ATT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Zuivelmarktsituatie Veiling St. Annaland: Pootgoednotering Pluimvee Veemarkt 's Hertogenbosch Rundveemarkt verbetert niet - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Eieren positief, varkens moeilijk Kaasmarkt blijft vriendelijk gestemd Schema biggenprijzen Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. incl. btw Mannelijk extra kwal. 8,00- 8,50 7,45- 8,50 6,90- 7,25 7,65- 8,70 7,50- 8,35 7,85- 8,60 Melk- en kalf- koeien, 1e kw. 1600-2050 1900-2600 1825-2225 1850-2300 1650-2600 1850-2150 1850-2200 1800-2775 Aanvoer 103 36 Mannelijk 2e kwal. 6,15-6,80 5,65-6,60 5,85-6,10 - 6,00-6,80 - 6,00-6,55 6,00-7,00 5,80-6,40 6,25-6,90 Vrouwelijk extra kwal. 6,95- 9,00 7,10- 8,10 7,15- 9,00 7,30- 9,30 7,35- 9,30 - Kalf- Guste koeien vaarzen 1e kwal. 1e kwai. 1750-2150 - 1800-2450 - 1775-2100 1950-2350 -t 1825-2600 2000-2200 1650-1950 1850-2900 H 1e kwaliteit 6,40-6,60 - 5,80-6,20 - 1125-1525 - 1200-1500 - 1200-1425 1550-1900 1450-1725 1300-1700 1250-1450 1425-1925 - 2e kwaliteit 5,85-6,25 - 4,90-5,80 - Vrouwelijk 2e kwal. 4,75-4,70 4,50-5,45 5,10-5,65 5,00-5,75 5,30-6,10 5,00-5,50 5,10-5,40 5,05-6,00 Pinken 1125-1625 - 115Ö-1850 - 1025-1275 - 1450-1900 1050-1700 - 1350-1525 900-1600 - 3e kwaliteit 4,35-5,10 4,00-4,90 - NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 700-1000 - 500-600 - 350-450 - 275-320 - 150-200 - Leiden di. 600-1000 500-600 300-400 325-360 220-250 Den Bosch wo. 650-1075 - 335-560 235-485 - 205-460 - 140-195 - Zwolle vr. Leiden di Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,00-4,75 - Slachtramlammeren/22kg 6,75-8,00 8,30-9,15 - Fokschapen/stuk 90-125 Weidelammeren/stuk 60-110 28/09-05/10, ex btw bron PVV Stieren Koeien 6,76 5,26 GOES ZUID- M/W- N/O- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 180-210 Hooi a en b -325 Nieuw hooi 350-360 350 Weideh. 2e Tarwestro 155-160 155 -140 Dijkhooi 140-170 Gerstestro 185-195 165 -160 Veldbeemd 60-90 Maïs 24% ds 70 75 -70 Tarwestro -70 Bierbostel 68- 71 70 65 Gerstestro 70-90 Perspulp 60 137,50 142,50 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels tot 31-12-'90: 37,50 In de eerste 40 weken van dit jaar geeft de totale afzet van consumptie^ melk en consumptiemelkprodukten een positieve ontwikkeling te zien. De afzet steeg volgens het Produkt- schap voor Zuivel tot 1.303 miljoen kg, vergeleken met 1.287 miljoen kg in 1989 en 1.253 miljoen kg in 1987. Daarbij daalde het aandeel van de consumptiemelk van 58,2% tot 55% en steeg het aandeel consumptie melkprodukten tot 45%. In 1987 was dat nog slechts 41,8%. De afzet van consumptiemelk heeft voor 82,5% uit volle melk, voor 69,5% uit halfvolle melk en voor 1,6% uit magere melk. Boter De botermarkt blijft aanhoudend zwak. De huidige exportrestitutie en de lage koers van de Amerikaanse dollar maken het voor de EG- exporteurs niet of nauwelijks moge lijk tegen concurrerende prijzen aan te bieden. De aanbiedingsprijzen lig gen op rond 1450 per ton met een GATT-geaccordeerde minimumprijs van $1350. Boter uit derde landen wordt aangeboden tegen prijzen van 1000 tot 1100 per ton vanuit het Oostblok en tegen 1350 per ton uit Nw. Zeeland. De extreem lage prij zen van het Oostblok van 750 - 850 worden niet meer gehoord. Er is tot nu toe 212.000 ton boter uit de markt genomen in de EG, waarbij ca. 38.000 ton in Nederland. In de USA en Nw. Zeeland blijven de voorraden toenemen tot naar wordt aangenomen resp. 185.000 en 70.000 ton aan het einde van het jaar. dinsdag 16 oktober Bintje gew. 19, bonken 24-25; Glo ria gew. 13-16; Eigenheimer gew. 17-18; Bildstar gew. 17-19; Irene gew. 17; Pipo gew. 18; Nederlander gew. 19. Aanvoer: 63 ton. A 28/35 Noordelijke: 111,—; Del ta's 110,A 35/45 Noordelijke: 60,—; Delta's: 59,—. Vrijdag 19 oktober 1990 Kaas De situatie op de kaasmarkt blijft zich bevredigend ontwikkelen, voor al door de toename van de uitvoer. Tot en met 6 oktober is de uitvoer dit jaar met 13.800 ton of 4,5% gestegen tot 318.200 ton. De binnen landse afzet steeg tot 1 september met 2600 ton of 2% tot 132.400 ton. Deze week trokken de prijzen voor de niet-contractgebonden slachtkui- kens weer wat aan, waarbij overigens hetbetrekkelijke grote aanbod in zware kuikens, de prijzen daarvan onder druk hield. Met de lage voer- prijzen is het voor de mester kenne lijk toch interessant zwaardere kuikens af te leveren. Voor de week vanaf 22 oktober is de basiscontract prijs met 2 cent verlaagd tot 1,78 en 1,7649 voor ondernemers die onder de landbouwregeling vallen. De VHVP stelde voor de week tot 24 oktober de volgende prijzen vast in /kg levend gewicht,incl. BTW; slachtkuikens, lichte courante 1,88-1,93 8 cent); zware 1,72-1,77 4 cent); slachtkippen, lichte witte 0,75-0,80 (onver.); lich te bruine 0,78-0,83 (-2 cent); zware bruine 0,83-0,88 (-2 cent); slacht- kuikenmoederdieren 1,50-1,55 (onver.) De vrije prijs voor broedeieren ligt iets boven de contractprijs. Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 11 oktober 100 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (inkl. BTW): Luxe paarden 3.050,— tot 3.700,2-jarige Merries 2.450,tot 3.100,2-jarige Hengsten 1.850,tot 3.150, 1-jarige Merries 1.750,tot 2.750,1-jarige Hengsten 1.225,tot 1.850,Veulens 1.125,tot 1.175,Pony's 650,tot 1.825,Shetlander Merries 525,tot f 900,Shet lander Ruïnen 525,tot 900,Slachtpaarden 4,85 tot 6,50. Handel redelijk, prijzen gelijk. De rundveemarkt bleef de afgelopen week bedrukt. De handel in wolvee vertoonde een iets levendiger beeld. Op de zuivelmarkt handhaafde zich een vaste stemming. Op de markten voor rundvee was de handelssituatie als volgt: - Rundvlees: beperkte vraag, onver anderd lage prijzen. - Slachtkoeien en -vaarzen: onveran derd kalme handel, tegen nog weer iets lagere prijzen. - Slachtstieren: rustige iets wisselen de stemming voor onveranderde tot iets gedrukte prijzen. Begin deze week werd er voor de extra kwaliteit stieren een plusje op de prijs gege ven. Voor de overige kwaliteiten bleef de stemming gedrukt. Vorig jaar rond deze tijd lagen de prijzen van slachtstieren 1,tot 1,50 per kg hoger. - Vleeskalveren: aanbod ruim vol doende, onveranderde, rustige han del. Verwachte ontwikkeling: stabie le prijzen. - Gebruiksvee: melk- en kalfkoeien: groter aanbod, zeer beperkte vraag, lusteloze handel. Guste koeien: van wege lage prijzen slachtvee terug houdende, trage handel. - Jongvee: zelfde beeld, dus weinig kooplust en iets teruglopende prijzen. - Nuchtere kalveren: rustige handel, de prijzen noteerden voor alle soor ten lager (roodbonten circa 10, zwartbonten 10,a 15,per stuk). Vorig jaar rond deze tijd brachten de zwartbonte nuka's ruim 100,per stuk meer op, de rood bonte zelfs 150,a 165, - Vleesraskalveren: minder vraag, daarom lagere prijzen. Wolvee De handel in wolvee leefde afgelo pen week iets op. Het marktbeeld was ongeveer als volgt: - Slachtschapen en -lammeren: han del vlugger, prijzen iets hoger. - Weidelammeren: vrij vlotte handel met iets hogere prijzen. - Gebruiks- en fokschapen: aanbod hoger, vraag beperkt, kalme handel, lagere prijzen. Aangezien de komende zes weken de produktie van mager melkpoeder la ger zal zijn, verwacht men een goede vraag. Misschien kan krapte in de produktie zelfs niet aan de vraag voldoen. De boterproduktie ligt momenteel iets boven het niveau van vorig jaar. De consumptie valt niet tegen. Toch zullen er overschotten ontstaan. Die moeten naar het interventiebureau van de EG. De kaasproduktie blijft op een hoog peil. Maar zowel de export en de binnenlandse afzet zijn goed, zodat de prijs op het huidige niveau blijft liggen en er geen sprake is van extra voorraadvorming. Er lijkt een langere periode met be vredigende eierprijzen in zicht. De slachtpluimveeprijzen staan onder druk. De afzet van varkensvlees werd deze week ernstig bemoeilijkt door blokkades van grenzen en we gen in Spanje en Italië. Sedert vorige week maandag is een groeiende vraag naar eieren. De prij zen liepen daardoor geleidelijk aan wat op: in totaal met een halve tot driekwart cent per 100 stuks. De kg- prijs ligt nu op 1,75 a 1,80. Ge zien de prijs van het legvoer (zo'n 42,50 - per 100 kg) is dit voor de producenten een acceptabele op brengst. Momenteel neemt de eiproduktenin- dustrie zo'n 20 procent van de aan geboden eieren af. Gezien de ont wikkeling in de afzet van kant en klare maaltijden en kantinevoedsel is uitbreiding mogelijk tot minstens 30 procent. Voor de eieren verwer kende industrie is 1,75 een aan vaardbaar prijsniveau om in de markt te blijven. Marktdeskundigen achten deze prijs in de komende maanden zeker haalbaar. Hun on derbouwing van deze veronderstel ling is als volgt: Vanwege milieuwet geving mag de pluimveestapel in Ne derland, West-Duitsland en Dene marken praktisch niet meer worden uitgebreid. In Engeland is men de klappen van de salmonella-affaire nog niet te boven. Frankrijk is niet toegerust voor gro tere export. In het voormalige Oost- Duitsland is de legpluintveehouderij zeer kleinschalig. Er is daar geen geld voor een modern, grootschalige produktie. Ook de voerprijs is sterk gestegen. Slachtpluimvee Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar is de stemming op de slacht- pluimveemarkt rustig, zij het dat de kooplust van de Engelsen maar ma tig is. Het aanbod van slachtrijpe kuikens is zeer ruim. De 'Barneveldnoterin- gen' weerspiegelen dat. Ze liggen ruim onder het kontraktniveau. De noteringen van uitgelegde kippen <>er De afzet van kaas in binnen- en bui tenland blijft zich bevredigend ont wikkelen wat opnieuw leidde tot on veranderde noteringen voor de jonge kaas. De produktie is redelijk goed aangepast aan de^ afzetmogelijkhe den. Voorlopige cijfers geven aan, dat in de week tot 6 oktober bij een geraamde produktie van 11.620 ton ongeveer 8300 ton kaas werd uitge voerd. De laatste officiële cijfers ge ven aan dat in juli de uitvoer van kaas van Nederlandse origine goed 35.500 ton bedroeg of 2723 ton meer dan in juli 1989. Het betekent dat in de eerste zeven maanden de uitvoer van kaas van Nederlandse origine met 12.852 ton is gestegen tot 238.297 ton. De totale uitvoer is In de week van 22 oktober tot 29 ok tober 1990 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 juli 1990 met 3,35 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,54. en moederdieren hebben zich verste vigd. Dat komt omdat de stemming op de consumptie-eiermarkt wat vriendelijker is. De inleg voor de Kerstperiode is in middels gerealiseerd. Desondanks bleef de prijs van broedeieren overeind. Varkens De slachtvarkens moesten deze week een cent of drie prijs geven. Dat kwam doordat de afzet van varkens vlees naar Griekenland, Italië en Spanje nogal bemoeilijkt werd door acties van vrachtwagenchauffeurs in die landen. Om Griekenland en Italië te kunnen bereiken, moesten de Nederlandse chauffeurs grote omwegen maken. Spanje kon men helemaal niet in. Gelukkig zijn er maar enkele trans porten uit Nederland in de blokka des terecht gekomen. Een ander had tot gevolg dat er en kele honderden tonnen varkensvlees extra in Frankrijk en Duitsland moesten worden afgezet. Gelukkig kon de markt dit redelijk verdragen. De export van levende varkens en biggen naar Spanje ligt echter volko men stil. Daardoor zijn er in ons land deze week minstens 10.000 big gen over. De biggenprijs staat dan ook heel erg onder druk. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,18-3,20 2,53-2,58 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,02 2,99 Druvar 3,03 3,00 Encebe 3,02 2,99 Janssen a 3,00 2,97 Lunenburg 3,02 2,99 NVC 3,05 Vagrocon 3,00 2,97 Vako-Zuid 3,02 Zuidgroep 3,02 2,99 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 12/10 Af fokker 23 kg. Toesl./aftr. afw. kg. 97,10 2,15 gestegen van 240.391 ton tot 247.300 ton, wat betekent dat 49.194 ton kaas werd uitgevoerd naar derde landen vergeleken met 48.996 ton vorig jaar. Stilaan gaat de hoeveel heid melk die in Nederland tot kaas verwerkt wordt naar 50% van de to tale afleveringen. Voor de oude en overjarige kaas, waarin het aanbod betrekkelijk kort is, worden goede prijzen gemaakt. Het prijsverschil tussen F-kaas en de andere merken blijft (nog) overeind en zal dat ook wel blijven, zo lang men in NH vasthoudt aan de verwer king van uitsluitend melk afkomstig uit NH, wat mutatis mutandis ook geldt voor HB-kaas. De vraag kan gesteld of bij de verwerking van de melk niet te veel gedacht wordt aan een zo hoog mogelijke opbrengst in plaats van te trachten te produceren wat de konsument wil. Noteringen per 12 oktober: Goudse kaas en 40 plus kaas merk F 6,50; merk NH 7,00; Goudse kaas HB tot 6,67. Boerenkaasnoteringen Week tot 11 oktober: Goudse kaas le srt. 7,50-8,25; extra en zware 8,50-9,80. Voor 40 plus brood kaas merk F wordt tot 15 cent boven notering betaald. Opbrengstprijs LEI 12/10 Af fokker 23 kg. 76,00 Toesl./aftr. afw. kg. 1,80 Toesl. boven 25 kg. 1,50 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 11/10 Zwolle 12/10 Leiden 16/10 Den Bosch 17/10 2,20-2,30 2,25-2,30 2,22-2,32 - 2,24-2,34 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 13/10-20/10 1,80 Vrije prijzenweek 06/10-13/10 Lichte witte kippen 0,78 Zwaardere bruine kippen 0,88 Slachtkuikenmoederdieren 1,53 Slachtkuikens wit 1,83 - Slachtkuikenintegraties LEI, week 05/10-12/10 Slachtkuikens 1,93 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,55 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. Elco franco 3.000 kg 4,40 Commissie konijnenhandel 3,90-4,10 Breda* hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 15