Meerjarenplan Gewasbescherming niet uitvoerbaar Schade door zout water draagvlak ontbreekt Special 'Mens en bedrijf' Zioö zuidelijke landbouw maatschappij Landbou wschap: Inspanning Zeeland schuift vijf speerpunten naar voren ZLM: VRIJDAG 9 NOVEMBER 1990 78e JAARGANG NO. 4045 land- en tuinbouwblad Vorige week donderdag kwam als gevolg van twee doorbraken in een pers kade van Rijkswa terstaat, ruim 50 ha land in de Yerseke Moer onder zout water te staan. De bewuste kade omgeeft een depot waarin zand wordt opgespoten ten behoeve van een nieuw weggedeelte. Het zoute water heeft ernstige schade toegebracht aan de landerijen, vooral aan de fruit- opstanden. De meeste schade zal pas na verloop van tijd zichtbaar worden. De gedupeerde boeren en tuinders hebben Rijkswaterstaat aansprakelijk gesteld voor de schade, omdat de ze de opdrachtgever is van de werkzaamheden. Op de foto: de plaats van een van de door braken, waar ook een gat in de weg is geslagen. Het bestuur van het Landbouwschap wil dat het Meer jarenplan Gewasbescherming op onderdelen wordt aangepast. In zijn huidige vorm is het plan niet uitvoer baar en zal het tal van agrarische ondernemers dwjn- gen tot beëindiging van het bedrijf, zo concludeerde het bestuur in zijn vergadering van woensdag 7 no vember. Het Landbouwschap is bereid constructief mee te wer ken, maar heeft kritiek op het voornemen om tal van voor de gewasbescherming belangrijke stoffen te ver bieden. Naar de mening van het bestuur heeft en houdt de land- en tuinbouw behoefte aan een voldoende breed pakket van bestrijdingsmiddelen. Niet het verbie den, maar het wegnemen van onbedoelde en onge wenste neveneffecten moet daarom tot uitgangspunt van het beleid worden gemaakt. Volgens het Land bouwschap kan deze beleidsdoelstelling worden ver wezenlijkt door controleerbare regels en afspraken te maken over de toepassing en het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. De producenten van- en de handelaren in deze middelen zijn bereid aan een dergelijke "kanalisatieregeling" mee te werken. Uit het meerjarenplan blijkt dat de overheid het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 1995 met 35 pro cent en in het jaar 2000 met 50 procent wil zien terug gebracht. Het Landbouwschap meent dat de doelstelling voor 1995 op grond van de huidige inzich Op de pagina's 11 t/m 16 van dit blad treft U de special 'Mens en bedrijf' aan. Hieraan is medewerking verleend door S.E.V.-ers en redacteuren van verschillende K.N.L.C.-maatschappijen. Neem er kennis van en doe er uw voordeel mee. Regionale herstructurering akkerbouw Het landbouwbedrijfsleven in Zeeland schuift vijf speer punten naar voren die voorrang moeten hebben bij de toekenning van subsidiegelden in het kader van de regio nale herstructurering van de akkerbouw. Het gaat daar bij om zaken die gericht zijn op het stimuleren van arbeids- en kennisintensieve teelten. Zoals bekend heeft de rege ring gedurende vijf jaar 90 miljoen per jaar beschik baar voor regionale herstructureringsprojecten. Uit deze subsidiepot moeten overigens ook andere regelingen worden betaald, zoals de beëindigingsregeling en de braaklegging. Binnen de Zeeuwse .commissie bestaat overeenstemming over de projecten die bij het ministerie zullen worden in gediend. De projecten worden samengevoegd met die van Zuid-Holland en Noord-Brabant en zullen als zuid westelijk herstructureringsplan aan de minister worden voorgelegd. De zuidwestelijke commissie, die onder voorzitterschap staat van de heer H.C. van der Maas (ZLM), zal voor 1 december a.s. de lijst van projecten vaststellen. Voor Zeeland zijn - in willekeurige volgorde - de volgen de prioriteiten gesteld. - Subsidie voor grondstructuurverbetering en drainage (herinvoering van de pcw-regeling). - Investeringssteun voor bewaar-, conditionerings-, opslag-, sorteer- en verpakkingsfaciliteiten (25% rijks subsidie). - Stimulering samenwerkingsvormen tussen akkerbou wers onderling en akkerbouwers met veehouders, fruit kwekers en groentetelers voor gezamenlijke aanschaf en gebruik van machines (inclusief basisinventaris) alsmede onroerend goed. - Onderzoek naar ruimere beschikbaarheid van zoet wa ter in het zuidwesten. Gedacht kan worden aan het creë ren van buffers voor zoet water ten behoeve van drup- pelbevloeiing in die gebieden waar volgens de huidige plannen geen zoet water kan komen. Zoals bekend is het project 'zoetwaterpijp Oost-Zuid-Beveland' (Zoommeer-Ovezande) in combinatie met de WMZ-pijp al eerder ingediend en heeft het ministerie van landbouw inmiddels een bedrag van 9,6 miljoen toegezegd. Er ontbreekt thans nog 2,5 miljoen subsidie. - Stimulering en ondersteuning van ondernemersstudie clubs voor akkerbouwers, die zich willen aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Voor deze studieclubs zijn professionele begeleiders nodig. Om gebruik te kunnen maken van de nog in 1990 be schikbare gelden is vanuit het hele land - ook vanuit het zuidwesten - reeds een aantal projecten ingediend. ten niet kan worden gehaald zonder de concurrentie kracht van de Nederlandse land- en tuinbouw geweld aan te doen. Wel is het bestuur bereid zich voor een be perking van 35 procent in 1995 sterk te maken. Volgens het Landbouwschap kan het meerjarenplan al leen een succes worden als ook de Commissie Toela ting Bestrijdingsmiddelen (CTB) beter gaat functioneren. Verder is het belangrijk dat ons land de regels op het gebied van de gewasbescherming goed afstemt op de regels die in EG-verband in voorbereiding zijn. Als dat niet gebeurt zal ook dan de concurrentie kracht van de Nederlandse land- en tuinbouw naar kwaliteit en omvang worden uitgehold. Ondanks de kri tiek op onderdelen van het Meerjarenplan Gewasbe scherming blijft het Landbouwschap bereid aan de uitvoering ervan actief mee te werken. Het bestuur ver wacht dat het draagvlak voor de te nemen maatrege len, waarvan -de consequenties voor de agrarische sector hoe dan ook ingrijpend zijn, op deze wijze aan zienlijk kan worden versterkt. VERVOLG ZIE PAGINA 7 Ter voorbereiding van de besluitvorming in het KNLC- bestuur en het Landbouwschap heeft het hoofd bestuur van de ZLM jl. maandag zijn reaktie op het Meerjarenplan Gewasbescherming vastgesteld. De be zwaren van de ZLM concentreren zich op de volgende hoofdpunten: - er moet vóór alles een harmonisatie van het gewasbe- schermingsbeleid in EG-verband komen om onzuivere concurrentie tegen te gaan; - het toelaten van nieuwe middelen moet zodanig wor den verbeterd, dat er nieuwe, milieuvriendelijke bestrij dingsmiddelen zo spoedig mogelijk voor de praktijk beschikbaar komen; - het instellen van een bestemmingsheffing op gewas beschermingsmiddelen wordt afgewezen; de nadruk dient te liggen op het toekennen van stimule ringspremies; - een reduktie van 25% in de akkerbouw tot 1995 moet mogelijk en haalbaar zijn (het MJP noemt 39% als taakstelling). In 1995 nagaan welke taakstelling voor het jaar 2000 mogelijk is; - het stoffenbeleid (verbieden van een groot aantal middelen) wordt door de ZLM onvoorwaardelijk af gewezen; - de financiële gevolgen van het MJP zijn niet te over zien. Zo is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het mislukken van oogsten als gevolg van minder of geen toepassing van middelen. - Kortom, de ZLM is van mening dat het draagvlak voor het MJP in de praktijk ontbreekt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1