Praat over cijfers om er meer uit te halen Ondernemer wéét zwaktes van zichzelf en bedrijf Mens en Bedrijf Elke dag komen heel wat gegevens bij een bedrijf binnen. Dat varieert van rekeningen tot bankafschriften en van melkeontrole gegevens tot het fiscaal boekhoudrapport. De vraag is: wat doe je met al die infor matie. Cijfers op zich zeggen meestal niets. Wie er werkelijk wat mee wil doen zal ze moeten kunnen beoordelen, vergelijken en vertalen naar zijn eigen praktische situatie. Praten met anderen óver cijfers kan daarbij een goed hulpmiddel zijn om de eigen positie te bepalen en vervolgens het bedrijfsbeleid daar op af te stemmen. Sommige gegevens moeten verplicht bijgehouden worden. Denk maar eens aan de keuringsaangifte voor pootaardappelen of de gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen van een fiscale boekhouding. Maar iedereen zal voor zichzelf bij houden op welke percelen hij aard appelen heeft gepoot. Misschien wordt op papier ook wel bijgehouden hoeveel kunstmest en bestrijdingsmiddelen er op dat per ceel zijn gebruikt. Iedereen is echter vrij om dat juist wel of juist niet te doen. Je kunt het aantal gegevens dat over het bedrijf beschikbaar komt beper ken of verder uitbreiden als daar be hoefte aan is. Steeds weer is de vraag: wat doe je met al die gege vens. Konstateren dat de winst toch wat tegenvalt óf er meer uit halen. Rapportcijfers Uit een goed boekhoudrapport is te halen hoe het bedrijf er financieel voorstaat. Hoe is de ontwikkeling van de fiscale winst en het eigen ver mogen geweest. Stel de vraag eens of de winst acceptabel is. Kijk eens naar de ontwikkeling van het eigen vermogen. Waarom zijn sommige kostenposten dit jaar zoveel hoger dan vorig jaar. Wat is er te ver anderen? Praat er eens met de accountant een vergelijking met andere be drijven. Onderkennen Vóór daar met anderen over te pra ten kun je actief je eigen positie be palen. Meepraten en meedenken in een bedrijfs-economische studieclub levert veel op. Bijvoorbeeld een scherper en eerlijker beeld van de ei gen resultaten. Als er een reële en positief kritische sfeer is dan is het mogelijk om de sterke en minder sterke punten te onderkennen. Dat opent mogelijkheden voor de onder nemer om verbeteringen te realise ren. Door er over te praten krijgen ook de kleinere verbeteringen een kans. Waar koers je op af? Dagelijks zijn er vele op het eerste gezicht simpele keuzes te maken. Hoelang doorgaan met dorsen. Wanneer wordt het vochtgehalte te hoog in verhouding tot de droog- kosten. Moet je daar steeds met an deren over praten? Nou nee, daar voor ben je ondernemer en het werk moet ook af. Maar wel praten over de plannen voor de komende week. Wat is de beste aanpak. Wat staat je te wachten, wie doet wat en wanneer. Vergader zaterdags even bij de kof fie met maat of compagnon. Kijk dan eens terug op de afgelopen week en maak samen de plannen voor de komende week en weken. Toekomst Maak ook plannen voor de verdere toekomst. Als duidelijk is wat je op den duur wilt bereiken met het be drijf dan zul je daar bij het nemen van verschillende beslissingen reke ning mee moeten houden. Soms kunnen dagelijkse beslissingen de plannen voor later doorkruisen, ver tragen of zelfs danig verhinderen. Ook dat blijkt vaak als er eens over gepraat wordt. Financieel beheer Ondernemen is ook: een goed finan cieel beheer. Omgaan met die stapels De mechanisatie is je hobby, sleutelen zit in het bloed. Toch heb je na lang wikken en wegen besloten om op termijn de eigen mechanisatie af te bouwen. De deskundigen waren het er over eens, de werktuigkosten vlogen de plan uit. Méér de loonwerker inschakelen zou geen windeieren leggen. Dan komt het mechanisatiebedrijf met een wel heel bijzonder aanbod. Een zo goed als nieuwe kuilsnijder voor nog niet de helft van de nieuwwaarde. De vertegenwoordiger komt net bij de buurman van het erf en zinspeelt er op dat die ook belangstelling heeft. Ja, zo'n aanbod kun je moeilijk voorbij laten gaan! Jammer, je zit er weer voor jaren aan vast. Ook de loonwerker kwam een week later met een heel aantrekkelijk aanbod. Je moest het laten vliegen! Ook dat is ondernemen. rekeningen die binnen komen. Zicht hebben op welke rekeningen wel en welke nog niet betaald zijn. Het uit schrijven van een betalingsopdracht is nog geen garantie dat het bedrag ook werkelijk is betaald. Bij een overstand van je rekening-courant wordt het bedrag door de bank niet direct overgeboekt. Houdt in de gaten welke rekeningen daadwerkelijk zijn afgeschreven. Maak een aantekening op de nota zodra de betalingsopdracht is ver zonden én wanneer hij daadwerke lijk is verwerkt en afgeboekt. Het is een eenvoudig hulpmiddel. Let ook op de betalingstermijnen. Rood staan bij de bank is duur. Doe méér Rood staan bij leveranciers is schrik barend duur. Een actief financieel beheer kan onnodige rentekosten voorkomen. Het kan ook wat ople veren. Een positieve stand van de rekening-courant is een teken dat je aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen. Maar doe méér met een po sitief tegoed als het de komende paar maanden toch niet nodig is voor de bedrijfsvoering. Kijk eens naar de verschillende mo gelijkheden van kort beleggen. Het scheelt vele procenten rente en kost weinig moeite. Vermeend voordeel Maar ga een trekker, die pas over een half jaar geleverd wordt, niet nu al vast contant betalen. Zeker niet als je daarvoor de financiële ruimte niet hebt. Het vermeende voordeel gaat dan immers rechtstreeks naar de bank. Heb je investeringsplannen stel dan met de vertegenwoordiger van de bank een financieringsplan op en bespreek de gevolgen. In een goede relatie met de bank is op z'n tijd ruimte voor een advies uit een ande re hoek. Bijvoorbeeld uit de land bouworganisatie. Bijstellen Stel plannen bij aan de steeds wijzi gende omstandigheden. Ken de ster ke en zwakke kanten van jezelf en het bedrijf. Bepaal waar je op af wenst te koer sen in de komende jaren. Maak regelmatig een onderne mersplan. De keuzemogelijkheden en de gevolgen van keuzes worden dan pas goed zichtbaar. De eigen organisatie heeft de des kundigheid in huis om hierbij van dienst te zijn! Johannes Zijlstra Vrijdag 9 november 1990 over. Misschien wordt dan ook dui delijk waarom het vermogen zich niet beter heeft ontwikkeld. Komt dat doordat de winst is terug gelopen of moet het eerder worden gezocht in de stijging van de privé- uitgaven? Oorzaken Wéét wat de oorzaken zijn en ga op zoek naar mogelijke oplossingen of verbeteringen. Praat eens over de mogelijkheden om de privé-uitgaven te beperken. Misschien is de conclu sie dat de privé-uitgaven, in verhou ding met vergelijkbare gezinnen, he lemaal niet zo extreem hoog zijn. Wat valt er op aan de kosten- en op brengstenkant van de winst- of ver liesrekening? Waarom zijn juist de krachtvoerkosten gestegen terwijl de prijzen zijn gedaald? Komt dat door het gebruik van ander en duurder voer of is er meer krachtvoer ge bruikt dan de voorgaande jaren? Wat is daarvan dan weer de oorzaak geweest? Gesprek Wat er toen allemaal precies heeft gespeeld is moeilijk te achterhalen. De accountant geeft aan dat de ho gere krachtvoerkosten een van de oorzaken zijn van de lagere winst. Een gesprek met de bedrijfsdeskun- dige van de DLV kan misschien meer inzicht geven. Maar die heeft wel gegevens nodig waaruit bijvoor- be'eld blijkt hoeveel kilo krachtvoer er per koe is verstrekt en wat de kwa liteit van het eigen ruwvoer was. Beslissen en beheren Vaak levert het fiscale rapport eigen lijk te weinig gegevens van het "be drijf om te zien waar nu precies de schoen wringt. Een bedrijfsecono mische boekhouding kan in dat ge val heel wat gegevens boven tafel halen. Hierdoor is het mogelijk meer in zicht te krijgen in de gerealiseerde technische en economische bedrijfs resultaten. Een vergelijking met voorgaande jaren is mogelijk en ook 14 Praten met collega's, broodnodig (Foto: Frans Andringa)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 14