Ondernemersbeslissingen, hoe gaat u daarmee om? Bedrijfseconomisch adviesprogramma akkerbouw Louis Nagel automatiseert distributie onderdelen Zicht op fusie tussen bloemenveilingen VanderHave breidt aktiviteiten in Duitsland uit Rabobank verwerft belang in Kieft Bloemzaden Duizendste aansluiting Telefleur Op bedrijfsniveau zijn de gevolgen van de huidige ontwikkelingen in de akkerbouw goed merkbaar. Er worden in toenemende mate ingrij pende beslissingen genomen om de problemen het hoofd te bieden. Het betekent anders gaan werken, andere teelten of teeltmethoden en vaak ook kiezen voor andere afzetmethoden. Het vastleggen van af spraken in goed doordachte en heldere overeenkomsten heeft sterk de aandacht. Goed ondernemerschap betekent voortdurend kijken naar nieuwe ontwikkelingen en benutten van mogelijkheden voor het eigen bedrijf. Creativiteit is niet langer alleen aan kunstenaars voor behouden. Er zijn ontwikkelingen gaande waarbij samen en alleen gezocht wordt naar oplossingsrichtingen voor de korte én langere termijn. Ontwikkelingsmogelijkheden voor de akkerbouw worden gevonden in een betere afstemming van produk- tie, verwerking en afzet op de be hoeften van de consument. Deze be hoeften zijn terug te vinden in de sig nalen uit de markt. Kwalitatief goe de produkten, op een veilige manier geteeld tegen een lage aanbie- dingsprijs, is wat er verwacht wordt. Zolang het aanbod op de markt de vraag overtreft trekt de konsument hiermee aan het langste eind. Als on dernemer moet u produkten leveren waar vraag naar is. Van belang hierbij is de vraag hoe uw bedrijf er voorstaat op dit mo ment. Ondernemersschap én bedrijfs economische situatie zijn uitgangs punt vöor nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor is inzicht vereist, met name in de bedrijfsresultaten tot nu toe. Kengetallen geven snel en goed in zicht in de vitale onderdelen van uw bedrijf. Ter illustratie enkele kenge tallen zoals ze op het zuidwestelijk akkerbouwbedrijf gemiddeld voorkomen. Cijfers per ha, op pachtbasis, ont leend aan 'Bedrijfsuitkomsten voor de landbouw 1985-1988' van het Landbouw Economisch Instituut. Brutogeldopbrengst 5275, Toegerekende kosten 1418, Saldo (opbr.- toeg.kosten) 3857, Loonwerk 743, Saldo (incl. loonwerk) 3114, Vaste kosten 3050, Netto bedrijfsre sultaat 64, In de nabije toekomst kunnen de bij Louis Nagel B.V. aangesloten John Deere-dealers door middel van ge automatiseerde systemen recht streeks contact opnemen met het centrale onderdelenmagazijn van John Deere te Bruchsal (Did). Op deze wijze kan men van ruim 300.000 verschillende onderdelen de beschikbaarheid, prijs en indien no dig de toepasbaarheid bepalen, waarna rechtstreeks in Bruchsal besteld kan worden. Bij spoedbestellingen wordt aan de dealer een levertijd van 24 uur gega randeerd, terwijl bij zg. break down orders de levertijd nog aanzienlijk korter kan worden. John Deere heeft reeds uitermate positieve ervaringen met dit systeem in andere landen. Het nieuwe onderdelen-distributiesysteem wordt in 1991 geleidelijk bij de dealers in gevoerd. In de vaste kosten zijn meegenomen voor arbeid 1000, werktuigkosten 1200, pacht 650 en algemene kosten 200 per ha. Kosten van pachtersinvesteringen, zoals gebou wen, drainage e.d. zijn hierin niet meegenomen. Gebleken is dat grotere bedrijven, bij nagenoeg dezelfde bedrijfsopzet, gemiddeld betere resultaten behalen dan de kleinere. Hogere geldop- brengsten en vooral lagere kosten per ha, leveren bij een grotere be drijfsomvang sneller een bevredi gend bedrijfsresultaat. Vergelijking met soortgelijke bedrijven uit uw re gio levert een interessante eerste ver kenning op. Scoort u beter of slech ter dan het gebiedsgemiddelde? verschillen binnen één en hetzelfde jaar zijn echter groot. Er zijn bedrij ven die onder nagenoeg dezelfde omstandigheden soms 100% meer arbeidsinkomen behalen dan ande re. Waar ligt dit aan? Iedere boer zal de resultaten van het eigen bedrijf kritisch moeten bekij ken en beoordelen. Als de uitkomst niet bevredigend is dan kan de vol gende vraagstelling een hulpmiddel zijn bij hét zoeken naar oorzaken en oplossingen. Wat is precies mijn doelstelling, op korte én langere termijn. Welke mogelijkheden zijneer om deze doelstelling te bereiken? Kan ik de beschikbare (gezins-)- arbeid optimaal benutten? De besturen van Bloemenveiling Berkel en Bloemenveiling Westland hebben in een tussenrapport hun be leidsuitgangspunten vastgelegd voor de fusie tussen beide koöperaties. Die kan per 1 januari 1992 een feit zijn als op 12 september 1991 de le denvergaderingen van beide koöpe raties daartoe het besluit nemen. Uit onderzoek blijkt, dat er veel voor pleit de voorgenomen fusie daad werkelijk te realiseren. In het rapport wordt gewezen op de noodzaak om een krachtige positie te kunnen innemen op de verande rende wereldmarkt. Gezamenlijk kan slagvaardig worden ingespeeld op te verwachten belangrijke veran deringen in het werkgebied van bei de koöperaties. Belangrijke prioriteit wordt gelegd bij groei van het veilpunt in Bleis wij k. Een omvangrijk investe ringsprogramma voor beide veilpun- ten, zowel in Bleiswijk als in Naald wijk, is nodig om de voorziene groei op te vangen. Tot 1995 wordt reke ning gehouden met een investerings inspanning van 685 miljoen gulden. De verwachte omzet in dat jaar be draagt ruim 2,5 miljard gulden. Elke akkerbouwer moet weloverwogen en bewust keuzes maken. Anderen kunnen behulpzaam zijn bij het beoorde len wat in de afzonderlijke situatie de beste mogelijkheden geeft. Wachten op dè oplossing voor de gehele akkerbouw kun fataal zijn Hoe zit het met de ontwikkeling van het eigen vermogen? Is er voldoende financiële ruimte voor onderhoud en vervanging van machines en gebouwen? Benut ik werkelijk alle voordelen welke samenwerking met colle ga's en/of loonwerk te bieden heeft? Is bedrijfsvergroting zinvol en haalbaar? Moet ik andere gewassen of teel ten in het bouwplan opnemen? Een ondernemer is voortdurend be zig met de vraag, of het bedrijf nu en straks een goed rendement oplevert, bij een uitgebalanceerde liquiditeit. Kan het beter? Zo ja, waar en op welke manier. Perspectieven De mogelijkheden zijn voor elk be drijf anders en moeten dit ook zijn; wachten op dé oplossing voor de ge hele akkerbouw kan fataal zijn. Niet alleen omdat bedrijven verschillend zijn, maar ook is de ene ondernemer de andere niet. Waar de een moge lijkheden ziet grond te verwerven door middel van aankoop of (erf)- pacht, kunnen anderen met extensi vering een poos vooruit. Kosten besparing door geïntegreerde akker bouw biedt mogelijkheden, zij het voor de een wellicht meer dan voor dè ander. Ecologische en biologisch- dynamische landbouw zijn welis waar nog beperkt van omvang, maar winnen terrein. Oplossingen worden ook gevonden in een neventak op het bedrijf met slachtkuikens, vleesstieren of varkenshouderij. An deren hebben meer gevoel en moge lijkheden voor de teelt van poot- goed, zwarte bessen, hazelnoten of bloembollen. Weer anderen combi neren het bedrijf met een baan bui tenshuis. Op termijn zou ook agrifi- VanderHave Seeds, onderdeel van de Koninklijke VanderHave Groep BV in Kapelle, heeft sinds kort de beschikking over een eigen verkoop organisatie in Duitsland. Op deze wijze hoopt het zaaizaadconcern de afzet over het gehele trajekt - dus van landbouwer tot groothandelaar - beter te kunnen begeleiden en on dersteunen. In eerste instantie zullen hoofdzake lijk graszaadmengsels, groenbe- 10 mestingsgewassen en mais verkocht worden. Op termijn is uitbreiding van het assortiment met andere pro dukten uit het VanderHave-pakket zeker niet uitgesloten. Voor alle ge wassen geldt dat uitsluitend topras- sen met een eersteklas zaadkwaliteit zullen worden gecommercialiseerd. Ter ondersteuning van de verkoop zijn begin dit jaar in de diverse re gio's mais- en grassendemonstratie- velden uitgezaaid. VanderHave GmbH, zo luidt de of ficiële naam van de verkooporgani satie, is gevestigd in Grünberg ten noordoosten van Frankfurt. Grün berg is zeër centraal gelegen en is vanuit heel Duitsland goed be reikbaar. Met de ingebruikneming van de ei gen verkooporganisatie in Grünberg zijn de eerste stappen in de richting van een verdere intensivering van de aktiviteiten op de Duitse markt gezet. catie perspectief kunnen bieden. Mogelijkheden zijn er, voor elk wat wils. Voor elke ondernemer geldt dat er een keuze gemaakt moet worden. Een weloverwogen en doelbewuste keuze, welke vaak voor meerdere ja ren invloed zal hebben op de be drijfsvoering. Adviesprogramma De DLV wil u als ondernemer graag behulpzaam zijn bij deze keuze. Sa men met u kijken naar de .mogelijk heden, wensen en ideeën. Uitgaande van de technische en economische resultaten tot nu toe, kunnen wij een of meer van uw ideeën doorrekenen en bekijken welke gevolgen te ver wachten zijn voor het arbeidsinko men en voor het bedrijf als geheel. Een uitgebalanceerde inzet van pro- duktiemiddelen kan een maximaal te bereiken resultaat opleveren. Sinds kort beschikt de DLV over een be drijfseconomisch adviesprogramma waarmee alle mogelijkheden voor u snel en nauwgezet op een rijtje gezet kunnen worden. Elke bedrijfsdes- kundige akkerbouw kan u hierover informeren. Bedrijven die reeds over een akkerbouw- registratieprogramma beschikken, kunnen de resultaten hiervan als ver trekpunt voor de verdere berekenin gen hanteren. Het Rabobank Nederland Biotech Venture Fund en Kieft Bloemzaden B.V. hebben onlangs de onderhan delingen inzake deelname van het Rabobankfonds in Kieft Bloemza den B.V. succesvol afgesloten. De deelname betreft een aanzienlijjc minderheidsbelang in Kieft. Kieft Bloemzaden B.V. is van oudsher een handelshuis voor de in- en verkoop van een zeer breed assortiment bloemzaden. In 1985 is het bedrijf begonnen met de overschakeling van een puur handelsbedrijf naar een be drijf dat zich bezighoudt met verede ling, produktie en verkoop. De di- rektie van Kieft Bloemzaden B.V. blijft in handen van de heren C. Kieft en C. van Diepen. Sinds de oprichting van het Rabobank-biotechnologiefonds in december 1986 is dit de 22e partici patie. Met deze participaties is een totaalbedrag gemoeid van 26 min. Ook als u hierover niet beschikt die nen de gerealiseerde kosten en op brengsten van uw bedrijf steeds als uitgangspunt. Registreren is meer dan ooit nuttig en nodig. Het bouw- boek, spuitboekje, agenda en schrift zijn hierbij zeer handig. Het bedrijfseconomisch advies wordt gebaseerd op uw situatie m.b.t. eigendom of pacht en de ver mogenspositie. Tevens geeft het de ontwikkeling van het eigen vermo gen en de liquiditeit weer. Bij in vesteringen wordt de financiering van uw plannen in de berekening meegenomen. Berekening vooraf zorgt dat verrassingen achteraf zo veel mogelijk worden voorkomen. Een bedrijfseconomische begroting kan als basis dienen om doelgericht uw ondernemersbeslissingen te ne men en met argumenten te onder bouwen. Destijds heeft de aktie 'Rekenen voor Beslissen' menigeen duidelijke informatie verschaft. De achterlig gende gedachte hiervan is nog steeds van toepassing; wellicht meer dan ooit. Het gaat immers om snel een goed inzicht te verkrijgen in de mo gelijkheden en beperkingen van het bedrijf. Inzicht in kosten en op brengsten van het bedrijf als geheel en op onderdelen, maken bijstelling sneller mogelijk. Meer controle over het financieel beheer kan een beter rendement tot gevolg hebben. U als ondernemer neemt elke dag opnieuw beslissingen. De DLV wil en kan u daarbij met raad en daad terzijde staan. Aan u het initiatief om de volgende stap te zetten. On- dernemersbeslissingen hoe gaat U ermee om? DLV team akkerbouw Goes sr. bedrijfsdeskundige ing. A.J.H.M. Liebregts De heer M. Boers uit 's- Gravenzande was onlangs de dui zendste aanvoerder van Bloemenvei ling Westland die werd aangesloten op Telefleur, het videotex-systeem van deze veiling. De heer Boers ont ving een jaarabonnement op Tele fleur en een automatiseringscursus. Telefleur is een informatiesysteem voor de kweker. Informatie over in dividuele dagprijzen en produktsta- tistieken zijn direct beschikbaar. Ruim vijftig procent van de grote aanvoerders maken reeds gebruik van dit informatiesysteem. Vrijdag 9 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 10