over geld en goed Kursus 'Samen op je bedrijf,wat kom je tegen' Bedrijfsregistratie: een goed middel Regionale herstructurering West-Brabant dient elf projecten in Landinrichting Heeze akkoord Kursus'Kijk op de fiscale boekhouding' Kursus 'Bij bedrijfsopvolging hoort bedrijfsaanpassing' Kring Oost- en Midden-Brabant van de ZLM De regels voor de huur van wonin gen zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (BW). Niet iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Toch worden veel woningen ge- of ver huurd. Bijvoorbeeld de verhuur van woningen bij boerderijen. Een aan tal regels is dwingend voorgeschre ven; men kan er niet van afwijken, ook niet in onderling overleg. De re gels zijn opgezet om de huurder te beschermen. Globaal volgt hierna een aantal regels. Welke woonruimten? Een aantal zaken valt niet onder de speciale regels van het BW (- huurbescherming), w.o. winkelwo ningen, dienstwoningen, vakantie- en seizoenswoningen, serviceflats, bejaardenoorden, verzorgingstehui zen, slooppanden. Hiervoor gelden andere regels. Eindigen huur Een huurovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of een bepaalde tijd. Let op: huur voor bepaalde tijd kan slechts in bijzon dere gevallen. Ook mondelinge huur is huur. Ongeacht of de huur is aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde tijd, schriftelijk of mondeling dient de opzegging (-eindiging) schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Dit geldt voor zowel de verhuurder als de huurder. De huurder kan de huur zonder opgave van redenen opzeg gen, de verhuurder enkel op grond van een bepaalde reden, deze zijn: a. geen goed huurder. Voorbeeld: achterstand bij huurbetaling. Naast opzegging kan de verhuur der ook naar de rechter stappen om te vorderen dat de huurover eenkomst wordt ontbonden op grond van het feit dat de huurder de verplichtingen niet is na gekomen; b. tijdelijke huur. Voorbeeld: ie mand moet tijdelijk naar het bui tenland en de bewoner wil zijn huis tijdelijk verhuren. Heeft de verhuurder geen belang meer bij het beëindigen van de tijdelijke huur, dan beëindigt de rechter de huur niet; c. dringend eigen gebruik; d. redelijk voorstel voor nieuwe overeenkomsten en de huurder gaat daarmee niet akkoord. Bij voorbeeld: verandering in betaal wijze. De verandering mag niet gaan over de huurprijs en servi cekosten, hiervoor gelden andere regels; e. geldend bestemmingsplan. Bij voorbeeld in plaats van wonin gen zijn winkels bestemd. Nogmaals: een andere reden dan hier vermeld, bijv. verkoop van de woning, is geen grond voor opzeg ging door de verhuurder! Een huur die voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld één jaar is aangegaan, kan niet door opzegging eindigen al vorens de termijn is afgelopen. Op de maandagen 5, 12,19 en 26 no vember wordt in de 'ZON' te Eind hoven de kursus 'Samen op je be drijf, wat kom je tegen' gegeven. Deze kursus wordt georganiseerd door de kring Oost- en Midden- Brabant van de ZLM, in samenwer king met de SEV. Op de kursus draait het om zaken als: hoe is de relatie tussen bedrijfs- inkomsten en gezinsuitgaven?; moeten we ons bedrijf uitbreiden?; hebben we vorig jaar goed gedraaid met ons bedrijf?; wat hebben we te maken met de verscherpte milieu wetgeving? Op de eerste bijeenkomst behandelt de heer J.J.C. Zegers, direkteur van de Accountantsunie ZLM Bergen op Vrijdag 19 oktober 1990 Bij opzegging dient de verhuurder een termijn van minstens drie maan den in acht te nemen. Voor elk jaar dat de huurder onafgebroken in de woonruimte heeft gewoond komt er een maand bij. In totaal kan de ter mijn tot zes maanden oplopen. De huurder is eveneens gebonden aan een termijn, namelijk de beta lingstermijn met een minimum van één maand en een maximum van drie maanden. Heeft de huurder de huurovereen komst zelf opgezegd of is de huurder schriftelijk akkoord gegaan met de opzegging door de verhuurder, dan loopt de huur vanzelf af, in de ande re gevallen eindigt de huur op het tijdstip dat de rechter, op verzoek van de verhuurder, heeft bepaald. Hoe moet de verhuurder de huur opzeggen? Hij moet de huur opzeggen per aan getekende brief of per deurwaar- dersexploit, met vermelding van de grond(en) van opzegging. Iedere me dehuurder moet afzonderlijk de huur worden opgezegd. Hij dient te vragen of zij hem binnen zes weken schriftelijk melden akkoord te gaan met de opzegging. Doet de (me dehuurder dat, dan eindigt de huur op de afgesproken tijd. Gaat de huurder niet akkoord, dan kan de verhuurder naar de kantonrechter gaan. Positie medebewoners Woont de echtgenote in de woning zonder dat ze heeft meegetekend voor de huurovereenkomst, dan is ze wettelijk medehuurder. Niet gehuwd samenwonenden kun nen ook aanspraak maken op mede huurderschap als zij een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Zij moeten hiertoe een ver zoek indienen bij de verhuurder. Be richt de verhuurder niet binnen drie maanden schriftelijk akkoord te gaan, dan kan de huurder de kan tonrechter vragen diegene met wie wordt samengewoond medehuurder te maken. De rechter heeft drie af wijzingsgronden: a. als de duurzame gemeenschappe lijke huishouding nog geen twee jaar heeft geduurd; b. bij misbruik, door bijvoorbeeld iemand op korte termijn huurder te willen maken, en c. bij onvoldoende financiële waar borg voor de huur som. Overlijdt de huurder, dan wordt de medehuurder automatisch huurder, dit geldt voor zowel de achterblij vende echtgeno(o)t(e) als voor de medehuurder. Overlijdt de huurder en wil de niet- medehuurder de huur voortzetten dan moet hij de kantonrechter bin nen zes maanden vragen om de huur voort te zetten. De verzoeker moet daarbij aannemelijk maken dat hij of zij het hoofdverblijf had met de overleden huurder, een gemeen schappelijke huishouding voerde Zoom, vele aktualiteiten op be lastinggebied, zoals de (soms ver gaande) wijzigingen door het 'plan Oort' en de overweging of een man vrouw-maatschap nu zinnig of nut tig is na al die veranderingen. Aan' de hand van enkele fiscale boekhou dingen zal de SEV u meer inzicht verschaffen in uw financiële positie en wat u zoal voor nuttigs uit uw fis cale jaarstukken kunt halen. Ook zal de SEV u meer inzicht geven in de niet-fiscale gevolgen van een maat schap man-vrouw. U zult zien dat er toch meer is dan het fiscale voordeel. Ook een onderdeel van de kursus is wat er zoal komt kijken als er gefi nancierd moet worden. Dat betekent dat kritisch gekeken wordt naar een met hem of haar, financiële waar borgen biedt voor de huursom en een woonvergunning heeft als de Woonruimtenwet van toepassing is. Tot slot U ziet dat de regels voor de huur van woonruimte niet eenvoudig zijn. Men gaat al snel in de fout door het niet hanteren van de juiste regels. Ook is niet alles aan de orde geko men, zoals de huurprijzen e.d. Vraag op tijd advies. J.L. Mieras Er is een voorlopig akkoord over de landinrichting voor het gebied rond het Oostbrabantse Heeze. Gedepu teerde staten hebben ingestemd met de zienswijze van de NCB afdeling Heeze, die vorig jaar een verzoek voor een landinrichting indiende. Het Brabantse college acht een her inrichting van het gebied als het meest voor de hand liggend. Het systematisch bijhouden van de bedrijfsgegevens is ons vanouds ge leerd. Het bouwboek en spuitboek zijn daar goede voorbeelden van. Alleen kost het nogal wat inspan ning om de gegevens ook regelmatig op te schrijven. Het werk op het land en in de schuur gaat veelal voor omdat het schrijven nu eenmaal niet ieders interesse heeft. Toch mag u het belang van een goed bijgehouden bouwboek niet onder schatten. In onze moderne tijd ma ken het schrift en boek wat op de achtergrond nu het gebruik van de computer meer en meer gemeengoed dat gaat worden. Met dit hulpmiddel is het bijhouden van de bedrijfsgege vens niet echt moeilijk. Zoals verle den week de heer J. Staal van DLV- team akkerbouw in dit landbouw blad ook schreef, geeft de bedrijfsre- gistratie inzicht in het reilen en zeilen van uw bedrijf. Accountantsunie ZLM heeft dit ze ven jaar terug reeds onderkend en op haar computer een programma laten ontwikkelen waarmee de indi viduele akkerbouwer zijn gegevens geplaatst ziet tegenover het gemid delde uit de regio. Destijds waren er nog geen computers op het eigen be drijf aanwezig, waardoor een cen traal beschikbaar programma een nuttige funktie kon vervullen. Dit offerte van geldlening die door een bank wordt uitgebracht. Dat naast de financieringszaken natuurlijk ook de rentabiliteit van de investe ring aan de orde komt spreekt voor zich. De laatste drie bijeenkomsten worden verzorgd door mevrouw G. Middelkoop-v.d. Ploeg en de heer A. Lindenbergh van de SEV van de ZLM. De kosten van de kursus bedragen 30,De kursusavonden begin nen telkens om 20.00 uur. Opgave vóór 27 oktober bij D.W.A. Gerrit sen, Esbeek (tel. 04246-256), M. van Veldhuizen, Heeze (04907-1174), W. Wiersma, St. Oedenrode (04138-72752); G. van Heivoort, So meren (04937-1805); G. Verhagen, Veldhoven (040-533262). De Provinciale Raad voor de Be drijfsontwikkeling in Noord- Brabant heeft in zijn septemberver- gadering de herstructureringsprojec ten voor de regio's West-Brabant en Oost-Brabant/Limburg besproken. Voor West-Brabant zijn in totaal 30 thema's ingebracht. Daarvan zijn uiteindelijk de volgende elf voorstel len overgebleven. - afzet akkerbouwprodukten via bemiddelingsbureau; - internationaal Agro- Businesscentrum Breda; - stimuleren kavelruil; - openstellen PCW-regeling; - wateraanvoerplannen; - omschakeling akkerbouw; - bedrijfsdoorlichting; - stimulering studieclubs; - subsidiëren samenwerking akker bouwers en vollegrondstuinders bij het gezamenlijk investeren in machines en gebouwen; - instellen van een permanente stuurgroep akkerbouw en volle- grondsgroenteteelt in West- Brabant; - reactivering Grondbank. Voor Oost-Brabant/Limburg zijn oorspronkelijk 40 ideeën ingebracht, waarvan er drie zijn geselecteerd. zelfde programma kan echter ook nu nog goede diensten bewijzen. Als u met eigen pc een managementpro gramma draait, kent u alleen uw ei gen cijfermateriaal. Maar u kunt de ze cijfers niet toetsen. De heer Staal geeft daarvoor de oplossing door het opvragen van de regiocijfers bij het LEI. Dit is een goede mogelijkheid als uw cijfers op de zelfde wijze als hun cijfers zijn samengesteld. Een andere methode is eenmaal per jaar uw totaal cijfers op te zenden aan de Accountantsunie ZLM, die dit materiaal opneemt in een regio gemiddelde. Deze uitdraai krijgt u toegezonden terwijl voorts ook nog een mondelihge toelichting in de groep wordt gehouden. Overigens ook in deze situatie dient voor een goede vergelijking een uniforme werkwijze voor het opnemen van de gegevens te worden gehanteerd. Hiervoor is een schriftelijke instruc tie beschikbaar die bij de mondelin ge bespreking nader kan worden toe gelicht. De huidige groepen bij Accountant sunie ZLM gebruiken zelf nog nau welijks een eigen computer maar sturen hun gegevens op formulieren in. Op deze wijze is een investering in een eigen computer (nog) niet no dig. De kosten voor het verwerken van uw bedrijfsgegevens blijven daarmee ook gering. Bent u er wel aan toe een pc aan te schaffen omdat u naast bedrijfsregistratie ook ande re informatie middels dit apparaat wilt vervaardigen, dan is de overstap niet moeilijk. En zoals gezegd, u be hoeft de regiocijfers niet te missen als u blijft meedoen in het project var. de Accountantsunie ZLM. Twee voordelen Overigens welk systeem u ook kiest, het belangrijkste is en blijft dat u met uw eigen cijfers bezig bent en weet hoe uw kostprijs per produkt is opgebouwd. Ook al kunt u dan niet de verkoopprijs beïnvloeden, het is wel noodzakelijk uw kosten te ken nen. Leer daarom van deze spreuk: 'Het bezit van kennis geeft twee voordelen: men oordeelt minder, en men oordeelt beter'. Voor inlichtin gen over de bedrijfsregistratie van Accountantsunie ZLM kunt u bellen met het kantoor Goes, telefoon 01100-15710 en vragen naar de heer Folmer. B. Veerbeek Dit zijn: bedrijfsdoorlichtings- en begeleidingsproject, bedrijfsbegelei- ding op teelttechnisch gebied en ver betering kwaliteitsimago zandaard- appelen. De Provinciale Raad heeft zich voorts bezig gehouden met de voor nemens van het provinciaal bestuur om aanvullend milieubeleid te ont wikkelen, omdat men van mening is dat het rijksbeleid in de Brabantse situatie onvoldoende positieve effec ten oplevert. De provincie overweegt hierbij twee sporen te volgen. Het eerste spoor betekent dat de provin cie zich richt op een betere uitvoe ring van de Hinderwet. Het tweede spoor zou kunnen inhouden dat het milieubeleid meer dan nu het geval is een rol speelt in het kader van de ruimtelijke ordening (streekplannen en bestemmingsplannen). De Provinciale Raad gaat een land bouwontwikkelingsnota opstellen, waarin centraal moet staan wat de Brabantse landbouw in het jaar 2000 wil zijn. Er komt een kerngroep, die de voorbereiding van de nota ter hand neemt. De Agrarische Kommissie van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen organiseert in samenwer king met de SEV van de ZLM de kursus 'Kijk op de fiscale boekhou ding'. De kursus wordt gehouden in Dussen. De kursus wordt gedurende drie ochtenden in november gehouden, en wel op 6, 13 en 20 november, tel kens van 9.15 tot 11.30 uur. Kosten ca. 20,p.p. (incl. cursusmap), cursusplaats: de Koppelpaarden, Oude Kerkstraat 1 te Dussen. Aan meldingen dienen voor 30 oktober a.s. binnen te zijn. Voor informatie en opgave kunt u bellen naar: mevr. M. Koekkoek-Dank, tel. 01834-1555 of mevr. T. Burgers-de Keizer, tel. 01835-1202. Op de eerste bijeenkomst staat het verkrijgen van kennis en inzicht be treffende de fiscale boekhouding centraal. Ook worden begrippen uit gelegd. Op de tweede bijeenkomst wordt ingegaan op de betekenis van de cijfers uit de boekhouding, 'en wat kunnen we ermee voor ons eigen bedrijf'. Op de derde bijeenkomst gaat het over de man-vrouw maatschap. Aan de orde komen de fiscale en juridische aspecten, erf recht en huwelijksgoederenrecht. Kring A Itena-Biesbosch van de ZLM De kring Altena-Biesbosch van de ZLM organiseert in samenwerking met de Agrarische Kommissie a.s. winter de kursus 'Bij bedrijfsopvol ging hoort bedrijfsaanpassing'. De kursus wordt gedurende drie ochten den in januari en februari 1991 ge houden, telkens van 9.30 tot 12.00 uur. Kosten 10,- per persoon (in- kl. kursusboek), kursusplaats Dussen. Deze kursus is bedoeld voor leden .van de ZLM, vrouwen en jongeren, die thuis te maken hebben of krijgen met bedrijfsopvolging. Op veel be drijven is bedrijfsovername niet een voudig. Het aangaan van een maat schap tussen ouders en zoon/doch ter is vanwege het soms niet kunnen behalen van een besteedbaar inko men uit dat bedrijf in verschillende gevallen niet gemakkelijk, zo niet problematisch. Nadere informatie over programma, data, etc. volgt na opgave. Opgeven vóór 31 oktober bij de heer C. Branderhorst, tel. 04165-1319; mevr. M. Koekkoek-Dank, tel. 01834-1555; mevr. T. Burgers-de Keizer, tel. 01835-1202; of bij uw af delingssecretaris. 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 3