kimlc Weinig speelruimte voor EG bij GATT Fabel(achtig) kommentaar GATT compenseren via milieumaatregelen Akkoord over 30 procent minder steun Veildagen CVZ Dinsdagavond hebben de ministers van Landbouw en hun collega's van Buitenlandse Handel in Brussel toch een akkoord bereikt over een vermindering van de steun aan de Europese land- en tuinbouw van dertig procent in de periode 1986 tot 1995. Met dit accoord gaat de Europese Commissie de GATT-onderhandelingen in om te komen tot een vrijere wereldhandel. Volgens minister Bukman Iaat het zwaar bevochten akkoord weinig ruimte voor verdere EG-concessies in de GATT-onderlingen, die begin december in Brussel moeten worden af gerond. Het uiteindelijke akkoord wijkt vol gens Bukman nauwelijks af van het oorspronkelijke Commissie-voorstel over een subsidievermindering met 30 procent. Uiteindelijk werden twee toezeggingen gedaan aan de grootste opponenten, de Fransen en de Duit sers. De Fransen kregen gedaan dat de EG bij de verlaging van de over blijvende invoerheffing rekening zal houden met de verlaging van de al gemene steun aan de landbouw. Met andere woorden: de afbraak van de tolmuren die de EG-boeren moeten beschermen tegen goedkopere pro- dukten van de wereldmarkt wordt beperkt. "Maar verder is van het Franse verzet niks overgebleven", al dus Bukman. Graanvervangers Het oorspronkelijke commissie voorstel behelsde een verruiming van de invoer van graanvervangende pro- dukten van 8 procent, gebaseerd op de invoer van 1986/'88. De Commis sie heeft dit voorstel nu ingeslikt. Wel komt er een invoerheffing op graanvervangers van 6 tot 12 pro cent, die geleidelijk in zes jaar zal worden ingevoerd. Deze heffing maakt deel uit van de zgn. 'rebalan cing', waarbij aan de ene kant hef fingen worden afgebroken en aan de andere kant nieuwe worden in gesteld. Set-aside De Duitsers hadden met name een punt gemaakt van de eis dat de boe ren gecompenseerd moeten worden voor het inkomensverlies als gevolg van de steunverlaging. Kleinere boe ren krijgen nu op een of andere ma nier steun. Bijvoorbeeld door toe te staan dat bij gebruikmaking van de regeling voor het uit productie ne men van landbouwgrond (set-aside) de grond toch gebruikt mag worden. Maar wel voor non-food produkten, zoals bosbouw, hennep, graan voor brandstofproductie etc.. Verder krijgen de zuidelijke lidstaten hun deel met de toezegging dat de subsidievermindering niet mag lei den tot vermindering van de steun die achtergebleven regio's krijgen. Bluffen Volgens Bukman is het zo klaar als een klontje dat het EG-akkoord wei nig ruimte laat voor verdere conces sies van de EG: "De andere partijen in de onderhandelingen zullen hier rekening mee moeten houden. Maar ik weet niet of de Amerikanen wel zo van harte menen wat ze eisen". De VS willen vermindering van de steun met 70 procent en verlaging van de exportsubsidies met 90 procent. Bukman: "Ik heb de indruk dat ze flink bluffen. Ze hebben ook niet de vierkante steun van hun landbouw organisaties Misschien zijn ze in hun hart wel een beetje blij met dit Europese standpunt. Het geeft hun een excuus om niet al te zeer op hun strepen te staan bij de eindonderhan delingen. Ik denk dat de uitkomst daarvan aanmerkelijk dichter bij het Europese standpunt komt". Positief Bukman wees tenslotte op de positie ve gevolgen voor de Nederlandse landbouwexport. "Als het ons niet gelukt was met een Europees stand punt te komen waren er handelsoor- logen gekomen. Een geweldige knokpartij om exportsubsidies die de wereldmarkt volledig zou ver pesten. Dat zou voor Nederland als belangrijk exportland desastreus zijn". Bukman zei te verwachten dat de Nederlandse landbouw organisaties het gezien zijn eerdere contacten 'in grote lijnen eens zullen zijn met dit akkoord'. De reakties op het Meerjarenplan Gewasbescherming vanuit de land- en tuinbouw zijn in het al gemeen scherp van toon. Toch kun je ook op een wat speelse wijze de dingen soms raak type ren. Zoals blijkt uit de volgende 'fabelachtige' bespiegeling, die de voorzitter van de tuinbouw- commissie van de ZLM, de heer C. Hamelink, aan het hoofd bestuur van de ZLM voorhield. 'Een goed huisvader (de over heid) zag op een dag dat het klei ne huis (het milieu) waarin hij met vele mensen leefde (15 mil joen) door die veelheid aan men sen onbewoonbaar werd (vervuil de). Om verder verval te voorko men bleek het nodig te zijn in te grijpen en het huis te bescher menHij vroeg aan enkele van zijn onderhuurders (ministeries) wat te doen. De antwoorden kwamen vlot, zij het verdeeld. Veel minder gebruiken (volume beleid) en het gebruik van be paalde middelen verbieden (stof- fenbeleid). Sommige onderhuur ders lieten hun mensen nog vra gen wat er mogelijk was. Een ad vies was: laten we een zelfde huis als buurman maken (harmonisa tie) of laten we het stukje voor stukje doen (tijdspad) of andere mogelijkheden bezien (C.T.B.). Door de veelhèid aan raadsleden (bemoeizucht) werd de chaos compleet en de gebruiker (de landbouw) de dupe. De toezich thouder (de politiek) bleek voor weinig reden vatbaar en laat het oor hangen daar waar hij denkt het best te kunnen luisteren Meerjarenplan Gewasbescherming spookbeeld voor de boer? Deze week werden in de Verenig de Staten verkiezingen gehou den. Daarbij ging het niet alleen om de gouverneurs van diverse staten, senatoren en afgevaardig den, maar werden ook meningen gevraagd over vele onderwerpen. Opvallend daarbij was dat het vaak om milieukwesties ging. Californië gaf hier de trend aan met de meest ingrijpende voor stellen. Voorstellen die ook daar grote gevolgen voor de landbouw zullen hebben als ze aangenomen worden en in wetten vertaald. De kosten voor de boeren en dus de prijzen van de konsument zullen bij het stellen van strenge pro- duktievoorwaarden sterk stijgen. Om oneerlijke konkurrentie te voorkomen, zou dan de verkoop en invoer van op andere wijze ge produceerde landbouwproduk- ten in Californië verboden moe ten worden. Internationaal regelen Hoe de volksraadpleging in Cali fornië over dit onderwerp is afge lopen, weet ik op dit moment nog niet. Maar als de Californi- sche markt voor indringers, die zich niet aan de Californische mi lieuregels houden, moet worden afgesloten leert dat ons opnieuw dat vergaande milieumaatregelen nooit doelmatig nationaal uitge voerd kunnen worden. Daar zijn internationale en zo mogelijk we reldwijde GA TT-afspraken voor nodig. Dat de EG-landen tot nu toe niet tot één milieubeleid zijn geko men is een zeer slechte zaak. Niet alleen voor de concurrentiever houdingen tussen de producen ten, maar ook voor het milieu, omdat de meest ongewenste vorm van produktie zich in ge bieden met de minste regels zal concentreren. Bovendien is het te verwachten dat zich bij verschil lende regels voor bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen niet te kon troleren handelsstromen in het 'Europa zonder grenzenzul len ontwikkelen. Gelukkig wordt er gewerkt aan meer eenheid in het Europees gewasbescher- mingsbeleid. Het is een Neder lands belang dat hier méér haast mee wordt gemaakt. Geen tweedeling De natuurlijke omgeving, het mi lieu, is onlangs door McSharry naast het markt- en prijsbeleid en het structuurbeleid de derde poot van het landbouwbeleid ge noemd. Uit het EG-compromis over de GA TT, dat deze week be reikt werd, blijkt ook de grote waarde die aan milieu wordt toe gekend. Compenserende milieu maatregelen staan hoog op de lijst van toegestane ondersteu ning in de EG. Dit is een goede zaak, mits die aandacht en de bij behorende compensatie zich niet beperken tot bepaalde achterge bleven gebieden en niet structu reel aangepaste bedrijven. Er is geen behoefte aan een tweedeling in het Europese landbouwbeleid, waarbij een groot aantal bedrij ven in probleemgebieden inko menstoeslagen krijgen onder het mom van milieucompensatie, terwijl anderen aan de vrijere markt worden overgeleverd. Ook hier geldt dat er een uniforme Europese milieuregelgeving met een EG-financiering moet ko men. Omdat rekening moet wor den gehouden met de natuurlijke en door de eeuwen heen door de landbouw gevormde omgeving, is wel flexibiliteit gewenst. EG-verordening positief In augustus heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Verordening ingediend, die in be langrijke mate aan deze laatste eis voldoet. De Commissie wil de milieufactor geleidelijk in het landbouwbeleid invoeren. Het gaat daarbij niet alleen om be perken van de verontreiniging en bevorderen van minder intensie ve vormen van landbouw maar uiteraard ook om verder beheer sen van de totale Europese land- bouwproduktie. In zekere zin komt het voorstel er op neer dat overal in de EG, zowel in de vee houderij als de akkerbouw, vrij willige beheersovereenkomsten mogelijk worden. Het voorstel is een jaarlijkse premie van mini maal f 425,— per hectare te ge ven aan die landbouwers, die voor tenminste vijf jaar een over eenkomst aangaan om minder kunstmest en gewasbescher mingsmiddelen te gebruiken. Het gebruik op het overige areaal van hun bedrijf mag niet verhoogd worden. Ieder EG-I and zal deze mogelijkheid moeten toepassen, als de verordening wordt goedge keurd. Net als bij de braakrege ling is een zwak punt, dat ieder land een grote vrijheid bij de toe passing krijgt. Nu de ondersteuning van de landbouw in de EG en de VS, met of zonder GATT- overeenkomst, zich meer en meer via de milieufactor zal manifeste ren, zie ik deze ontwerp verordening als een duidelijk sig naal in welke richting de Com missie denkt. Ik beoordeel mi lieubescherming en landschaps beheer, zoals in deze ontwerp verordening wordt voorgesteld, beslist niet negatief. Het is met name een goede zaak dat de Commissie kiest voor belonen en niet voor afstraffen in de vorm van heffingen. Als de EG en de VS in GATT-verband tot een af spraak komen over afbraak van de huidige ondersteuning, dan is kompensatie via milieumaatrege len een op de 'groene GATT- lijst' toegestane mogelijkheid. Het is belangrijk dat dit Euro pees geregeld wordt. Dat geldt beslist ook voor de andere toe gestane mogelijkheden, zoals uit keringen bij hagel- en stormscha de, braakpremies, niet produkt- gerichte investeringssteun, ver vroegde uittreding, bedrijfs beëindiging, voedselhulp, steun voor natuur en bebossing en steun voor onderzoek, voorlich ting, onderwijs, keuringen, in frastructuur, marketing en afzet bevordering. Algemene Europese financiering is volgens mij drin gend gewenst. De nederlandse overheid voert tot nu toe op deze punten immers te veel een terug houdend beleid. Alleen Europese invulling kan tot optimale com pensatie van inkomensverlies leiden. Dam Jaarsma plv.alg.secretaris KNLC Met ingang van deze week zijn de veildagen van de CVZ te Kapelle veranderd. Vanaf 9 november ver valt de vrijdagveiling. De veildagen voor fruit zijn nu dus dinsdag en donderdag. Voor groente blijven de veildagen dinsdag, donderdag en vrijdag gewoon gehandhaafd. De veiling is geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Maandag- en woensdagmiddag kan tussen 13.00 en 16.00 uur al worden aangevoerd voor de volgen de veildag. Vrijdag 9 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 5