Nieuwe pachtregels moeten pachtareaal vergroten Ruil verkavelen: nu investeren voor later Op 1 november stemming over ruilverkaveling Breskens-Zuidzande Kabinet in brief aan Tweede Kamer Het kabinet heeft een standpunt bepaald over herziening van het pachtstelsel en dit in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. Dit naar aanleiding van het Rapport Heroverweging Pachtwetgeving, dat een interdepartementale werkgroep heeft opgesteld. Zoals verwacht houden de voorstellen een vergaande liberalisering van het pachtstel sel in. De ZLM heeft zich van meet af aan sterk verzet tegen het wijzi gen van de pachtregels. ZLM-voorzitter H.C. van der Maas nam in het ZLM-blad van 5 oktober jl. nog duidelijk afstand van de me ningsvorming binnen het landbouwbedrijfsleven over de pacht- voorstellen, die volgens hem een 'historische vergissing zullen blijken te zijn. Achtergrond van de pachtvoorstellen is het feit dat het pachtareaal in Ne derland de laatste jaren relatief sterk is gedaald (van 49% van de totale oppervlakte landbouwgrond in 1967 tot 37% in 1985). Dit komt voor een belangrijk deel doordat het waarde verschil tussen verpachte en onver- pachte grond terugloopt. Het kabi net wil het verpachten aantrekkelij ker maken onder andere door het rendement te verhogen. Overigens moeten de te nemen maatregelen, zo blijkt uit de brief van minister Buk man, wel in overeenstemming zijn met de meervoudige doelstelling van de Pachtwet, namelijk bescherming van het pachtersbelang, het verpach- tersbelang en het algemeen land bouwkundig belang. Besluiten Op grond hiervan heeft het kabinet de volgende besluiten genomen. Het laten vallen van kontinuatie- recht (recht van de pachter om de overeenkomst te verlengen) en pachtprijsbeheersing bij pachtover eenkomsten voor los land tot een bepaalde oppervlakte (3 ha). Hier door wordt het rendement voor de verpachter verhoogd en ontstaan mogelijkheden voor de pachter om wettelijk zijn bedrijfsoppervlakte te variëren (bijvoorbeeld in verband met noodzakelijke vrucht wisseling): Deze mogelijkheid bestaat reeds in de Pachtwet, zij het voor een opper vlakte van hoogstens 25 are. Introductie van een bijzonder stelsel van verpachting van los land. Op grond hiervan zal gedurende hoog stens 12 jaar verpachting plaats kun nen vinden zonder dat op deze pacht de regels van prijsbeheersing, konti- nuatierecht, indeplaatsstelling (pachtoverneming) en het voor keursrecht (recht van pachter om als eerste te kopen) van toepassing zijn. Wel zal goedkeuring van de grond kamer noodzakelijk zijn. Afdragen van een deel van de winst bij doorverkoop binnen een bepaal de tijd na gebruikmaking van het voorkeursrecht. Indien de pachter gebruik maakt van het voorkeurs recht wordt bij het bepalen van de prijs voor de grond de waarde in ver pachte staat aangehouden. Doorver koop tegen de verkeerswaarde levert de pachter een voordeel op dat niet in overeenstemming is met de strek king van het voorkeursrecht. Direkte doorwerking in bestaande pachtovereenkomsten van verhogin gen van de pachtnormen. Nu moe ten pachter of verpachter de grond kamer verzoeken de tegenprestatie te herzien. De direkte doorwerking le vert een vermindering van de be heerskosten van de grondkamers op. Rendement Verhoging van de pachtnormen. Een bijdrage aan het beschikbaar komen van grond kan worden verwacht van een gefaseerde verhoging van de pachtnormen, zodat op termijn een nettorendement wordt bereikt van 2% van de verkeerswaarde van on- verpachte grond. Het Kabinet is hier in principe voorstander van en zal zich nog beraden over de termijn van invoering. Overigens is in Noord-Nederland reeds sprake van een netto-rendement van 2% van de verkeerswaarde van onverpachte grond. In relatie hiermee wordt te vens een wijziging van het systeem van pachtnormen overwogen. Het Kabinet kondigt een nadere studie aan over de te hanteren uit gangspunten. Verdergaande clustering van de se cretariaten van de grondkamer (tot 4 clusters). Deze optie, met als voor deel eveneens een beperking van de beheerskosten, is reeds gerealiseerd. Zoals in de Struktuurnota Land- Het Kabinet wil het verpachten aantrekkelijker make, o.a. door het rende ment te verhogen, zodat op termijn een netto rendement van 2% van de ver keerswaarde van onverpachte grond wordt bereikt. bouw is aangekondigd kunnen voor stellen voor aangepaste pachtwetge ving binnenkort tegemoet worden gezien. Deze betreffen het bijzondere stelsel voor verpachting van los land voor ten hoogste 12 jaar en de ver pachting van los land van beperkte omvang (3 ha). De grond vormt voor het agrarisch bedrijf, en dan met name het akkerbouw-, veehouderij- en fruit- teeltbedrijf, letterlijk de basis van het bestaan. Een goede conditie van de grond, waaronder begrepen een goede ontwatering, een goede ont sluiting en verkaveling, is hierbij on ontbeerlijk. Het laatstgenoemde aspect, de ver kaveling, staat centraal in de admi nistratieve ruilverkaveling Breskens- Zuidzande. Ruilverkavelen richt zich op de toe komst: een gebied moet na een ruil verkaveling toch zeker een generatie lang kunnen voldoen aan de eisen die door de gebruikers van dat ge bied daaraan worden gesteld. De landbouw als grootgebruiker heeft daarom als geen ander belang bij een ruilverkaveling. De kosten gaan voor de baat Nu investeren voor later, dat bete kent kosten maken waartegenover nog niet direkt zichbare baten staan. Toch zal een betere verkaveling lei den tot een besparing van met name bewerkingskosten en kantver liezen. Bovendien zijn er de baten van een verbeterde waterhuishouding. Dat dit niét voor iedere grondgebrui ker in gelijke mate zal opgaan, zal duidelijk zijn, maar hiermee wordt rekening gehouden in de toerekening van de kosten aan de eigenaren. Be taald wordt naar de mate van het nut dat men bij de ruilverkaveling heeft. Wie dus de meeste kosten moeten betalen, heeft ook het meeste baat bij de verkaveling. De eigenaren-verpachters kunnen zich afvragen of een ruilverkaveling wel nut heeft voor hen. Zij kunnen immers met extra lasten worden ge confronteerd terwijl zij geen gebrui ker zijn en dus ook niet van de eer dergenoemde baten kunnen pro fiteren. Ook voor de eigenaren-verpachters zijn er echter onmiskenbaar voorde len aan de ruilverkaveling verbon den: de waardestijging van de gron den tengevolge van de verbeteringen en de mogelijke verhoging van de jaarlijkse pachtprijs. De pachtprijs kan namelijk verhoogd worden door een stijging van de toeslag op de ba- sispacht voor de verbetering in ont sluiting, waterhuishouding en verka veling. In de ruilverkaveling Breskens- Zuidzande zijn de gemiddelde ruil- verkavelingslasten berekend op ca. 20,per ha per jaar. Deze lasten zullen in de regel lager zijn dan de mogelijke pachtprijsver hoging. Mocht dit niet zo zijn, dan is er de mogelijkheid voor de verpachter om maximaal 50,per ha extra toeslag op de pachtprijs te krijgen. De verwachting is dat dit uitzonde ring zal zijn. De voordelen van administratieve ruilverkaveling In Zeeuws-Vlaanderen is momenteel in het gebied Sluis-Oostburg een ad ministratieve ruilverkaveling in uit voering. Dat er animo is voor een dergelijke vorm van verkavelen in Zeeuws-Vlaanderen blijkt uit de lijst van lopende projekten: in voorberei ding als administratieve ruilverkave lingen zijn de projekten Schoondij- ke, IJzendijke-Hoofdplaat, Bier vliet, Axelse Sassing en Axel, terwijl voor de projekten Zaamslag, Reu- zenhoek en Ponte positieve zienswij zen voor administratieve ruilverka veling zijn uitgebracht. De belangstelling voor deze vorm van ruilverkaveling is te verklaren uit de relatief eenvoudige en snelle wijze waarop de ruilverkaveling kan worden uitgevoerd. Voorts kunnen de kosten van een dergelijke ruilverkaveling beperkt worden omdat het accent vooral op de verkaveling wordt gelegd en min der op de waterbeheersing en de ont sluiting. Van de totale investeringskosten, zo'n kleine 3 miljoen gulden, komt ongeveer 63% voor rekening van verbetering van de verkaveling. OLM secretaris Het hoofdbestuur van de OLM heeft Henk Robben met ingang van 1 janu ari 1992 benoemd tot algemeen se- kretaris van de Overijsselse Land bouw Maatschappij. Hij volgt op die datum ir. E. Bouma op. Robben was tot 1 juli 1986 SEV-er bij de OLM, van welke dienst hij daarna tot 1 juli 1990 hoofd was. Per die da tum werd hij benoemd tot Hoofd ac ceptatie OLM-verzekeringen. Braks Commandeur Vorige week maandag is ir. Gerrit Braks bij zijn afscheidsreceptie als minister van Landbouw onderschei den als Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is de hoogste koninklijke onderscheiding in Nederland. De versierselen wer den hem door premier Lubbers uit gereikt. Op donderdag 1 november a.s. vindt de stemming plaats over de ruilver kaveling Breskens-Zuidzande. Er wordt gestemd over het landinrich tingsplan dat dit voorjaar definitief door GS is vastgesteld. Er zal dan dus worden beslist over de uitvoering van deze ruilverkaveling, na Sluis- Oostburg de tweede ruilverkaveling met een administratief karakter in Nederland. De stemming vindt plaats in Restaurant 't Wapen van Bresk'ens, Grote Kade 33 te Bres- kens. De stemgerechtigden zijn voor namelijk de eigenaren van grond binnen het ruilverkavelingsgebied en de pachters die hun pachtcontract hebben laten registreren. In de meest recente ruilverkavelings krant Breskens-Zuidzande wijst de voorzitter van de landinrichtings commissie Joh. J. Provoost op de voordelen van een goede be drijfsstructuur, die o.m. via een ruil verkaveling bereikt kan worden. "Terugbrenging van het aantal per celen (halveren), concentratie van veldkavels, afstandsverkorting enz., zijn zaken die meehelpen een basis të leggen voor een zelfstandig, econo misch rendabel bedrijf. Dit zal onge twijfeld een van de voorwaarden zijn om in de toekomst duurzaam, veilig en concurrerend te kunnen produce ren, zoals het huidige landbouwbe leid dat hedendage stélt. De gewenste ecologische duurzaamheid kan al leen worden gerealiseerd door econo misch gezonde bedrijven, die de benodigde investeringen kunnen op brengen. De heer Provoost doet be- drijfsgenoten die al op een goed verkaveld bedrijf zitten het verzoek solidair te zijn met hun collega's voor wie dat niet geldt: "Het kost u niets, als u helemaal geen nut hebt van de verkaveling moet u ook niets betalen". Voorlichtingsbijeenkomst Voor de stemming worden er in het R.v.k. A ordtnDurg R.v.k. Breskans-Zufdiand* ——Voorlopig» gebltdigrcni gebied twee voorlichtingsbijeen komsten belegd door de gezamenlij ke landbouworganisaties. De eerste daarvan is afgelopen dinsdag in Breskens gehouden. Volgende week dinsdag 23 oktober wordt in Hotel de Zwaan, Dorpsplein 3 te Zuidzan- de de tweede voorlichtingsbijeen komst gehouden, aanvang 19.30 uur. Bovendien biedt ook een administra tieve ruilverkaveling de mogelijk heid om het bedrijf via tussenkomst van het Bureau Beheer Landbouw gronden (BBL) direct of op termijn te beëindigen. In voorkomende gevallen kan dit een aantrekkelijke mogelijkheid zijn. In Breskens-Zuidzande is er een ruimte van ca. 80 hectare voor grondverwerving op vrijwillige basis door BBL. Deze ruimte is momen teel nog niet volledig benut. De betekenis van de stemming Het belang van de ruilverkaveling Breskens-Zuidzande voor de land bouw blijkt uit het ruilverkave lingsplan: 84% van de investeringen in de ruilverkaveling geschiedt ten behoeve van de landbouw. De totale bijdrage van het rijk in de kosten van de ruilverkaveling be draagt bijna 69%. De gezamenlijke eigenaren dienen in de vorm van een ruilverkavelings rente, in 26 jaar te betalen, bij te dragen in ongeveer 28% van de tota le kosten. De gemiddelde baten voor de boer bedragen 106,per ha per jaar. De ruilverkavelingsla^ten worden geschat op gemiddeld 20,per ha per jaar, gedurende 26 jaar. Dit zijn allemaal gemiddelde cijfers. Per bedrijf zullen er afwijkingen op treden. Men zal wellicht in eerste in stantie geneigd zijn om op basis van de eigen bedrijfssituatie en eigen motieven het ruilverkavelingsplan te beoordelen. Daarbij zal een aantal onzekerhe den, die op het moment van de stem ming nog bestaan ten aanzien van toedeling en lasten, voor lief geno men moeten worden. Het plan zal hiervoor in samenspraak met de be langhebbenden uitgewerkt moeten worden. Om recht te doen aan het plan ver dient bij het beoordelen van het plan voor de stemming zeker ook de vraag aandacht of het plan een basis biedt voor een goede verkaveling van het hele gebied op de langere ter mijn, met andere woorden of ook een toekomstige generatie er mee uit de voeten kan. Hoe u ook stemt, als u gaat stemmen is uw stem niet alleen van invloed op de positie van uw eigen bedrijf maar ook medebepalend voor de toekom stige ontwikkeling van het gebied. Ook als er nauwelijks of geen nut wordt verwacht van de ruilverkave ling voor het eigen bedrijf en er dus ook amper kosten betaald moeten worden, is het uitbrengen van een stem medebeslissend voor het al of niet doorgaan van de ruilverkaveling en daarmee voor de ontwikkeling van het hele gebied. Uw stem is daarom in alle gevallen van betekenis! P. Mangnus Sociaal Economisch Voorlichter van de ZLM Vrijdag 19 oktober 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 4