Eenmalige pacht niet tegen te houden Geen harmonisatie BTW-tarieven Ruim kursusaanbod Praktijkschool en Infocentrum Schoondijke Bloemisterij zal moeten investeren Landbouwschap akkoord met andere pachtvormen Nieuwe kursus voor middenkader agribusiness op AHS Delft KNLC en ZLM bepalen standpunt Kommissie Bloemen-Groenteteelt KNLC De pacht en pachtprijs waren be langrijke punten tijdens de vergade ring van het KNLC-bestuur op 6 november. Het KNLC kiest voor eenmalige pacht met een prijstoet- sing, waarbij voor de pachtprijs uit gegaan moet worden van het maximum van de hoogste pachtnor men. (100% voor de huidige norm). Honderd procent van de huidige norm wil zeggen dat de pachtprijs voor eenmalige acht nooit meer kan bedragen dan die voor reguliere pacht. Het KNLC kiest voor deze norm omdat een hogere pachtprijs voor eenmalige pacht nooit meer kan effect kan hebben op de reguliere pachtprijzen. Bovendien ontkracht een hogere pachtprijs voor eenmali ge pacht het verzet van het Land bouwschap tegen de regeringsplannen om de pachtprijs gefasseerd te verhogen tot 2% netto- redement. Als laatste overweging geldt dat de verpachters die hun grond in eenmalige pacht uitgeven het niet te doen is om een hogere prijs, maar vooral omdat het conti- nuatierecht niet geldt. Na afloop van de pachtperiode van minimaal zes jaar en maximaal 12 jaar kan de grondeigenaar vier dingen doen: de grond verkopen, in reguliere pacht uitgeven, zelf gaan gebruiken of in erfpacht uitgeven. Het bestuur van het Landbouwschap koos unaniem voor deze 100% norm. De heer Bar- lagen, voorzitter van de commissie grondgebruik en Planologie merkte tijdens de vergadering van het KNLC-bestuur nog wel even op dat hij de regeringsvoorstellen bij de her overweging van de pacht zeer slecht onderbouwd vond. De voorstellen van het Landbouwschap, zoals die nu voorliggen zijn wat dat betreft veel beter. Deze voorstellen behelzen naast eenmalige pacht, de mogelijk heid voor teeltpacht, die gebruikt kan worden voor vruchtwisse- lingsmogelijkheden, zonder prijstoetsing. Hierbij stelt het Land bouwschap voor dat de Grondkamer zonodig in individuele gevallen kan toetsen of de teeltpacht voldoet aan het criterium bouwplanverruiming. Standpunt ZLM Aan de essentie van de Pachtwet mag niet worden getornd. Dit standpunt herhaalde het hoofdbestuur van de ZLM nog eens in zijn vergadering van maandag 5 november j.l. Het hoofdbestuur kan akkoord gaan met het introduceren van de zgn. teeltpacht in de Pachtwet. Wel ver bindt het hoofdbestuur hieraan een aantal voorwaarden te weten; toe stemming van de grondkamer en een maximum van 25% per bedrijf, dat in teeltpacht mag worden uitgegeven. Dit om te voorkomen, dat gehele be drijven via teeltpacht worden ver pacht. Voorts vindt het -hoofdbestuur, dat er alleen een ver rekening van een deel van de hogere pachtsom met de verpachter dient plaats te vinden voorzover de pacht som normale saldo's sterk te boven gaat. Het hoofdbestuur blijft zich verzetten tegen de eenmalige pacht. Via deze pachtvorm zou het mogelijk worden voor een termijn van 6-12 jaar een pachtovereenkomst al te sluiten zon der dat daarop het kontinuatierecht, Het milieu zal voor de bloemisterij- sektor de komende jaren in het cen trum van de belangstelling staan. Dit vraagt om extra investeringen. Ook andere kosten zullen stijgen. De af- zetontwikkeling is voorzichtig posi tief te noemen. De rentabiliteit, no dig om de extra kosten op te vangen, zal krap zijn. Dit vraagt van de tuin der een goed management tussen markt en milieu, zo konkludeert de Rabobank in het rapport 'Visie op uw Bloemisterijbedrijf'. Deze Visie is uitgegeven ter gelegenheid van de Bloemenvaktentoonstelling, die van 7 tot en met 11 november wordt ge houden in Aalsmeer. De bloemisterijsektor stelt zich in middels steeds meer op de milieu problematiek in. Gesloten teeltsyste- men en beperkt gebruik van gewasbeschermings- en ontsmet tingsmiddelen (biologische bestrij ding) zullen breed ingang vinden. Dit zal gepaard gaan met forse in vesteringen in de kassen en de be- drijfsuitrusting. De totale jaarlijkse investeringen lopen de komende ja ren mogelijk op tot 200.000,a 300.000,Ook de kosten van ar beid zullen toenemen, evenals de kosten voor het aantrekken van de benodigde kennis. De energieprijs is een onzekere faktor, maar zal eerder stijgen dan dalen. Kortom, een strukturele kostenstijging lijkt on vermijdelijk, aldus de Rabobank. De Nederlandse export van snijbloe men groeit momenteel jaarlijks met circa 4,5% en die van potplanten met 5,5%. Volgens de Bloemen Marketingorganisatie Holland zal de Europese vraag naar deze produkten de komende jaren met respektieve- lijk 3,5% en 5,5% per jaar toenemen. De achterblijvende vraag naar snij bloemen verklaart deels de blijvende druk op de bloemenprijzen. De 'Visie op uw Bloemisterijbedrijf' geeft de tuinder een aantal mogelijk heden om het eigen bedrijf onder de loep te nemen. Hiermee heeft de tuinder een hulpmiddel bij de plan ning voor de toekomst. De Visie is verkrijgbaar bij de lokale Rabo- banken. in de plaatsstelling en het voorkeurs recht van toepassing zijn. Het hoofd bestuur vindt dat de Pachtwet hierdoor op onaanvaardbare wijze wordt ondergraven. Niettemin ziet het er naar uit dat de eenmalige pacht toch ingevoerd zal worden. Als dit on vermijdelijk is, dan zullen ook aan de ze pachtvorm een aantal voorwaarden moeten worden verbonden. Dé Grondkamer zal in ieder geval toe stemming moeten geven. Daarnaast dient er een afstandskriterium te wor den opgenomen om te voorkomen, dat het pacht "op afstand" wordt. Voorts moet er een prijstoetsing zijn. Op de eenmalige pacht dienen de hui dige pachtnormen onverkort van toe passing te zijn. Een hogere pachtprijs voor een pachtvorm die minder be scherming vindt is voor het hoofd bestuur niet aanvaardbaar. Bovenstaande voorstellen zijn uitge werkt in Landbouwschapsverband. Daarnaast heeft het Kabinet ook een aantal voorstellen gedaan voor ver soepeling van de Pachtwet. Het Ka binet stelt voor om voor een oppervlakte kleiner dan 3 ha de Pachtwet niet van toepassing te la ten zijn. Een ander voorstel is op de pachtnormen op te trekken tot 2% van de vrije waarde van onverpachte grond. Het hoofdbestuur vindt beide voorstellen onbespreekbaar. Landbouwschap wil structurele afspraken over personeelsvoor ziening bollenteelt Het Landbouwschap heeft minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om overleg ge vraagd over een structurele oplos sing voor de problemen met de per soneelsvoorziening in de bollenteelt. Op basis van de ervaringen die dit jaar zijn opgedaan moet er een aan pak voor 1991 en later worden ont wikkeld. In overleg met de arbeidsbureaus is dit jaar voor het eerst geprobeerd om door middel van premies, het aanbieden van vervoersfaciliteiten en begeleiding langdurig werklozen voor het werk in de bollensector te interesseren. Naar de mening van het Landbouwschap hebben deze in spanningen duidelijk vrucht ge dragen. Boeren en tuinders krijgen de mogelijkheid om teeltpacht- en eenmalige pachtcontracten af te sluiten. Daarbij zal in eerste in stantie een toetsing door de Grondkamer moeten plaatsvin den op grond van de huidige maximale pachtnormen. Een tus sentijdse herziening van de prijstoetsing moet mogelijk zijn. Dit heeft het bestuur van het Landbouwschap woensdag jl. besloten. Om te voorkomen dat teeltpacht het structuurbeleid doorkruist was het bestuur van mening dat er overleg over de invoering moet plaatsvinden met de Domeinen. De teeltpacht geldt voor de duur van een teelt en heeft vooral ef fect bij het streven naar bouw planverruiming. Eenmalige pacht zal naar verwachting vooral ef fect hebben als een ondernemer een tijdelijke bedrijfsvergroting wil realiseren. De handel speelde tijdens de verga dering van de kommissie Bloemen- Groenteteelt van het KNLC op 29 oktober een belangrijke rol. De sier- teeltsektor zal zich volgens die kom missie moeten blijven verzetten te gen een harmonisatie van BTW- tarieven. Tenminste als door de har monisatie de sierteeltprodukten in het hogere BTW-tarief zouden komen. Als deze harmonisatie doorgaat zou het eigenlijk zo moeten zijn dat de konsumenten een hogere prijs voor de sierteeltprodukten moeten beta len. In de praktijk betekent het ech ter dat door de klokwerking op de veiling de producent een lagere prijs krijgt uitbetaald. Met name voor de bloemen die in Nederland worden afgezet betekent een mogelijke ver hoging van het BTW-tarief een enor me klap.in de prijsvorming. Nul-tarief Voor de invoer van sierteeltproduk ten uit Colombia, Bolivia en Peru wordt geen invoerheffing meer in re kening gebracht. Deze maatregel is getroffen om de verbouw van Coca bladen te vervangen door sierteelt. Hierbij is echter geen verlichting van het fytosanitaire beleid voorzien. De kommissie vroeg zich af of dit nul tarief ook gaat gelden ten aanzien van de Verenigde Staten. Bij het in de handel brengen van teeltmateriaal moeten er strenge ei sen gesteld worden aan het uit gangsmateriaal. Als dat wordt ge realiseerd kan er ook met gebruik van minder gewasbeschermingsmid delen worden volstaan. Op dinsdag 15 januari 1991 start de kursus "Bedrijfskunde voor de agri business" aan de Agrarische Hoge school Delft. In 15 maanden zijn er 65 bijeenkomsten voor het midden kader van bedrijven in de agribusi ness in het Zuidhollands glasdistrikt. Kursisten worden opgeleid tot Be drijfskundig Analist. De kursus bestaat uit 13 modulen, een praktijkopdracht, een eindscrip tie en kan worden afgesloten met het schriftelijk VOA 2 examen dat on der toezicht staat van het ministerie van Ekonomische Zaken. Bedrijfs kunde voor de agribusiness wordt gegeven door docenten met een rui me bedrijfservaring op dinsdagen van 16.00 tot 18.30 uur aan de Agra rische Hogeschool in Delft (Noord). De laatste bijeenkomst valt in juni 1992 en examens worden jaarlijks gehouden in januari en juni. Introduktiemiddag Op woensdag 28 november a.s. wordt een introduktiemiddag gehou den aan de Agrarische Hogeschool Delft voor aspirantkursisten, perso- neelsfunktionarissen en manage ment. Belangstellenden die meer in formatie willen, kunnen zich schrif telijk of telefonisch opgeven voor deze middag. Agrarische Hogeschool Delft, Bras serskade 1, Postbus 3190, 2601 DD Delft, tel. 015-150247. Volgens de Rabobank bevindt de bloemisterij zich op het keerpunt van een producenten- naar een kopersmarkt Vrijdag 9 november 1990 De Praktijkschool voor Landbouw techniek en het Infocentrum voor de Akkerbouw in Schoondijke verzor gen dit winterseizoen weer een breed pakket van aktiviteiten ten dienste van de boer en de agrarische mede werkers. Het gaat om kursussen en trainingen, die zijn toegespitst op de dagelijkse praktijk. Mechanisatie, lastechnieken, hy- drauliek, elektriciteit, metselen en onderhoud zijn kursusonderwerpen die iedere boer aanspreken en die als basis dienen voor zijn vakbekwaam heid. De inbreng en kennis van de fabrikanten, moderne apparatuur en ervaren specialisten staan garant voor hoge kwaliteit. Verder biedt 'Schoondijke' informatie en kursus sen aan op vakgebieden die zich zeer snel ontwikkelen, zoals bedrijfsre- gistratiesystemen, videotexsyste- men, bewaartechniek, electronica op trekkers en werktuigen, spuittech- nieken, spuiten testen. Met nadruk wordt het komend win terseizoen aandacht van de vrouwen gevraagd. Een groot deel van het aanbod is zeer geschikt voor vrou wen. De bedrijfsadministratie is dik wijls haar domein en deskundige hulp op dit gebied in het seizoen is altijd welkom op het bedrijf. De kosten van kursussen en trainin gen zijn niet hoog. Een dagkursus bijvoorbeeld kost 45 gulden en een bezoek aan het infocentrum 5 gul den. Voor aanmeldingen en aanvra gen: Landbouwpraktijkschool Prins Willem, Antwoordnummer 2300, 4500 WK Schoondijke (geen postze gel), tel. 01173-1551. Overzicht Hieronder een overzicht van het kur- suspakket. Kursussen van een dag Kunstmeststrooiers: aanbouwen, afstellen, testen en de clectronische hoeveelheidsregeling. Metselen: stellen, metselen en voegen. Ploegen: uitlijnen, afstellen en uitleg over de electro- nisch geregelde hefinrichting. Spuitmachine en spuitcomputer: uitleg computer, pro grammeren en testen, doppenkeuzc. Spuitmachines testen: testen volgens de regels van de SKL. Milieuvriendelijke gewasbescherming: rijen- en stro kenspuiten, wieden en schoffelen. Spuiten met luchtondersteuning: de werking, een ver gelijking met gangbare technieken. Hydrauliek: systemen op trekkers en werktuigen, remmen. Aardappelbewaring: meten en regelen, automatisering. Trekker- en wagenvcrlichting: aanleggen, storingen verhelpen. Trekkerprestatie en trekkercomputer: optimaal ge bruik maken van de trekker, de trekkercomputer. Electronica: componenten op moderne trekkers en werktuigen, de werking, doormeten en storing zoeken. Electriciteit: op de 220 installatie. Omgaan met trekkers voor vrouwen: de bediening, rij den en het aan- en afkoppelen. Managementsystemen: met behulp van de computer, een oriëntatie gericht op de akkerbouw. Boekhouden: met behulp van de computer. P.C.-gebruik (gevorderden): MS-DOS, modems, hulp programma's en onderhoud van apparatuur. Algemene P.C.-toepassingen: database, tekstverwer king, spreadsheets. P.C.-managementprogramma: een dag gericht op een door de groep gewenst akkerbouwprogramma. Videotexsystemen: Vitak, Agrotel, e.d. Kursussen van twee dagen: Electronica op werktuigen en trekkers: werken met modellen en in de praktijk. Moderne lastechnieken: MIG/MAG en TIG-lassen, plasmasnijden. Omgaan met trekkers en werktuigen voor vrouwen: rij den, bedienen, het aan- en afkoppelen van wagens en werktuigen. Weekkursussen •Erf en gebouwen: mestelen en bestraten. Electriciteit 220 en 380 Volt: voor beginners. Electriciteit 220 en 380 Volt: voor gevorderden. Maaidorsers: afstellingen en klein onderhoud, groot onderhoud. Hydrauliek: installaties, waaronder remmen. MIG/MAG-lassen: de grondbeginselen en werkstuk ken lassen. Kursussen van twee weken Booglassen voor beginners. Booglassen voor gevorderden. Autogeen lassen voor beginners. Bij deze laskursussen wordt u opgeleid voor het NIL- diploma.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 9