Huwelijkse voorwaarden, een logische keus? Maatschap Scheper m/v Meewerkende moeder Voorwaarden? Misverstand Mens en Bedrijf Jannie Jongschaap: Trouwen? Meteen doet zich de vraag voor: hoe. De wet geeft de mo gelijkheid om dat zelf te regelen. Wie niets regelt trouwt in gemeen schap van goederen: alle bezittingen en schulden in één pot en samen aansprakelijk. Door huwelijkse voorwaarden te maken blijven de be zittingen van de partners geheel of gedeeltelijk gescheiden. Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden. Belangrijk is dat huwelijkse voor waarden aansluiten bij bijvoorbeeld een testament of een man-vrouw maatschap. Hier behandelen wij slechts enkele veel voorkomende vragen rondom huwelijkse voor waarden. Overweegt U huwelijkse voorwaarden neem dan kontakt op met de sociaal' ekonomische voor lichting om de voorwaarden voor U op maat te maken. Trouwen An en Piet zijn van plan om te trou wen. Piet gaat het tuinbouwbedrijf overnemen van z'n ouders. An heeft een baan van vier dagen in de verple ging. Ze helpt in haar vrije tijd mee in het bedrijf, toch al gauw zo'n 25 uur per week. Dat blijft ze ook doen. Ze vragen zich af hoe ze het huwelijk en de beloning van het werk van An in het bedrijf zullen regelen. De voorlichter maar eens gebeld. Een week later zitten An en Piet met haar om tafel en vatten meteen de koe bij de horens. Piet heeft een risi- kodragend bedrijf. "Mocht het mis DTTD gaan met het bedrijf dan vinden we het wel belangrijk om nog wat ach ter de hand te hebben", stelt Piet. Al pratende blijkt dat An en Piet meer voor huwelijkse voorwaarden voelen dan voor gemeenschap van goede ren. "Er zijn verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden", ver telt de voorlichter. "Jullie kunnen bijvoorbeeld geld en goederen die je voor het huwelijk hebt apart houden en ook wat er tijdens het huwelijk bijkomt. Dan betalen jullie alleen de kosten van de huishouding samen. Jullie hebben nu allebei een inko men...", "...maar", valt An in, "dan bouw ik niets meer op als ik stop met werken". "Juist", reageert de voorlichter. "Voor jullie zijn huwelijkse voor waarden met een verrekenbeding misschien wel geschikt. Dan hou je geld en goederen die je meebrengt wél gescheiden, maar tijdens het hu welijk verdeel je wat je overhoudt van het inkomen van beiden, nadat de huishouding is betaald. Het be drijf blijft gewoon op naam van Piet". "En dat verrekenen, moeten we dat zelf doen?", peinst Piet, die de bui al ziet hangen. "Dat kan jullie ac countant doen", zegt de voorlichter. "Stel nu", begint An, "dat Piet on verwacht komt te overlijden en we hebben een paar kleine kinderen. Kan ik dan het bedrijf voortzetten, kinderen hebben toch recht op hun erfdeel?" "Dan moeten we eigenlijk ook een testament maken op de langstleven de", weet Piet. Dat vindt de voorlichter ook. Op die manier stel je de positie van de langstlevende veiliger. De kinderen moeten dan wachten op hun erfdeel. Ontkracht An is al aardig op de hoogte van de verschillende manieren waarop haar werk in het bedrijf beloond kan wor den. "Een maatschap man-vrouw spreekt me het meeste aan", zegt ze, "ik voel me volledig betrokken bij het bedrijf. Nu Piet's ouders eruit gaan zal dat alleen nog versterkt worden. Maar kan het eigenlijk wel als je al een baan buitenshuis hebt?" Dat kan, stelt de voorlichter. Om als (mede-)ondernemer aangemerkt te worcjen moet je risiko lopen, dat is het belangrijkste. "Hoeveel uren je daadwerkelijk meewerkt in het be drijf is alleen van belang voor de zelfstandigenaftrek. Dat kan een be hoorlijke aftrekpost zijn, zo'n 5.900,voor winsten tot ruim 76.000,Bovendien krijgt een starter drie jaar lang een éxtra aftrek van 2.152,—". Om die zelfstandigenaftrek te krij gen moet je minimaal 1225 uur per jaar meewerken. "Dus een man vrouw maatschap kan in jullie situa tie wel, zelfs mét zelfstandigenaf trek, omdat An die uren wel haalt. Maar voor jullie zit het probleem in het risiko lopen. Wanneer An in de maatschap gaat is ze ook aansprake lijk voor schulden. In feite ont krachten jullie dan je huwelijkse voorwaarden!" Wat An en Piet uiteindelijk gekozen hebben.... laten we aan uw fantasie over. Die keus is zeer persoonlijk. Elly Hartemink Joke Munters Klinkt dit bekend in de oren. "Ja, wij hebben ook huwelijkse voorwaarden. Of er zo'n verre kenbeding in zit? Ik zou het niet weten. We hebben er in ieder ge val nooit wat mee gedaan..! Ze liggen in de kast en zijn er sinds ons trouwen niet meer uit geweest". ...dan wordt het misschien tijd om ze toch eens uit de kast te ha len, om te voorkomen dat één van de partners bij een eventuele echtscheiding met lege handen staat. Nogal eens steekt een vrouw, ge huwd op huwelijkse voorwaarden, haar geld wat ze verdient in het be drijf of wat ze over heeft van haar baan, in het bedrijf. Het paar ver keert in de veronderstelling dat dit geld niet risikodragend is, omdat ze zijn getrouwd op huwelijkse voor waarden. Dit geld is echter wel risi kodragend! Gaat het bedrijf failliet, dan wordt ook het geld van de vrouw aangesproken. Ze kan haar geld in het bedrijf wat beter beveili gen door een vorm van zekerheid te zoeken, bijvoorbeeld een hy potheek. Jaap en Jannie Jongschaap met twee van hun kinderen. De heer en mevrouw Scheper vormen een man-vrouw maatschap. "Eigenlijk al vanaf ons trouwen, maar toen stond het nog niet op papier", zegt Scheper. Jaap (45) en Jannie (43) Jongschaap te De Wijk hebben samen een be drijf van 23'A ha met 40 melkkoei en, 50 stuks mestvee, 175 mestvar- kens en een aantal zoogkoeien. Jan nie voelt zich veel meer huisvrouw dan mede-onderneemster. Met vier kleine kinderen was er in het verle den geen tijd voor mede onderneemster. De kinderen vroe gen daarvoor te veel tijd. Maximale aantal Het bedrijf van Jongschaap ligt on der de rook van Meppel, opgesloten tussen de A28, een provinciale weg en de Hoogeveense Vaart. "Om de kinderen naar school te brengen was je per dag wel 2Zi uur kwijt", vertelt Jannie. "Dat is nu al 13 jaar het ge val". Nu zijn de kinderen Lucie, Janna, Meine en Erika respektieve- lijk 7, 13, 15 en 17 jaar oud. Er is nu meer tijd voor Jannie om mee te werken op het bedrijf. Het werk bestaat voornamelijk uit het voeren van de kalveren en wat minder vaak de stieren, de boekhouding en 's zo mers wel eens wat trekkerwerk. Voor de beloning passen ze de maxi male meewerkaftrek toe (meer dan 1750 uur). Jaap: "We schrijven de uren niet op. Het aantal uren is afhankelijk van de omstandigheden op het be- Vrijdag 9 november 1990 drijf. Als je alles optelt dan kom je wel aan dat aantal uren. Veel uren gaan vaak zitten in kleine bood schappen en dergelijke. Vroeger kwam Jannie lang niet elk jaar aan het maximale aantal uren". Voordeliger? Jaap en Jannie Jongschaap kunnen zich goed vinden in het systeem van meewerkaftrek. Over de man-vrouw maatschap hebben ze wel het één en ander gelezen, maar ze zijn er nooit intensief mee bezig geweest. Jaap: "Als je er over leest dan geeft het nogal wat veranderingen en is het vaak maar voor een klein aantal jaren. We hebben er nooit met ie mand serieus over gepraat, om het uit te laten rekenen. Het is niet on mogelijk dat we er ons een keer in verdiepen, maar ik zie nog niet in dat het voor ons voordeliger is". Uit hiin woorden blijkt duidelijk dat ze er om andere dan fiscale redenen geen behoefte aan een man-vrouw maatschap hebben. "Bij de jongere generatie kan ik me wel voorstellen dat ze misschien wat sneller kiezen voor een man-vrouw maatschap. Ekonomische onafhan kelijkheid wordt door jongeren be langrijker gevonden. Dat was in on ze tijd nog niet zo", aldus Jannie. Han Reindsen "Zolang we getrouwd zijn hebben we eigenlijk al een man-vrouw maat schap gehad, maar het stond niet op papier". Dat zegt Hendrik Scheper (42) uit Fluitenberg. Sinds 1 januari 1990 heeft hij samen met zijn vrouw Bertha (44) een man-vrouw maat schap. Samen hebben ze de verant woording over een bedrijf van 52 ha, 75 melkkoeien, jongvee en 50 stuks vrouwelijk vleesvee. Samen een bedrijf Bij de keuze voor het aangaan van een man-vrouw maatschap hebben bij Scheper de persoonlijke omstan digheden een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben duidelijk het gevoel dat ze samen een bedrijf hebben. Bertha: "Vrouwen die buitenshuis werken hebben ook bepaalde rech ten, waarom in de landbouw dan niet?" Hij vervolgt: "Zij zou ook wel een kantoorbaan kunnen zoe ken, maar dan moet ik er wel één bij hebben. Dan is dit veel mooier. Je bent er nu helemaal op ingericht en het is een voordeel als je beiden in hetzelfde geïnteresseerd bent". Fiscaal voordeel Uit hun verhaal blijkt dat het fiscale voo.rdeel uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. "We hebben wel eer der nagedacht over een man-vrouw maatschap, toen waren we nog niet zo ver om het echt door te zetten. Ook de Noordelijke Accountants Unie was toen niet zo'enthousiast. We schoten er fiscaal ook weinig mee op. Nu met 'Oort' is dat anders en stond men er bij de Noordelijke Accountants Unie ook anders te genover". In de maatschapsovereenkomst is een winstverdeling afgesproken van 60/40. Aan de vrouw (40%) worden 1842 uren toegerekend. Opvolger? De kans bestaat bij Scheper dat de man-vrouw maatschap maar voor een gering aantal jaren zal voortbe staan. De oudste zoon, Wiebe (20), moet nog één jaar naar de middelba re landbouwschool en toont interes se voor de landbouw. "We laten hem volkomen vrij, er zijn geen ver plichtingen. Als hij de opvolger wordt dan moet er plaats zijn voor drie", zegt Bertha. "We bouwen steeds door", voegt Hendrik er aan toe. Han Reindsen 16 Huwelijkse voorwaarden maakt u via de notaris (kosten ca. 400,-). Met een (Amsterdams) verrekenbeding? Verreken dan ook! Laat uw accountant goed weten welke vorm huwelijkse voorwaarden U heeft. Spreek goed af bij een verrekenbeding wat er verrekend moet wor den. Bijvoorbeeld: deelt de vrouw ook mee in waardestijging/-daling van het bedrijf? Premies voor levensverzekeringen moeten niet uit de gezamenlijke huishoudpot worden betaald maar door de begunstigde (degene die de uitkering zal ontvangen). Een 'verjaringsclausule' kan een stok achter de deur zijn om te ver rekenen binnen een bepaalde periode na het bekend worden van de jaarcijfers. De clausule kan ook tégen één van de partners werken wanneer er niet verrekend is. Heeft U huwelijkse voorwaarden en de bank vraagt U mee te teke nen voor een financiering kan het zijn dat het alleen om uw toestem ming gaat (bijvoorbeeld wanneer het om een woning gaat). Het kan ook gaan om tekenen voor aansprakelijkheid. In dit laatste geval doet U de huwelijkse voorwaarden geweld aan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 16