Minder werk, meer appels Op tijd aanvragen Beperkt aantal rassen Fruitteler Jan Luteijn teelt kolombomen Mens en Bedrijf Inkomensbronnen buiten het bedrijf Fruitteler Jan Luteijn uit het Zeeuwsvlaamse Breskens heeft een klein deel van zijn boomgaard ingeplant met zogenoemde kolombomen. Deze bomen worden zodanig opgekweekt dat ze over de hele lengte van de stam korte zijtakjes hebben in plaats van de vier a vijf gestel- takken van 'normale' bomen. Het voordeel van deze manier van fruittelen is dat een jonge aanplant veel sneller in produktie is. Ver der is de arbeidsbehoefte per kilo fruit veel geringer en komt de pro duktie bovendien op een hoger niveau te liggen. Er zijn wel veel meer bomen per hec- twee kilo komen, ligt een produktie om tare nodig. Voor Luteijn is dat geen enkel probleem, want hij teelt zijn plantmateriaal zelf en de knipbomen die voor de traditionele manier van aanplant niet geschikt zijn voldoen vaak uitermate goed als ko lombomen. 'Aan de basis van een goed rende ment van je bedrijf ligt het uitplan- ten van een goede boom', zegt Jan Luteijn. Dat is de aanleiding dat hij zijn bomen zelf kweekt. 'De door boomkwekers geleverde bomen zijn voor een groot deel niet geschikt om uitgeplant te worden, omdat er onvoldoende takken aan zitten of de takken niet op de goede hoog'te zitten. Je ziet dit het sterkst bij éénjarige geoculeerde bomen en in veel mindere mate bij handver- edelde. Bij handveredeling wordt de onderstam al vóór het uitplanten in de schuur geënt. Deze vermeerde ringsmethode vindt steeds meer op gang'. Luteijn gebruikt de 'goede' bomen voor traditionele beplantin gen, waarbij hij ongeveer 4000 bo men per hectare plant. Bomen die te weinig zijtakken - waaruit zich de gesteltakken vormen - hebben of an derzins niet goed zijn, knipt hij terug tot circa een halve meter hoogte. Het volgend jaar lopen deze 'knipbo men' weer uit, en het is de bedoeling dat er dan wel voldoende zijtakken aankomen. Zoniet, dan worden de knipbomen nogmaals teruggeknipt. Om als kolombomen te dienen heeft de boom geen gesteltakken nodig. De aanleiding om met kolombomen te gaan experimenteren is dan ook dat op deze manier een goede be stemming werd gevonden voor de 'mislukte' knipbomen. Dat neemt niet weg dat Luteijn veel vertrouwen heeft in de kolombo men. 'Het is een simpel systeem. Als een systeem niet simpel is kan het nooit goed functioneren. Dan moet je er al helemaal niet mee beginnen. Als dit systeem lukt, dan weet je dat je er wat aan hebt. En mocht het toch mislukken, dan is dat geen ramp. De investering is in mijn geval niet al te hoog, omdat geplant wordt met 'mislukte' bomen en volstaan kan worden met tonkinstokken in plaats van dure palen en draad. Als het niets wordt kunnen we er zo de snoeihoutversnipperaar in zetten Wigwam Luteijn laat de kolombomen, 10.000 per hectare, langs tonkinstokken omhoog groeien tot een hoogte van ruim twee meter. In de rij staan steeds drie bomen in driehoeksver- band bij elkaar. In de driehoek staan de bomen ongeveer een meter van el kaar. De stokken waarlangs de bo men groeien zijn per drie-eenheid schuin naar elkaar toe in de grond gestoken, zodanig dat ze een soort wigwam vormen. Daar waar de drie stokken elkaar kruisen, op ruim een meter boven de grond, zijn ze sa mengebonden. De bomen worden op dit kruisingspunt langs de buiten kant van de stokken geleid, zodat ze voldoende groeiruimte hebben. Van de bovenste helft van de bomen - boven het kruisingspunt - komt de produktie, zo verwacht Luteijn. 'Boven de kruising krijgt elk van de drie bomen veel ruimte, de boven kant is de beste kant: voldoende licht en lucht. Ik verwacht dat als de bomen in volle produktie zijn er aan elke boom wel vijf kilo appels'kun nen komen aan alleen het bovenste deel. Bij tienduizend bomen per hec tare is dat al een produktie van 50 ton. Als er dan aan de onderste helft van iedere boom ook nog eens één of Vrijdag 9 november 1990 van 60 tot 70 ton per ha in het ver schiet. En dat zonder binden en buigen'. 'Dat de kolombomen snel in pro duktie zijn blijkt nu al. In hun eerste groei-jaar hangt er al een oogst van 0,5 kilo per boom. Dat is al vijf ton fruit per hectare. En: hoe sneller je in produktie bent, hoe sneller je ook in kunt spelen op nieuwe rassen'. De Zeeuwsvlaamse fruitteler ver wacht dat in de kolombomen niet gebogen of gebonden hoeft te wor den, waardoor een enorme arbeids besparing ontstaat. 'Van 1000 naar 4000 bomen per hectare nam het aantal snoeiuren per kilo fruit met de helft af en kwam de plukcapaci- teit zo'n 30 procent hoger te liggen. De arbeidsbesparing bij de overgang van 4000 naar 10.000 bomen per hectare lijkt nog veel groter te wor den, doordat er geen gesteltakken zijn die uitgebogen en opgebonden moeten worden. Verder neemt de hoeveelheid arbeid per kilo fruit ui teraard af bij een toename van het plantgetal'. 'We doen het vaak anders dan ande ren', besluit Luteijn. 'Dat wil niet zeg gen dat we het beter doen. Een ie der probeert het zo goed mogelijk te doen in zijn situatie, niets meer en niets minder'. Lex Kattenwinkel Jan Luteijn geeft aan van welk deel van de bomen hij de grote produktie verwacht Jan Luteijn is in 1960 met fruitte len begonnen, toen hij samen met zijn broer het ouderlijk ak kerbouwbedrijf overnam. Tot 1986 is het één bedrijf gebleven, waarbinnen Jan fruitteler was en zijn broer akkerbouwer. In ver band met toekomstige bedrijfs overname is het bedrijf in 1986 op gesplitst in een fruitteelt- en ak kerbouwbedrijf. Op het fruit - teeltbedrijf werkt Jan Luteijn nu in maatschap met zijn zoon Jac ques. Daarnaast heeft Jacques nog een eigen fruitteeltbedrijf. In totaal hebben de Luteijns on geveer 30 ha fruit. De maatschap Luteijn teelt slechts vijf verschil lende fruitrassen: de appelrassen Jonagold, Cox en Elstar en de perenrassen Doyenné en Confe rence. De teler vindt dat je uit concurrentie-overwegingen al leen die rassen moet telen die je beter kunt telen dan een ander. 'In Frankrijk zijn de omstandig heden om Golden Delicious te te len beter dan in Nederland. Laat de Fransen dan maar Golden te len, en ons rassen die bij hen minder goed lukken zoals Jona gold. Dat ras komt in Frankrijk onvoldoende op kleur, doordat de nachten er te warm zijn. Bij ons is het klimaat bijna ideaal voor de Jonagold'. Bijna de helft van het oppervlak van de bedrij ven van vader en zoon Luteijn is met Jonagold ingeplant. Het fruit wordt geveild op veiling G elder malsen. Het transport daarheen levert volgens Luteijn geen problemen op. Dit hangt sa men met het geringe aantal ras sen: als er aanbod is is er veel aanbod, zodat er niet met halve vrachten hoeft te worden gere den. Per vracht wordt 20 ton meegenomen, dat wil zeggen dat er voor een hectare fruit twee keer naar de veiling gereden moet worden. Straks wellicht drie keer De bomen worden langs de buitenkant van de tonkinstokken geleid. Het inkomen uit het bedrijf kan aangevuld worden met verschillende subsidies, uitkeringen, beurzen en premies. Daarmee kan het gezinsinkomen soms aanzienlijk worden opgekrikt. Een aantal van deze inkomensbronnen stippen we aan. Ga steeds na of deze mogelijkheden wel voldoende worden gebruikt. Er zijn een aantal subsidieregelingen in land- en tuinbouw die direct geld op kunnen leveren als u aan de voor waarden voldoet. Eén belangrijke voorwaarde is meestal: op tijd aan vragen. Zo is subsidie mogelijk voor een aantal met name genoemde investe ringen die te maken hebben met een betere kwaliteit van de produktie, betere arbeidsomstandigheden en een beter milieu. Het 'besluit struc tuurverbetering landbouwbedrijven' en de 'complementaire regeling voor investeringen in landbouwbedrijven' maken 15 tot 25 procent subsidie mogelijk. Jongeren die zelfstandig een land- of tuinbouwbedrijf gaan exploiteren kunnen een bijdrage in de vestigings kosten van maximaal 37-500 gulden krijgen. Bijdragen voor het bouwen van mestopslag zijn mogelijk via subsi die en via belastingfaciliteiten. Zoogkoeienhouders, schape- vleesproducenten en stierenmesters kunnen een EG-premie krijgen. Sociaal De sociale wetgeving geeft ook zelfstandigen bepaalde rechten, die soms flink aan het gezinsinkomen kunnen bijdragen. Kinderbijslag wordt meestal wel aangevraagd, evenals een studie beurs voor studerende kinderen. Maar een beroep op de AAW (alge mene arbeidsongeschiktheidswet) wordt nog wel eens vergeten. Als een zelfstandige, zijn meewerkende vrouw of een meewerkend kind ge heel of gedeeltelijk arbeidsonge schikt wordt heeft hij of zij na 52 weken waarschijnlijk recht op een AAW-uitkering. Als u een AAW-uitkering hebt en uw totale inkomen (bedrijfsinkomen uitkering) ligt beneden het zoge naamde sociaal minimum (nu 2374,74 bruto per maand voor een echtpaar), dan hebt u mogelijk recht op een toeslag op uitkering op grond van de Toeslagenwet. Ook dit jaar kunnen mensen met een niet te hoog inkomen en een dure ziektekostenverzekering een tege moetkoming in de premie krijgen. Overigens is ook een studiebeurs af hankelijk van het inkomen van de ouders. Iemand die 65 jaar is geworden weet dat hij recht heeft op een AOW- uitkering. Als een van-de partners 65 jaar is maar de ander nog niet en de laatste heeft geen inkomen (meer) uit arbeid, dan kan men een toeslag op de AOW ontvangen. Daarmee wordt de totale uitkering gelijk aan de AOW voor twee 65-plussers. Dit gaat overigens niet op als de jongere partner nog een inkomen heeft om dat beidén een man-vrouw maatschap zijn aangegaan. Bij bedrijfsbeëindiging vóór de 65-jarige leeftijd kunt u ook een be roep doen op de Inkomensvoorzie ning voor Oudere en gedeeltelijk Ar beidsongeschikte gewezen Zelfstan digen. Bij deze regeling telt het eigen vermogen maar heel beperkt mee. Hij geeft een uitkering op basis van het sociaal minimum. Dit kan soms ook bedrijfsoverdracht vóór uw 65-ste vergemakkelijken. Bij veel regelingen speelt het inko men een belangrijke rol als u er voor in aanmerking wilt komen. Vaak moet u aantonen dat uw inkomen onder een bepaalde grens blijft. Dit moet dan aan de hand van de meest recente inkomensgegevens. Daarom is het heel belangrijk dat u steeds zo snel mogelijk in het bezit bent van de boekhouding over het afgelopen jaar. Boekhouden Uw boekhouder kan daar veel aan doen. Maar de boekhouder is uiter aard afhankelijk van u. Als u op tijd en compleet de gevraagde gegevens aanlevert dan heeft een goede boek houder de boekhouding steeds op tijd klaar. Een goede boekhouder kan u in veel gevallen ook wijzen op de bovenge noemde manieren om uw inkomen aan te vullen. Hij zal u zonodig ver wijzen naar de sev voor nadere in formatie. Douwe A. Hollenga Tijdig aanvragen scheelt geld 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 15