Provincie Zeeland bruist niet van activiteit voor de landbouw Statenleden tonen begrip voor belangen landbouw in kuststrook Z-Vlaanderen Stemming bij publiek is Anti-landbouw Van der Maas neemt afstand van GATT-brief Ossendrecht Volgens de landbouworganisaties heeft een ruilverkaveling voor het gebied Kust Zeeuws Vlaanderen verre de voor keur boven een herinrichting. Een herinrichting gaat veel te lang duren en zou veel te duur worden, aldus voorzitter Piet Risseeuw van de ZLM-kring West Zeeuws-Vlaanderen (foto Camile Schelstraete). De gezamenlijke landbouworganisa ties in West Zeeuws-Vlaanderen hebben vertegenwoordigers van de frakties in de Provinciale Staten rondgeleid in de streek om te laten zien wat de gevolgen zijn van de be oogde streekplanuitwerking voor de landbouw en de kuststrook als ge heel. Vorige week vrijdag waren Sta tenleden van CDA, SGP en PvdA op bezoek, dinsdag was het de beurt aan de VVD. 'Het is een goede zaak dat de Statenleden eens met eigen ogen hebben kunnen zien hoe de si tuatie hier is. We hebben het gevoel dat ze nu meer begrip hebben voor ons standpunt en dat de plannen die er liggen veel te ambitieus zijn'. Al dus de heer P. Risseeuw, voorzitter van de ZLM-kring West Zeeuws- Vlaanderen. De landbouworganisaties hebben grote bezwaren tegen de streekplan uitwerking voor de kust van West Zeeuws-Vlaanderen. Natuur en re creatie vragen grote claims. De be zwaren richten zich vooral tegen het projecteren van 220 ha bos in de streek. In de streekplanuitwerking zijn daarnaast een aantal andere re creatieve functies opgenomen, waar van de invulling volkomen onduide lijk is. De gevolgen voor de agrari sche bedrijfsvoering zijn niet te overzien. Bovendien maken al deze functies een aanvaardbare verkave ling van het gebied uiterst moeilijk. Een tweede probleem, dat de land bouw in West Zeeuws-Vlaanderen boven het hoofd hangt, is de drei gende keuze voor herinrichting in plaats van ruilverkaveling. De pro vincie neigt steeds sterker naar her inrichting, omdat in dat geval naar haar mening de andere belangen na tuur en recreatie sterker meegewo gen gaan worden. Ondersteuning ruilverkaveling Risseeuw wijst er op dat de landbouw organisaties reeds in 1979 voor het hele gebied West Zeeuws- Vlaanderen ruilverkaveling hebben aangevraagd. Dat verzoek werd destijds ondersteund door de ge meenten en de provincie. Intussen is het gebied opgedeeld in een aantal blokken, waarvoor een administra tieve ruilverkaveling in uitvoering dan wel in voorbereiding is. De or ganisaties vinden dat met deze werk wijze goede resultaten worden be reikt, vooral gezien de snelheid van werken. Voor de kuststrook is geko zen voor een gewone ruilverkave ling. Het liefst zouden de organisa ties ook hier een administratieve ver kaveling zien, maar zij beseffen dat dit niet realistisch is. Nu echter dreigt de provincie over te hellen naar herinrichting, wat betekent dat de beslissing niet door de streek zelf, maar door de provincie genomen wordt. Bovendien wordt het dan mogelijk te onteigenen. Risseeuw: 'Herinrichting gaat veel te lang duren en zal bovendien veel geld kosten. Het geeft een heleboel onzekerheid bij de boeren. Er is ge woon geen draagvlak voor herin richting. Als men daar toch voor kiest, dan gaan we terug naar onze leden om te bespreken wat ons dan te doen staat'. Risseeuw ontkent dat bij ruilverkaveling de natuur- en re- creatiebelangen ondergesneeuwd zullen raken. 'We zullen met die be langen zeker rekening houden, zo realistisch zijn we wel. Maar wat de provincie voorstelt, gaat ons te ver. Er zit niemand op bos te wachten aan de kust in West Zeeuws- Vlaanderen, de natuurbescherming niet, de Recron niet en ook de toe risten niet. Bossen horen niet in deze streek'. Risseeuw noemt als voorbeeld het gebied tussen Nieuwvliet en de kust, waar de provincie recreatie met daaromheen bos heeft geprojec teerd. 'Dat is een voorbeeld, waar men de plank misslaat. Als je daar bos gaat aanleggen, past dat in het geheel niet in het landschap. Wie daar als particulier recreatie wil be ginnen, zal zelf wel voor groenaan- plant zorgen. Op dat bos zit nie mand te wachten'. Nuttig Risseeuw denkt dat het bezoek van de Statenleden nuttig is geweest. 'We hebben ze het landschap laten zien, met de karakteristieke polders en dijken. Ze waren het met ons eens dat je hier geen zware ingrepen moet doen. Alleen de PvdA kiest voor herinrichting, maar dat hebben ze van begin af aan gedaan'. Het ziet er naar uit dat de streekplan uitwerking kust West Zeeuws- Vlaanderen op 16 november a.s. in de Statencommissie ruimtelijke or dening aan de orde komt. De land bouworganisaties zullen bij die gele genheid opnieuw aanwezig zijn en hun stem laten horen. In de Provinciale Staten van Zeeland hebben enkele frakties tijdens de al gemene beschouwingen, die vandaag (vrijdag) en a.s. dinsdag worden ge houden, de positie van de land- en tuinbouw in de provincie aan de or de gesteld. De VVD-fraktie was nog het meest kritisch over het beleid van Gedeputeerde Staten. 'Het College bruist niet van aktiviteiten voor de landbouw, die in onze provincie toch zo'n prominente plaats in neemt', zei de liberale fraktievoor- zitter J. Hennekeij. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat het provinciebestuur nog steeds geen initiatieven heeft ontplooid om de markt voor Zeeuwse produkten te onderzoeken. Ook wil de VVD dat de provincie een sterkte-zwakte ana lyse maakt van de Zeeuwse land bouw. Om te voorkomen dat er te veel op zichzelf staande beslissingen worden genomen pleit de VVD voor een algemeen beleidsplan voor de Zeeuwse landbouw Bij de opstelling hiervan zou het LEI kunnen worden besrokken. De VVD verzoekt het provinciaal bestuur tevens er voor te zorgen dat de bouw van het nieuwe AOC in Goes op 1 januari a.s. kan beginnen. Zoals bekend dient de bo dem van de bouwlokatie aan de Fruitlaan in Goes te worden gesa neerd in verband met verontrei niging. Volgens de fraktievoorzitter van D'66, de heer A.J. Dijkwel, kan de provinciale landbouwnota gevoege lijk als oud papier worden bestem peld. Er moet een nieuwe visie wor den ontwikkeld met als uitgangspunt dat de problematiek in de landbouw niet alleen de landbouw aangaat, maar de gehele samenleving raakt. Dijkwel zei dat de verpaupering van het platteland reeds is begonnen en noemde het ontstaan van 'groene woestijnen' niet denkbeeldig. Hij sloot niet uit dat de provincie net als voor de KMS een steunoperatie voor de landbouw op gang moet brengen. Kamperen De overige frakties gingen minder breed in op de Zeeuwse land- en tuinbouw. Het CDA vindt dat de provincie stimulerend en coördine rend moet optreden, onder andere door de produktie-omstandigheden door middel van landinrichting te bevorderen. Het CDA ziet de bijdra ge aan de zoetwatervoorziening als eenmalig. Positief liet fraktievoor zitter ing. M. Dek zich uit over het kamperen bij de boer. Hij pleitte voor een eenduidige regelgeving en zei dat Zeeland zijn stem moet laten horen bij de behandeling van de Wet Openlucht Recreatie op dit punt. Gedurende het hoogseizoen moet volgens het CDA in gebieden met een grote toeristische druk uitbrei ding tot 15 eenheden worden toege staan. Verder moet het kamperen bij de boer exclusief verbonden blijven aan een echt agrarisch bedrijf, waar bij de minimale omvang van het be drijf wordt aangegeven. De PvdA pleit voor een ruimere toe passing van het instrument landin richting. Als vertegenwoordiger van het KNLC in de vergadering van het produktschap voor granen, zaden en peulvruchten heeft de heer H.C. van der Maas afstand genomen van een brief van het Hoofdproduktschap Akkerbouw aan de Nederlandse re gering, waarin wordt gesteld dat het welslagen van de GATT- onderhandelingen van het aller grootste belang is. Van der Maas vindt dat de brief, die is ondertekend door drs. J.H.M. Kleinhuis, voorzit ter van het Hoofdproduktschap Ak- kerbouwprodukten, veel te positief gesteld is ten aanzien van de gevol gen van de GATT voor de Neder landse land- en tuinbouw. De brief was bedoeld om de regering een steun in de rug te geven in haar streven de GATT-onderhandelingen te laten slagen. Anderzijds spreekt de brief over negatieve effekten voor de Nederlandse boeren, de agrari sche handel en de industrie. Deze ne gatieve effekten moeten er volgens het hoofdproduktschap toe leiden dat de EG haar gemeenschappelijk landbouwbeleid bijstelt. Gepleit wordt voor inkomensondersteunen de maatregelen, afgestemd op natio nale omstandigheden, gedurende een overgangsperiode en voor een samenhangend pakket van socio- structurele maatregelen, te financie ren door de EG. Het produktschap wijst de gedachte om het prijsbeleid regionaal binnen de EG te laten ver schillen af. Van der Maas nam als enige in de vergadering van het produktschap granen, zaden en peulvruchten af stand van de brief. Hij deed dat in de wetenschap daarmee het standpunt van het KNLC te verwoorden. Van der Maas lichtte zijn bezwaren toe door te zeggen dat de akkerbouwers als primaire producenten geen voor deel en alleen nadeel zullen onder vinden van liberalisatie van de we reldhandel. De voordelen zullen uit sluitend bij de handel terecht ko men. Bovendien zei Van der Maas geen enkel vertrouwen te hebben in inkomenssteun en socio-structurele maatregelen, gezien de ervaringen van de laatste jaren in ons land. Recente uitspraken over inkrimping van de veestapel, zoals nu weer ge daan door de Stichting Natuur en Milieu, werken uiterst demotiverend op de rundveesector. Ze versterken bovendien de negatieve stemming onder het grote publiek, dat toch al anti-landbouw is. Het Landbouw schap voelt zich niet bij machte om die stemming om te buigen. Ir. A. Schaap, secretaris melkvee houderij van het Landbouwschap: "Het voorlichtingsbureau voor land- en tuinbouw doet er alles aan om het gevoerde milieubeleid goed uit te dragen. Maar al schrijf je in de krant wat je allemaal doet op milieu gebied, al die publikaties werken in feite tegen je. Het publiek heeft het idee dat je in de verdediging gaat". Schaap sprak tijdens de algemene vergadering van de Brabants- Limburgse Bond voor Rundveever betering (PBR) in Someren. Schaap constateerde dat de land bouw een duidelijke psychologische achterstand heeft op de milieubewe ging. Cijfers over overproduktie en ammoniakuitstoot, waarmee de Stichting Natuur en Milieu voor de dag komt, worden als waarheid ge presenteerd en door de media over genomen. "We roeien tegen de stroom in. Het enige wat we kunnen doen is ons milieuaktieplan uitvoe ren. Telkens weer stappen in de goe de richting ondernemen". Enigszins bitter constateerde de voorman van het Landbouwschap dat men nu al niet meer weet dat de rundveesector reeds 25% van zijn dieren heeft opgeruimd. Ook op an dere gebiedeti is al het nodige ge daan, of gaat in de naaste toekomst gebeuren: het afdekken van silo's, scherpere uitrijverboden over een langere periode, meer mestopslagca- paciteit. Schaap: "Ik denk positief over de toekomst van de sector. Toch maak ik me zorgen over de milieu-eisen meer nog dan over de gevolgen van de GATT. Men moet zich realiseren dat we tijd nodig hebben om aan alle milieuverlangens te voldoen. Wat in tientallen jaren is scheefgegroeid, kun je niet in twee jaar rechttrek ken". Hij voegde eraan toe dat de rundveesector best enige steun aan de overheid mag vragen voor ver sterking van de structuur. Oostenwind Over de produktiebepalingen na 1992 zei ir. Schaap dat de produktie- en landenquota ook na de eenwor ding van Europa zullen blijven bestaan; de diverse lidstaten zullen hun quota zeker blijven koesteren. "Ik verwacht overigens dat de jaren negentig de nodige oostenwind zul len opleveren. Er zullen eerder min der produktiemogelijkheden komen dan meer. Zeker in de eerste tijd. zul len de ontwikkelingen in Duitsland en Oost-Europa geen positief effect hebben op onze economie". Harry de Bot bestemmings plannen jft1 Een bestemmingsplan wordt voorbe reid voor het gebied of gedeelte daarvan plaatselijk bekend als Nieu we Zuidpolder. Het raadsbesluit waarin dit besloten is ligt vanaf 31 oktober jl. op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis te Ossendrecht ter inzage. Vrijdag 9 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 4