Nog aanmelding mogelijk voor kursus biologische landbouw Graubünden Alpenland JLZ- bij uitstek .TZs envy boordevol nieuws TELECOMMUNICATIE FA. BECOTEX Burg. Sinkelaan 25, Yerseke, 01131-2406 Cehave nv Veghel Landbouwers opgelet! Wij leveren u tegen scherpe prijzen: - plaatmaterialen ta kaft hout - damwalprofWplaten (tak. British steel) - Industrieroldeuren PVC riotefi lesmateriaal - Etemlt golfplaten eu. nu. Houthandel Reimerswaal Hoofdweg 7 Rilland Tel. 01135-1987 Fax 1889 Oostburg 01170 - 2177 Kuitaart 01142 - 380 s-Heerenhoek 01105 - 2150 Hoogerheide 01646 - 13350 Steenbergen 01670 - 64412 Hazeldonk 01680 - 27350 TOON v/d HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HEI BOEREN WERK! (04199) 16 86 Draadloze telefoons (PTT-goedgekeurd) Telefax koop/huur v.a. f 39,- p/m Telefooncentrales Beantwoorders koop/huur Doorkiessystemen nische - en onkruidbestrijding. Ook een. fraaie methode is die van het 'valse zaaibed'. Men maakt in het voorjaar het land zaai klaar, maar wacht nog met inzaaien totdat het geregend heeft. Dit laat veel on kruidzaden ontkiemen. Voordat echt gezaaid wordt past men nog een lichte zaaibedbereiding toe, die te vens dient als onkruidbestrijding. Een groot deel van het onkruid wordt zo al voor het zaaien onscha delijk gemaakt. Dit zijn methoden die wellicht ook op gangbare bedrij ven van nut kunnen zijn'. De benutting van mineralen is ook een belangrijk onderdeel van de kur- sus. Quist houdt op zijn bedrijf een mineralenboekhouding bij voor ni traat, fosfaat en kali, met behulp waarvan hij naar een evenwichtssitu- atie streeft, dat wil zeggen, dat er zo weinig mogelijk mineralen in het mi lieu verdwijnen. Fosfaat en kali dient hij toe in de vorm van dierlijke mest. Om de uitspoeling van stikstof zoveel mogelijk te voorkomen teelt hij een groenbemester en verhakselt hij het stro dat achterblijft na de graanoogst. Om zo lang mogelijk te profiteren van de bindende werking van de groenbemester wordt deze zo laat mogelijk in het seizoen onderge- ploegd. Kamerlid De kursus duurt in totaal tien dagen: eerst drie dagen op de Volkshoge school (12, 13 en 14 november), dan vijf keer een woensdag op het AOC (Iokatie praktijkschool) en tenslotte een tweedaagse bijeenkomst op de Volkshogeschool op 10 en 11 januari 1991. De kosten bedragen 500, Op de eerste kursusdag zal tweede kamerlid Jan van Zijl van de PvdA uitleg geven over de uitwerking van het Meerjarenplan Gewasbescher ming voor de landbouw. Vrijdag 9 november 1990 r Hét werktuig voor de stoppelbewerking en het los maken van de bodem. Deze schijvencultivatoren zijn leverbaar in een werkbreedte van 2.20 tot 4.70 meter en zijn opgebouwd uit: - vaste tanden met uitwisselbare vleugelscharen; - schotelvormige schijven (0 450 mm.); - en een kooirol (400 of 540 mm. 0); - werking zonder verstoppingen; - over de gehele werkbreedte los maken van de bodem; - gelijkmatige menging en verkruimeling; - goede egalisatie en aandrukking; - eenvoudige diepteregeling; - bij 3.80 en 4.70 meter werkbreedte met hydraulische werkdiepteregeling; - voor stenige grondsoorten is de Smaragd U met automatische veer- beveiliging aan te bevelen. landbouw aan de orde. De Neder landse Vereniging van Ecologische Landbouw (NVEL) en het studie centrum voor bd-landbouw de Kraaybeekerhof hebben een groot aandeel gehad in het samenstellen van het kursuspakket, en leveren ook de hoofddocenten. Dat de kur sus zeer op de praktijk gericht is mo ge blijken uit het feit dat de NVEL ook ecologische boeren inschakelt om lessen te geven. De tien deelne mers die zich tot nu toe hebben aan gemeld - van wie twee van de prak tijkschool Schoondijke - hebben al lemaal een eigen - gangbaar - akker bouwbedrijf. Op een na komen ze allen uit Zeeuws-Vlaanderen. De kursuscoördinator verwacht dat een deel van de kursisten serieus over weegt om te schakelen op biologi sche landbouw. Innovatiebedrijf Een van de deelnemers is Hans Quist uit IJzendijke. Zijn bedrijf van 45 ha is een van de ruim 50 innovatiebe- drijven geïntegreerde landbouw in Nederland. Dit project is het afgelo pen voorjaar gestart. De teler uit IJ zendijke doet nu dus één jaar aan het project mee, maar hij is al langer bezig op de toer van minder bemes ting en minder bestrijdingsmidde len. Samen met bedrijfsdeskundige geïntegreerde akkerbouw van de DLV Goes ing. A.J. den Hulster heeft hij een plan voor de bedrijfs voering opgesteld. Dat houdt o.m. in dat geen gewasbeschermingsmid delen worden gebruikt die op de zwarte lijst voor waterwingebieden staan. Het is niet direct zijn bedoeling om op ecologische of bd landbouw over te schakelen, maar hij sluit dat niet uit in de toekomst. Volgens Quist zit er veel kennis in de ecologische en bd landbouw, en is het volgen van de kursus dus zonder meer zinvol. 'Neem nou de mechanische onkruid bestrijding. De ecologische land bouw doet niet anders, en toch zijn de percelen redelijk schoon. Een van de methoden is de afstand in de rij kleiner nemen en tegelijk de afstand tussen de rijen groter. De plantjes in de rij staan dan veel dichter op el kaar, waardoor het onkruid hier minder kans krijgt, en de grotere rij afstand vergemakkelijkt de - mecha- Nog aanmelding mogelijk voor kursus biologische landbouw Maandag 12 november start op de Volkshogeschool te Aardenburg de kursus biologische landbouw. Het aantal aanmeldingen (10) is net groot genoeg om de kursus door te laten gaan, maar meer deelnemers zijn welkom. Belangstellenden kun nen zich nog aanmelden bij het AOC Zeeland te Goes, tel. 01100-27203. De kursus is bedoeld voor agrariërs die zich willen oriënteren op de mo gelijkheden van biologische land bouw. Na de kursus zijn zij in staat om hun bedrijf, zo zij dit wenselijk achten, om te schakelen. Maar ook ondernemers die dit nog niet van plan zijn kunnen veel van de kursus opsteken, vertelt kursuskoördinator van het POOC Zeeland Jan Moggré, bijvoorbeeld over ook op gangbare bedrijven toepasbare methoden van bemesting en onkruidbestrijding. Tijdens de kursus komen zowel eco logische als biologisch-dynamische Hans Quist uit IJzendijke, een van de kursisten. Om uitspoeling van stikstof te voorkomen, ploegt hij de groenbemester zo laat mogelijk onder. Zijn be drijf is een van de ca. 50 innovatiebedrijven geïntegreerde landbouw, die be gin dit jaar in ons land zijn ingesteld (foto Camile Schelstraete). 20 Besneeuwd (berglandschap in Graubünden, Oost-Zwitserland. Graubünden, 17-25 jan., 9-daagse busreis/verblijf in Hotel Freieck in Chur. In het oosten van Zwitserland ligt de prachtige streek Graubünden, "land van 150 dalen". Chur is de hoofdstad van dit grootste kanton van Zwitserland. Graubünden wordt geheel in beslag genomen door Al pen en is daarom een uitgesproken berggebied met zeer gevarieerd land schap. De vele dalen liggen beschut en men kan rekenen op intense zon neschijn, heldere dagen en dus... een gezond klimaat. Programmapunten o.a.: bezoek aan kuuroord Davos; tocht per bergtrein; naar kloof Via Mala, de nauwe doorgang in hoog gebergte van Hinterrhein; bezoek aan vorstendom Liechtenstein. Te- yens gelegenheid tot het beoefenen van wintersporten als skiën, langlau fen of wandelen. Het landschap is - al dan niet besneeuwd - fascinerend en u doet een brok gezondheid op waar u de rest van het jaar plezier van hebt, dus: begin 1991 goed met een winterreis! En verder: Brazilië, 15 jan. - 2 febr., 19-daagse vliegreis/rondreis per bus. Bezoek aan o.a. Rio Janeiro, Hollandse ko lonies en de imposante watervallen (275!) bij Iguagu. Kenya, 24 jan. - 13 febr., 21-daagse vliegreis/rondreis in personenbus- jes. Unieke tochten door prachtige natuurparken en een keur aan agra rische bedrijven. Berlijn, 1-4 febr. 4-daagse bus reis/verblijf in Berlijn met bezoek aan de internationale agrarische ten toonstelling "Grüne Woche". Madeira, 24 febr. - 3 maart, 8-daagse vliegreis/7 overnachtingen in Funchal (hoofdstad van zonnig Madeira met zijn welige bloemen pracht). Tenerife-Canarisch eiland, 11-18 maart, 8-daagse vliegreis/3 over nachtingen in het zuiden, 4 in het noorden van het (groene) eiland. Rome-Italië, 11-16 april, 6-daagse vliegreis/5 overnachtingen in hotel in Rome. Andalusië-Zuid Spanje, 18-25 april, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus via Granada, Cordoba en Sevilla. Voor uw aanmelding, nadere infor matie of het aanvragen van de met tertijd te ontvangen brochure "Agrarische Studiereizen 1991", kunt u bellen naar het Sekretariaat, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085-512087.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 20