m gropatax (3 -C Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting (SEV) van de ZLM INHOUDSOPGAVE Land- en tuinbouwblad 32bi In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen Re(j Als langzaam en snel verkeer met elkaar rekening houdt kunnen veel onge lukken voorkomen worden (foto Anton Dingemanse). Bijeenkomst op Tholen over landbouw en verkeersveiligheid KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom, Dahliastraat 94, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 Si Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (kantoor), 01106-3842 (privé). J.L. Mieras, 01100-21010 (kantoor), 01102-44041 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). 'A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01685-2338 (privé). 'E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-33242 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 9.00 uur onder tel. 01150-97332. Th.L. van der Mijden, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-30389 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur telefo nisch bereikbaar onder telefoonnummers: 01100-21010. Kring Walcheren van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 27 november in 'Ons Huis' te Meliskerke, aanvang 19.30 uur. De heer J.F. de Zwarte, werkzaam bij de AID van het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij, houdt een inleiding over 'AID, bege leiding of bedreiging', waarover ook een gedachtenwisseling kan plaats vinden. Voorts worden de nieuw be noemde leden van verdienste onder scheiden. Het kringbestuur heet jon ge leden en aspirant-leden alsook de dames van harte welkom. Kring Noord-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 27 november in café-restaurant 'Zeelandia' te Colijnsplaat, aanvang 20.00 uur. Dr. W.M.J. van Gelder, werkzaam bij het Agro- technologisch onderzoeksinstituut ATO te Wageningen houdt een inlei ding over agrificatie, de mogelijkhe den en onmogelijkheden hiervan er de afzetverruiming van landbouw- produkten. Kring Hulst van de ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 28 november in 'De Rei zende man' te Kloosterzande, aan vang 19.30 uur. De hoofden van dienst, alsmede de algemeen voorzit ter en de algemeen secretaris van de ZLM zullen na de pauze korte inlei dingen houden. Open dag AHS Delft De Agrarische Hogeschool Delft houdt op zaterdag 24 november tus sen 10.00 en 13.00 uur een open dag. Studenten en hun ouders zijn wel kom tussen 10.00 en 13.00 uur aan de Brasserskade 1 te Delft (noord). Er is o.m. een informatiemarkt over de studierichtingen en er worden prakticademonstraties gegeven. De gemeente Tholen organiseert in samenwerking met ZLM en CBTB op dinsdag 13 november in de "Wel- levaete" te Sint Annaland een bij eenkomst over landbouw en ver keersveiligheid, aanvang 19.30 uur. Twee medewerkers van de verkeers- groep van de Rijkspolitie Middel burg lichten het thema aan de hand van een diaserie toe. O.m. komen AFD. AXEL VAN DE ZLM Drie voorlichtingsbijeenkomsten in "Het Wapen van Axel" te Axel om 19.30 uur op de volgende data met de volgende onderwerpen: 15 november: Contractteelt, moge lijkheden, problemen, juridische en praktische aspecten. Sprekers: R. Hoiting en T. Elzinga. 22 november: Rechtspersonen: juri dische vormen, bedrijfsoverdracht en opvolging. Sprekers: mr. J.M.E. Seijdlitz en mevr. mr. I. Segers. 29 november: Fiscale zijde van be drijfsopvolging: opvolging en sa menwerkingsvormen. Spreker: de heer A.J. Spijk. AFD. VEERE EO VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 20 november in 'De Zandput' te Se- rooskerke, aanvang 19.45 uur. Ir. P.M. Bruijning van de Directie Be heer Landbouwgronden spreekt over grondaankoop en grondprijs- beleid van BBL en over beheer- en reservaatgebieden in het kader van de Relatienota. Ook zullen bedrijfs beëindigingsregelingen en bedrijfs- verplaatsing naar domeinbedrijven toegelicht worden. AFD. NUENEN VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 15 november om 20.00 uur in de vergaderzaal van Coöp. ZON te Eindhoven. Spreekster is mevrouw G. Middelkoop-v.d. Ploeg, SEV- ster bij de ZLM. Zij zal spreken over actualiteiten, eerste en tweede fase mestbeleid, verzekeringen: AAW, gezin: testament, bejaardenoorden en man-vrouwmaatschap. Bijeenkomst meststoffeninstituut Het Nederlands Meststoffen Insti tuut (NMI) houdt op donderdag 29 november voor zijn relaties een bij eenkomst waarop geïntegreerde be mesting centraal staat. NMI- directeur W.H. Prins licht het NMI- standpunt over geïntegreerde be mesting toe, waarna geïntegreerde bemesting in veehouderij en akker bouw aan de orde komt. Gezamenlijke landbouworganisaties in het Land Altena Biesbosch De drie landbouworganisaties in het Land Altena Biesbosch organise ren op donderdag 29 november in de Koppelpaarden te Dussert hun alge mene vergadering. Tweede-kamerlid van de PvdA, ing. Jan van Zijl, zal spreken over landbouwactualiteiten. Er zal een gedachtenwisseling met de heer Van Zijl gevoerd worden over de toekomstige plaats voor akker bouw, veeteelt en tuinbouw in het gebied. aan de orde de voorschriften waar aan landbouwverkeer moet voldoen, maar ook op welke manier het overi ge verkeer rekening kan of moet houden met het langzamere land bouwverkeer. De avond is speciaal bedoeld voor landbouwers en wordt voorgezeten door de heer J.L. van Gorsel, voorzitter van de kring Tho len van de ZLM. KWPN praatavond over KI bij paarden Als eerste aktiviteit organiseert het KWPN afd. Zeeland in het komend winterprogramma een praatavond over KI bij paarden. Zowel leden als belangstellenden zijn van harte wel kom. De avond wordt gehouden in Hotel Goes te Goes, aanvang 19.30 uur. KI bij paarden maakt momenteel een enorme ontwikkeling door, me de als gevolg van veterinaire aspek- ten zoals besmettelijke ziekten. Twee sprekers lichten het onderwerp toe: de heer Remmen, dierenarts bij de Gezondheidsdienst Noord- Brabant en lid van de KI-kommissie van het KWPN en van een zelfde kommissie van het Landbouwschap, en de heer F. de Crom uit Maarheze, die als hengstenhouder de laatste ja ren nogal wat ervaring met KI heeft opgedaan. Er kan uitgebreid met de inleiders van gedachten gewisseld worden. Plattelandsvrouwen Koudekerke De afdeling Koudekerke van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen organiseert op maandag 19 novem ber een bijeenkomst in Hotel Wal cheren aldaar met als thema de pro blematiek door alcohol en drugs, aanvang 20.00 uur. Medewerkers van stichting 'De Hoop', die zich be zig houden met opvang van verslaaf den, lichten het thema toe. Zeeuwse Groentetelers Organisatie Avond over witlofaktualiteiten i.s.m. Ver. Oudl. T.W.C. op dins dag 13 november in het "Huis van Nassau" te Zierikzee, aanvang 20.00 uur. Spreker is de heer K. Bosma van de DLV. Aan de orde komen de bewaring van de wortels, het voor komen van een bruine pit en hét Meerjarenplan Gewasbescherming. Landelijke kleinfruitdag Op 23 november wordt in Motel Tie! te Tiel de landelijke kleinfruitdag ge houden, georganiseerd door de NFO en de NTS (tuinbouw studieclubs). Op het programma staan korte le zingen over kleinfruit. Bedrijven, onderzoek en voorlichting presente ren zich op een minivakbeurs: De aanvang is om 9.30 uur. Beurs koeltechniek De Jaarbeurs Utrecht organiseert van 15 tot en met 17 november 1990 in nauwe samenwerking met de Ne derlandse Vereniging van Onderne mingen op het gebied van Koude- techniek en Luchtbehandeling de Toeleveringsvakbeurs voor de Koel techniek; de NVKL '90. De NVKL is een tweejaarlijkse manifestatie en vindt voor de vierde keer plaats. Tropische landbouwdag Op woensdag 14 november wordt in de schouwburg van Deventer de 62e Tropische Landbouwdag gehouden, georganiseerd door het Nederlandse Instituut van Landbouwkundig In genieurs en het Koninklijk Genoot schap voor Landbouwwetenschap. Het thema van de dag is 'geïnte greerde bestrijding: ziekten, plagen en onkruiden'. Sprekers zijn o.m. prof.dr. J.C. Za- doks (LUW), dr. P.E. Kenmore (FAO) en dr. J.H.H. Eussen (Dup- har). Voor inl. tel. 08370-84013. Kursus "Financiering" in Zeeuws-Vlaanderen De kringen West Zeeuws- Vlaanderen, Axel en Hulst van de ZLM organiseren in samenwerking met de Plattelandsvrouwen en de Plattelandsjongeren voor mannen, vrouwen en gezinsleden een kursus financiering. Bij de financiering van een land bouwbedrijf komen veel zaken aan de orde zöals: hÖè groot 'is de finan cieringsbehoefte, welke financie- ringsmogelïjkheden zijn er, wat zijh de zekerheden, hoe moet de verhou ding Zijn tussen het rèkehingcoiirant krediet en een langlöpènde rekening, wie moet er meetekenen én hoe moet eert offerte worden beoordeeld? De kursus bestaat uit 3 dagdelen. Voor West ZeeuvVS-Vlaanderen zal de kur sus worden gehouden op 22 en 29 november en 6 december in "De Eenhoorn" te Oostburg van 19.30 tot 22.00 uur. U kunt zich vóór 17 november opgeven bij mevr. N. van Driel (01171-1465) en de heer J. Flik- weert (01172-3079). Voor de kringen Axel en Hulst zal de kursus worden gehouden op 21 en 29 november en 6 december in "De Rank" te Zaamslag van 9.00 tot 11.30 uur. Hier kunt u zich vóór 10 november opgeven bij de heer A.J. Mol (01154-1397), mevr. G. Dekker (01153-1223) en de heer A.L. de Fey ter (01142-285). De kosten bedragen 20,per deelnemer. VIV-Europa 1990 Van dinsdag 13 t/m vrijdag 16 no vember vindt in het Jaarbeurskom- plex te Utrecht de beurs VIV Europe 1990 plaats. Deze vakbeurs vervult internationaal een voortrekkersrol in de moderne intensieve veehoude rij. De expositieruimte breidt dit jaar uit tot netto 34.000 m2. Van de deelnemers komt ruim eenderde uit het buitenland, van de bezoekers bleek de afgelopen jaren ongeveer eenzesde uit het buitenland afkom stig. In 1988 bezochten ruim 54.000 mensen de beurs. De investeringen in de intensieve veehouderij wordt momenteel in grote lijnen bepaald door 'konsu- ment en milieu'. Beursdeelnemers zijn zich hiervan bewust, getuige de grote ruimte die zij reserveerden voor alternatieve huisvestingsmetho den, mestverwerking en mestopslag. Ook de aandacht voor een andere produktiewijze waarin het biolo gisch evenwicht, de vertering en vita liteit van het dier centraal staat, is groot, zo laat de organisatie weten. Pag 4. Statenleden tonea begrip voor belangen landbouw West Zeeuws-Vlaanderen. Pag 5. Weinig speelruimte E.G. bij G.A.T.T. Pag 6. Driekwart van aanvragers krijgt inkomenssteun; Benoemin gen H.B. Pag 8. Inpassingen A.M.-beleid komt snel dichterbij. Pag 10. Ondernemersbeslissin gen, hoe gaat U daarmee om? Pag 11. Mens en bedrijf: een goe de aanpak bestaat niet. Pag 12. Asperges nog geen wit goud; Meerprijs goed vlees. Pag 13. Beloningsvorm aanpas sen aan de omstandigheden. Pag 14. Praat over cijfers om er meer uit te halen. Pag 15. Jan Luteijn uit Breskens teelt kolombomen. Pag 16. Huwelijkse voorwaarden; Man-vrouw maatschap. Vrijdag 9 november 1990 Officieel orgaan van Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Telefax 01680-25896 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel. 01103-2906 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 37 Klachten en klachten over bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01184-84317 2

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 2