(wT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen Schapen Europ- notering Veevoeders ex Kaasmarkt blijft vriendelijk Stabilisatie varkensprijzen Grondstoffenmarkt Weinig veranderd - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Vleesmarkt overvoerd Aardappelmarkt in de Gemeenschap Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S Prijs per stuk: Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. incl. btw Mannelijk extra kwal. 8,05- 8,55 7,45- 8,50 7,10- 7,45 7,65- 8,70 7,50- 8,35 7,80- 8,60 Melk- en kalf- koeien, 1e kw. 1600-2050 1850-2500 1850-2250 1800-2300 1575-2475 1800-2100 1800-2150 1725-2700 Aanvoer 47 21 Mannelijk 2e kwal. 6,20-6,85 5,65-6,65 5,75-6,15 - 6,00-6,80 6,00-6,55 6,00-7,00 5,90-6,50 6,25-6,90 Vrouwelijk extra kwal. 6,90- 9,00 - 6,95- 7,90 - 7,10- 8,90 7,00- 9,00 7,10- 9,00 Kalf- Guste koeien vaarzen 1e kwal. 1e kwal. 1750-2150 1700-2350 - 1775-2100 1850-2250 - 1750-2475 - 1950-2150 1600-1900 - 1800-2800 1e kwaliteit 6,50-7,00 5,80-6,20 1075-1475 - 1150-1450 1025-1350 - 1400-1900 - 1400-1675 - 1300-1700 1100-1350 - 1375-1875 2e kwaliteit 5,60-6,00 4,90-5,80 Gras kalveren 675- 950 500-1000 600-1000 Stieren roodbont 450-550 500-600 Vaarzen roodbont 325-425 300-400 Stieren zwartbont Vrouwelijk 2e kwal. 4,50-5,40 4,45-5,30 5,05-5,50 4,70-5,30 5,00-5,85 4,70-5,20 4,70-4,90 4,80-5,75 Pinken 900-1425 - 1175-1550 - 900-1400 - 600-1500 - 800-1200 - 850-1550 3e kwaliteit 4,20-5,10 4,00-4,90 Vaarzen zwartbont 325-545 210-460 260-310 - 125-185 290-335 200-240 225-340 120-165 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 2,25-4,10 Slachtramlammeren/22kg. 7,10-8,10 7,20-8,30 Fokschapen/stuk 90-130 Weidelammeren/stuk 50-125 90-140 65-130 19/10-26/10, ex btw bron PVV btw., per 1000 kg. Stieren Koeien 6,70 5.12 GOES ZUID- M/W- N/O- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 180-215 Hooi a en b 360-380 350 -350 Weideh. 2e Tarwestro 155-160 155 145 Dijkhooi 140-470 Gerstestro 190-195 170 -160 Veldbeemd 60-90 Maïs 24% ds 80 -75 Kuilmaïs -95 Tarwestro -70 Bierbostel 67- 70 70 -70 Gerstestro 80-100 Perspulp 60 Maïsgluten 137,50 142,50 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels tot 31-12-'90: 37,50 Vrijdag 2 november bleven de note ringen voor de jonge kaas opnieuw onveranderd. Kleine 'plusjes' wisten zich te handhaven voor de Goudse kaas en de broodkaas. De afzet in binnen- en buitenland blijft bevredi gend. Dat geldt voor de jonge kaas maar ook voor de belegen en oude kaas, waarvan de prijzen de laatste weken nogal wat zijn opgelopen. In bepaalde leeftijden is van een zekere krapte sprake. Volgens voorlopige cijfers werd in de week tot 27 okto ber bij een geraamde produktie van 11.675 ton 8350 ton kaas uitgevoerd. Vorig jaar was dat bij een lagere produktie rond 350 ton meer. De botermarkt blijft flauw, al werd de Officiële notering met 4 cent ver hoogd tot 7,10. De voorraden in geleverde boter in Nederland nade ren de 40.000 ton. Opmerkelijk is de momenteel vaste markt voor wei poeder, waarbij vooral de Franse prijzen nogal zijn opgelopen. Het vetgehalte van de momenteel afgele verde melk is, zoals meestal in deze tijd van het jaar, vrij hoog. In de week tot 13 oktober was dat 4,45% vergeleken met 4,39% in de overeen komstige week van 1989. Noteringen jonge kaas per 2 novem ber: Goudse kaas, merk F 6,50; merk HB 6,65-6,67; merk NH 7,00; Edammers en overige 40 plus kaas, merk F 6,50; merk NH 7,00. Boerenkaasnoteringen, week tot 1 november: Goudse kaas le soort 8,00-8,40; extra en zware 9,00-9,80; extra zware 10,05. De grote varkensslachterijen hebben de uitbetalingsprijs aan de mesters voor de in deze week overgenomen varkens ten opzichte van voorgaande week niet gewijzigd. De uit- gangsprijs bleef 2,70 per kg voor geslachte varkens, KI. A 52%, 73/93 kg, basis af-mestbedrijf en incl. BTW. Voor varkens van andere ge- wichtsklassen en andere kwaliteiten geldende gebruikelijke kortingen. Het aantal slachtingen bedroeg in de week tót 2 november ongeveer 406.000 of 5000 minder dan in de week daarvoor. Uitgevoerd werden in die week 36.103 levende varkens, alsmede 5081 ton halve varkens en 12.160 ton aap deelstukkeh. Voorts welden nóg' 45.324 méstbiggen naar de partner- landen in de EG uitgevoerd. In de vleesgroothandel bleven de prijzen deze week nagenoeg gelijk, afgezien van enkele kleine prijs corecties. De slachtrundermarkt blijft gedrukt, wat tot uitdrukking komt in lagere prijzen, vooral voor de mindere kwa liteiten. Er is nog steeds aanbod van rundvlees uit de DDR en mogelijk zelfs uit Tsjecho-Slowakije. Er zijn namelijk nogal omvangrijke voorra den Tsjechisch rundvlees de DDR binnengesluisd zonder .heffipgenen; opgeslagen in de koelhdfzëfi'van dè DDR. Behoudens, yoor de extra Kwa liteiten en voor stieren rs <Ée markt duidelijk aflopend, alleen ih wat mindere mate als de' aanvoer zich aangepast heeft aan de matte vraag. De markt voor nuka's is niet on vriendelijk/ondanks omvangrijke aanvoeren uit Polen en Engeland. Daar staat tegenover, een niet 'geheel onbelangrijke uitvoer van vette kalveren. De EUROP noteringen voor de week tot 2 november gaf volgende prijzen aan: stieren- R3 ƒ6,75 5 cent); koeien 03 4,92 (-20 cent) Ondanks bescheiden omzetten trok ken de graanprijzen wat aan, zij het in bescheiden mate. Mais ligt vast in de markt, wat geldt voor Franse, zo wel als voor Duitse mais. Overigens blijft de markt gekenmerkt door grote terughoudendheid, met een ge- Vrijdag 9 november 1990 ringe animo termijnverplichtingen aan te^ gaan, ook al kan men daar nimmer geheel buiten. Voor de óver ige overzeese .grondstoffen geldt het zelfde, overwegend lagere prijzen vermochten de aktivitëit nauwelijks te stimuleren. Op de markten voor rundvlees, ge- bruiksvee, en zuivel is de afgelopen week weinig veranderd. De vooruit zichten op een betere melkprijs zijn niet best. De melkproduktie is momenteel we kelijks ongeveer in evenwicht met de produktie in de overeenkomstige we ken van 1989. In totaal bleef de ont vangen hoeveelheid melk dit jaar 2% achter bij die van 1989 maar het vet gehalte van de melk ligt gemiddeld 0,1% hoger. De zuivelprijzen waren over het algemeen onveranderd. De officiële notering voor boter werd met 4,- per 100 kg verhoogd in ver band met de uitbetalingsprijs van de ingeleverde boter. De EG-zuivelvoorraden stijgen ech ter onrustbarend. Volgens Europar lementariër Eiso Woltjer noopt dit tot dwingende maatregelen. Er ligt al 220.000 ton boter. Nog voor het eind van het jaar wordt 300.000 ton verwacht. Voorts bevat ten de EG-pakhuizen 350.000 ton mager melkpoeder terwijl er 130.000 ton kaas in particuliere opslag ligt. Gelukkig is dit geen Nederlandse kaas. Bij de afzet van daarvan is Kerstmis al in beeld. In veel landen, zoals in Zweden zijn Edammers in rood cellofaan een gewild kerstge schenk. Gezien de goede verhouding tussen produktie en afzet is de marktsituatie voor Nederlandse kaas gezond. Rundvee De export van stierenvlees naar Grie kenland verloopt iets beter tegen goed prijshoudende noteringen. De export van het rundvlees naar onder andere Frankrijk, bleef matig verlo pen tegen dezelfde, lage verkoop prijzen. De handel in slachtkoeien en slacht- vaarzen had als gevolg van een en an der een enigszins wisselend verloop met dezelfde tot iets hogere prijzen. De handel in slachtstieren verliep rustig tegen eveneens nagenoeg on- veranderende prijzen. Melk- en kalfvee is zeer moeilijk te plaatsen. De handel verloopt onver anderd stroef. De prijzen noteerden nog weer iets lager. Voor guste koei en om te mesten en jongvee is ook weinig belangstelling. De prijzen werden iets lager. Nuchtere kalveren noteerden op de veemarkten deze week iets hogere prijzen. Verwacht wordt dat deze tendens zich niet door zal zetten. En- cebe Boxtel betaalt deze week voor roodbonte stierkalveren van 40 kg een A-prijs van 9,75 per kg, voor roodbonte vaarskalveren 8,50 voor zwartbonte stierkalveren 6,75 en voor zwartbonte vaarsjes 4,-. Het aanbod van gemeste kalveren is voldoende. De afzetsituatie is iets be- ter> vooral van voorvlees. De prijzen zijn stabiel. Wolvee De noteringen van slachtschapen en lichte slachtlammeren werden iets hoger. Deze dieren zijn momenteel nogal gewild. Voor de zwaardere slachtlammeren handhaafden de prijzen zich ongeveer op hetzelfde peil met een neiging tot iets hoger. Weidelammeren werden maar weinig aangeboden, Ze werden vlug en on veranderd duur verhandeld. De han del in fok- en gëbruiksschapen is van weinig betekenis meer. De prijsvorming van varkens- en pluimveevlees heeft duidelijk te lij den van een te groot aanbod. De ei ermarkt vertoont een prijshoudende tendens. De afzetmogelijkheden voor var kensvlees waren deze week zeker niet beter dan verleden week. Deson danks besloten de grote inkoopcom binaties de prijzen voor de mesters on- gewijzigd telaten. Prijsafstemming? Weekblad Boerderij suggereert deze week dat de slachterijen hun var kensprijzen via intensief overleg op elkaar afstemmen. Ir. Toon Wassen- berg, een van de directeuren van En- cebe Boxtel, zegt van afspraken niets te merken. "Maar dat komt mis schien omdat wij niet in dit overleg worden betrokken". Hij wijst er op dat Encebe 's woensdags meestal als eerste z'n varkensprijs openbaar maakt. Dat gebeurt overigens wel na overleg met dochteronderneming Lu nenburg en soms ook met zuster- coöperatie Coveco. Meestal maken de anderen pas daarna hun var kensprijs bekend. "Men let dus ken nelijk wel op ons", aldus de Encebe-directeur die de indruk heeft dat "het wilde zaterdagavond-gedoe' van bepaalde handelaren om voor de komende week slachtvarkens in de wacht te slepen, is geluwd. Overigens blijft er in de mesterijsec- tor maar weinig geld over, laat staan dat er iets verdiend wordt. Uit de hierbij afgedrukte grafiek blijkt dat de marge tussen de opbrengst van de vleesvarkens en de kosten van de big gen plus het voer nog maar erg klein is. De arbeidsopbrengst is zeer ge ring. Positief is dat het voer niet veel kost. Bijzondere ontwikkelingen daargelaten, verwacht men in han delskringen ook niet dat de voerprijs in de komende maanden veel zal ver anderen. Biggen waren deze week iets beter en tegen iets hogere prijzen te plaatsen. De export liep goed. Omdat de slachtvarkensprijs tot onder de 2,80 per kg geslacht gewicht is gezakt heeft het Landbouwschap z'n lande lijke schema voor de biggenprijs aangepast. Bij het huidige (Encebe-) prijsniveau van 2,70 per kg geslacht gewicht bedraagt de Land- bouwschapsprijs voor een big van 23 kg 78,90. Pluimveevlees Door problemen op de Engelse markt voor vers pluimveevlees moet er meer worden afgezet op de bin nenlandse markt. Hoewel de situatie op Duitse markt beter was, hadden de versslachterijen begin deze'week moeite om hun produkten geplaatst te krijgen. De beurs .in* Rotterdam \yas maan dag duidelijk oplopend, waarbij vooral de Bintjes 50 mm opw. sterk opliepen, vooral de Bintjes van de zandgronden. De export handhaaft zich op alleszins bevredigend niveau, met 116.900 ton (111.800) tot 20 ok tober van dit jaar. Daarbij komt dat de verwerkende industrie weer aan zienlijk meer aardappelen opneemt dan vorig jaar. In de partnerlanden blijft een redelijk goéde vraag bestaan naar industrie-aardappelen. Daarvan profiteren vooral Neder land en ook België, dat regelmatig grote hoeveelheden naar Frankrijk weet af te zetten. Op de binnenlandse markt heerst dan ook hevig concurrentie. Hier en daar worden overschotten inge vroren. Eieren November is normaal een maand met wat betere eierprijzen. Het ziet er naar uit dat het dit jaar ook het geval wordt. Volgens de consumentenbond kan de kwaliteit van het Nederlandse ei de toets der kritiek doorstaan. De bond vond op de onderzochte eieren geen Salamonella enteritidis bacteriën. Typeringen als 'mais-eieren' en 'viergranen-eieren' vindt de bond lo ze kreten. Ze zijn meestal wel duur der maar niet gezonder. Dergelijke eieren bevatten inderdaad iets min der linolzuur. Omdat mensen nu eenmaal van alles en nog wat eten, zet minder linolzuur in eieren maar weinig zoden aan de dijk. Uit onder zoek van 'Het Spelderholt' blijkt dat eieren nog lang niet altijd helemaal schoon zijn.Een tipje mest of een veerpluisje op de schaal is niet erg, maar horen niet. Opvallend bij het Spelderholt onderzoek was dat scharreleieren schoner waren dan batterij-eieren. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 2,92-2,94 2,31-2,36 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 2,70 2,70 Druvar 2,71 2,71 Encebe 2,70 2,70 Janssen a 2,68 2,68 Lunenburg 2,70 2,70 NVC 2,73 Vagrocon 2,70 2,70 Vako-Zuid 2,70 Zuidgroep 2,70 2,70 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 02/11 Af fokker 23 kg. Toesl./aftr. afw. kg. Opbrengstprijs LEI 02/11 Af fokker 23 kg. Toesl./aftr. afw. kg. Toesl. boven 25 kg. 82,35 1,95 76,00 1,80 1,50 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 01/11 Zwolle 02/11 Leiden 06/11 Den Bosch 07/11 2,00-2,07 - 1,90-2,00 - 2,00-2,15 2,15-2,23 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 03/11 -10/11 1,78 Vrije prijzenweek 27/10-03/11 De mogelijkheid lijkt aanwezig dat de Sovjet-Unie aanzienlijk grote hoeveelheden aardappelen wil invoe ren uit Nederland en de Bondsrepu bliek, waarbij gesproken wordt over 100.000 ton. Reeds zouden aanzien lijke hoeveelheden aardappelen uit de DDR naar de Sovjet-Unie zijn uitgevoerd. Bij Frankrijk blijft de invoer de uitvoer nog overtreffen. In Engeland wordt gerekend op een oogst die nagenoeg gelijk zal zijn aan vorig jaar, dit ondanks een wat groter areaal. Er is echter meer uit val dan vorig jaar. Het gevolg is dat de Britse invoer aanzienlijk kleiner is dan vorig jaar. Lichte witte kippen Zwaardere bruine kippen Slachtkuikenmoederdieren Slachtkuikens wit Slachtkuikenintegraties LEI, week 02/11-09/11 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens per stuk franco mester 0,88 0,98 1,78 1,82 1,92 0,55 ex btw., deze week Enki 1000 kg. 4,20 Elco franco 3.000 kg 4,50 Commissie konijnenhandel 4,00-4,20 Breda* hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 23