Provincie rekt zich uit voor de landbouw Milieubewustzijn bij varkenshouders toegenomen GATT-aanbod leidt tot daling vleesprijzen Schapesektor in de EG Herstructureringsplan Zuidwest- Nederland aangeboden Bijprodukten geven vleesstieren een hogere groei per dag. Drinken volle melk werkt cholesterolverlagend Graszaadteelt in het nauw door GATT Minder varkensvlees naar Japan AMRO-onderzoek wijst uit: Bijprodukten in het rantsoen kunnen tot een voordeel van f 150,per stier iden. Bij de behandeling van de begroting voor 1991 van de provincie Zeeland werd in de algemene beschouwingen nadrukkelijk over de landbouw gesproken. In Zeeland bestaat be hoefte aan meer koördinatie van alle plannen in samenwerking met het landbouwbedrijfsleven. De gevolgen van het veranderde EEG-beleid, de GATT-afspraken en de strengere milieu-eisen, maken een eigen visie van de provincie noodzakelijk. Het LEI moet na het uitkomen van de provinciale ontwikkelingsnota voor de landbouw in Zeeland, die onder verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw wordt op gesteld, een advies uitbrengen aan de provincie. Dit was de mening van het overgrote gedeelte van de Staten bij de stemming over een motie die op initiatief van de VVD was inge diend. De SGP en het college van G.S., uitgezonderd mevr. Maris- Koster (VVD) stemden tegen. Voorafgaand aan deze stemming is er op dit punt nogal gediskussieerd. Vooral de VVD en D'66 toonden zich warme voorstanders van een herziening van het huidige land bouwbeleid. Het college van G.S. bij monde van de heer De Boe (CDA) was de mening toegedaan, daarin la ter bijgevallen door het CDA en de SGP, dat er geen behoefte bestaat aan een nieuw beleidsplan. De invul ling van de bestaande plannen is nu in volle gang, zo zei De Boe. "Op al lerlei punten worden financiële bij dragen verstrekt, zoals bijvoorbeeld bij de hazelnotenteelt, proefbedrij ven, zoetwaterprojekten, boeren brood en dergelijke". Hij had geen behoefte aan een nieuwe beleidsvisie voor de provincie. Derhalve was hij niet gevoelig voor de argumenten dat regeren vooruitzien is en dat er om het platteland te beschermen op tijd een nieuwe visie ontwikkeld Met inachtneming van de nodige re serves mag aangenomen worden dat de omvang van de schapestapel in de EG per ultimo 1990 rond 0,1% gro ter zal zijn dan een jaar tevoren en rond 100,7 miljoen stuks zal om vatten. Engeland heeft de grootste scha pestapel met 30,05 miljoen of 529.000 stuks meer dan een jaar daarvoor, terwijl in Ierland een toe name te verwachten is met 561.000 tot 6,34 miljoen. Spanje is het land met de tweede grootste schapestapel, die naar raming 24,55 miljoen stuks omvat, een vermindering met 885.000. In Frankrijk bedraagt de omvang eind 1990 rond 11,15 miljoen stuks, iets minder dan een jaar tevoren. Om aan de binnenlandse behoefte te voldoen werden in Spanje in 1990 tot eind augustus 479.000 lammeren ingevoerd die daar worden afge- mest. Ongeveer 65% daarvan kwam uit Frankrijk. Voorts werden in Spanje nog 241.000 slachtlammeren ingevoerd, waarvan 162.000 uit Frankrijk en 25.000 uit Ierland. Uit Nederland kwamen goed 2.000 stuks. Konsumptie schapevlees Voor 1990 wordt voor de EG (12) een toename van de produktie met 4,2% verwacht tot goed 1,13 mil joen kg en in 1991 met 2,1% tot goed 1,15 miljoen. De konsumptie stijgt relatief sterker dan in de run- dersektor, wat met zich meebrengt dat de importbehoefte uit derde lan den groter wordt. In Frankrijk stijgt de konsumptie sterk. De Oostduitse schapestapel die in 1989 2,6 miljoen stuks omvatte, zal dalen in 1991 tot 1,3 miljoen. Er werden daar vooral schapen gehou den voor de wolproduktie die gesub sidieerd werd. Ook voor de schape sektor zijn kontrakten afgesloten voor uitvoer naar de Sovjet-Unie tot 6.000 ton tot eind juni 1991. Voorts zijn er exportcertificaten verstrekt door de DDR van ca. 9.000 ton, al les bestemming derde landen. Vrijdag 16 november 1990 dient te worden. Uiteindelijk werd bij de stemming duidelijk dat een meerderheid van de Staten deze ar gumentatie overnam, inklusief het CDA(!) Zeelandbrug De Staten namen nog een aantal an dere belangrijke besluiten voor Zee land. Zo zal de tol op de Zeeland- brug per medio januari 1993 ver dwijnen. Dit door het kwijtschelden van een renteloze lening van 6,5 miljoen door de provincie aan de brugmaatschappij. Wel zal er eerst nog een reduktieregeling worden in gevoerd per april van 1991, die een gereduceerd tarief voor de frequente gebruikers mogelijk maakt. Ook werd een VVD-motie aangenomen waarin de Staten aandringen op het De houding van de varkenshouders voor het nemen van milieumaatrege len in hun bedrijf is de afgelopen twee jaar duidelijk positiever gewor den. Bijna 60% van de varkenshou ders staat positief ten opzichte van het stellen van kwaliteitseisen aan de mest. Van de bedrijven met een mestoverschot heeft inmiddels 94% een oplossing gevonden voor de af zet via een mestafzetkontrakt. Daar naast staat het overgrote deel posi tief ten opzichte van het nemen van maatregelen om de gezondheid van de dieren te waarborgen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de AMRO Bank samen met het bureau Agro Markt heeft verricht. Het on derzoek, getiteld 'Management en ontwikkelingen in de varkenshoude rij' is gepubliceerd in het kader van de VIV (Vakbeurs Intensieve Vee houderij) van 13 november tot en met 16 november 1990. Het onder zoek is representatief voor de gespe- Huib van der Maas, voorzitter van de herstructureringscommissie Zuidwest-Nederland, bood op 13 november de herstructureringsplan nen voor dit akkerbouwgebied aan minister Bukman van Landbouw aan. De rode draad door het rapport is de omschakeling naar andere teel ten, die meer arbeidsintensief zijn, meer kennisintensief en meer kapi taalintensief. De Zuidwestelijke werkgroep dient in totaal 36 projecten in met een pri oriteitenlijst. "We hebben dat ge daan, zei Van der Maas, "omdat we weten dat het budget beperkt is en we ons verantwoordelijk voelen dat de gelden zo goed mogelijk besteed worden". Van der Maas pleitte voor een verdere verruiming van het bud get. Hij wees de minister er nog eens op dat bedrijfsvergroting niet de oplossing voor de problemen is. Vooral in het zuidwesten is het van versneld nemen van een besluit inza ke het aanschaffen van een nieuwe boot voor de PSD. De situatie wat wachttijden, reparaties en dergelijke betreft zijn voor de Staten aanlei ding niet langer te wachten op de besluitvorming over de WOV. Een CDA-motie over het kamperen bij de boer werd eveneens aangeno men. De Staten zijn van mening dat er gedurende het hoogseizoen tijde lijk een extra vrijstelling moet ko men voor een uitbreiding van 5 een heden boven op het nu al toegestane aantal van 10. Wel dient kamperen bij de boer exklusief op agrarische bedrijven plaats te vinden bij voor keur gekoppeld aan een minimum- omvang. Een en ander wordt ter kennis van de minister en het parle ment gebracht. cialiseerde varkensbedrijven, waar bij zowel mesterijbedrijven, fokke- rijbedrijven als gesloten bedrijven zijn onderzocht. Toekomstverwachtingen Het oordeel over de eigen bedrijfssi tuatie is ten opzichte van eerdere on derzoeken verbeterd; zes van de tien ondernemers vindt de eigen bedrijfs situatie ten tijde van het onderzoek goed. De economische ontwikkeling in de totale varkenshouderij wordt daarentegen door 6 van de 10 onder nemers als slecht beoordeeld. Daar bij is kenmerkend dat het met name externe factoren zijn die als veruit de grootste problemen worden gezien. Te lage afzetprijzen (77%), grote buitenlandse concurrentie (67%) en sterk fluctuerende opbrengstprijzen (61%) zijn met het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden (32%) de meest genoemde problemen. belang dat ook de kleinschalige be drijven blijven bestaan. Hij noemde tot slot de overheid mede verant woordelijkheid voor de verpaupe ring die dreigt in de akkerbouw. Naast Zuidwest-Nederland boden ook Vertegenwoordigers van de her structureringscommissies van Fries land, de Veenkoloniën en Flevoland hun plannen aan de minister aqn. Minister Bukman beloofde dat zijn ministerie alles op alles zou zetten om de plannen zo gauw mogelijk te toetsen. Hij verwachtte dat de veel heid aan plannen niet allemaal uitge voerd konden worden. Bij de selectie zal vooral gekeken worden of de plannen de streek structureel zullen helpen. Mar es, voorzitter van het Landbouwschap, wees de minister op het belang de plannen snel tot uit voer te brengen. Het Landbouw schap zou wat dat betreft ook de druk op de ketel houden. Een deel van het snijmaisrantsoen van vleesstieren vervangen door bij produkten zorgt voor een hogere groei per dag. De totale droge stof- en VEVI-opname van de groepen met bijprodukten is hoger dan van groepen zonder bijprodukten. Dit blijkt uit onderzoek van het Proefstation voor de Rundveehou derij (PR). Er zijn veel bijprodukten in de han del, die sterk in samenstelling wisse len, zowel onderling als binnen het produkt. Ze bevatten vaak weinig droge stof met weinig eiwit en veel energie en ze zijn veelal niet struc tuurhoudend. De snijmaiskuil zal moeten dienen voor voldoende struc tuur in het rantsoen. In de proeven op de Waiboerhoeve is vanwege de mogelijkheid van een continue aan voer gekozen voor verschillende pro- dukten van de aardappelverwerken- de industrie. Het GATT-aanbod van de EG tot vermindering van de landbouwsteun leidt tot een geschatte prijsdaling voor de Nederlandse vee- en vlees- sektor van 1,40 per kilo schape vlees, 0,50 rundvlees, 0,30 pluimveevlees, 0,25 varkensvlees en 0,20 eieren. Deze bedragen heb ben betrekking op de periode 1991-1996. Aldus een mededeling van het Produktschap Vee en Vlees. Een steunverlaging zal in de sekto ren varkensvlees, pluimveevlees en eieren waarschijnlijk voor een deel worden bereikt door de te verwach ten prijsdaling van circa 8 procent Recent wetenschappelijk onder zoek wijst erop dat het drinken van volle melk cholesterolverla gend werkt. Deze opzienbarende mededeling werd gedaan door de Britse professor Michael Gurr. Landbouwleven meldt dat in een aantal Europese landen onder zoek is uitgevoerd naar het effekt van volle melk en volle yoghurt op de cholesterolspiegel in het menselijk bloed. Wanneer de proefpersonen een voeding kre gen met veel volle melk, was hun cholesterolgehalte na twee weken gedaald met 10%. Bij een voe ding rijk aan volle yoghurt, be droeg de daling na twee weken 9%. Dit is te verrassender omdat tot nu toe werd aangenomen dat de vetzuren in de melk choleste- rolverhogend werken. Professor Gurr vermoedt dat het cholesterolverlagend effekt is te danken aan andere bestanddelen van volle melk, doch verder gaand onderzoek moet dat nog aantonen. De voederconversie (kVEVI per kg groei) is voor de groepen met bijpro dukten ongunstiger. Het koud geslacht gewicht en het aanhou dingspercentage van de groepen met bijprodukten is hoger. De stieren uit de groepen met bijprodukten zijn be ter bevleesd maar waren ook vetter. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een struktuurwaarde van ca. 20% geen problemen geeft voor de gezondheid en uitval bij vleesstie ren. Het voordeel van het gebruik van bijprodukten in het rantsoen loopt op tot 150,per stier bij een vervanging van 60% van de snijmais kuil door bijprodukt. De opzet van het onderzoek en de re sultaten zijn bedreven in publikatie 68. Deze is te bestellen door overma king van 12,50 op Postbanknr. 2307421 van het proefstation RR te Lelystad met vermelding van: Publi katie 68. voor voedergranen en graanvervan- gers door te berekenen in de produ centenprijs. Voorzitter R.J. Tazelaar van de Pro- duktschappen Vee en Vlees en Pluimvee en Eieren vindt liberalisa tie van de handel van groot belang voor de Nederlandse landbouw. Dit geldt zeker voor de sektoren vee, vlees en eieren. Hij hecht om die re den grote waarde aan het welslagen van de Uruguay-ronde. De uitgangspunten waarmee de EG de GATT-onderhandelingen ingaat gaan de 6000 Nederlandse graszaad telers door de reductie van gras- zaadsteun acht miljoen gulden kosten. Aanvaarding van de Ameri kaanse voorstellen daarentegen bete kent praktisch volledige afbraak van de EG-steun op graszaad. Deze be draagt voor Nederland momenteel 28 miljoen gulden. Dit konstateert het bestuur van het Produktschap voor Landbouw- zaaizaden. Naar verwachting zal Japan dit jaar wat minder varkensvlees importeren dan vorig jaar. In 1989 is in Japan 344.700 ton varkensvlees geïmpor teerd. De belangrijkste leveranciers zijn Denemarken (39 procent) en Taiwan (32 procent), daarna volgen de VS (14 procent) en Canada (9 procent). Door het recente besluit van staats secretaris Gabor van Landbouw om per 1 maart 1991 te stoppen met de mond- en klauwzeerenting kan ook Nederland binnenkort varkensvlees naar Japan gaan exporteren. 11 "Solidariteit is een nobel streven. Tien jaar geleden hebben de varkenshou ders de afbraak van de boterberg meebetaald. Wij mogen nou niet opdraaien voor de problemen in de akkerbouw. Want hoe zat dat ook alweer in 1987/1988 toen de varkenshouderij in de malaise verkeerde?" C. Denekamp, voorzitter varkenshouderijkern Rivierengebied (Agrarisch Dagblad, 8 november 1990). "Je inkomen haal je niet meer in Brussel of Den Haag. Je zult het uit de markt moeten halen. En de markt, dat is alles wat tussen de boerderij en de magnetron ligt". Drs. J. Mares, voorzitter Landbouwschap (Financieel Dag blad, 12 november 1990). "De waterstand één centimeter lager of hoger, dat kan voor een bloembol lenkweker bepalend zijn of zijn zaak naar de knoppen gaat". Mr. J.H.A. Teulings, Rijkswaterstaat (NRC Handelsblad, 13 november 1990).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 11