gropatax Video en akkerbouwakties A -c GEEN ZEEUWS MEISJE, maar EEN BELGISCHE BONBON Demonstraties spuitmachines Studiemiddag 'bloembollen en milieu' Om Land- en tuinbouwblad een fijne huwelijksdag gewenst, namens Antoinet, Jos, Sandra, Marion, Nannet, Tine, Treja, Greet, Andre, Lena, Wilma, Theo, Ton, Helma, Ans, Jantina, Irene. NAK organiseert aardappelselektie kursus RAK Tholen/West Brabant Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting ^7 (SEV) Van de ZLM INHOUDSOPGAVE In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen Red AFD. "DE PEEL" VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 23 oktober om 20.00 uur in Gemeen schapshuis "Den Draai" te Deurne. De heer Overmans, bioloog, zal spreken over de homeopathie in de veehouderij. Dit geeft soms wonder lijke resultaten in de genezing/voe ding van het vee. Enkele leden van de afdeling maken hier met succes gebruik van. Op 26 oktober wordt in Leeuwen horst Congres Center te Noordwij- kerhout het Hobaho Jaarcongres ge houden, georganiseerd door de Stichting Symbiose. Het thema van het kongres is 'bloembollen en mi lieu'. Het kongres tracht inzicht te verschaffen over de toekomstmoge lijkheden van de bollenteelt. Spre kers zijn prof.dr. L. Reijnders ('ver dediger van ons leefklimaat'), mr. J.P. van Zutphen (ministerie LNV), J. van der Vlist (provincie Zuid- Holland), N. Laan (KAVB). Ir. J.S. Knipscheer tenslotte, zal aandacht schenkén aan nieuw te ontwikkelen mogelijkheden die van belang zijn voor de kontinuïteit van de sektor. Dit najaar beurs 'Landbouwvisie '90' Op 12 en 3 november dit jaar wordt in de Prins Bernhardhoeve te Zuid laren de beurs 'Landbouwvisie '90' gehouden. Volgens de organisatoren speelt deze beurs in op de ontwikke lingen die zich momenteel in de agrarische wereld voordoen. Op Landbouwvisie '90 zal de gehele agrarische produktiekolom in beeld worden gebracht, van graan tot brood en van gras tot yoghurt. Agrariërs die op zoek zijn naar nieu we perspektieven voor hun bedrijf en ondernemers die behoefte hebben aan speciale produkten kunnen er met elkaar in kontakt komen. Officieel orgaan van Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Telefax 01680-25896 Redaktie Mr J Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel. 01103-2906 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 37 Klachten en klachten over bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-eiplottatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01184-84317 De Stichting Keuringsdienst Rivieren-Delta-Nederland van de NAK te Goes organiseert in 1991/1992 weer een aardappelselektie-kursus. Deze kur sus omvat 12 lessen (24 a 30 uur) the orie in de periode februari-maart en enkele praktische lessen in de perio de juni-juli. Aan de orde komen o.a. ziekten, selektie, keuring, teelt en bewaring van pootaardappelen. Voor deelname aan deze kursus moet men minimaal een lagere agra rische school hebben gevolgd en over enige selektie-ervaring beschik ken. Met het bepalen van de plaats en het tijdstip waarop de kursus ge houden zal worden, wordt zo moge lijk rekening gehouden met de mo gelijkheden van de deelnemers. De kosten voor deze kursus bedragen 50,00. De aanmelding dient plaats te vin den voor eind oktober a.s. bij: Keu ringsdienst Rivieren-Delta- Nederland, Postbus 122, 4460 AC Goes, telefoonnummer 01100-14710. Najaarssymposium over "Gezondheidsaspekten van zuivelprodukten" Op woensdag 14 november wordt in "De Schakel" te Nijmegen het na jaarssymposium gehouden van het Genootschap ter Bevordering van Melkkunde. Voor informatie kan kontakt opgenomen worden met dr. ir. M. van Boekei, afd. zuivel. Tele foon: 08370-84281. Themadag PAGV/IKC-agv over 'bewaring van Vollegrondsgroenten' Op vrijdag 14 december a.s. organi seert het PAGV in samenwerking met het IKC-agv een themadag over de bewaring van vollegrondsgroen ten. Een 8-tal inleiders afkomstig van PAGV, ATO Agrotechnologie, IKC-MKT en IKC-agv zal ingaan op onder andere de sturing van de kwa liteit bij aanvang van de bewaring door rassenkeuze en teeltmaatrege len, het beperken van ziekteaan tasting, de optimale na oogstcondities en problemen van indrogen bij peen en witlofwortels, de keuze van het bewaarsysteem. Daarbij wordt onder andere aan dacht besteed aan nieuwe regelsyste men om vochtverlies te beperken en aan de mogelijkheden van geventi leerde kuilbewaring. Ook de markt- kundige en economische aspecten van bewaring komen aan de orde. De themadag is bedoeld voor telers, loonkoelers, toeleverende en afne mende bedrijven, onderzoek, voor lichting, agrarische scholen e.d. Be zoekers zijn welkom vanaf 09.00 uur in congrescentrum 'de Schakel' te Nijkerk. De kosten van de themadag (incl. koffie, lunch en themaboekje) be dragen 30,voor PAGV- abonnees en 40,voor niet- abonnees. Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk maandag 10 december telefonisch opgeven bij de receptie van het PAGV te Lelystad (tel. 03200-22714). Kring Noord- Beveland van de ZLM Op woensdagavond 31 oktober zullen Erica en Piet Steendijk een video-film laten zien over de de monstratieve akties van het afge lopen voorjaar. De film, die on geveer 1 uur duurt, zal vertoond worden in Restaurant 'Zeelan- dia', Voorstraat 42 te Co- lijnsplaat. Aanvang: 20.00 uur. Voor deze avond worden geen convocaties aan de leden gestuurd. Op dinsdag 30 oktober wordt een informatie-avond gehouden in café d'Overkant te Steenbergen, aanvang 20.00 uur, over: 'Bedrijfsvergelij- king in de akkerbouw'. De heer Veerbeek (algemeen directeur van de Accountantsunie ZLM) geeft inzicht in de oorzaken van verschillen in be drijfsresultaat. Er worden een aantal bedrijven bedrijfseconomisch verge leken, met natuurlijk de nodige toe- lichtingén. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom, Dahliastraat 94, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (kantoor), 01106-3842 (privé). J.L. Mieras, 01100-21010 (kantoor), 01102-44041 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01685-2338 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-33242 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 9.00 uur onder tel. 01150-97332. Th.L. van der Mijden, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-30389 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur telefo nisch bereikbaar onder telefoonnummers: 01100-21010. Homburg Machinehandel te Stiens, leverancier van de Hardi- spuitmachines, organiseert samen met zijn dealers regionale spuitma- chinedemonstraties. Dat gebeurt op 28 lokaties in Neder land onder het motto 'Hardi four door Nederland'. Nog enkele data (in Zeeland en Noord-Brabant) zijn: 24 oktober: Zonnemaire, fa. A.L. de Bie, Oostweg 6. Afgestudeerdenvereniging houdt studiedag 'grenzen aan de landbouw' De vereniging van afgestudeerden van de Agrarische Hogeschool Delft 'Nea Persephone' houdt op vrijdag 9 november een studiedag 'grenzen aan de landbouw', dit ter gelegen heid van haar derde lustrum. De stu diedag vindt plaats in het Agrarisch Opleidingscentrum De Groene Zoom, Groene Zoom 400 (Noorden- dijk) te Dordrecht. Het thema van de studiedag wordt door de sprekers uit diverse invals hoeken belicht, zoals: op welke wij ze beïnvloeden landbouw en milieu elkaar; is agrificatie de toekomst van de landbouw; wat zijn de grenzen aan de biotechnologie; wat hebben konsument en producent te zeggen in hete Europa zonder grenzen; au tomatisering, waarom, hoe en hoe ver. De dag begint om 10.00 uur. Sprekers zijn ir. D. Luteijn (voorzit ter Raad van Bestuur Cebeco- Handelsraad), prof.dr.ir. A.J. Udink ten Cate (Landbouwuniversi teit), A.J. Mulder (direkteur Vere nigde Bloemenveilingen Aalsmeer) en D. Logeman (Stichting Natuur en Milieu). De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie o.l.v. Mari- us Varekamp, voorzitter van het KNLC en voorzitter van de AHS van het KNLC te Delft. 29 oktober: Nieuwendijk, Versteeg 1MB, Rijksweg 68. 30 oktober: Kiemert, Gemert b.v., Ie Industriestraat 28. Tijdens de demonstraties ziet men diverse spuitmachines aan het werk, waaronder de Hardi Twin, een ma chine waarmee men zowel conventi oneel als met luchtondersteuning kan spuiten. De demonstraties duren van 13.30 tot 16.30 uur. Voorlichtingsbijeenkomst rvk Breskens Zuidzande Op dinsdag 23 oktober wordt in Ho tel de Zwaan te Zuidzande de tweede voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de ruilverkaveling Breskens- Zuidzande, aanvang 19.30 uur. Op deze bijeenkomst zijn ook de leden en een aantal adviseurs van de land inrichtingscommissie aanwezig. Al le belanghebbenden en belangstel lenden zijn welkom. 4. Nieuwe pachtregels moeten pachtareaal vergroten; Op 1 no vember stemming over ruilverka veling Breskens/Zuidzande. 5. Landbouwministers worstelen over GATT. 6 en 7. Uit de Praktijk. 8. Goed resultaat studiegroep geïntegreerde tarwe; Landbouw schap wil verruimering Borgstelling. 9. Grondbewerking basis voor goede oogst; Zeeuwsvlaamse big gen mogen weer naar België. 10. C-suiker leveren of voeren aan vleesvee; Veehouders niet laten boeten voor gebreken mestfor- mulieren. 13. NAJK-reis: Franse akker bouw niet beter af. Vrijdag 19 oktober 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 2