'Sommige percelen zijn gewoon verloren' Glastuinders beboet wegens te hoog nitraatgehalte sla Schade na doorbraak perskade in Yerseke Moer nog moeilijk te taxeren Fraude ambtenaar met landbouwgronden Het binnenhalen van het vee van de heer Minnaard nam de hele donderdagmorgen in beslag. 'Sommige van de fruitpercelen die het meest te lijden hebben gehad zijn gewoon verloren. Door de inwerking van het zoute water is de structuur van de grond kapot, waardoor het waarschijnlijk maar het beste is deze gedeelten te rooien. Het in de bodem achtergebleven zout zorgt er anders wel voor dat de bomen langzaam te gronde gaan'. Met deze woorden geeft fruitteler en veehouder in de Polder van de Breede Bewatering, de heer D. Minnaard te kennen dat het onderlopen van een deel van de Yer seke Moer met zout water hem, en enkele anderen, zwaar heeft gedu peerd. De landerijen kwamen blank te staan nadat vorige week donder dag in alle vroegte de perskade rond om een zanddepot op twee plaatsen was doorgebroken. In de aanliggen de Postweg was een groot gat geslagen. In het depot, gelegen aan de oostelij ke kant van het Kanaal door Zuid- Beveland, wordt zand opgespoten ten behoeve van de aansluiting van de Postweg op de nieuwe Postbrug. De werkzaamheden vinden plaats in verband met de verbreding van het kanaal. Het overtollige water wordt weer vanuit het depot teruggepompt in het kanaal. 'De perskade is door gebroken door een te hoge wa terstand in het depot in combinatie met het door de vele regen door weekt zijn van de perskade', vertelt een voorlichter van de directie Zee land van Rijkswaterstaat. Volgens hem was de pompcapaciteit te gering om al het overtollige water af te voe ren, en had de doorbraak ook te ma ken met defecte pompen. De Hoofd Ingenieur Directeur (HID) van Rijkswaterstaat directie Zeeland dr. H.L.F. Saeys was donderdagmorgen zelf ter plekke om de zaak op te ne men. Hij meldde dat er inmiddels extra pompcapaciteit was besteld om het water weer weg te pompen. Ook deelde hij mee dat er al slakken on derweg waren om het gat in de Post weg te dichten. Een medewerker van de uitvoerder van het werk - aanne mer Combinatie KZB - was 's mor gens om half zes bijna in dit gat ge reden. Zijn auto belandde in de sloot. Aansprakelijkheid Rijkswaterstaat heeft de aannemer aansprakelijk gesteld voor de gele den schade. De directe schade van Rijkswaterstaat bedraagt volgens de voorlichter tussen de 10 en 20.000 gulden, o.m. voor het wegpompen van het water en het herstellen van de kade en de weg. De getroffen boeren en tuinders hebben Rijkswa terstaat aansprakelijk gesteld voor de schade die zij geleden hebben, omdat deze instantie de opdrachtge ver is van de werken. Hoe groot deze schade is valt nog moeilijk te over zien. Minnaard heeft de hulp inge roepen van Gropatax, het grond-, pacht- en taxatiebureau van de ZLM en de CBTB, om vast te stellen hoe groot de schade op zijn bedrijf is. Rijkswaterstaat kon deze week nog absoluut niet aangeven hoe groot de schade voor de boeren is. Een schade-expert zal in opdracht van Rijkswaterstaat de boeren bezoeken om te kijken welke schade is geleden en welke indirecte schade er moge lijk nog geleden gaat worden. 'Als we nu de situatie opnemen hebben we in ieder geval een eerste indicatie van de schade, en hebben we boven dien een soort 'nulstand' opgesteld van waaruit we later gemakkelijker eventuele indirecte schade kunnen constateren', aldus de voorlichter van Rijkswaterstaat. Hij meent dat de ca. tien ha ondergelopen boom gaard voor de grootste schadepost zullen zorgen, en dat de schade aan het weiland relatief veel geringer zal zijn. Een schade-expert van de verzeke ringsmaatschappij van de Combina tie KZB was donderdagmiddag ter plekke om een eerste indruk te krij gen van de schade. Later zal deze ex pert samen met door de boeren inge schakelde schadedeskundigen een meer gedetailleerd beeld van de schade trachten te krijgen, deelt een medewerker van de aannemer mee. Vleesvee evacueren Het bedrijf van de heer Minnaard ligt midden in het getroffen gebied. 4. m I 'In totaal is naar mijn schatting ruim 50 ha overstroomd geweest, en ik denk dat die schatting nog aan de la ge kant is. Van mijn bedrijf is bijna 25 ha weiland, één ha bouwland en vier ha boomgaard ondergelopen. Alleen de hoogste gedeelten hiervan stonden niet blank. Van de fruit- opstanden die het meest geleden hebben vrees ik dat ze gerooid moe ten worden. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mijn boomgaard, maar ook voor die van de andere getrof fen telers. Misschien is het nodig om gips aan de grond toe te dienen ter neutralisering van de werking van het zout. Ik denk dat deze grond ver volgens gespit en opnieuw gedrai neerd moet worden, voor er - als al les meezit volgend najaar - weer bo men ingeplant kunnen worden. De slechte doorlatendheid van de moer- grond draagt er toe bij dat het zout niet gemakkelijk uit de bodem spoelt. Ook zorgt die slechte doorla tendheid ervoor dat nu de grond nog Een boete van 250,of voor la ten komen is het verbaal dat een aantal telers van kassla uit Breda en omstreken vorige week in de bus kreeg van de keuringsdienst van wa ren. Aangevoerde sla zou een te hoog gehalte aan nitraat hebben ge had. Frappant gegeven is dat het sla betreft die enkele maanden geleden geveild is. De glastuinders weten niet goed wat ze ermee aan moeten. Het nitraatge halte van groenten hebben zij niet in de hand. Vooral met donker weer is het nitraatgehalte hoger. Om deze reden wordt vanaf begin november de norm altijd verhoogd omtrent de hoeveelheid mg nitraat die maximaal in een kilo vers produkt mag zitten. De sla waarvoor de boete is gekregen lag onder de winternorm maar bo ven de zomernorm van 3000 milli gram per kg. In de glastuinbouw is het gebruike lijk om voor het planten of zaaien een grondmonster te laten nemen. Aan de hand hiervan geeft men een stikstofgift. Meestal lager dan het advies is. Dat tijdens de oogst het ni traatgehalte dan te hoog is vindt vrijwel altijd zijn oorzaak in de weersomstandigheden. De verbali seerde tuinders houden het op over macht en zullen waarschijnlijk de boete betalen hoewel het hen niet aanstaat dat zij pas na maanden in kennis zijn gesteld. lang niet droog is, ook al is het peil in de sloten weer normaal', aldus Minnaard begin deze week. De grootste zorg van Minnaard don derdagmorgen was het evacueren van zijn vleesvee van het ondergelo pen weiland. Dat hierbij veel inzet en geduld was vereist laat zich ra den. De dieren lieten zich niet alle maal even gemakkelijk over het on dergelopen land drijven, en renden soms in paniek weer terug. De hele morgen is men met het binnenhalen van hét vee bezig geweest. Het moet Minnaard van het hart dat hij hierbij enorm veel hulp heeft gehad van zijn buren en medewerkers. Het vee blijft nu op stal. 'Ze hadden anders nog verscheidene weken bui ten kunnen blijven. Maar eenmaal opgestald vee moet je in deze tijd van het jaar niet meer naar buiten doen. Hopelijk droogt het land snel genoeg op, zodat de schapen er nog op kunnen en het gras niet al te lang is deze winter'. LK Wat de tuinders nu het meest bezig houdt zijn de ontwikkelingen die mogelijk gaan volgen. Met donkere weersomstandigheden is het dan fi nancieel onverantwoord om zonder analyse vooraf te leveren. Zij vinden dat de veiling in deze stappen moet ondernemen. Onderzoekcentra kennen het ver schijnsel en willen via onderzoek en veredeling meer resistente rassen ontwikkelen. JvT In Helmond is een gemeente ambtenaar aangehouden wegens fraude. Als hoofd exploitatie land bouwgronden zou de man zeker 60.000 gulden hebben verduisterd. De ambtenaar liet gemeentegrond door boeren of loonwerkers bewer ken en inde het geld daarvoor con tant. Het geld stak hij, zonder een rekening op te maken, in eigen zak. Naar de gemeente Helmond toe had hij zijn verhaal wel klaar, bijvoor beeld door te zeggen dat de mai- soogst was mislukt. Geen enkele collega-ambtenaar nam de moeite om te kijken of dat ook inderdaad het geval was. De zaak kwam aan het licht, toen een boer alsnog een kwitantie voor betaling van gedaan werk wilde. Die betaling was echter nergens in de boeken terug te vinden. Vrijdag 9 november 1990 Vlnr de heer Minnaard, zijn buurman de heer Polderman, en zijn medewerker Jeroen Lonisse, nadat donderdag rond de middag de laatste koeien zijn binnengehaald. De dieren hadden toen overigens nog niet allemaal droge voeten, want de loopstal stond ook blank. Ook de kelder van Minnaards woning liep onder water. 18 De auto van de medewerker van de aannemer. Hij kon zijn auto nog net op tijd de sloot insturen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 18