Beter geen dan slecht akkoord over GATT KNLC: hoogste prioriteit voor toelating nieuwe middelen Vlotte oogst in fruitteelt Presentatie HB-vergadering Produktschap investereert 14 miljoen in milieu en kwaliteit Hoofdbestuur ZLM Het hoofdbestuur van de ZLM is van mening dat er beter geen GATT-akkoord dan een slecht GATT-akkoord kan komen. Zoals be kend is een handels akkoord tussen Amerika en Europa een stap dichterbij gekomen nu de landbouwministers van de EG het eens zijn geworden over de inzet voor de onderhandelingen met de VS. De fruitteelt heeft een vlotte oogst gehad. De heer Hamelink deelde het H.B. mee dat de kg opbrengsten gemiddeld meevallen, na aanvan kelijk sombere oogstprognoses. Algemeen voorzitter Van der Maas plaatste tijdens de hoofdbestuurs- vergdering van de ZLM, die j.l. maandag in het landbouwhuis in Goes werd gehouden, grote vraagte kens bij de stelling, dat er bij het uit blijven dan een akkoord tussen Europa en de VS een handelsoorlog zal uitbreken met negatieve effekten voor de land- en tuinbouw. Hij ver klaarde dat tot nog toe niemand heeft kunnen aantonen dat er inder daad een handelsoorlog zal uitbre ken. Van der Maas wees in dit verband op de labiele economie van de Verenigde Staten, die het weinig aantrekkelijk maakt zich in een han delsoorlog te storten. Het argument dat een GATT- akkoord de exportbelangen van de Nederlandse land- en tuinbouw ten goede komt, werd door de algemeen voorzitter sterk in twijfel getrokken. "Ik stel daar tegenover dat slechts 15% van onze agrarische export bui ten Europa wordt afgezet. Het gaat vooral om vlees, zuivel en tuinbouw- produkten. De akkerbouw expor teert buiten Europa vrijwel uitsluitend pootgoed en dan nog maar voor 20%. Er zijn dus hele maal niet zulke grote exportbelangen in het geding als de minister ons wil doen geloven. De liberalisatie van de wereldhandel zal in tegendeel de land- en tuinbouw veel schade toe brengen en is in feite alleen van be lang voor industrie en dienstverlening. Aan die belangen worden de belangen van onze sector opgeofferd", aldus Van der Maas. Geen vertrouwen De ZLM-voorzitter zei geen enkel vertrouwen te hebben in de socio- structurele maatregelen die de pijn voor de land- en tuinbouw zouden moeten verzachten. "De ervaring van de laatste jaren leert dat we daar nauwelijks iets van te verwachten hebben. Compensatie zal vrijwel al leen ten goede komen aan de zuide lijke lidstaten van de EG". Van der Maas meent dat moet worden vast gehouden aan het COPA-standpunt, wat inhoudt dat er nü eerst - zoals oorspronkelijk de bedoeling was - een globaal akkoord tussen Europa en de VS gesloten wordt. Ook de voorzitter van de akker Volgens het KNLC moet de toelating van de* gewasbeschermingsmiddelen en de werking van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) de hoogste prioriteit krijgen. Sommige bestuursleden vonden zelfs dat eerst de toelating van gewasbe schermingsmiddelen geregeld moet worden, voordat een begin kan wor den gemaakt met de andere zaken. Het KNLC verwijt de overheid in de ze obstructie, omdat die keer op keer de toelating van middelen tegen houdt of ernstig vertraagd. De CTB moet bij de toelating van middelen aan een tijd gebonden worden en cri teria en procedures moeten uit elkaar gehaald worden. Een ander zeer belangrijk punt is de harmonisatie in EG-verband. Dit houdt in dat middelen die in welk EG land dan ook zijn toegelaten in elk land gebruikt mogen worden. Al leen zeer zwaarwegende argumenten kunnen tot een verbod van bepaalde middelen in een bepaald land leiden. Het KNLC-bestuur hoopt dat deze Vrijdag 9 november 1990 bouwcommissie van de ZLM, de heer J. Geluk, had in de hoofd bestuursvergadering van de ZLM geen goed woord over voor het standpunt van de Nederlandse rege ring. "Het maakt niet uit of het nu 30 of 50% prijsafbraak wordt. Het kan eenvoudig niet meer opgebracht worden. Het nóg verder wegvallen van de prijsondersteuningen uit Brussel zal veel bedrijfsbeëindigin gen en een totale verpaupering van het platteland tot gevolg hebben", zo voorspelde Geluk. Het hoofdbestuur van de ZLM bleek de Kritiek op de GATT- ontwikkelingen in overgrote meer derheid te delen. Enkele bestuursle den zeiden moeite te hebben om tot een duidelijk standpunt te komen, omdat men de consequenties niet goed kan inschatten. Ook de deskun digen spreken elkaar tegen. Op woensdag 14 november is er breed CLO-overleg over de GATT. Minister Bukman zal op deze verga dering zijn standpunt toelichten. Na mens de ZLM zullen de algemeen voorzitter en de algemeen secretaris dit overleg bijwonen. Op 3 december is er een COPA Conferentie over de GATT in Brussel. Via het KNLC zul len een of twee ZLM-ers daarbij aanwezig zijn. Grote zorg Marius Varekamp, de voorzitter van het KNLC, sprak tijdens de openba re bestuursvergadering van het Land bouwschap zijn grote zorg uit over het nu bereikte compromis van de EG-landbouwministers voor de GATT-onderhandelingen. Hij is wel een voorstander van liberalisering in algemene zin, maar hij vreest dat het nu bereikte compromis voor een aantal takken desastreuze gevolgen zal hebben. De nadelen van het EG- voorstel zijn wel bekend, maar welke voordelen de liberalisatie met zich- meebrengen en voor welke takken blijft nog in het onzekere. Vooral de beperkingen die diverse landen op ve terinair en fytosanitair gebied nog kunnen opleggen, baarde hem zorgen. Hij constateerde dat granen de an gel van de GATT-onderhandelingen vormen en pleitte daarom voor een soort OPEC-achtige constructie. Va rekamp zag op een andere manier harmonisatie er zeer snel komt. En dan moet ook voor de Nederlandse regering de enige maat de Europese maat zijn. Want als de regering dan een bepaald middel verbiedt staat de boeren en tuinders de weg naar het Europese Hof open, waarbij onder andere gekeken wordt naar de con currentiepositie. Bij het meerjaren plan moet volgens het KNLC-bestuur het uitgangspunt zijn de vermindering van de milieube lasting. De rest moet daarvan afge leid zijn. Het kan best wel eens voorkomen dat van een bepaalde stof meer kilogrammen nodig zijn, maar dat er toch minder uitstoot naar het milieu plaats vindt. Zo'n stof moet in de visie van het KNLC toch worden toegelaten. Haalbaar Een ander belangrijk uitgangspunt is dat het hele plan haalbaar en be taalbaar moet zijn. Alleen dan is een breed draagvlak voor het plan te ver krijgen. Zo'n breed draagvlak be reikt de overheid niet door alleen maar kosten op te leggen. "We moe geen oplossing voor de overschotten. Varekamp pleitte tot slot voor een goede ondersteuning, veel betere mo gelijkheden voor agrificatie en een goed structuurbeleid in Nederland. Volgens het Landbouwschap is het nog onduidelijk wat de gevolgen zul len zijn van het dinsdag in Brussel tot stand gekomen GATT-mandaat. De Europese landbouwministers hebben erg veel open gelaten. De tekst van het akkoord heeft daardoor bij het Landbouwscchap nogal wat zorgen en vragen opgeroepen. De EG wil de interne steun voor de landbouw sterker verlagen dan de zogenaamde importheffingen. Hierdoor krijgen andere landen min der gemakkelijk toegang tot de Europese markt. Het landbouw schap vreest dat in dat geval die an dere landen evenmin de toegang tot hun markten zullen willen verruimen. Vooral de Nederlandse zuivelsector zou hiervan nadelen kunnen onder vinden. Volgens de Europese Commissie mo gen de GATT-onderhandelingen niet leiden tot vermindering van de steun aan de zogenaamde achtergebleven gebieden in de EG. Hiermee wordt vooral tegemoet gekomen aan de be zwaren van onder meer Duitsland en Frankrijk. Volgens het Landbouw schap zou dit echter kunnen beteke nen dat in de niet-benadeelde gebie den de steun extra moet worden ver laagd. Met name Nederland zou hiervan het slachtoffer worden. Het Landbouwschap is verheugd met de toezeggingen van de Europe se Commissie over een beter braakre geling en het bevorderen van agrificatie in de EG. Hoe en wan neer dat precies zal worden uitge werkt is echter nog onduidelijk. De landbouwministers van de EG hebben ingestemd met hogere in voertarieven voor veevoeder grondstoffen. Dit is nadelig voor de Nederlandse veehouderij. Het Landbouwschap wil voor de be oordeling van het akkoord vasthou den aan de eerder geformuleerde toetsingscriteria. Alle vormen van steun (markttoegang, exportsubsi dies, interne steun) moeten op een evenwichtige manier worden aange past. Steunvermindering van de EG moet gepaard gaan met duidelijke concessies van de andere onderhande lingspartners. Binnen de EG zelf moet de steunvermindering gepaard gaan met flankerende maatregelen, die ook in Nederland worden toe gepast. ten mensen op hun verantwoorde lijkheid wijzen en niet spreken van heffingen", aldus de KNLC- voorzitter. Een valbijlconstructie zo als de overheid wil demotiveert de boeren en tuinders. "Laten we eerste maar eens kijken wat er tot 1995 haalbaar en betaalbaar is en dat eva lueren en dan kunnen we altijd nog in de toekomst kijken", zei Vare kamp. Het Landbouwschap vond dat een taakstelling tot 2000 in be ginsel aanvaardbaar is. Het KNLC- bestuur vroeg zich wel af hoe het zit als het gebruik van het ene middel wel verminderd wordt en het andere middel niet, of als de ene streek de doelstelling wel haalt en de andere niet. Uitgangspunt moet zijn de ver mindering van de totale milieube lasting. De sector kan evenals bij de mest zelf veel regelen. Waarom kan er geen stuurgroep komen, met taak groepen die het verminderde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen re gelt. Het KNLC-bestuur vond be houdens deze opmerkingen dat het Landbouwschap een goede reactie had gegeven. De fruitteelt heeft door het goede weer een vlotte oogst gehad. Op de meeste bedrijven zijn de plukwerk- zaamheden achter de rug. In de eer ste helft van oktober daalden de ge middelde veilingprijzen met enkele dubbeltjes. Dit kan worden ver klaard door een groot aanbod van vruchten met een mindere kwaliteit. Het aangeboden fruit vanuit de koe ling zoals bijvoorbeeld Cox en de pe ren brengen een goede prijs op. Milieu en kwaliteit worden steeds belangrijker aandachtsvelden voor het Produktschap voor Veevoeder. Alleen al voor 1991 trekt het pro duktschap in totaal ruim 14 miljoen gulden uit voor wetenschappelijk onderzoek en voor stimulering van praktijkgerichte oplossingen op dë bedrijven. Het bestuur van het pro duktschap stelde dit vast in haar laatste vergadering bij de begro tingsbehandeling voor het nieuwe jaar. In het milieu wordt voor 1991 een bedrag van 11 miljoen gulden geïn vesteerd. Een miljoen gulden daar van is bestemd voor milieuonder zoek. Een bedrag van 10 miljoen gaat naar de Stimuleringsregeling Praktijkgerichte Oplossingen Mi lieuproblematiek (SPOM). Via sub sidies in het kader van SPOM wor den de veehouderijbedrijven gesti muleerd in de praktijk oplossingen te zoeken ter vermindering van de ammoniakuitstoot uit mest en verbe tering van de mestkwaliteit. Het bestuur van het Produktschap constateert dat kwaliteit van dier voeder in belang en omvang toe neemt. Ten behoeve van kwali teitsmaatregelen voor diervoeder wordt voor 1991 1,5 miljoen gulden uitgetrokken, terwijl 1,6 miljoen gulden wordt bestemd voor Dit heeft de voorzitter van de tuin- bouwcommissie van de ZLM, de heer Hamelink, in de hoofd bestuursvergadering van de ZLM meegedeeld. De heer Hamelink ver klaarde voorts dat na een aanvanke lijk lage oogstverwachting er sprake is van een gemiddeld meevallende ki logramopbrengst in de fruitteelt. In de groentesector deed zich in okto ber eveneens een prijsdaling voor na een goede septembermaand. veevoedings- en vleeskalverenonder- zoek. Het produktschap gaat voorts - op verzoek van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visse rij - over tot een inventarisatie en evaluatie ten behoeve van de waar borging van de diervoederkwaliteit in de gehele bedrijfskolom. Het pro duktschap trekt verder circa 300.000 gulden uit ten behoeve van sociale aangelegenheden. Dit geld wordt ge bruikt voor structuurverbeterende maatregelen op de arbeidsdeel- markten. Aanwezigen op de vergadering van het hoofdbestuur van de ZLM d.d. 5 november 1990: H.C. v.d. Maas, voorzitter; A.H. Munters, vicc- voorzitter; rar. J. Oggcl, algemeen-sekretaris; R. Hoi- ting, sekretaris. L.J. v. Gastel, kring Schouwen-Duiveland; J.L. v. Gor- sel, kring Tholcn-St. Philipsland; F.A. Dces, kring Noord-Beveland; C. Hamelink, kring O. Zuid- Beveland; S,J, Noteboom, kring W Zuid-Beveland; C.l. Bierens, kring Walcheren; P. Risseeuw, kring W. Zeeuws-Vlaanderen; M. Boogerd, kring Axel; M. Vin- ke, kring Hulst; J.C. Geluk, kring West-Brabant; C. Branderhorst, kring Oost- en Midden-Brabant; J.H. Hartgers, kring Langstraat; G. Sterrenburg, tuinbouw; W. v. Veldhuizen, veehouderij; D. Hannewijk, vee houderij. Adviserende leden: lr. A. v. Weelderen; mw. R. Crezee; mw. S. Hanse; L. van Nieuwenhuijzen; P.P.C. Versluijs. Diensten/instellingen: J. Withagen; mw. J. Priem; T. Elzinga; J. Jille; ir. G. v.d. Schelde. "Ik juich het initiatief van Albert Heyn om biologisch-dynamische waar in het assortiment op te nemen toe. Mensen krijgen dan echt de gelegenheid te kiezen. Als de overheid dan nog wat doet om een te groot prijsverschil te voorkomen...". Dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar milieukunde aan de Univer siteit van Amsterdam (Het Binnenhof, 30 oktober 1990). "De man die verantwoordelijk is voor de bestrijdingsmiddelen bij het minis terie, Brabers, heeft een broer en vader die vertegenwoordigers van de bestrijdingsmiddelenindustrie zijn. En je gaat toch niet lullig doen tegen je broer en vader?" L. Reijnders, Stichting Natuur en Milieu (Forum, 1 november 1990). "Het kan toch niet dat het hier alleen een utopie is, terwijl ethanol in Brazilië en de Verenigde Staten een succes is. In Brazilië gaat maar liefst de mais van 2,5 miljoen ha suikerriet naar de alcoholfabrieken en in de VS ongeveer 1 mil joen ha mais. Tot dusver is bio-ethanol de enige vorm van agrificatie die op grote schaal in de wereld is geslaagd". Ir. Harm Clevering, akkerbouwer in Warffum en voorvechter bio-ethanol (Oogst, 26 oktober 1990). "We zijn leverancier van voedsel en ik denk niet dat de consument afhanke lijk wil zijn van .voedselproducenten buiten Europa. We gaan moeilijke jaren tegemoet, maar ik geloof niet in de ondergang van de akkerbouwsector; er komt een keerpunt". Klaas Dijkstra, voorzitter LMIJ (Fries Landbouwblad, 2 no vember 1990). 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 7