Echtgenote kan kiezen "Ik wil geen boer worden" Bewust bij meewerkaftrek gebleven Beloningsvorm aanpassen aan de omstandigheden Mens en Bedrijf Op veel bedrijven werkt de boer samen met de boerin, de meewerken de echtgenote. Vaak dragen beiden bij aan ondernemingsaktiviteiten als risiko dragen, verschaffen van kapitaal, meedenken, meebeslis sen, optreden naar buiten toe door kontakt met derden en organisa ties. De mate waarin de meewerkende echtgenote meewerkt bepaalt mede de gewenste beloningsvorm. De echtgenote kan daarbij kiezen uit de man-vrouw maatschap (mede ondernemerschap), reële belo ning en de meewerkaftrek. Zij kan ook bewust kiezen voor een full time-baan als huisvrouw en moeder of een baan buitenshuis. Dat is nodig om, sterk te staan bij de fiscus. Reële beloning is mogelijk bij minimaal 9000 gulden arbeidsver- goeding, dan telt het fiscaal mee. Per jaar kan gekozen worden voor meewerkaftrek of voor reële belo ning. Reële beloning komt in de praktijk nog niet veel voor. Willen en kunnen Het is aannemelijk dat de inhoud van de bedrijfsarbeid van de boerin zal veranderen, maar de tijd die ze er aan zal moeten besteden zal eerder -toe- dan afnemen. Het gezinsbedrijf zal haar arbeid nodig blijven heb ben. Voor de keuzevrijheid en de ontplooiingsmogelijkheden van de boerin kan dit volgens sociaal eko- nomisch voorlichtster J. Kloosterboer-Buseman belangrijke gevolgen hebben. "De boerin heeft meestal niet, zoals de boer, in haar jeugd voor het boe- renberoep gekozen. Men mag daar om tegenwoordig niet bij voorbaat aannemen dat ze bij haar huwelijk automatisch op het bedrijf gaat wer ken en haar taak in het gezin of haar belangstelling voor een baan bui tenshuis daaraan ondergeschikt maakt". Bedrijf voorop De SEV-ster van het Drents en Veen koloniaal Landbouwgenootschap is van mening dat het voor de vrouw op het agrarisch gezinsbedrijf moge lijk moet zijn om haar eigen keuze te maken, ook als dat werk buitenshuis betekent. Volgens haar staat bij vrijwel ieder een het bedrijfsbelang voorop. "Als het met het bedrijf goed gaat, heeft iedereen het beter. Dat bedrijfsbe lang kan echter heel tegenstrijdig zijn met de eerste keus van de vrouw zelf. Vooral mensen die een eigen in komen gehad hebben, vinden de meewerkaftrek een noodoplossing". De meewerkaftrek komt veel voor, u kent hem vast. Daarnaast staat de man-vrouw maatschap de laatste tijd nogal in de schijnwerpers. De belangstelling daarvoor groeit. Het is de vraag of geld daarbij de beste motivatie is. Er speelt meer! Meewerkaftrek De meewerkaftrek komt (nog) het meest voor als beloningsvorm. Af hankelijk van het aantal meegewerk te uren mag een percentage van de winst worden afgetrokken van het belastbaar inkomen van de man. Meewerkaftrek is mogelijk vanaf 525 meegewerkte uren. Tussen 875 en 1225 uren is de mee werkaftrek twee procent. Bij een in komen van 50.000 gulden is de mee werkaftrek dan 1000 gulden. Geen hoge beloning voor boerin en be drijf. De meewerkaftrek kan oplo pen tot vier procent (bij meer dan 1750 uren). "Veel vrouwen werken wel mee op het bedrijf", meent J. Kloosterboer- Buseman, "maar het komt veelal niet tot uitdrukking. Uit onderzoek - blijkt dat de boerin gemiddeld 47 uur per week besteedt aan huishou delijke arbeid en kinderverzorging en 22 uur aan werkzaamheden in en voor het bedrijf. Bij melkveebedrij ven gemiddeld 24Zi uur. Wat telt is alleen het meerdere dan de gebruike lijke (huishoudelijke) hulp". Een administratie van de door de partner gewerkte uren is niet ver plicht, maar wel gewenst. Als ge werkte uren worden bijgehouden blijkt er vaak meer te worden meege werkt dan werd aangenomen. Bij een fiscale kontrole moet het aantal gewerkte uren wel aannemelijk ge maakt kunnen worden. Dan is een administratie handig. "We hebben er verschillende keren over nagedacht. Bij de afweging moet het ekonomische aspekt niet het belangrijkste zijn, de persoonlij ke omstandigheden spelen een grote rol". Han Reindsen 13 Reële beloning In plaats van de meewerkaftrek kan gekozen worden voor het toekennen van een zelfstandige beloning aan de meewerkende partner van de onder nemer. Het bedrag van de beloning Vrijdag 9 november 1990 Rika en Riekus Uneken uit Een West (Noord-Drenthe) zijn als vanzelf in het patroon van meewerkaftrek gerold, maar hebben bewust gekozen om het niet te veranderen. is voor de ondernemer aftrekbaar en vormt voor de partner inkomen. De vaststelling van de arbeidsbelo- ning dient op een reële basis plaats te vinden. Bij reële beloning is daarom sprake van een schriftelijke overeen komst, een 'arbeidsovereenkomst'. Man en vrouw spreken daarbij ver schillende zaken af, zoals: de aard van de werkzaamheden de omvang van de werk zaamheden de vergoeding per uur de wijze van uitbetalen. De beloning moet in verhouding staan met het soort werk en de uren. Maatschappen komen in de land,- en tuinbouw veel voor. In het kader van de bedrijfsopvolging tussen ouders en kinderen, maar ook bij andere samenwerkingsverbanden zoals de man-vrouw maatschap. Een (man-vrouw) maatschap ga je aan voor een langere periode. "Een maatschap moet je niet maar even regelen. Een maatschap vraagt een specifieke behandeling waar een groot aantal aspekten aan zitten", aldus J. Kloosterboer-Buseman. Bij een (man-vrouw) maatschap speelt de gelijkwaardigheid een grote rol: leiding geven en het beleid bepalen gebeurt in onderling overleg en sa menwerking. Als uitgangspunt voor het aangaan van een maatschap geldt, dat het bedrijf mede voor re kening van de partner moet worden gedreven. "De man-vrouw maatschap moet steunen op feiten, pas dan kan het. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat niet louter fiscale motieven de doorslag moeten geven. Beide part ners moeten niet alleen op gelijk waardig niveau naast elkaar willen maar ook kunnen funktioneren". Sociaal ekonomisch voorlichtster J. Kloosterboer-Buseman: "Bij een man vrouw maatschap moet je niet alleen op gelijkwaardig niveau naast elkaar willen maar óók kunnen funktioneren". Fiscaal zijn er twee ondernemingen en zijn beide maten ondernemer. Beide ondernemers kunnen daar door gebruik maken van bepaalde fiscale faciliteiten (F.O.R., zelfstan digenaftrek, middeling en stakings vrijstelling). Daarnaast treedt er door de winstverdeling een tariefs voordeel op. Over 70.000 gulden be taal je meer belasting dan over 30.000 en 40.000 gulden. Hoe groot het fiscale voordeel is, is afhankelijk van de bedrijfssituatie. Het kan en-n kele duizenden tot wel meer dan 10.000 gulden verschil geven, in ver gelijking met andere belonings- vormen. Han Reindsen Twintig jaar geleden, toen Riekus (45) en Rika (42) Uneken trouwden, begonnen ze bijna met niets. Het ouderlijk bedrijf in Wezep werd namelijk door een broer van Riekus overgenomen. Nu hebben ze in Een West, in Noord-Drenthe, een bedrijf van 75 ha en 130 melkkoeien. Voor de beloning van Rika passen ze de meewerkaftrek toe. Twintig jaar geleden werd er niet be wust gekozen voor aan de echtgeno te toe te rekenen winst, wat nu de meewerkaftrek is. Er was eigenlijk niets anders. "We zijn van zelf zo in het patroon van meewerkaftrek ge rold. We hebben er niet bewust voor gekozen", zegt Riekus. "We hebben wel bewust gekozen om het niet te veranderen. Het financiële verschil met bijvoorbeeld de man-vrouw maatschap had dan groter moeten zijn en dat is in ons geval niet zo". Rika zegt erover: "Bij een man vrouw maatschap moet je je realise ren dat je boer moet worden. Dat wil ik niet. Ik wil wel boerin zijn". Zij heeft ook een bewuste keuze ge maakt om niet buitenshuis te gaan werken, ook al zou dat met haar be roepsopleiding als verpleegkundige goed kunnen. "In dat geval zou er nog een medewerker (er is er nu één) bij moeten of zou het bedrijf moeten worden verkleind", verduidelijkt Riekus. 2000 per jaar De meewerkaftrek werkt op basis van het aantal gewerkte uren. Meewerkaftrek is mogelijk bij meer dan 525 uur. Afhankelijk van het aantal uren mag tot maximaal vier procent (meer dan 1750 uur) op het inkomen van de man in mindering worden gebracht. Riekus: "Als je gaat tellen dan telt het nog snel op. Wij gaan uit van 2000 uur aan meewerkaftrek". Zij vervolgt: "Het is niét altijd aantoon baar. Je past veel zaken in in je eigen werkzaamheden, zoals boodschap pen halen en naar de bank gaan. Ook de tijd die je kwijt bent aan de veekoopman, de veehandelaar, de vertegenwoordiger of de K.I. is niet altijd even makkelijk in uren uit te drukken. Maar je moet wel altijd klaar staan, ook bij bijvoorbeeld het inkuilen". Het verzorgen van het jongvee behoort tot de vaste werk zaamheden van Rika. Wanneer no dig melkt ze ook, trekkerwerk doet ze niet. Geen moeite mee Velen zullen hierin de traditionele rolverdeling van een kostbereidende vrouw en een kostwinnende man te rugvinden. Rika maakt daarover geen problemen: "Ik heb er geen moeite mee, dat ik geen inkomen op naam heb. Wanneer dat wel het ge val zou zijn dan zou je misschien moeten kiezen voor de man-vrouw maatschap". Via voorlichtingsbladen en voorlich tingsbijeenkomsten hebben ze zich aardig goed op de hoogte gesteld van de verschillende aspekten van de man-vrouw maatschap. Wat je daarbij allemaal overhoop moet halen, staat volgens Riekus niet in verhouding met het voordeel. Riekus kiest daarom liever 'de weg van de minste weerstand'.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 13