Inpassen AM-beleid komt snel dichterbij OLT Aardappeliioteringen gestandaardiseerd Aardappelsector wil milieu belasting zelf verminderen Als u het bouwplan geleidelijk wilt aanpassen aan de nieuwe AM-regels, moet u al op korte termijn rekening houden met de nieuwe voorschriften. Voor een teler die 1 op 4 teelt betekent dit dat volgend jaar al een derde van het aardap pelareaal met een AM-ras beteeld moet worden. Aardappelmoeheid wordt ook in het Zuidwesten een steeds groter pro bleem. In 1989-1990 zijn tijdens de AM-bemonstering door de Planten- ziektenkundige Dienst ruim honderd besmette percelen aangetroffen. Des te meer reden om AM rassen spoedig in uw bouwplan op te nemen. EJ De nieuwe regels De nieuwe vruchtwisselingsbepalin- gen zullen met ingang van 1997 van kracht worden, behalve voor de 1 op 4 teelt, welke in 1999 zullen ingaan. Voor het gehele land (exkl. noord oostelijke zand- en dalgronden) gaan dan de volgende voorschriften gelden: De 1 op 2 teelt is niet meer toege staan (met uitzondering van de zoge naamde vroegrooiregeling). De 1 op 3 teelt is toegestaan met tenminste éénmaal per twee teelten een AM resistent ras (afwisselend vatbaar/AM ras). De 1 op 4 teelt is toegestaan met tenminste éénmaal per drie teelten (12 jaar) een AM resistent ras. Aan de 1 op 5 teelt (en ruimer) zijn geen bepalingen verbonden. De verplichte grondontsmetting zal met ingang van het teeltjaar 1997 niet langer zijn voorgeschreven. De grondontsmetting heeft dan dus geen betekenis voor het vruchtwisselings-schema en behoeft dan ook niet meer worden gemeld! Grondontsmetting is dan nog wel toegestaan, echter de teler zal waar schijnlijk moeten aantonen of grond ontsmetting nodig is (op recept basis dus)! Bouwplan aanpassen Nu de regels bekend zijn, kunt u hiermee inspelen op uw bouwplan. Omdat de huidige regels grotendeels tot 1997 (voor 1 op 4 teelt tot 1999) van kracht blijven, kunt u nog gerui me tijd het huidige bouwplan voort zetten. In principe kunt u wachten met de teelt van AM-rassen. Bij 1 op 4 bijvoorbeeld kunt u dan tot en met 1998 alleen vatbare rassen (Bintje) blijven telen, echter dan moet in 1999 wel het gehele areaal aardappe len met een AM resistent ras beteeld worden. Als u het bouwplan geleide lijk wilt aanpassen aan de nieuwe wetgeving, dan zult u op korte ter mijn met de toekomstige vruchtwisselings-voorschriften reke ning moeten houden. Voor een 1 op 4 teler betekent dit dat in 1991 al een deel van het areaal (1/3 deel) met een AM resistent ras beteeld kan gaan worden. Een 1 op 3 teler kan nog wachten tot 1994, al vorens een deel (de helft) met een AM resistent ras beteeld moet gaan worden. Een bouwplan kiezen zonder AM re sistente rassen te hoeven telen (1:5) Schema: Aanpassings-mogelijkheden 1 op 4 teelt Jaar Keuze: 1 1991 100% vatb. ras 1995 100% vatb. ras 1999 100% AM res. ras (ingangs jaar) 1 op 3 teelt Jaar Keuze lijkt eenvoudiger. Zeker als u denkt om naar een ander bouwplan te gaan dus (bijv. van 1 op 4 naar 1 op 5 teelt), dan is het goed om dit eens m.b.v. goede saldoberekeningen voor uzelf op papier te zetten. Van 1 op 4 naar 1 op 5 scheelt op een 50 ha bedrijf - 2.5 ha aardappelen. Kunt u die met een ander gewas vullen dat een gelijkwaardig saldo heeft?? Ontheffing grondontsmetting tot 1997 mogelijk! Vanaf 1 januari 1990 is het mogelijk om zonder verplichte grondontsmet ting 1 op 2 of 1 op 3 te telen. Deze ontheffing is alleen mogelijk als het perceel vrij is van een besmetting met aardappelcysten. Door middel van een intensief AM onderzoek (AMI) kan dit aangetoond worden. Via deze intensieve bemonsterings methode kan een plek in een perceel, waar per kg grond 100 cysten aanwe zig zijn, met een trefkans van 90% worden aangetoond. Dit onderzoek wordt o.a. uitgevoerd door het Bedrijfslaboratorium Oosterbeek, de N.A.K. en de Groe ne Vlieg te Nieuwe Tonge. De kosten hiervan liggen tussen de 165,en 300,per ha. Dit is afhankelijk van de wijze en nauwkeurigheid van het bemonsteren. Let wel, hoe nauwkeuriger, hoe meer zekerheid voor u! De ontheffing kan bij een distriktskantoor van de Plantenziek- tenkundige Dienst aangevraagd worden. Diskussie De huidige intensieve bemonsterings-techniek (AMI) maakt het goed mogelijk om kleine besmettingen aan te kunnen tonen. Hierdoor is echter een diskussie los gekomen omtrent het nieuwe AM- beleid. Zoals nu geldt, dat op een niet-besmet perceel geen grond ontsmetting (bij 1:2/1:3 - teelt) no dig is, zou eigenlijk ook een AM-ras telen niet nodig moeten zijn (bij 1:3/1:4 teelt in het nieuwe AM- beleid). Het is mogelijk dat in de toekomst het nieuwe AM-beleid met deze AMI-methode uitgebreid zal wor den. De situatie in het Zuidwesten is echter wel zo dat waarschijnlijk op elk perceel een hele kleine, nog niet aantoonbare besmetting aanwezig is. Blijvend vatbare rassen telen, be tekent op de lange duur dus toch eenp in de problemen komen. Voor een duurzame aardappelteelt is preventie belangrijk en is afwisse lend telen van vatbare en AM- resistente rassen aan te bevelen. Dit geldt zeker voor bedrijven waar reeds een of enkele besmettingen aanwezig zijn. Hier zullen AM- resistente rassen hard nodig zijn om de aanwezige aardappel-cysten- aaltjes terug te dringen. Zijn er al AM rassen met perspektief?? Om eerlijk te zijn, is dat nog steeds een groot vraagteken. Ér zijn over een aantal rassen wat onderzoeksge- 2 100% vatb. ras 50% vatb. ras 50% AM res. ras 50% vatb. ras 50% AM res. ras 1 2 gevens en praktijkervaringen be kend, echter het belangrijkste is de afzet en het saldo van het ras. Ver schillende rassen als Agria, van Gogh, Morene en Saturna worden genoemd, met Agria nog steeds als grootste kanshebber. Daarnaast zijn er echter diverse rassen aanwezig, vaak met een specifieke markt, zoals Nicola, Bildstar, Timate, Marijke, Ukama, etc. die toch ook goede mo gelijkheden bieden. Gezien het hui dige kweekmateriaal, verwacht men binnen enkele jaren zelfs nog betere rassen te krijgen. De teelt van deze "nieuwe" rassen blijkt in de prak tijk weinig problemen te geven en ook bewaring is meestal mogelijk. In vergelijking met Bintje zijn de kg- opbrengsten van AM-resistente ras sen meestal iets hoger, de pootgoed- kosten zijn hoger, de bemestings- en gewasbeschermingskosten (vooral door het uitsparen van gron dontsmetting!) kunnen iets lager zijn, maar de prijs blijft echter een groot vraagteken. Misschien is het saldo van een AM resistent ras niet zo hoog als van Bintje, echter in verband met besmettingen kan het telen van een AM-ras wel eens de enige mogelijk heid worden om Bintje te kunnen blijven telen! Aanbevelingen In de strijd tegen het aardappel cysten-aaltje speelt het telen van een AM resistent ras een grote rol. Denk nu al na over uw bouwplan in de toekomst. Wilt u kontinuïteit in uw bouwplan, dan verdient aanpas sing van de bouwplannen (1 op 3 en 1 op 4) enkele rotaties vóór het in- 5,-, rünt}.-. »•-> hintte mk na& rtrttetiri) 2/3 vatb. ras 1/3 AM res. fas' 2/3 vatb. ras - 1/3 AM res: ras 2/3 vatb. ras 1/3 AM res. ras gangsjaar de voorkeur! Voor het 1 op 4 bouwplan kunt u dan het ko mende seizoen al met een AM- resistent ras beginnen. Verzeker u van afzetmogelijkheden voor AM-resistent rassen. Alle beurscommissies in Nederland hanteren momenteel vergelijkbare noteringen voor aardappelen. Tot en met vorig seizoen was dit niet zo, doordat de beurscommissie Goes het percentage grofheid niet in de note ringen betrok. Net als vorig seizoen noteert de beurscommissie Goes nu een note ring 'Bintje veldsgewas' en een note ring 'Bintje 0 mm opwaarts', alleen is er dit jaar het kenmerk '40 tot 60 procent 50 mm opwaarts' aan toege voegd. De andere beurscommissies in Nederland hadden dit kenmerk al eerder aan hun notering toegevoegd. Omdat 'Goes' tot dit seizoen in haar notering geen onderscheid maakte tussen partijen met een laag percen tage '50 op' en partijen met een hoog percentage '50 op' lagen de onder- en bovengrens relatief ver uit elkaar. Ook was de bovengrens doorgaans één of twee cent hoger dan de bovengrens van elk der ande re beurzen, doordat de beurscom missie Goes de bovengrens baseerde op excellente partijen aardappelen, die bijvoorbeeld wel 80 procent '50 op' bevatten. In de noteringen van de andere' beurzen wórdt de boven grens bepaald door partijen aardap- De overheid heeft geen oog voor de inspanningen die de aardappelsector verricht en zal gaan verrichten ter vermindering van de milieubelasting bij de aardappelteelt. Deze benade ring ondergraaft het benodigde draagvlak bij het bedrijfsleven voor de realisering van de overheidsplan- nen. Dat stelde het bestuur van het Produktschap voor Aardappelen bij de bespreking van het Meerjaren plan Gewasbescherming (MJPG). Het bestuur, dat de doelstelling van het MJPG overigens onderschrijft, wil de overheid uitnodigen het be drijfsleven meer ruimte te geven, op dat gemotiveerde ondernemers de milieudoelstellingen in de praktijk Een nieuwe regelgeving geeft altijd moeilijkheden. Vraag, indien nodig, uw voorlichter om advies. J. Willemse Bedrijfsdeskundige akkerbouw DLV Westmaas pelen met 60 procent '50 op'. Nu geldt dit dus ook voor Goes. Aan het begein van dit seizoen noteerde Goes een aparte notering voor veldsgewas met meer dan 60 procent '50 op', maar men is hier van afgestapt om de noteringen van alle beurzen on derling vergelijkbaar te maken. De twee noteringen van de beurs commissie Goes 'Bintje veldsgewas' en 'Bintje 0 mm opw' verschillen van elkaar door andere kwaliteitsei sen. Voor veldsgewas is de enige kwaliteitseis: tarrering op rotte, hard groene en kapotte knollen. Voor 0 mm opw gelden behalve deze ook de VBNA-normen voor frites. Deze eisen hebben betrekking op het onderwatergewicht (moet minimaal 360 gram zijn), de kleurindex en op het voorkomen van schurft. Teletekst De noteringen van alle agrarische beurzen in Nederland worden zo gauw mogelijk nadat ze zijn vast gesteld doorgegeven aan Teletekst. Voor 'Goes' betekent dit dat de nieuwe noteringen al dinsdagmiddag op Teletekst te zien zijn. De commis: sie komt die middag om 14.00 uur bijeen. kunnen effectueren. Het aardappel bedrijfsleven neemt zelf de verant woordelijkheid voor het bereiken van een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting, zo bleek tij dens de bestuursvergadering. De sector geeft deze verantwoorde lijkheid momenteel al gestalte mid dels de opzet van het zogeheten 'Mi lieu Aktieplan Aardappelen'. In het kader van dit aktieplan zullen in de praktijk van de teelt over een breed front activiteiten worden ontplooid ter vermindering van de milieube lasting. Een stuurgroep, waarin, or ganisaties van zowel binnen als bui ten de aardappelbranches zijn verte genwoordigd, begeleidt de activi teiten. 1991 100% vatb. ras 100% vatb. ras 1994 100% vatb. ras 50% vatb. ras 50% AM res. ras 1997 100% AM res. ras 50% vatb. ras (ingangs- 50% AM res. ras jaar) Vanwege de kontinuïteit in de bedrijfsvoering hebben keuze 3 bij de 1 op 4 teelt en keuze 2bij de 1 op 3 teelt duidelijk de voorkeur!! 8 Vrijdag 9 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 8