1955 on afhankelijk werd na sluiting van het Staatsverdrag met Amerika, Frank rijk, Groot-Brittannië en de Sovjet Unie. Weber voegde er aan toe te verwachten dat Oostenrijk al in 1994 zal kunnen worden toegelaten tot de EG. Jean Rummenie

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 12