VOO It in: Dementie p.j. zuid geluid Nieuwsgierig naar de mogelijkheden agrifikatie redaktie Henk Tegels P.J.Z.agenda vrouw onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemetdinge. Graag wil ik u iets vertellen over de studiedag 'dementie' die de Ne derlandse Bond van Plattelandsvrouwen op 27 september in Utrecht organiseerde. Vooral bedoeld voor vrouwen die een cursus '501 vrou wen, de zorg de baas' gaan geven, maar ook P.B.-leden waren wel kom. Voor leken zoals de meesten van u hopelijk zijn, is het handi ger om eerst iets over het middagprogramma te vertellen. Mevrouw J. Heisper van de Alzheimer Stichting verzorgde een inleiding over het begrip dementie. Dementie betekent letterlijk ont- geestelijking, verlies van geestelijke vermogens. De Duitse neuroloog Alzheimer onderzocht in de vorige eeuw hersenen van overleden men sen die een afwijkend gedrag ver toonden. Hij zag dat er hersencellen kapot waren, soms weinig, maar soms bleek er ook weinig van de her senen over te zijn. Dementie (over dat afwijkende ge drag ging het) is dus het verloren gaan van hersencellen. Helaas her stellen deze cellen zich nooit meer, in tegenstelling tot cellen van andere weefsels. Als u zich in de vinger snijdt, herstelt zich dat weer. De mentie is een ziekte die je krijgt of niet. Je kunt het niet op een of ande re manier voorkomen, iedereen kan het krijgen. Bij het geringste ver moeden van dementie moet de huis arts ingeschakeld worden, want het is alleen vast te stellen door medisch onderzoek. Je kunt n.l. ook pseudo- dement zijn en dat ontstaat door verkeerd medicijngebruik, hart- en nierstoornissen, psychisch lijden. Met zo'n medisch onderzoek is dat vast te stellen. De ziekte heeft verschillende symp tomen. Niet iedere zieke heeft alle symptomen en ook niet in alle hevig heid. De ene gr ieppatiënt is ook de andere niet. Het is wel zo dat de sa menhang tussen ik, lichaam, ge schiedenis en omgeving verloren is. Het begint heel klein met onnozele vragen: waar b.v. de sleutels zijn, die al jaren op dezelfde spijker han gen. Je schenkt er geen aandacht aan, iedereen vergeet wel eens iets. Maar er moet een lampje gaan bran den als er gevraagd wordt: waarom zie ik Annie nooit meer?, terwijl ze al jaren dood is. Desoriëntatie (vaak het eerst) in tijd. Iemand die midden in de nacht naar zijn werk gaat of boodschappen gaat doen. In plaats. Vinden hun ver trouwde woonkamer een prima ho telkamer. In persoon. De büurman of zelfs eigen kinderen worden wild vreemden. Als partner kun je er eigenlijk niet tegen in gaan, want dan zeg je in fei te: wat ben je een sufferd. Om de vrede te bewaren zou je met de pa tiënt mee moeten praten. Dat te doen valt niet mee, dat moet je le ren. De patiënten kennen vaak zich zelf niet meer en zoeken dan hun ei gen moeder. Confabulatie. De patiënten gaan be wust verhaaltjes vertellen. Ze vullen de gaten in hun geheugen. Het klinkt, als je niet beter weet, heel re delijk, maar bij deze man of vrouw kan dat niet. Mevrouw Heisper haalde een voor beeld van een man van 83 jaar. Hem werd gevraagd wat hij vroeger deed. Hij werkte als piloot bij de KLM (zei hij, en dat klinkt normaal), maar op de vraag wanneer dat was, ant woordde hij: drie weken geleden. Apraxie. Het vermogen om hande lingen te doen zoals ze horen. Ze ho ren de telefoon rinkelen maar heb ben niet het besef dat het de telefoon is en nemen niet op.. Hetzelfde bij de voordeurbel. Ook bij het aankleden is de juiste volgorde zoek. Ze trek ken eerst een jurk aan en dan een bh. Met een onderbroek weten ze vaak al geen raad meer. Ook vervagen de normen. Ze gaan met hun handen eten, ze plassen midden op straat, steken de tong uit, eten het gebakje van hun buurman (bij een visite) op. Om als partner met een demente te leven is ontzettend moeilijk. Als ie mand vieze woorden gaat zeggen, die koekjes van iedereen opeet, ga je niet meer op visite. Ook komt er nie mand meer bij jou. Je sluit je op in huis, je huis wordt je gevangenis. Een patiënt die aan alle symptomen lijdt, kun je geen minuut meer zon der toezicht laten. Je kunt niet meer gaan slapen (misschien gaat hij of zij de straat wel op). Eigenlijk kun je niet eens meer naar het toilet (hij zal de gaskraan toch niet openzetten om water te drinken). De partner van zo iemand gaat er totaal aan onderdoor en dan zijn er twee patiënten. Een kombinatie van vlas- en glasvezel is een mogelijk alternatief voor de glasvezel. Op 11 oktober gingen 25 jonge boeren van de 3 agrarische kommis sies van de CJP, KPJ en PJG op exkursie naar Wageningen, waar de Wageningse instituten ATO en TNO werden bezocht. Het ATO (Agro Technologisch Onderzoeksinstituut) is een in 1989 vernieuwd instituut dat zich steeds meer toelegt op het agrifikatie onderzoek. 60 Mensen houden zich bezig met het onderzoek naar nieuwe toepassin gen van landbouwprodukten. Afd. 's-Heer Abtskerke en Nisse e.o. 23 november: Gourmetavond in Irene. Kosten: le den 7,50; niet-leden 15,Op gave vóór 10 november bij: Piet Minnaard, tel. 01103-1472. Afd. Noord-Beveland 16 november: Dropping. Verzamelen om 19.30 uur bij het dorpshuis in Wissenkerke. Kosten 5,Opgave vóór 14 no vember bij Kees, tel. 01108-1427 of bij Wilmar, tel. 01107-1501. Afd. Langstraat 16 november: Bowling. Aanvang 21.00 uur. Plaats: Bowling Party Centre Waal wijk, Eerste Zeine 92, Waalwijk. Kosten: leden 2,50; niet-leden 10.00. Afd. Fijnaart 16, 17, 18 en 19 november: Vrijdag 9 november 1990 Weekend Centre Pares Lommer- bergen. Afd. Tholen/St. Philipsland 8 december: Schaatsen, eten, theater. Vertrektijd 13.00 uur. Opgave vóór 1 december bij het bestuur. 21 december: Dropping. Opgeven bij Kees van Dalen, tel. 01662-2470 of bij Frans Burgers, tel. 01685-3439. Prov. aktiviteiten 10 november: Provinciale bowling. Aanvang 18.00-21.00 uur. Plaats: het bow lingcentrum de Beestenmarkt te Goes. 18 november: Volleybaltoernooi. Plaats: Sporthal 'Onderdak' te Zierikzee. Aanvang 12.15 uur. Organisatie afd. Schouwen-Duiveland. 19 november: HB-vergadering. Plaats: het 'Pan- nenhuis' te Hoogerheide. Aanvang 20.00 uur. In het begin is het voor de demente patient ook vreselijk. Hij is totaal ontredderd, weet in eigen huis niets meer. Hoe hij zich later voelt, weet eigenlijk niemand. Je kunt de herse nen van een overledene bekijken maar niet van een levend mens. Tij dens het dementeringsproces kun je dus niet zien wat er in de hersens gebeurt. Omgaan met dementerenden Over het omgaan met dementeren den ging eigenlijk het ochtendpro gramma. De deelneemsters hadden twee artikelen thuisgestuurd -gekre gen en aan de hand van de vragen die deze artikelen opriepen, werd er gediscussieerd. De verzorgde wil het eerst niet weten dat er met de partner iets aan de hand is. Ze worden niet geloofd door de omgeving en ook vaak niet door de kinderen. Vader of moeder doet zoiets niet en als je op bezoek gaat, gebeurt er natuur lijk niets. Als de fatsoensnormen overschreden worden dan hoor je vaak: dat jullie dat toestaan! Nie mand wil er eigenlijk nog aan dat de mentie een ziekte is en ook nog een waar je niets tegen doen kunt. Partners en verzorgers krijgen, maar hebben dat vaak al eerder, enorme schuldgevoelens. Door de demente worden ze vaak beschuldigd van na latigheid - waarom krijg ik geen thee? - terwijl het ingeschonken staat (heb ik het dan niet gezegd dat er thee is?). Partners van een demen te moeten eigenlijk zelf hun zaakjes regelen. Kinderen willen wel helpen, maar leggen in de praktijk vaak hun wil op. Hun moeder moet met vader verder leven, zij moet doen zoals zij het het beste vindt. Als praatpaal fungeren is vaak al genoeg. Mevrouw Koudstaal, die de ochtend leidde, had een demente moeder en haar vader zei regelmatig: laat me al leen maar even praten. Het artikel sprak over woede, wan hoop en hoop als het even beter ging. Voor ieder mens is dat verwer kingsproces anders. Hoe goed of slecht was je relatie met de patiënt, ook dat had invloed op je eigen ver werking. Maar dit ondervonden de dames verschillend. Verder spraken de artikelen over het feit dat het zoveel moeite kostte om hulpverleners en doktoren van de ernst van de situatie te doordringen. Op het moment dat er een maat schappelijk werker komt, heb jij het huis net schoongemaakt. Moeder zegt dat ze het zelf heeft gedaan en dus is er niets aan de hand. Natuur lijk kookt ze zelf, maar jij had net dat pannetje eten klaargezet. Moe der weet waar haar kinderen wonen en geeft adressen. Er wordt niet na gegaan of deze wel juist zijn. Ook doktoren zien het vaak niet. De aanwezigen hadden allemaal min of meer met dementen te maken. Over een ding waren ze het roerend eens, nl. dat professionele hulp moeilijk te overtuigen is dat er echt iets aan de hand is. Daarom is het fijn dat er toch weer zoveel leden van de Bond deze lang niet gemak kelijke en toch emotionele materie oppakken en anderen helpen er niet aan onderdoor te gaan, om de zorg de baas te blijven. Als informatief boekje werd aanbe volen: 'Zolang het nog kan' - thuis omgaan met een dementerende, door Arntzen en Bloemendaal, uitg. Intro Nijkerk 1987, ISBN 90.266.1880.8. L. v.d. Vecht-Verlaan, P.B.-lid, Noord-Brabant Bij de zoektocht naar nieuwe toepas singen wordt met name gekeken naar de zogenaamde non-food (niet voedsel) bestemmingen en de moge lijkheden van grootschalige, in dustriële verwerking. Naast onder zoek naar traditionele gewassen wordt ook onderzoek verricht naar nieuwe gewassen. Zo kan vlasvezel een alternatief voor glasvezel wor den. Het is sterker en lichter, maar de agrarisch geproduceerde vlasvezel is niet zo uniform van kwaliteit als de synthetische glasvezel. Een kom binatie van beide vezels behoort tot de mogelijkheden. Milieuvriendelijk Op de verschillende afdelingen wer den door medewerkers andere agrifi- katiemogelijkheden uitgelegd. Binnen het karwij-projekt is men op zoek naar nieuwe kiemremmiddelen voor aardappelen. In Peru worden sinds mensenheugenis aardappelen in bladeren gewikkeld om kieming tegen te gaan. Sinds 1985 is men op zoek gegaan naar de stof die voor de kiemremmende werking zorgt en is men terechtgekomen bij oliën die ook in karwij voorkomen. De on derzoeker is positief over de toe komstige konkurrentie-positie van het olieprodukt uit karwij, het is mi lieuvriendelijk en moeilijk synthe tisch te vervangen. Ruisend valt het graan, donderend vallen de prijzen, aldus de heer Van Gelder in zijn inleiding, maar het ATO probeert meer waarde te geven aan dit gewas. Dit gebeurt met name door het gluten, het eiwit-gedeelte van de tarwe, te bewerken. Door te sleutelen op molecuul-niveau wordt gezocht naar nieuwe toepassingen, zoals eiwit toevoegingen voor kal- vermelk, eetbare coatings (be schermlagen), maar ook ei- en meik ei witvervangers. Dit laatste lokte na tuurlijk meteen diskussie uit onder het gemengde gezelschap jonge boe ren; zo worden toch de verschillende landbouwsektoren tegen elkaar uit gespeeld. Het weerwoord luidt: als wij het niet doen, dan springt de soja-industrie in de markt. Overi gens zijn niet alle ei- en melkeiwitten te vervangen en misschien zijn er goede mogelijkheden voor menging. Het hoofdaccent blijft liggen op de non-food produkten. Zo kunnen vetzuren, maar ook zetmeel en eiwit ten dienen als grondstof voor het maken van afbreekbare plastics. Bakteriën vreten de grondstoffen op en in de bakteriën worden plastic bolletjes gevormd. De mogelijkhe den voor deze plastics in de toe komst hangen af van de strengheid van de milieu-eisen en de resultaten van het onderzoek. Tenslotte het on derzoek naar het maken van papier pulp uit hennep. De nadruk ligt op het verbeteren van de proceskondi- ties. Een nu nog lawaaiige en sto mende machine toont de eerste re sultaten. Uit het papierpulp kan hoogwaardig papier gemaakt wor den, zoals bijbelpapier, maar daar is relatief weinig vraag naar. De toepassing moet gezocht worden in een toevoeging aan de grote hoe veelheid bulkprodukten die de pa pierindustrie gebruikt. De papierin dustrie staat ondertussen geïnteres seerd aan de zijlijn. Een paar jaar te rug was er nog geen aandacht voor het hennep-onderzoek, maar nu wordt incidenteel medewerking verleend. Niet in brood alleen 's Middags werd de Nederlandse Or ganisatie voor Toegepast Natuurwe tenschappelijk Onderzoek (TNO) voor brood, meel en graan bezocht. TNO heeft zich de laatste jaren ook steeds meer gericht op het agrifikatie-onderzoek. Als kollega- konkurrent van het ATO wordt on afhankelijk onderzoek verricht, naar met name de non-food toepas singen van tarwe. De prijs van graan als gluten(eiwit)-leverancier is rela tief laag en door middel van modifi cering biedt dit mogelijkheden voor vele toepassingen. Belangrijk voordeel voor de toe komst is de milieuvriendelijkheid van de produkten en het feit dat het niet gaat om grondstoffen die eindig leverbaar zijn, zoals olie. Eerste tast bare resultaten van het onderzoek zijn toepassingen als lijm, plastic en elastische draden. Voorbeelden hier van gingen van hand tot hand. Ook bij TNO kan men moeilijk inschat ten hoe veel extra grondstof er gele verd kan worden voor al deze nieu we produkten, maar dat er mogelijk heden zijn is duidelijk. Al met al leverde deze exkursiedag duidelijke inzichten op ten aanzien van de stand van zaken rond agri fikatie. Er zijn zeker mogelijkheden voor agrifikatie, maar veel hangt af van de politieke wil om het onderzoek daarnaar te stimuleren. Ab Reurslag 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 21