Vooruitzichten gunstig Graandrempel niet overschreden Veiling ZHZ Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Veemarkt 's-Hertogenbosch Pootgoednoteringen Schema biggenprijzen Veiling Sint Annaland Geringe druk DDR- aardappelen De groenteprijzen ontwikkelden zich deze week niet ongunstig. De bloe- menprijzen bleven stabiel. Met uitzondering van de gladiolen is de aanvoer van buitenbloemen nu voorbij. Vandaar dat voor de komen de weken een stabiele prijsvorming van de snijbloemen wordt verwacht. Blijkens een onderzoek van het Pro- duktschap voor Siergewassen onder 170 bloemisten blijkt meer dan 75 procent hiervan kunstbloemen te verkopen. Bij een op de drie van deze bloemisten maken kunstbloemen meer dan 10 procent van de totale winkelomzet uit. Ruim 40 procent van de bloemisten verwacht dat de verkoop in 1991 zal toenemen. Argu menten zijn dat de klanten er steeds meer om vragen en dat de kwaliteit steeds beter wordt. Met andere woor den: kunstbloemen gaan steeds meer lijken op echte bloemen. Naar inzicht van Bloemen Marketing organisatie Holland (BMH) zal de Europese vraag naar snijbloemen de komende jaren desondanks met 3,5% per jaar toenemen en de vraag naar potplanten met 5,5%. In de af gelopen jaren bedroeg de groei bij snijbloemen 4,5 en bij potplanten 5,5%. In dezer dagen verschenen 'Visie op uw bloemisterijbedrijf' van Rabo bank Nederland wordt gesteld dat bloemen en planten goede kansen hebben als milieubevorderende pro- dukten. Immers: Ze strelen oog en neus. Hoewel: dit laatste kan beter. Potplanten hebben een luchtfiltre- rende werking. Bovendien zijn bloe men met gesloten systemen milieuvriendelijk te telen, al vergt dit laatste natuurlijk wel extra kosten. Volgens de Rabo zullen de investerin gen daardoor in de komende jaren mogelijk oplopen tot 200.000,- a 300.000,- per bedrijf per jaar. Groenten Na een vlak verloop vorige week, ontwikkelden de prijzen van glas groenten zich begin deze week niet ongunstig. De rode en de gele papri ka's brachten nog meer op. De groe ne paprika's die verleden week zeer goedkoop waren, profiteerden hier van en brachtén zelfs meer dan een gulden per kg meer op. Ook de kom- kommerprijzen werden nog wat hoger. Vollegrondsgroenten blijven het over het algemeen ook goed doen. Prei werd iets goedkoper, bloemkool duurder. Gemiddeld genomen kwa men de prijzen op een hoger niveau dan verleden week. Fruit Appelen en peren trekken voort op een gunstig prijsniveau. Jonagold, die de laatste weken nogal achter bleef, is aan het inhalen. Tot en met oktober kwamen er 25,3 miljoen kg aardbeien voor de klok, een absoluut rekord. Van de vollegrond werd zelfs 30 procent meer geoogst. Daarvoor werd op de veilingen gemiddeld 3,71 per kg betaald. Glasaardbeien brachten 6,32 per kg op. In beide gevallen was dit minder dan in 1989. Afgelopen oogstseizoen is de graan- produktie in de EG waarschijnlijk onder de Europese produktiedrem- pel van 160 miljoen ton gebleven. Aan de opwaartse tendens van de prijzen van binnenlands graan lijkt een einde te zijn gekomen. De prij zen van consumptieaardappelen zijn aardig aan het stijgen. Volgens voorlopige ramingen van de lidstaten van de EG zal de totale graanbalans van de EG in 1990 circa 159,2 miljoen ton bedragen. Hiervan zal 73,8 miljoen ton uit zachte tarwe bestaan (vorig jaar 72,5), 7,5 miljoen ton uit durumtarwe (6,1), 45,1 mil joen ton uit gerst (46,5) en 23,2 mil joen ton uit mais(27,0). De Europese Commissie heeft te kennen gegeven zo lang mogelijk te willen wachten met de publicatie van het officiële produktiecijfer. De ui terste datum hiervoor is 1 maart 1991. Volgens het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten mag er evenwel van worden uitgegaan dat de produktiedrempel van 160 miljoen ton niet zal worden overschreden en dat er voor het verkoopseizoen 1991/1992 geen automatische prijs verlaging van 3% zal plaats vinden. De graanproduktie in het voormalige Oost-Duitsland, die voor dit jaar wordt geraamd op 11,4 miljoen ton, speelt in dit verband geen rol. Van de EG-graanoogst is inmiddels 13,9 mil joen ton voor export vastgelegd, te gen 16,5 miljoen ton vorig jaar rond deze tijd. Dit betekent dat er nog heel wat EG-graan moet worden verkocht. Inlands graan Van de inlandse tarwe moet nog on geveer 70 procent worden afgezet. Waarschijnlijk is dit er de oorzaak van dat kopers een afwachtende hou ding aannemen. Op de graanbeurs in Groningen bedroeg het aanbod maandag 2.500 ton. Maar lang niet alles werd geplaatst. Overigens kon de prijs worden gehandhaafd. Goes noteerde dinsdag zelfs een paar kwartjes hoger. Voergerst geniet een redelijke belangstelling. Het prijspeil is stabiel. Peulvruchten Voor erwten dienden zich nauwelijks kopers aan. Bruine bonen werden wel gevraagd. De prijs trok met een gulden of drie aan tot zo'n 165, per 100 kg. Capucijners deden het ook wat beter. Volgens het Produkt- schap voor Landbouwzaaizaden zal aanvaarding van de GATT- voorstellen inzake EG-graszaden, de 6.000 Nederlandse graszaadtelers op z'n minst 8 miljoen gulden gaan kosten. Het voorstel van de Europese Commissie behelst 10% steunverla ging ten opzichte van 1986. De Vere nigde Staten eisen reductie met 70 procent. Aardappelen en uien De markten voor aardappelen en ui en vertonen beiden een vaste stemming. Op de groothandelsbeurs in Rotter dam was men voor aardappelen zelfs bereid om voor klei-Bintjes 50 mm opwaarts twee tot drie gulden per 100 kg meer te geven. De prijsstij ging op de beurs in Goes van dinsdag j.l. was nog groter: drie tot vier gul den per 100 kg. dinsdag 6 november 1990 Bloemkool, aanvoer 17.000 st. 6 per bak II 150, 12 134; 8 per bak II 124'/2, 12 1181/2; lOper bak II 95'/z, 12 72. Spruiten, aanvoer 229.000 kg. Al 1 93'/z, Al 2 811/2, BI 1 94'A, BI 2 81'/z, Cl 2 87, Dl 1 143, Dl 2 99'/z, Dl 2 klein pool fust 118'/2. Witlof, aanvoer 53.000 kg. Kort grof I S 236, 2 236, 3 212, kort fijn 1 S 272, 2 245, 3 210, lang I S 229, 2 227, 3 211 '/2, extra kort I 2 265, 3 199/2, klvp 4-5 I 2 311, 3 304'/2, klvp 6-7 I 2 298, kort II 1 210 2 169'/2, lang II 1 159, 2 141, extra kort II 1 173, 2 161, ongesorteerd III 1 156, 2 138'/2, snijlof III 1 99'A, 2 102/2. Aardappelen, aanvoer 41.000 kg. Bintje 15-34, Bintje kriel 50-100, Ei genheimer 9-21, Irene 17-22. Uien, MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 8,78-10,00 1,82-1,85 week 18/10-25/10 57-61 gr. 11,15-12,80 1,96-2,10 64 gr. 13,00-13,50 2,03-2,11 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 5,50 7,35 - 8,55 9,60 11,45 11,90 12,75 - dd 5,58 7,44 - 8,65 9,71 11,82 11,33 - 13,39 bruin ld 5,50 - 7,35 - 8,55 10,00 11,95 12,35 12,75 - dd 5,59 7,45 - 8,66 10,13 12,29 12,60 13,16 Evadag wit 7,75 8,85 9,65 11,60 12,00 bruin 7,75 8,90 10,00 12,10 12,45 Roveco wit 5,05 7,10 8,15 9,75 11,20 11,80 12,80 bruin 5,05 7,05 8,10 9,75 11,30 11,80 12,75 Ven notering is gelijk aan Roveco ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Emmeloord 01/11 Leeuwarden 01/11 Zeewolde 02/11 Goes 06/11 22,00-23,00*23,00-24,00* Dronten 07/11 20,50-22,50* Middenmeer 07/11 21,00-23,00 frites geschikt Klei 0 mm 19,50-21,50* 19,00-21,50* 19,50-21,25* Klei 40-50mm Voer- aardappelen 4,00-4,50 4,00-5,00 -6,50 4,50-5,00 ex btw./100 kg. vigs. AVZ 17,00-19,00* 17,00-19,00* 17,00-19,00* 18,00-20,00* 18,00-19,00* Uit bewaring G roothandelsprijzen Rotterdam 05/11 huidvast Klei 40-50 mm 18,00-19,00 Klei 50 mm 27,00-28,00 Voer- aardapp. 4,00-6,00 Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april '91 23,50 24,80 24,60 50mm+ april '91 36,00 37,20 37,90 50mm+ mei '91 38,90 39,90 39,70 50mm+ juni '91 40,80 42,50 44,00 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 06/11 37,00-38,50 -49,00 35,25 -36,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 215,00* Karwijzaad 122,50* •prima doorsnede Groningen di 06/11 39,05-40,05 37,55-38,85 35,00-37,05 90,00-107,50 Middenmeer wo. 07/11 37,00-38,00 35,00-37,00 35,00-37,00 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30 Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 53,00-59,00 60,00 Gr. erwten 6% Kapucijners 59,00-60,00 58,50 Bruine bonen 165,00 175,00 aanvoer 45.000 kg. Bonken (rood) 25-52, grof (72-) 22-60, middel (49-72) 18-28, geschoond 30-98. Appels, aanvoer 459 ton, midden- prijs 0,90. Gloster (14 ton) 170/80 78, 1170/80 50. Golden Del (77 ton) 170/80 73,1170/80 62. Cox (110 ton) 180/85 146, 1180/85 121. Elstar (61 Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - wk 29/10-02/11 ring trend prijs trend week 29/10-02/11 ring trend prijs trend week 29/10-02/11 ring trend prijs trend Cox Orange 75/80 176 Spruiten Al 73 Tomaten rond A I - 130 Golden Delicious 70/80 - 83 Witlof kort IEF 252 Tomaten vlees B - 141 Boskoop groen 75/85 129 Natuursla 28/30 - 32 Glassla 21/22 35 - Boskoop rood 75/85 - 168 Bloemkool 8 - 56 0 Komkommers 41/51 - 117 Jonagold 75/80 93 - Witte kool, deense 9/11 31 - Paprika groen 75/85 245 - Elstar 75/80 132 Rode kool A 31 - Paprika rood 75/85 595 Conference 65175 - 211 Spitskool - 32 - Paprika geel 75/85 - 551 Doy du Cornice 65175 - 267 Chinese kool - 70 Aubergines 225/300 - 402 - Gieser Wildeman 60170 - 169 Broccoli - 203 Radijs midden - 45 St. Remy 70/80 - 90 Spinazie - 44 - Courgette groen 9 - 123 Aardbeien kl. 1 413 Andijvie Waspeen Breekpeen Prei Sperziebonen A I 200/400 blok 2 69 38 31 94 504 Veilinggegevens week 29/10-02/11 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 58 Roos kleinb. - 36 Freesia - 34 Chrysantemum - 67 Gerbera 58 GyRSophila - 54 0 Iris 19 Lilium Az.hybr. - 47 - Alstroemeria - 43 - Aster - 43 Cyclamen - 230 Snijbl. totaal 47 Kamerpl. totaal 213 Veilinggegevens week 29/10-02/11 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs snede prijs treni Klasse I-2 40 4,24 Klasse I-2 60 4,30 Klasse II-2 80 2,29 0 Klasse II-3 100 2,00 - Klasse III-3 100 1,81 - CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week tot en met 2 nov. Noteringen tussen haakjes, de eerste van dinsdag. Cox Orange: I 60/65: 25 102 (2 99); I 65/70: 37 162 (3 140); I 70/75: 35 175 (4 154); II 60/65: 5 72 (3 72); II 65/70: 6 108 (7 88); II 70/75: 7 127 (7 105); tot. I: 139 151 (91 142); tot. II: 29 104 (27 90). Closter: I 65/70: 5 47; I 70/80: 6 82; Tot. I: 13 71 (11 65) Elstar: I 65/70: 3 86 (16 89); I 70/75: 5 141 (28 110); I 75/80: 6 162 (7 111); II 70/75: 10 87 (7 82); II 75/80: 7 90 (6 91); II 80/85: 3 69 (1 80). Tot. I: 17 132 (104 112); Tot. II: 25 80 (19 77). Golden Del.: I 65/70: 70 46 (15 47); I 70/80: 95 80 (19 71); II 65/70: 18 39 (5 35); II 70/80: 19 61 (4 45); Tot. I: 178 71 (87 67); Tot. II: 39 52 (10 41). Boskoop: I 65/75: 4 94 (2 111); I 75/85: 9 134 (7 149); II 75/85: 4 100 (6 108); II 85/96: 2 89 (3 102); tot. I: 19 121 (14 137); Tot. II: 8 91 (13 98). Rd. Boskoop: I 65/75: 3 120; I 75/85: 11 179 (3 178); I 85/95: 10 165 (3 171); Tot. I: 28 158 (6 169); Tot. II: 1 99 (6 123). Karmijn Sonn.: I 70/80: -- -- (8 111); I 80/85: 1 98 (8 101); I 85/90: -- - (6 83); II 70/80: -- - (2 71); Tot. I: 3 90 (27 91); Tot. II: 2 43 (7 59). Jonagold: I 70/80: 72 75 (2 93); I 80/85: 67 83 (4 78); I 85/90: 49 79 (3 73); II 80/90: 21 45 (-- -);II 80/90: 25 44 (2 32); Tot. I: 234 77 (97 84); Tot. II: 81 42 (32 44). Conferen ce: I 55/65: 79 192 (102 194); I 65/75: 24 217 (33 221);II 45/55: 56 87 (36 94); II 55/65: 24 165 (2 119);Tot. I: 105 198 (97 84);Tot. II: 113 112 (32 44). G.S. Wildeman: I 60/70: 1 166 (0,5 172); Tot. I: 2 144 (0,5 175); Tot. II: 3 128 (0,5 136). Saint Remy: II 50/60: 2 18; II 60/70: 6 46 (2 63); II 70/80: 4 53 (1 65); Tot. I: 2 79 --); Tot. II: 13 44 (2 64). Doy. du Com.: I 65/70: 26 267 --); I 65/75: 42 265 (3 241); I 75/85: 82 266 (4 234); II 55/65: 16 160; II 65/75: 13 220 (4 193); II 75/85: 16 228 (5 193); Tot. I: 168 259 (57 251); Tot. II: 54 194 (32 197). Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden op 1 novem ber 78 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (incl. BTW): Luxe Paarden 2.900,tot 3.400,2-jarige Merries 2.100,tot 2.800,2-jarige Hengsten 1.750,tot 3.050, 1-jarige Merries 1.750,tot 2.750,1-jarige Hengsten 1.225,— tot 1.850,—; Veulens 875,— tot 1.175,—; Pony's 850,tot 1.825,Shetlander pony's 300,tot 1.100, Slachtpaarden oud 3,80 tot 5,70; Slachtpaarden jong 5, tot 6,25. Handel redelijk, prijzen gelijk. A 28/35 Noordelijke 134,Del ta's 130,A 35/45 Noordelijke 72,—; Delta's 70,—. é-L ton) 175/80 123, 1175/80 74. Jona gold (132 ton) 180/85 86,1180/85 44. Boskoop (12 ton), 175/85 138, II 75/85 130. Karmijn (13 ton) 170/80 125, 1170/80 92. Rode Boskoop (25 ton), 175/85 138, II 75/85 157. Peren, aanvoer 139 ton, middenprijs 1,83. Gieser Wildeman (8 ton) 60/70 169, II 60/70 104. Saint Re my 170/80 75, II 70/80 57. Confe rence (44 ton) I 65/75 201, II 65/75 124. Doyenné (60 ton) I 75/85 262, II 75/85 237. In de week van 12 november 1990 tot 19 november 1990 dienen de big genprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 juli 1990 met 3,50 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,53. Dinsdag 6 november: niet geveild. Woensdag 7 november, geveilde uien op Z.H.Z. Barendrecht. Aanvoer 70 ton, kl II 40/60 25,80, kl II 60 /80 26,80-/ 27,10. Waarvoor gevreesd werd is uitgeble ven, namelijk een grote druk op de aardappelprijzen door aanbod uit de DDR. De oorzaak daarvan is de om vangrijke uitvoer, met behulp van 'Westduitse' steun, naar de Sovjet- Unie. Naar verluidt zou ook de Ne derlandse handel daarvan een graantje meepikken. De kwaliteit van tde DDR- aardappelen is niet steeds slecht, doch deze kwaliteit is doorgaans minder gevraagd in het westen. Vrijdag 9 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 22