Driekwart van aanvragers krijgt inkomenssteun Programma DLV Goes voor komende winter Regels vermindering NH3-emissie te streng Benoemingen Stichting Schapenhouderijproject nu officieel van start Optimisme over aardappelprijs Afdeling veredelingslandbouw KNLC Landinrichtingsproject Breskens-Zuidzande aangenomen Samenstelling ZLM- Manifestatiecommissie Eén van de voorwaarden voor inkomenssteun is dat minstens 30% van het areaal uit marktordeningsgewassen bestaat. Van de 440 aanvragen om inko menssteun, die in de provincie Zee land zijn ingediend, zijn er tot nu toe ongeveer 100 beoordeeld. Hiervan zullen er circa 75 worden toegewe zen. Het gemiddeld uit te keren be drag ligt op 3.500,De verwach ting is dat dit jaar alle aanvragen zullen worden afgehandeld. Over het al of niet toewijzen van een aantal aanvragen bestaat nog ondui delijkheid. Het gaat hier om de eis dat het inkomen van het akker bouwbedrijf tenminste 10% van het totale inkomen moet zijn. Wanneer men echter een negatief akkerbouw- inkomen had met daarnaast neven inkomsten (ook kinderbijslag kan als zodanig worden aangemerkt), kan niet aan het genoemde kriterium worden voldaan. Het ministerie van landbouw moet over dit knelpunt in de regeling nog een beslissing ne men. De meeste afwijzingen zijn een gevolg van het feit dat men een inko men had boven de 34.000,per arbeidsjaareenheid. Beperkingen Naar aanleiding van de thans beken- Na ruim een jaar van voorbereidin gen is op maandag 29 oktober jl. in Gouda het bestuur van de Stichting Schapenhouderijprojekt West- en Midden-Nederland geïnstalleerd door 3 HLO-voorzitter P.W. Blok land. Het project is een initiatief van de Hollandse maatschappij van Landbouw en wordt gesteund door de gezamenlijke landbouworganisa ties (waaronder de ZLM), verenigin gen van schapenhouderijbelangen, stamboeken, gezondheidsdienst en voorlichting in de vier westelijke provincies. Doel van het project is via een systeem van gebruikskruisingen (slachtmoederdieren) te komen tot de produktie van slachtlammeren, welke uiteindelijk leiden tot een ho ger rendement. Bij het project wordt de aktieve deelneming gevraagd van zowel de stamboekfokkerij, de pro ducenten van kruisingsdieren (ver meerderaars) als van schapenhou ders, die het eindprodukt, namelijk slachtlammeren van hoge kwaliteit, leveren. Tevens wordt beoogd de af nemers van deze waardevolle slacht lammeren bij het project te be trekken. Het bestuur van de Stichting staat De afdeling veredelingslandbouw van het KNLC heeft in de vergade ring van 1 november nog eens zijn bezorgdheid uitgesproken over het plan van aanpak voor uitstoot van ammoniak. Men twijfelt eraan of de regels die er in het plan staan wel haalbaar zijn. Volgens de afdeling is het financieel redelijk haalbaar om de ammoniak- emissie met 50% terug te brengen Maar om de door de regering beoog de 70% te halen vergt nog eens drie keer zoveel inspanning. In 1994 moeten boeren in heel Ne derland de mest emissie-arm aan wenden. Per 1 januari geldt dit al voor bouw- en maïsland en voor 200.000 ha in 79 gemeenten. Er is nog enig uitstel omdat het besluit nog niet in regels is vastgelegd. Maar de afdeling verwacht dat de besluit- 6 de gegevens verklaarde ZLM- voorzitter H.C. van der Maas dat naar schatting 25% van de akker bouwers in het werkgebied van de ZLM onder de inkomensnormen van 34.000,per arbeidsjaareen heid zit. Dat toch maar een klein ge deelte hiervan voor inkomenssteun in aanmerking komt, moet worden toegeschreven aan de beperkende voorwaarden die het ministerie aan de regeling heeft verbonden. Zo moet bijvoorbeeld meer dan 30% van de totale bedrijfsoppervlakte voor marktordeningsgewassen wor den benut. Boeren, die andere ge wassen hebben geprobeerd, zijn hiervoor als het ware afgestraft. Schroom In het hoofdbestuur van de ZLM werd nog opgemerkt dat de indruk bestaat dat een aantal boeren wel in aanmerking zou komen voor inko menssteun, maar uit schroom geen aanvraag heeft ingediend. Lof had het hoofdbestuur voor het optreden van de Accountantsunie en de SEV van de ZLM, die veel werk hebben onder voorzitterschap van de heer C. v.d. Sluis te Zoeterwoude. Het wordt bijgestaan door een techni sche commissie die zich in hoofd zaak met de foktechnische zaak be zighoudt. Als begeleider van het schapenhouderijproject is sinds me dio juli in dienst de heer Arjo van Toor. Inmiddels heeft Van Toor de schapenhouders, die positief hebben gereageerd op de vorig jaar gehou den enquête, bezocht. De op basis hiervan gemaakte analyse zal rich tinggevend zijn voor de wijze waar op het project in de praktijk wordt uitgevoerd. De heer Van Toor is be reikbaar bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in West- en Midden- Nederland, Postbus 87, 2800 AB Gouda, tel. 01820-14588 (toestel 220). Bij de installatie van het bestuur wees de heer Blokland op de toene mende belangstelling voor de scha penhouderij. De kwaliteit en de prijsvorming van de slachtlammeren blijken evenwel een structureel pro bleem te vormen. Het is juist hierom dat het georganiseerde landbouwbe drijfsleven in West- en Midden- Nederland dit project ter hand heeft genomen. vorming rond 1 maart 1991 gereed is. Het inregenen van de mest met een beregeningsinstallatie geldt niet als emissie-arm aanwenden. Apparatuur De grote vraag is of er voldoende ap paratuur voorhanden is om aan de vraag te voldoen en of de aanwezige apparatuur voor alle percelen ge schikt is? De afgelopen twee jaar zijn er proeven geweest met de appa ratuur, maar dat is altijd met droog weer gebeurd. Wat zijn de mogelijk heden als er een normaal nat voor jaar komt. En wat gebeurt er als er op 1 maart niet voldoende machines beschikbaar zijn? De afdeling zag wel in dat er politiek weinig speling is. "We kunnen ons niet permitteren die 50% niet te ha len", zei Slijkhuis. "De enige spe- verzet om zoveel mogelijk akker bouwers op de regeling attent te ma ken. Boeren, die niet bij een gekwa lificeerd boekhoudbureau zijn aan gesloten, blijken veelal geen seintje te hebben gekregen. Bij de DBH in Tilburg zijn 130 aan vragen binnengekomen van akker bouwers in Brabant. Omdat er nog maar enkele aanvragen zijn behan deld, kunnen er nog geen conclusies worden getrokken over het toewij zingspercentage in deze provincie. De Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) Goes heeft voor het eerst sinds de start van de DLV begin dit jaar een volledig programma met voorlichtingsactiviteiten samen gesteld. Het programma voorlich tingsactiviteiten 1990-1991 is tot stand gekomen in goed overleg met de begeleidingscommissie van het team en de besturen van de vaktech nische organisaties, verenigd in de Takorganisatie Akkerbouw Zeeland (TAZ). Op het programma staan o.m. kijk en praatbijeenkomsten automatise ring, die gehouden worden op zes plaatsen in de provincie. De bijeen- Het hoofdbestuur van de ZLM heeft in zijn vergadering van jl. maandag een aantal benoemingen gedaan. De heer L.A. Snoek te Almkerk werd benoemd als lid van de Kontrakt- teeltcommissie Zuid-Nederland in plaats van de heer G.J. de Jager. Tot plaatsvervangend lid van de Ge westelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap werd voorge dragen, de heer P.F. Vis te Zonne- maire. Hij wordt opvolger van de heer L.J. van Gastel. Ook in een tweetal KNLC-vacatures werden nieuwe ZLM- vertegenwoordigers voorgedragen. De heer L.A. Snoek te Almkerk neemt zitting in de arbitragecommis sie Algemene Spuit Voorwaarden en de heer F. Dees te Wissenkerke gaat deel uitmaken van de arbitragecom missie Algemene Werkvoorwaarden voor de Landbouwambachtsbedrij- ven. Deze heren vervangen resp. heren Kooyman (St. Annaland) en Kosten (Tholen), die om leeftijdsre denen niet herbenoembaar waren. ling die er is is dat de regelgeving niet op 1 maart klaar is, maar dat zal slechts uitstel van executie zijn". De afdeling vond dat de overheid gelden beschikbaar moet stellen om de oneerlijkheid van het systeem te compenseren. Veehouders die hun bedrijf in gebieden hebben liggen, waar het emissie-arm aanwenden van mest volgend jaar verplicht wordt, krijgen te maken met een kostenverhoging, die andere veehou ders nog niet hebben. Daardoor ver slechtert hun positie. De pluimvee houders krijgen daarbij nog te ma ken met de invoering van een nieuwe stal, de zogenaamde fladderstal. Probleem hierbij is dat de ammonia- kuitstoot van deze stal veel groter is dan van de legbatterij. Hoe valt dat te rijmen met het verplicht vermin deren van de uitstoot? Ingeborg Schuitemaker komsten zullen één of twee dagdelen duren. Ook verzorgt de DLV de ko mende winter actualiteitenlezingen. Dit zijn korte, informatieve lezingen met meerdere onderwerpen per bij eenkomst. Per akkerbouwstudieclub of vereniging van bedrijfsvoorlich ting kan na overleg een selectie uit de aangeboden onderwerpen worden gemaakt. Mogelijke onderwerpen zijn: bemesting van aardappelen en de nitraat-sneltest, gewasbescher ming, mechanische koeling, tweede fase mestbeleid, teelt van pootaar- dappelen. Ook kunnen nog andere onderwerpen gekozen worden. De voorlichting gaat ook over de be drijfseconomische kanten. Sinds kort beschikt de DLV hiertoe over een computeradviesprogramma waarmee voor iedere situatie de meest optimale bedrijfsopzet kan worden doorberekend. De ZLM-Manifestatie in 1993 zal worden voorbereid door een werk groep bestaande uit drie leden van het dagelijks bestuur en de algemeen sekretaris van de ZLM. De sa menstelling van de werkgroep is als volgt: de heer J. Geluk, voorzitter van de akkerbouwcommissie, de heer C. Hamelink, voorzitter van de tuinbouwcommissie, de heer W. van Veldhuizen, voorzitter veehouderij commissie en mr. J. Oggel, alge meen secretaris. Laatstgenboemde fungeert als voorzitter. Als uitvoerend sekretaris van de Het landinrichtingsproject Breskens-Zuidzande (2.573 ha, 427 stemgerechtigden) is op 1 november jl. bij de stemming in breskens aan genomen met 84% van de gestemde oppervlakte en 72% van de uitge brachte stemmen. In totaal 214 stemgerechtigden met een opper vlakte van 1.920 ha brachten een stem uit. Voor stemden 155 met een oppervlakte van 1.620 ha. Tegen stemden 59 stemgerechtigden met een oppervlakte van 300 ha. 'Breskens-Zuidzande' omvat het landelijk gebied van Breskens tot aan Oostburg in West Zeeuws- Vlaanderen. Als ruilverkaveling met een administratief karakter is het Het gaat de goede kant op met de aardappelprijs. Mede door de goede export - 5100 ton hoger dan vorig jaar - is er reden tot enig optimisme, al mag er niet te vroeg gejuicht wor den. Aldus de voorzitter van de ak kerbouwcommissie, de heer J.C. Geluk, in zijn rapportage aan het hoofdbestuur van de ZLM. De werkzaamheden zijn vlot verlo pen. Op diverse plaatsen kampt men met blauw in de aardappelen. Ook de opbrengst is erg wisselend. Goede vochtopgevende gronden, die bo- Andere activiteiten, met vaak een meerjarig karakter zijn: de spuitdag in Goes (op 4 januari 1991); de pre sentatie van het thema 'toekomstge richt ondernemen', in samenwerking met de SEV van de ZLM en de NCB en de accountantskantoren van deze organisaties en de Rabobank; bege leiding van studiegroepen geïnte greerde akkerbouw en andere studie groepen; informatie aanleveren aan VITAK en het begeleiden van ge bruikersgroepen; het schrijven van artikelen voor landbouwbladen; het geven van kursussen spuiten in de landbouw, EVTO akkerbouw, be mesting en mineFalenbalans. Over deze onderwerpen kan men ook tele fonisch of via een individueel be drijfsbezoek worden geïnformeerd. De DLV is elke werkdag tussen 8.15 en 17.15 uur bereikbaar via nr. 01100-33711. werkgroep zal fungeren de heer R. Hoiting, sekretaris van de ZLM. Hij treedt op als centrale coördinator. Gedurende de aanloop naar 1993 zullen op het juiste moment andere betrokkenen worden ingeschakeld. Het hoofdbestuur heeft met deze, ten opzichte van voorgaande mani festaties, afwijkende opzet in gestemd. De verantwoordelijkheid ligt nu volledig bij het ZLM-bestuur, via een regelmatige terugkoppeling naar dagelijks bestuur en hoofd bestuur. vooral gericht op een verbetering van de verkavelingssituatie. Ver wacht wordt dat het gemiddelde aantal kavels van de agrarische be drijven kan worden verminderd van 4,4 tot 1,7. Aan natuur en landschap wordt 30 ha besteed, waarvan 18 ha is bestemd voor uitruil van reservaat- grond en voor vergroting van een natuurgebied. Daarnaast is 12 ha be schikbaar voor nieuwe dijkbeplan- ting en voor het veilig stellen van be staande dijkbeplanting. De totale kosten van het landinrichtingsplan zijn geraamd op bijna drie miljoen gulden. vendien op tijd een buitje regen heb ben gehad, geven zeer hoge op brengsten met een beste maatsorte- ring. Daar staat tegenover dat er streken zijn waar 20 tot 30 ton per ha minder gerooid wordt met een slechte maatsortering. De bietenoogst verloopt voortreffe lijk. In het algemeen zijn de op brengsten hoog tot zeer hoog, al zijn er regionale verschillen. Veel winter tarwe is al gezaaid, ondanks het DLV-advies om laat te zaaien van wege de ziektedruk. Vrijdag 9 november 1990 A

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 6