üfiB Emancipatie Vergoeding voor uittreding uit een samenwerkingsverband 'Fiscus soms struikelblok bij bedrijfsovername' over geld en goed Lesbundel over bedrijfsopvolging I>n<J bou wsclia pOuderbreklngswcrklooslicid kost agrarische sekior meer getd Accountantsunie ZLM benoemt nieuwe directeur Landbouwschap in brief: De regeling 'vergoeding voor uittre ding uit een samenwerkingsverband' is al een tijd van kracht, desondanks wordt er weinig gebruik van ge maakt. Ook zijn weinig mensen op de hoogte van het bestaan van de re geling. In het hierna volgende wordt ingegaan op de voorwaarden en ei sen om voor een vergoeding in aan merking te komen. Doel van de regeling Het doel van de regeling is het stimu leren van uittreding uit een samen werkingsverband ingeval het bedrijf te klein is om aan alle ondernemers een voldoende inkomen te geven. Een samenwerkingsverband in de zin van deze regeling is een maat schap, firma, commanditaire ven nootschap, waarbij de vennoten ie der hun bedrijf voor het geheel of in belangrijke mate hebben ingebracht. Een samenwerking tussen bijvoor beeld twee akkerbouwbedrijven met enkel machines valt hier niet onder. De beide vennoten moeten voordien ieder apart een bedrijf hebben ge voerd. De meeste vader-zoon- maatschappen vallen hierdoor even eens buiten de boot. Voorwaarden voor vergoeding De vergoeding bestaat uit een toeslag op basis van de vrijgemaakte tia grond, een vergoeding ineens op basis van de bedrijfsomvang wan neer de ondernemer jonger is dan 50 jaar en een maandelijkse vergoeding tot de 65-jarige leeftijd wanneer de ondernemer 50 jaar is of ouder. Een ondernemer kan voor een ver goeding op basis van de vrijgemaak te ha grond in aanmerking komen als hij aan de volgende voorwaarden voldoet: a. de ondernemer is een natuurlijk persoon geen rechtspersoon); b. hij de 65-jarige leeftijd nog niet bereikt heeft; c. deelnemer is als beherend ven noot in een samenwerkingsver band, waarbij het samenwer kingsverband minstens één jaar heeft bestaan en waarbij ieder der vennoten het door hem inge brachte landbouwbedrijf voor dien voor eigen rekening en risico heeft uitgeoefend. Een ondernemer kan voor een ver goeding ineens op basis van de be drijfsomvang (jonger dan 50 jaar) of maandelijks (50 jaar of ouder) in aanmerking komen als hij voldoet aan de eerder genoemde eisen a, b en c en hij bovendien: d. gedurende vijf onafgebroken ka lenderjaren voorafgaande aan het tijdstip van indiening als be herend vennoot heeft deelgeno men aan het samenwerkingsver band dat tenminste de helft van zijn arbeidstijd heeft gekost en tenminste de helft van het belast baar inkomen heeft opgeleverd (behoudens bijzondere omstan digheden); e. de omvang van zijn aandeel in het samenwerkingsverband is over 1981, '82 en '83 gemiddeld minstens 2500 punten, met voor 1983 minstens 2500 punten. Een vergoeding kan ook worden toegekend aan meerdere uittre dende vennoten. Zo ook de on dernemer die het bedrijf in het samenwerkingsverband heeft voortgezet omdat de echtge- no(o)t(e) of bloed- of aanver want is overleden. De overblijvende vennoten moeten het bedrijf in zijn geheel voortzet ten, ook m.b.t. de grond van de uit tredende vennoot. De gebouwen van de uittredende vennoot moeten aan de landbouw worden onttrokken, tenzij ze ook in gebruik worden overgedragen aan de blijvende ven noten. De uittredende vennoot mag daarna niet meer in de landbouw werkzaam zijn. Uitsluitingen Voor een vergoeding komt niet in aanmerking die ondernemer in wiens De plannen van het ministerie van Sociale Zaken om de kosten van on derbrekingswerkloosheid bij de werkgever te leggen, kunnen niet door de beugel. De agrarische sektor zou 25 miljoen gulden extra kwijt zijn. Dit schrijft het Landbouwschap aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken. De Kamer praat medio november over deze be groting. Bij onderbrekingswerkloosheid krijgt de werknemer de eerste acht weken een uitkering van de be drijfstak zelf. Daarna komt het geld uit een gezamenlijke pot van alle be drijfstakken. De staatssekretaris van Sociale Zaken wil dat de uitkeringen voortaan alleen nog door de eigen sektor worden betaald. Dat zou de agrarische sektor 3 procent méér WW-premie kosten. Tijdelijke kontrakten Het Landbouwschap vreest dat werkgevers die nu gebruik maken van de onderbrekingsregeling de ho gere kosten zullen omzeilen door over te gaan op tijdelijke kontrak- Installatie landinrichtingscommissie Axel De installatievergadering van de land inrichtingscommissie voor de ruil verkaveling Axel vindt plaats op vrijdag 30 november a.s. in het Dis trictsbureau van Uitvoering, 17 Ok- toberplein 6 te IJzendijke om 15.30 uur. Vrijdag 9 november 1990 samenwerkingsverband de opper vlakte grond in de afgelopen 5 jaar meer dan 15% is verkleind. Dit geldt niet voor onteigening e.d. Is de op pervlakte grond met meer dan 15% verkleind dan kan toch een vergoe ding worden verkregen indien de be drijfsomvang met niet meer dan 15% is verkleind. Evenmin mag niet meer dan de helft van de grond voor niet- landbouwkundige doeleinden zijn bestemd. Hoogte vergoedingen De hoogte van de vergoeding op ba sis van de vrijgemaakte ha grond va rieert naar gelang het gebruik: a. voor bouw- en grasland, alsmede fruitteeltgrond 1.800,— per ha; b. voor bloembollen- en boomkwe kerij en tuinbouw onder glas 5.400,per ha; c. voor de overige gronden in land-" bouwkundig gebruik 4.000, Het maximum bedraagt 36.000,—. De hoogte van de vergoeding ineens op basis van de bedrijfsomvang bij ondernemers jonger dan 50 jaar va rieert van 6.000,tot maximaal 24.000,—. Dit hangt af van de hoogte van het aantal punten. Als voorbeeld: iemand met 6.000 punten ontvangt 13.200,Eén ha granen is 350 punten, één ha aardappelen 700 punten, één melk- en kalfkoe is 200 punten. De maandelijkse vergoeding bij on dernemers 50 jaar of ouder bedraagt 425,per maand. Aanvragen Bij de DBH zijn formulieren ver krijgbaar. j L Mieras ten. Dan wordt bij werkloosheid nog wél de uitkering uit de algemene pot betaald. Maar daardoor zou de rechtspositie van werknemers slech ter worden. Het schap schrijft verder dat de landbouworganisaties plannen moe ten kunnen maken voor een betere arbeidsvoorziening, voor betere werkomstandigheden en voor het voorkomen van arbeidsongeschikt heid. De organisaties kunnen beter zelf met voorstellen komen dan bij voorbeeld de arbeidsbureaus. De sektor weet zelf het beste hoe de pro blemen moeten worden aangepakt. De plannen kunnen vervolgens met overheid en arbeidsbureaus worden besproken. Het Landbouwschap wil, aldus de brief, ook vooraf meer inbreng heb ben bij Arbo '91. Onder die naam pakt het ministerie van Sociale Za ken de problemen met arbeidsom standigheden in verschillende be drijfstakken aan. Een stichting van het Landbouwschap, de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sekto ren, doet al het nodige aan de zorg voor gezondheid en arbeidsomstan digheden. Grote bezwaren heeft het Land bouwschap tegen de voorstellen van het ministerie van Sociale Zaken die een verslechtering betekenen van verschillende sociale voorzieningen. Boeren en tuinders die arbeidsonge schikt raken nadat ze enkele jaren een laag inkomen hadden, komen hierdoor in de knel. Zij kunnen geen AAW-uitkering meer krijgen maar zouden aangewezen zijn op de Bijstandswet. W.F. Poe les Met ingang van 1 november 1990 is tot directeur van de vestigingen Mid delburg en Oostburg benoemd, de heer W.F. Poeles FB. De letters FB staan voor federatie - belastingadvi seur hetgeen betekent dat naast de administratieve opleiding zijn speci alisatie is gericht op het fiscale vak gebied. De heer Poeles, oud 43 jaar, woont nu nog met zijn gezin in Blokzijl, maar hoopt zich binnenkort in onze regio te vestigen. Na een korte in- werkperiode zal hij in staat zijn de belangen van met name de cliënten van de vestigingen Middelburg en Oostburg te behartigen. Hem wordt daarbij alle succes toegewenst. De bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouw wordt bemoeilijkt door de fiscus. Dat kan worden opgelost als de belastingdienst uitdrukkelijk aan vaardt dat bij bedrijfsopvolging in familieverband lagere bedragen over tafel gaan dan onder vreemden. Het Landbouwschap schrijft dit in een brief aan de Commissie voor de Be lastingherziening. Deze commissie is een vervolg op de Commissie-Oort die opdracht kreeg de belasting te vereenvoudigen. De zoon of dochter die het bedrijf van de ouders overneemt betaalt vaak een 'familieprijs'. Die ligt lager dan bij overname door vreemden. De fiscus gaat bij de belastinghef fing toch uit van de prijs die tussen derden gebruikelijk is. 'Daardoor', schrijft het Landbouwschap, 'vloei en er middelen weg die nu juist no dig zijn om de opvolger tegemoet te komen'. Weliswaar stelt de be lastingdienst zich in sommige geval len soepel op, maar het Landbouw schap wil toch een principiële uit spraak. Het schap vindt ook dat de fiscus meer rekening moet houden met de investeringen die boer en tuinder doen. Een deel van de onderne mingswinst moet daarom vrij van in komstenbelasting gereserveerd kun nen worden. Boer en tuinder moeten zich immers aanpassen aan de nieu we milieu-eisen en aan veranderin gen in de markt, aldus het Land bouwschap. Leuven is de Belgische bierstad bij uitstek. Een kroegentocht brengt je traditiegetrouw voorbij de meest merkwaardige monumenten in de stadskern. Leuven biedt echter veel meer. Zo kan je de stad niet verlaten zonder een bezoek aan het Begijnhof te brengen. Het Begijnhof is het symbool van vrouwenemancipatie in deze contreien en een ideaal oord om te bekomen van eerder genoemde tocht, zo valt te lezen in een blad van onze zuiderburen. Wat noordelijker, in ons land, is emancipatie ook een geliefd onder werp bij seminars en lezingen. Dit komt zeker niet in de laatste plaats doordat volgens de recentste cijfers van het CBS bijna een derde (29%) van de zelfstandigen een vrouw is, d.w.z. er zijn op dit moment zo'n honderdduizend vrouwelijke onder nemers. Dat dit cijfer zo hoog is komt omdat ook meewerkende vrouwen worden meegeteld, terwijl vanzelfsprekend ook de explosie door de toename van de man-vrouw maatschappen en/of -firma's respectievelijk in de agrarische sector en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), hieraan een be langrijke bijdrage zal hebben ge leverd. In april van dit jaar werd door mi nister Andriessen van Economische Zaken het startsein gegeven voor de voorlichtingscampagne 'Onderneem 't maar'. Deze campagne heeft tot doel het zelfstandig ondernemer schap te stimuleren en richt zich naast jongeren en etnische minder heden ook op de vrouw. De positie van de vrouw als onderne mer mag zich sinds enige jaren in een grote belangstelling verheugen. Steeds meer vrouwen wagen de stap en beginnen voor zichzelf ook in sektoren waar voorheen alleen man nelijke ondernemers waren te vinden. Er zijn echter nog beduidend meer mannelijke dan vrouwelijke onder nemers. Internationaal gezien be vindt Nederland zich in de achter hoede waar het gaat om deelname van vrouwen aan het ondernemer schap. Hoewel vrouwen bij toetre ding tot het ondernemerschap voor al specifieke problemen tegenko men, welke voortvloeien uit de tradi tionele beeldvorming over de rol van de vrouw in onze samenleving, blijkt maar al te vaak dat ook zij wanneer zij eenmaal gevestigd zijn zeker hun 'mannetje' staan. Steeds meer vrouwen zullen in de toekomst een beroep doen op b.v. de Kamers van Koophandel en andere adviesinstanties waaronder accoun tantskantoren. Serieuze benadering van hun ondernemersplannen is ook dan noodzaak. Een aanzienlijk po tentieel aan ondernemers is immers wachtende. Het ministerie van Economische Za ken heeft al vast een aanzet gegeven door in de eerste uitgave van de Campagnekrant het zelfstandig on dernemerschap van de vrouw cen traal te stellen. In deze krant wordt ingegaan op di verse onderwerpen welke van belang zijn voor de vrouwelijke onderne mers van vandaag en morgen. De Campagnekrant verschijnt drie of vier keer per jaar. Een gratis abon nement kan voor iedere (toekomsti ge) ondernemer nuttige informatie opleveren. Dus zowel voor de man als voor de vrouw Accountantsunie ZLM b.v. Bergen op Zoom J.J.C. Zegers Voorzitter Marius Varekamp van de 3 Centrale Landbouw Organisaties heeft op 1 november in De Lier de eerste geheel vernieuwde cursusmap aan een deelnemer van de cursus Economische Vorming voor Toe komstige Ondernemers (EVTO) overhandigd. In deze cursus staat de Bedrijfsopvolging centraal. De map is samengesteld door de Sociaal Eco nomische Voorlichting (SEV). Veel voorlichters geven cursussen aan bedrijfsopvolgers-in-spe. Tot nu verzorgde iedere regio eigen lesmate riaal. Nu zijn de krachten gebun deld. In de lesmap staat alles wat be- drijfsopvolgers moeten weten over beloning, vorming van een maat schap, verzekeringen, erfrecht, hu welijksgoederenrecht ondernemer schap en milieuwetten. De map is door de Sociaal Economische Voor lichting gemaakt in -samenwerking met het STOAS - Landelijk Agra risch Mediakundig Centrum (STOAS-LAMC) in Wageningen. De SEV is van plan om ook voor an dere cursussen gezamenlijk lesmate riaal uit te brengen. 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 3