TUINBOL! WKL ANKEIM Prijs kontraktgroente moet 3% hoger" Prijzen veel groenten gekelderd De eerste nachtvorst Grote opbrengst verschillen Telers willen meer geld yy Zo zoetjesaan glijden we richting winter. Na een periode van regen, begint de weerman te praten - en niet ten onrechte bleek deze week - over de eerste nachtvorst. Mocht zich dit doorzetten dan is er in de BARONIE weer werk aan de winkel. Produkten, die zich nu nog op het land bevinden, kunnen meestal wel wat nachtvorst aan. Maar zou het harder gaan vriezen of zelfs de tem peratuur overdag maar amper boven nul komen, zal er toch afgedekt moeten worden. Bleekselderij, an dijvie, hier en daar een perceel sla etc. worden dan over het algemeen afgedekt met plastic folie of acryl doek. Al naar gelang de tempera tuur, met een of twee lagen. Het zou jammer zijn als juist deze laatste teelt verloren zou gaan. Deze pro dukten brengen vaak nog een rede lijke prijs op. Het is natuurlijk voor de teler ieder jaar opnieuw een gok om zo laat nog te planten of te zaaien. Dankzij het mooie najaar is er al veel late herfstprei geruimd. Hier en daar is men al begonnen met de oogst van winterprei. Deze is erg snel gegroeid dit jaar. Voor deze teelt is het niet te hopen dat het snel gaat vriezen. Vooral voor de vroege re winterprei rassen kan een vroege vorstperiode veel schade veroorza ken. Deze prei is rijp, zodat door vorst veel beschadigingen optreden, waardoor de kwaliteit sterk achter uitgaat. Wat uiteraard in de prijs te rug te vinden is. Ook winterprei wordt, bij strengere vorst, afgedekt met folie. Dit afdek ken van gewassen, brengt weer veel extra werk met zich mee. Deze folie is vaak na gebruik in het voorjaar opgeborgen in de schuur. Het uitrol len op het land is niet gemakkelijk, omdat het gewas groot is. Men moet zo voorzichtig mogelijk te werk gaan, om beschadigingen te voorkomen. Hier en daar ziet men in de winterpe riode, dat in plaats van gebruikte fo lie een rol nieuwe folie wordt uitge reden. Dit wordt gedaan omdat bij gebruik van nieuwe folie condens ontstaat. Door de folie nu eerst te gebruiken op een volgroeid gewas, waar het geen invloed meer heeft op de groei, is het condensprobleem in het voorjaar opgelost. Ondanks de regenperiode, waar dit artikel mee begonnen is, mag er best nog veel meer regen vallen. De grondwaterstand is nog steeds te laag. Een dik pak sneeuw midden in de winter zou in de Baronie zeer wel kom zijn. Wat de prijzen aangaat is er de afge lopen 14 dagen veel gebeurd in WEST-BRABANT. Bij veel teelten is de prijs gekelderd. Bloemkool ging terug van 3,naar 50 cent. Prei brengt niet veel meer op dan 70 cent. De verwachting is dat prei het gehele winterseizoen op een laag ni- vo zal blijven hangen. Het areaal is ten opzichte van vorig jaar sterk uit gebreid. De meningen in de tuinbouw om trent de maatregelen bij de gewasbe schermingsmiddelen zijn sterk ver deeld. Een aantal denkt dat straks geen kwaliteitsprodukten meer afge leverd kunnen worden, terwijl weer anderen ervan uitgaan dat het zo'n vaart niet zal lopen. Tuinders die al leen op hun eigen grond zijn aange wezen zien de bui al hangen als straks grondontsmetting niet meer mag. Hoewel de fabrikanten er alles aan doen om hun produkten op de toelatingslijst te houden ziet het er toch naar uit dat grondontsmetting het meest moet inleveren. Het groot ste gedeelte van de bestrijdingsmid delen gaat weg naar de grond ontsmetting. Daarom is het een lo gische gedachte om deze middelen uit te sluiten. Zo wordt al snel 50% bezuinigd op het totaal. Vrijwel dagelijks wordt de consu ment via de krant, radio, tv en week bladen opgezadeld met berichten over de gigantische hoeveelheden gif die jaarlijks nodig zijn om groenten te telen. Voor een aardappelras als Bintje gaat het advies al uit om het maar niet te eten omdat voor de pro- duktie van een hectare 125 kilo gif nodig is. Dat dit gegeven alleen maar opgaat voor misschien een procent van het totale areaal wordt verzwe gen. Waar voor het poten een grond- De prijs van kontraktgroente moet volgend jaar met 3 procent om hoog. Voor sperziebonen moet er zelfs 5 procent bij. Dat zijn verte genwoordigers van kontrakttelers van groente met elkaar overeenge komen. Zij gaan binnenkort met konservenfabrieken en handelaren onderhandelen over de prijs voor 1991. Het ene ras doperwten is het andere niet. Bij de beoordeling van kontrakten moet hiermee rekening worden gehouden, o.a. met betrekking tot de prijs. De telers willen meer geld voor hun waar omdat de voorraden geslonken zijn. Dat komt door de droogte in enkele andere EG-landen en door de groeiende afzet in Oost-Europa. Bo vendien schroeft de afnemer z'n kwaliteitseisen steeds verder op. Dat is prima, vinden de telers, maar dan moet hij wel meer betalen. De prijs van sperziebonen moet extra ver hoogd worden omdat die de laatste jaren fiks is verlaagd. "Een andere reden dat de boeren meer geld voor hun groente moeten hebben", zegt Arie Steenwijk, voor zitter van de Kommissie voor volle- grondsgroenten op akkerbouwbe drijven van het Landbouwschap, "is dat voor het teeltrisiko betaald moet worden. We lopen meer risiko's dan iemand die tarwe teelt. Het komt voor dat je vrijdags niet kan oogsten omdat het gewas nog niet goed is maar dat na een heet weekeinde de doperwten te hard zijn". De telersgroepen van waspeen heb ben apart afspraken gemaakt over de kontraktteelt van hun produkt. Vrijdag 9 november 1990 Ze zullen er bij het opstellen van kontrakten op letten dat de boven maat niet te ver naar beneden gaat, bijvoorbeeld van 20 naar 18 millime ter. Sommige fabrikanten of hande laren blijken voor grovere peen niet meer te betalen. Daardoor komen meer risiko's bij de boer te liggen. Bescherming Het is voor het derde jaar dat telers- groepen en vertrouwenskommissies met elkaar rond de tafel zaten.' "We vergelijken dan de verschillende kontrakten", vertelt Arie Steenwijk. "Dat is ter bescherming van de te lers. We willen niet tegen elkaar uit gespeeld worden". Dat is geen over bodige luxe. De prijs van konserven- groente is in zes jaar met zo'n 15 procent gekelderd. Telers van sper ziebonen zijn er zelfs nog meer op achteruitgegaan. Ook Belgische kollega's waren op de bijeenkomst van telersgroepen. Steenwijk: "Er werd over en weer geklaagd dat de konservenfabrieken bij buitenlandse boeren minder voor de groente hoefden te betalen. De Belgen zeggen: die rottige Nederlan ders doen het goedkoper. Hier roe pen ze: die Belgen doen het voor niets. Wat blijkt? Die kontrakten lij ken toch meer op elkaar dan we dachten". Het vergelijken van de kontrakten is geen simpele bezigheid. Zo moet bij de beoordeling van de prijs rekening worden gehouden met het ras. Bij de doperwten geeft de bonette een ho gere opbrengst dan de barette. Ook de staffels voor de uitbetaling vol gens de hardheid kunnen sterk ver schillen. Er moet gekeken worden naar kostenposten in kontrakten zo als zaaizaden en oogstwerkzaamhe- den. Wie betaalt dat: de agrariër of de afnemer? Oogsten Het tijdstip van oogsten is met name voor peen van belang. "Of je in au gustus of in november oogst kan veel kilogrammen schelen", zegt Steenwijk. "Iemand die van de afne mer vroeg moet oogsten, moet daar om een hogere prijs per kilo krijgen". De telersgroepen voor peen hebben afgesproken dat ze zoveel mogelijk de kostenposten bij de afnemer pro beren te leggen. Ook moeten ze er voor zorgen dat de afnemer alle wor telen betaalt die hij verwerkt. Dat moet in de kontrakten komen. Het komt voor dat wortelen boven een bepaalde maat als tarra worden be schouwd en vervolgens toch in pot jes of blikken terechtkomen. Ver der, zo rapporteert Steenwijk, vin den de telersgroepen dat de boer aanwezig moet kunnen zijn bij de tarrering. Het mag dus niet gebeuren dat er honderden kilometers van de woonplaats van de boer wordt ge tarreerd. De telersgroepen vinden dat de boe ren tegenover de afnemer zoveel mo gelijk de krachten moeten bundelen. Steenwijk: "Als individuele teler sta je erg zwak. Je kunt wel snel een kontrakt willen tekenen maar dan is de kans op teleurstellingen groot". Magda de Vetten Landbouwschap ontsmetting is toegepast ligt de hoeveelheid al op 100 kg. Een ras als Bintje is het gehele jaar door lever baar. Andere aanbevolen rassen maar enkele maanden. Deze weten schap kennen de verspreiders niet met als gevolg dat een hoop opgebla zen wordt. Dat aan de grondontsmetting wat gedaan kan worden heeft de instem ming van een groot aantal tuinders. Binnen de tuinbouw is het binnen bepaalde streken al lang gebruikelijk om met veehouders of akkerbou wers grond te ruilen om daarop een groentegewas te verbouwen dat een ruime vruchtwisseling nodig heeft. Verse grond en een besparing op ontsmettingsmiddel zijn de grote voordelen van deze werkwijze. Er is grond genoeg dus deze methode zou landelijk toepasbaar kunnen wor den. Een nadeel is dat je dan wel je buurman nodig hebt en dat kan weer problemen geven. Op de meeste plaatsen is de verstandhouding met de buren goed zolang er geen zaken gedaan worden. Als grondontsmetting gaat verdwij nen moeten veel tuinders noodge dwongen uitzien naar andere grond. De huurprijs zal dan automatisch de hoogte ingaan. Zeker als er wijzigin gen in de pachtwet komen is het voor eigenaren van losse grond erg interessant om met tuinders zaken te doen. Door de overvloedige regen van de laatste weken ligt het werk buiten al een poosje stil. Er moet hier op THOLEN toch nog heel wat ge ploegd worden. Niet iedereen heeft er de tijd voor gehad of gebruik van gemaakt om in de droogte te ploe gen, of men vond het te vroeg. Wanneer de ondergrond droog is zo als een paar weken terug, dan is het toch ideaal om te ploegen, zeker voor de zwaardere grond. De struk- tuur van de grond is vanwege de droogte deze zomer erg goed en is ook door de rooiwerkzaamheden weinig verknoeid. Om dit te behou den voor het volgend seizoen zal men de grond zoveel mogelijk moe ten ontzien, en daar hoort ook het ploegen bij. Met veel insporen, vooral in de ploegvoor, wordt de moeizaam verkregen struktuur door de lange periode van droogte in een keer weer te niet gedaan. Bij nat weer wordt met het ploegen dikwijls uitgeweken naar een perceel met groenbemesting. Het te nat om ploegen van een groenbemesting is echter ook niet ideaal, en komt de vertering zeker niet ten goede. Het kan volgend seizoen dan eerder schade geven dan de opbrengst verhogen. De opbrengsten dit seizoen vertoon den bij veel gewassen grote verschil len, waarbij veel te verklaren is door de grote mate van verschil in regen val, maar toch kwamen er plaatse lijk ook grote verschillen naar voren waarbij men de oorzaak toch in de grond moet zoeken. De droogte en de temperatuur speel den ook veel bloemzaadgewassen parten. Over het algemeen kunnen de meeste zaadgewassen goed tegen de droogte, sommige gewassen heb ben dan ook topopbrengsten gege ven. Bij veel zaadgewassen zijn ech ter nog geen opbrengsten bekend en hebben de zaadbedrijven nog wel even tijd nodig voor alles schoon is. Bij erg hoge temperaturen kan de zaadzetting zeker ook stagneren. Vi olen zijn hiervoor erg gevoelig, waarbij tevens het rijpe zaad zeer snel wegspringt, zodat het oogst- tijdstip dan moeilijk te bepalen is. Op de zwaardere grond was de zaad zetting soms verrassend goed bij de violen, maar door de holle en schrale stand was de opbrengst overwegend toch matig. Iets dikker zaaien op de zwaardere grond is zeker het probe ren waard vanwege de dikwijls voor komende opkomstproblemen. Ook sneuvelt er nogal eens een plantje door o.a. de venzar, zodat men zel den een echt vol gewas overhoudt, wat toch nodig is om een hoge op brengst te kunnen halen. Er is veel vraag naar bloemzaden op de wereldmarkt. Ook voor onze streek is dat gunstig, omdat veel be drijven naast de vroege aardappelen weinig perspektieven hebben en de zaadteelt voor veel bedrijven een on misbare bron van bestaan is gewor den. Men is hierbij wel afhankelijk van wat de zaadbedrijven te bieden hebben. Arie Steenwijk: "We willen niet tegen elkaar uitgespeeld worden' 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 19