Vefinex met 50.000 ton pluimveemest grootste mestfabriek Nederland Nieuw identificatie en registratie systeem treedt in werking Ontwikkeling van merkvlees nodig voor hogere opbrengstprijzen Mestkorrels bestemd voor wijngebieden Campina/Melkunie wijzigt naam divisie kunstmelkvoeders Landbouwschap op de VIV "Geen verbod op legbatterijen" Schema voor biggenprijzen aangepast Brochure PVV Vefinex in Weert verwerkt de mest van 150 pluimveehouders in Noord-Brabant en Limburg. In totaal wordt jaarlijks zo'n 50.000 ton aangeleverd, die wordt ver werkt tot 35.000 droge mestkor rels. Het eindprodukt is uitslui tend bedoeld voor de export, met name naar wijngebieden in lan den rond de Middellandse Zee. Dat gebeurt via een eerste generatie-technologie: het direkt drogen van stapelbare mest. De in Weert afgeleverde mest wordt na droging zonodig verrijkt, ge mengd, geperst en afgegast. Met die laatste handeling worden stoffen als ammoniak ver wijderd. Om blijvend aan de hoge milieu- eisen te voldoen, heeft Vefinex een volledig gekontroleerd pro- duktieproces van droge mestkor rels. Doel is om de uitstoot van milieu-belastende stoffen zoveel mogelijk te beperken. 'Vefinex en milieu zijn synoniem' beweert de Weertse pluimveemestver- werker. De eerste mestverwerkingsfabriek voor pluimveemest is aan het draaien. De fabriek in het Limburgse Weert heeft een capaciteit van 50.000 ton steekvaste pluimveemest. Voorzitter Rob Tazelaar van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren (PPE) verrichtte vorige week de officiële opening van 'Vefinex', een dochteronderneming van het Veghelse mengvoederconcern Cehave. Cehave-topman A. Oomen deelde bij de opening mee, dat Vefinex I spoedig wordt opgevolgd door Vefi nex II. De tweede fabriek, die tech nologisch alweer een stuk verder zal zijn dan de eerste, komt in Helmond of Uden te staan en krijgt een veel grotere capaciteit: 125.000 ton per jaar. Oomen hoopt medio volgend jaar met de bouw van deze fabriek te kunnen beginnen. Vefinex is niet de eerste mestverwer kingsfabriek in Nederland, maar wel de grootste en ook de eerste met een vergunning in het kader van de Af valstoffenwet. Daarin onderscheidt de mestfabriek zich van zijn Hel- mondse zusje Promest, dat nog al tijd in bezwarenprocedures is ver wikkeld. Vefinex-direkteur E. van Tuijn be nadrukte de zeer strenge normen en. voorwaarden op milieugebied, waar aan zijn fabriek moet voldoen. Ook het gemeentebestuur van milieustad Weert toonde zich in dit opzicht eer der een kritisch volger dan een toe schietelijke compagnon, al is de bouw uiteindelijk mèt de benodigde vergunningen en nagenoeg zonder protesten van omwonenden voltooid. De nieuwe fabriek ligt centraal in de zuidelijke en oostelijke zandgebie den, waar de intensieve pluimvee houderij is geconcentreerd. Pluim veemest heeft ten opzichte van var- kensdrijfmest een hoog vaste stofge- halte en kan dus goedkoper worden verwerkt tot mestkorrels. PPE- voorzitter Tazelaar vond dat de ver werking van betere meststoffen best enige voorrang mag hebben; zij leve ren de snelst realiseerbare oplossin gen voor het landelijk mestpro bleem. Bovendien ontstaat bij ex port van 1 m3 pluimveemest plaats ruimte voor 5 m3 varkensdrijfmest. Tazelaar liet weten dat de pluimvee- sektor het projekt in Weert van har te ondersteunt. "Vefinex verdient een compliment voor de snelheid, waarmee zij het procédé onder de knie heeft gekregen en voor het feit dat de noodzakelijke vergunningen zijn verstrekt. Wanneer men de eventuele gevolgen van de recente uitspraken van de Raad van State voor de geest haalt, is dat laatste nog moeilijker dan het eerste'. Afzet naar wijngebieden Ruim de helft van de 35.000 ton mestkorrels, die de fabriek in Weert jaarlijks zal verlaten, gaat naar de Franse wijngebieden, met name naar de Middenfranse Champagnestreek. Een andere grote afnemer is Duits Gezondheidsdienst houdt voorlichtingsbijeenkomsten over 'runderpaspoort' land. De rest van de export gaat naar landen rond de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Direkteur Van Tuijn over die ex port: "Bij de afzet van mestkorrels is wijnbouw voortaan een gevleugeld woord. Het is duidelijk dat de wijnbouw-sektor de meest koop krachtige sektor is. Althans, in be paalde gebieden; niet overal worden 'grand-crus' geproduceerd. Het grootste deel van deze sektor levert wijnen van een mindere kwaliteit. Daar is de rentabiliteit niet veel gro ter dan in de tuinbouw". De Vefinex-direkteur wees ook op het grote aanbod van organische meststoffen, waarbij Nederlandse aanbieders nog eens in het nadeel zijn door de hogere transportkosten. "Ik denk dat er op deze markt 35 tot 40 grote aanbieders zijn. Om daar een plaats te veroveren, moet je je onderscheiden. De afnemer kiest an ders al gauw voor het produkt dat het laagst in prijs is". "Wij helpen mest om te zetten in wijn", besluit Van Tuijn zijn toespraak. Nadat Tazelaar de chauf feur van de eerste vrachtwagen met 35 ton mestkorrels op weg naar de Franse Champagnestreek had gestuurd, kon er dan ook op slechts één receptiedrank worden getrak teerd: champagne. Harry de Bot Vefinex is de grootste mestverwerkingsfabriek in Nederland, en de eerste met een vergunning in het kader van de Afvalstoffenwet. Campina Melkunie verandert de naam van de divisie kunstmelkvoe ders in 'Nutrifeed Veghel'. Op 13 november zal de nieuwe naam offi cieel gepresenteerd worden op de Vakbeurs voor de Intensieve Vee houderij (VIV) in de Jaarbeurshal len te Utrecht. Dan wordt ook het nieuwe produktpakket gepre senteerd. Nutrifeed Veghel ontwikkelt en fa briceert melkvervangers en speciaal- voeders voor jonge dieren uit pure zuivelgrondstoffen en hoogwaardige plantaardige eiwitten. Daarnaast is ze aktief als producent en toeleve rancier van zuivelkernen voor de kalvermelk- en mengvoederin dustrie. Over de hele wereld vinden meer dan 50 Nutrifeed produkten hun bestemming. "Varkenshouderij op de goede wegis het thema dat centraal staat in de stand van het Landbouw schap (nr. 344) tijdens de Vakbeurs Intensieve Veehouderij. De beurs is. van 13 tot 16 november in de Ber- nardhal van de Jaarbeurs in Utrecht. Door middel van een fotopresentatie wordt aan de bezoekers duidelijk ge maakt op welke manier de varkens- houderij kan inspelen op aktuele ontwikkelingen. Het gaat daarbij om mest en milieu, kwaliteits- en af zetverbetering van produkten, ge zondheid en welzijn van varkens en arbeidsomstandigheden in de sektor. Tevens is er informatie in de stand verkrijgbaar over de door het Land bouwschap opgestelde beleidslijn voor de varkenshouderij. In de loop van 1991 zal ieder rund in Nederland wettelijk voorzien moe ten zijn van een oormerk dat gere gistreerd is in het nieuw in te voeren RIS, registratie identificatie systeem. Voorheen kwam een mede werker van de VVB of fokcontrole een kalf schetsen of een oornummer inbrengen. Bij het nieuwe systeem moet de veehouder binnen 2 dagen na de geboorte van een kalf het dier in beide oren voorzien van een geel oornummer en het nummer telefo nisch doorgeven aan de VVB. Vooral de gezondheidsdienst en het NRS hebben zich ingezet om de identificatie van het rundvee sluiten- der te krijgen.Steeds meer eenkleuri ge dieren maakten herkenning moei lijker. Het gehele systeem moet zo traceerbaar worden dat aan het ein de van de produktie de basis terug te vinden is. Nu zijn kalveren tot een leeftijd van 4 maanden nog verhan delbaar en is een gezondheidsverkla ring 21 dagen geldig. Gezondheidsverklaringen kunnen in de toekomst door de veehouder zelf worden uitgeschreven met een gel digheid van 2 dagen. Hij moet ze via de telefoon zelf aanmelden op de computer bij de VVB. De kwaliteits bewaking moet men zo beter in de hand kunnen houden. Een abortus- uitbraak is dan veel eenvoudiger na te lopen. Met andere landen is wel gepraat over het nieuwe systeem maar er is nog niets definitief. Wel zullen geïmporteerde dieren worden voorzien van een nieuw nummer. Bij varkens is men nog niet zover al zijn er al wel vergevorderde plannen gemaakt. De gezondheidsdienst voor dieren verwacht dat de gehele methode voor de veehouders en de betrokken instanties een stuk gemakkelijker en overzichtelijker zal gaan worden. Kopers van vee kunnen dus zien waar het dier geboren is. In het ver leden was dit niet altijd het geval. Per VVB-regio houdt de gezond heidsdienst een aantal voorlichtings bijeenkomsten om iedereen uitvoe rig te informeren over het nieuwe 'runderpaspoort'. JvT Rabobank in sectorstudie over varkenshouderij: Tijdens de opening van de verwer kingsfabriek voor pluimveemest Ve finex vorige week heeft voorzitter Rob Tazelaar van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren latén weten zich tegen het verbod op legbatterij-- en. te blijven verzetten, zolang er geen konkurrerend alternatief voor- Het landelijk schema voor de big genprijzen is aangevuld. Dit was noodzakelijk door de lage prijzen voor varkensvlees. Het schema, dat 2 juli is ingegaan, geeft de richtprijs voor biggen beho- rènde bij een basisprijs van 2,80 gul den tot en met 4,29 gulden per kilo. De basisprijs is echtervorige week onder de 2,80 gulden gezakt. Deze prijs wordt gepubliceerd door de Veecentrale NCB. handen is. In het afwegingsproces bij het uitvaardigen van regels moet de overheid de konkurrentiepositie van de legpluimveesektor zwaar la- len meewegen. Bovendien moet naar zijn mening een eventueel verbod overal tegelijk, in de EG worden ingevoerd. Het Produktschap Vée en Vlees (PVV) heeft een brochure uitge bracht waarin is beschreven wat de organisatie is en doet. Ook wordt in het kort aangegeven welke rol pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisaties (pbo's) spelen in de Nederlandse sa menleving. Het PVV is een Overlegplatform van werkgevers- en werknemersorgani saties dat de belangen behartigt van allen die bij de Nederlandse vee- en vleessector zijn betrokken. Wié meer wil weten Over het PVV kan bellen, tel. 070-3409212. De tijd is aangebroken om de sterke punten in de Nederlandse varkens houderij - constante kwaliteit en be heersing van dé produktiekólom - beterle gaan benutten. Kwaliteitsbe waking is een voorwaarde voor de ontwikkeling van merkvlees. Door merkvlees op de markt te brengen kan een hogere opbrengstprijs ontstaan. Dit concludeert Rabobank Neder land in het rapport 'Visie op Var kenshouderij'. Deze sectórstudie wordt uitgebracht ter gelegenheid van de Vakbeurs Intensieve Veehou derij, die van 13 tot en met 16 no vember wordt gehouden te Utrecht. Binnen de EG wordt de Nederlandse varkenshouderij gekenmerkt door lage voerkosten met als gevolg een relatief lage kostprijs. Er zijn echter geen uitbreidingsmogelijkheden meer; het aantal varkens neemt mo menteel zelfs licht af. De concurren tiekracht moet nu verschuiven van een lage kostprijs 'naar een hoge op brengstprijs. Dit is mogelijk door meer waarde aap het varken toe te voegen. Hiertoe is concentratie van het apnbod nodig en binding van de consument aan het produkt. Door de ontwikkeling van merkvlees kan deze binding worden gerealiseerd. Voor een goed produkt van een ge garandeerd vaste kwaliteit zal de consument bereid zijn een meerprijs te betalen. Door merkvlees op de markt te brengen, wordt de kwaliteit van het Nederlandse vlees bena drukt. Aldus kan voor de varkens houders een hogere opbrengstprijs worden bereikt. In vergelijking met het buitenland is de kwaliteitsbewaking, in de vorm van Integrale Keten Beheersing, in Nederland al ver doorgevoerd. Dit biedt een goede uitgangspositie om de noodzakelijke accentverschuiving te realiseren, aldus de Rabobank. Mestverwerking Volgens de Rabobank is het uit stra tegisch oogpunt verstandig om nu reeds te starten met mestverwerking. Dat komt de gehele sector ten goede. Uiteindelijk zullen bedrijven voor verschillende oplossingen kiezen. Zo zullen bijvoorbeeld bedrijven die aan de mestfabriek leveren öp den duur uit het oogpunt van be- mestingswaarde belang hebben bij een hoog mineralengehalte in de mest. Volumebeperking is voor deze bedrijven altijd kostenbesparend. Bedrijven met eigen grond hebben meer belang bij terugdringing van het mineralenóverschot door aan passingen in het voer. De toekomstige verplaatsingsrege ling en verhandelbaarheid van mest quota kunnen zorgen voor een war: me sanering. De gemiddelde kosL prijs wordt hierdoor hoger. Een groot deel van het concurrentievoor deel wordt op deze manier echter aan de uittreders gegeven. De con currentiekracht van de sector ten op zichte van het buitenland neemt hierdoor af. Vrijdag 9 november 1990 1,7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 17