Graszaad wisselvallig Bloemen en champignons duurder Varkensprijzen weer iets lager Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bloemen en planten Champignons Veiling ZHZ Grondstoffenmarkt Internationaal gezien, is de prijsvor ming van graszaden teleurstellend. Maar voedergrassen uit Nederland worden nogal gevraagd. De prijzen van gazongrassen hebben een dalen de tendens. De enkele weken geleden ingezette, positieve belangstelling voor tarwe bleef aanhouden. Op de consumptie-aardappelmarkt heerst een rustige stemming. In Amerika en Canada waren zowel herfst 1990 als voorjaar 1990 zeer ongunstig voor de verkoop van gras zaad. Er liggen daar dan ook grote voorraden. In Europa is dat zo hier en daar ook het geval. Gezien de lan ge, droge zomer werd er een grote vraag naar voedergrassen verwacht. Maar deze valt tegen. Een positieve uitzondering vormt het Nederlandse graszaad, zo schrijft het Produktschap voor Landbouwzaaizaden in mededelin gen voor z'n bestuur. De kwaliteit van oogst 1990 is namelijk goed. Bo vendien beschikken de Nederlandse firma's over rassen die wat kwaliteit betreft duidelijk beter zijn dan de buitenlandse. Kopers zijn over het algemeen bereid hiervoor meer te be talen. De verwachte relatieve prijs daling op de wereldmarkt zal daar om in ons land een geringer effect hebben, zo verwacht het Produkt schap. Volgens de firma Barenbrug zijn de voedergrassen vast gestemd met uitzondering van beemdlang- bloem en kropaar. De prijzen voor de meeste gazongrassen hebben een dalende tendens, met name door de grote voorraden veldbeemd en rood- zwenk in de VS en Denemarken. Volgens het Produktschap voor Landbouwzaaizaden zijn in de pe riode van januari tot half september 1990 de volgende exportprijzen ge boekt (gemiddelde van alle partijen; van kwekerszaad tot nog niet defini tief gecertificeerd): Engels raaigras 2,60, Italiaans 2,Wester- wolds 2,40, veldbeemd 5,50, roodzwenk met fijne uitlopers 5,65 (dalend naar 4,85), rood zwenk met veel uitlopers 3,50. Andere produkten De prijzen van granen en zaden zijn in de afgelopen week nauwelijks ver anderd. Tarwe ondervond wederom belangstelling. Voor bruine bonen werd iets meer geboden. Karwij no teerde iets lager. Op de consumptie-aardappelmarkt heerst een rustige stemming. De aardappelen zijn goeddeels gerooid. De uitvoer moet nog op gang ko men. Toch was er eind vorige week al 77.000 ton geëxporteerd. Dat was 7.000 ton meer dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. Volgens markta nalysebureau F.O. Licht krijgt de wereldsuikermarkt 1990/1991 te ma ken met een overschot van ruim 2,8 miljoen ton suiker (ruwwaarde). De prijsdaling van bloemen en plan ten is deze week omgezet in een lichte prijsstijging. Fruit en groenten on dergingen een prijsdaling. Ondanks een 5 procent lagere aan voer daalden de prijzen van snijbloe men verleden week met gemiddeld 5 procent. Als gevolg van mooi weer was er namelijk veel minder vraag. Begin deze week trokken de prijzen iets aan. Dit was ook het geval met die van potplanten. Bloemenveiling Westland heeft met vier Spaanse coöperaties afspraken gemaakt over invoer en vallen in Naaldwijk van 50 tot 100 miljoen trosanjers per importseizoen. Bloemveiling Westland had al af spraken met andere buitenlandse aanvoerder voor invoer 40 tot 80 mil joen trosanjers. De 'import' van trosanjes zal dus groeien tot 90 a 180 stuks, bovendien worden er jaarlijks zo'n 260 miljoen anjers van Nederlandse oorsprong verhandeld. Bloemenveiling Westland krijgt door dit alles in anjers een marktaandeel van 60 procent. Door een verdere uit breiding van de importaanvoer denkt men dit markt leiderschap het hele jaar rond te kunnen verstevigen. Het bestuur van het Produktschap voor Siergewassen heeft overeen komstig het advies van de Commissie van Bijstand besloten ons het defini tieve heffingspercentage voor surplus-hyacinten vast ste stellen op 9,8 en voor de heffing ziektebestrij ding op 0.2. Het totale heffingsper centage voor hyacinten, oogst 1990, is derhalve 10. De vrije aanvoer van surplushyacintenbollen is vastgesteld voor de periode 3 t/m 7 december 1990. De sluitingsdatum voor zowel surplus als zieke hyacintenbollen is bepaald op 7 december 1990. In het derde kwartaal van 1990 is ruim 2,4 miljoen kg champignons via de Champignon Beurs ^Holland geleverd. Deze champignons hebben een totale waarde van ruim 6,3 mil joen gulden (excl. BTW). Dit bete kent een middenprijs van 2,65 per kg. Ongeveer 70% van de aanvoer behoorde tot de categorie 'industrie open', 15% kwam in klasse 'In dustrie gevliesd'. De overige 15% kon naar de verse markt. In Nederland zijn er in het derde kwartaal duidelijk minder champig nons geproduceerd dan in de voor gaande periode. In combinatie met een eveneens lager produktieniveau in andere landen heeft dit geleid tot hogere veilingprijzen. In totaal is er aan de beurs in Zalt- bommel dit jar al 6,7 miljoen kg aangevoerd. De waarde bedroeg/ 17,4 miljoen. Er zijn nu 55 telers die champignons produkten aan de beurs leveren; 25 telers zetten er hun hele produktie op af. De Champignon Beurs Holland houdt zich uitsluitend bezig met de contractverkoop. De grote slachtbedrijven hebben de uitbetalingsprijzen aan de mesters voor de in de week tot 19 oktober overgenomen varkens ten opzichte van voorgaande week met 3 cent ver laagd. Bij de verschillende bedrijven lopen de uitgangsprijzen uiteen van 2,97 tot 3,00, met één uitschieter met 3,02. Deze prijzen gelden voor varkens kl. A 52% 73/93 basis af- slachtbedrijf,incl. BTW en zonder toeslagen. Voor varkens van andere kwaliteiten en gewichtsklassen gelden de gebrui kelijke kortingen. De lagere prijzen houden onmiddellijk verband met een wat stagnerende afzet in binnen land zowel als naar het buitenland. Uit Duitsland wördt een moeilijke markt gemeld, met een betrekkelijk ruim aanbod in Duitse varkens. De Franse markt is onzeker. De grensmoeilijkheden in Spanje en Italië dragen er het hunne toe bij de onzekerheid op de markt nog te ver groten. In het binnenland bleven de ze week de afgifteprijzen van de vleesgroothandel nagenoeg onveran derd. In de week tot 12 oktober wer den 36.507 levende varkens uitgevoerd, alsmede 5442 ton halve varkens en 12.152 ton varkensvlees in deelstukken. Voorts werden nog 40.351 mestbiggen naar de partner- landen in de EG uitgevoerd. De slachtveemarkt blijft gedrukt, mede door een aanbod van runderen uit de DDR, ook al is dit een min of meer aflopende zaak. Bovendien is er ook nog aanvoer uit de lidstaten, terwijl de afzet, in hoofdzaak betrekking hebbende op kwaliteitsruil, MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 9,00-10,15 1,88 week 04/10-11/10 57-61 gr. 10,75-12,00 1,89-1,97 64 gr. 12,00-12,40 1,88-1,94 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 5,75 7,65 8,85 9,80 10,80 11,00 12,25 - dd 5,83 7,74 8,95 9,91 10,92 11,18 12,64 bruin ld 5,75 7,65 8,85 9,80 11,25 11,25 12,00 dd 5,74 7,65 8,86 9,83 11,39 11,55 12,66 Evadag wit 7,75 8,85 9,85 10,75 10,95 bruin 7,85 8,90 10,00 11,50 11,45 Roveco wit 4,70 6,70 7,50 9,10 10,35 11,15 12,25 bruin 4,70 6,70 7,50 9,10 10,45 11,30 - 12,30 Ven notering is gelijk aan Roveco ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Emmeloord 11/10 Leeuwarden 12/10 Zeewolde 12/10 Goes 16/10 18,00-19,00*19.00-20.00* Dronten 17/10 18,00-19,00* Middenmeer 17/10 18,00-19,00* frites geschikt Klei 0 mm 17,00-18,25* 17,00-18,00* 17,00-18,25* Klei 40-50mm Groothandelsprijzen Rotterdam 15/10 huidvast Klei 40-50 mm 19,00-20,00 Klei 50 mm 23,00-24,00 Voer- aardappelen 4,00-5,00 -4,00 Voer- aardapp. 4,00-6,50 ex btw./100 kg. vigs. AVZ 14,00-15,00* 14,00-15,00* 14,00-15,00* 13,00-17,00* 16,00-18,00* Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april '91 50mm+ april '91 22,00 23,00 22,50 33,80 35,50 34,90 50mm+ mei '91 37,00 37,90 37,00 50mr.i+ juni '91 40,00 39,00 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 16/10 36,50-38,00 -49,00 34,75 -36,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 230,00* Karwijzaad 130,00* Koolzaad, dubbel nul prima doorsnede Groningen di 16/10 36,55-37,55 35,00-37,05 112,50 Middenmeer wo. 17/10 37,00-37,75 35,00-37,00 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30 Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 53,00-59,00 Gr. erwten 6% Kapucijners 59,00-60,00 58,00 Bruine bonen 158,50 167,50 stagneert. De consumptieve afzet van varkens vlees zowel als van rundvlees is wei nig tot niet bevredigend. Evenals bij slachtdieren leidt een wat verminderde aanvoer ook bij nuka's niet tot betere prijzen. Opnieuw lie- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - wk 08/10-12/10 ring trend prijs trend week 08/10-12/10 ring trend prijs trend week 08/10-12/10 ring trend prijs trend Cox Orange 75/80 156 Spruiten Al 100 Tomaten rond A I 136 Golden Delicious 70/80 96 Witlof kort IEF 304 Tomaten vlees B 141 Boskoop groen 75/85 - 127 Natuursla 28/30 25 - Komkommers 41/51 60 Boskoop rood 75/85 161 Bloemkool 8 116 Glassla 21/22 36 Jonagold 75/80 110 Witte kool, deense 9/11 28 Paprika groen 75/85 271 0 Elstar 75/80 103 Rode kool A 40 Paprika rood 75/85 351 Conference 65/75 193 Spitskool 39 Paprika geel 75/85 492 Doy du Cornice 65/75 - 228 Chinese kool 87 Aubergines 225/300 457 Gieser Wildeman 60/70 141 - Broccoli - - 194 - Radijs midden 27 St. Remy 70/80 85 Spinazie - 74 - Courgette 9 - 88 Aardbeien kl. I 292 Andijvie Waspeen B reekpeen Prei Sperziebonen A I 200/400 blok 2 76 32 27 111 283 Veilinggegevens week 08/10-12/10 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 40 - Roos kleinb. 24 Freesia - 29 - Chrysantemum - 49 Gerbera 45 - Gypsophila 68 - Iris 20 - Lilium Az. hybr. 0 51 - Limonium 22 - Alstroemeria 44 - Cyclamen 0 228 - Rhodondendron 280 Snijbl. totaal v 38 Kamerpl. totaal 0 233 - Veilinggegevens week 08/10-12/10 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs- snede prijs trend Klasse I-2 40 4,40 Klasse I-2 60 4,83 Klasse II-2 80 2,49 Klasse II-3 100 2,05 - Klasse III-3 100 1,80 - CVZ noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 8 tot en met 12 oktober. Note ringen tussen haakjes van dinsdag. Cox Orange: I 70/75: 35 1,75 (3 1,16); tot. I: 135 1,46 (33 1,27); II 70/75: 8 1,02 (4 0,60); tot. II: 38 0,84 (23 0,76). Jonathan Rd.: I 60/70: 4 0,42 (3 0,38); tot. 1:6/ 0,44 (4 0,38). Sw. Carolein: I 70/80: 4 0,49; tot. I: 7 0,42. Gloster: I 90/80 3 0,62 (4 0,63); tot. I: 7 0,65 (7 0,31). Odin: I 70/80: 2 0,53; tot. I: 4 0,47. Spencer: I 70/80: 1 0,59; tot. I: 2 0,55. Zoete Ermg.: I 55/60: 1 1,11; tot. I: 2 1,46; II 55/60: 1 1,01; tot. II: 2 1,24. Jonagored: I 85/90: 1 0,60; tot. I: 4 0,60. Elstar: I 70/75: 57 0,84 (11 0,58); tot. I: 180 0,76 (70 0,58); II 70/75: 23 0,45 (3 0,37); tot. II: 60 0,44 (6 0,35). Dijkmanszoet: II 70/80: 3 0,46; tot. II: 6 0,36. Golden Del.: I 70/80: 235 1,05 (bl. 2 84 0,80); tot. I: 365 1,00 (170 0,76); II 70/80: 24 0,68 (2 0,62); tot. II: 350,65 (70,49). Boskoop: I 75/85: 10 1,22 (1 1,37); tot. 1:22/ 1,13 (2/ 1,26); II 75/85: 13 1,06; tot. II: 32 0,97. Rd. Boskoop: I 75/85: 35 1,65 (10 1,56); tot. I: 84 1,48 (30 1,36); II 75/85: 10 1,20 (2 1,14); tot. 11:21 1,08(4/ 1,08). Karmijn Sonn.: I 70/80: 3 0,82 (3 0,80); tot. I: 6 0,65 (13 0,60); II 70/80: 18 0,57; tot. II: 44 0,52. Jonagold: I 80/85: 105 0,99 (bl. 2 28 0,72); tot. I: 392 0,93 (155 0,64); II 80/85: 15 0,60 (2 0,37); tot. II: 51 0,55 (7 0,37). Conference: I 55/65: 16 1,66 (bl. 3 5 1,90); tot. I: 24 1,79 (14 1,81); II 55/65: 14 1,01 (3 1,24); tot. II: 47 0,71 (23 0,62). Saint Remy: I 70/80: 2 0,95 (1 0,71); tot. 1:4/ 0,83 (4 0,59); II 70/80: 7 0,73 (3 0,59); tot. II: 16 0,63 (7 0,48). W. Rietpeer: I 70/80: 2 0,71; tot. I: 5 0,61. Doy.du Com.: I 75/85: 25 2,38 (bl. 3 4 2,45); tot. I: 52 2,29 (10 2,39); II 75/85: 30 2,05 (3 1,66); tot. II: 80 1,75 (12/ 1,40). Br. al Lucas: I 75/85: -- -- (2 1,84); tot. I: - -- (3 1,78). dinsdag 16 oktober Bloemkool: aanvoer: 71.000 st. 6 st. p. bk: 1-1 85 1-2 741/2, 8 st. p. bk: 1-1 67>/2 1-2 591/2, 10 st. p. bk: 1-1 521/z 1-2 481/2. Spruiten: aanvoer: 220.000 kg Al 1 701/2 2 67, Bl 1 91'A 2 78, Cl 2 341/2, Dl 1 121 2 104, Dl kl.poolf. 2 120. Witlof: aanvoer: 37.000 kg. kort grof I S 272 2 253'/2 3 227, kort fijn I S 250 2 229 3 202, lang I S 279 2 274'/2 3 271, klvp. 4-5 1 2 302'/2, klvp. 6-7 I 2 199Vi: kort grof II 1 247 2 218, lang II 1 187'/2 2 176, onges. Ill 1 1671/2 2 125. snij- lof III fijn 8H/2 grof 98. Aardappe len: aanvoer: 28.000 kg. Bintje: 14-30 (kriel 78-96), Eigenheimer 15-22. Knolselderij: aanvoer: 5.000 st. 12-56. Selderij: aanvoer: 20.000 bs. 10-41. Uien: aanvoer: 23.000 kg bonken: 36-42, grof 23-29, middel 18-26, geschoond 44-93. 14 pen de prijzen van nuka's terug, ter wijl ook voor vette kalveren gemiddeld wat minder werd betaald. De EURO P-notering voor de week tot 12 oktober gaf volgende prijzen aan: stieren R3 ƒ6,77 (+1); koeien 03 ƒ5,29 3) In de overeenkomstige week van 1989 waren deze prijzen resp. 7,81 en 6,91 en in 1988 7,68 en 6,65. Het aantal varkensslachtingen is in de week tot 12 oktober met 10.000 ten opzichte van de voorgaande week gedaald tot ongeveer 290.000. De maisprijzen zijn wat teruggelo pen, mogelijk doordat de Franse be richten over een sterke inkrimping van de produktie wat overdreven waren. De tarweprijs kon zich vrij goed handhaven, wat zeker ook geldt voor de prijzen van gerst. De prijzen van veekoeken, grondstof voor de mengvoeders vertoonden enige beweging, die uiteindelijk leid de tot iets lagere prijzen. De disposi ties beperken zich bij de industrie en veelal ook bij de veehouders tot dat wat men onmiddellijk of op afzien baar korte termijn meent nodig te hebben. Maisvoermeel is goed aan de prijs, zij het afhankelijk van de kwaliteit. Tapioka trok ook iets aan en gras- en luzernemeel trokken ook wat aan. De pulpomzetten waren niet al te groot, ook al waren er inte ressante offertes in Duitse brokjes. Enkele recente verbruikersprijzen: Standaardbrok A 33,80 (- 40); ei witrijke brok B 36,30 (- 40); zeu gebrok drEW 0,97 39,80 (- 40); zeugebrok stand 41,50 (- 30); ba- bybiggekorrel 65,10 (- 40); mestv.brok EW 1,03 44,20 (- 30); id. EW 1,08 44,60 (- 30); legmeel donk.dooier 48,40 (onver.); leg meel extra 50,30 (- 10); slachtkui- kenstartkorrel 59,70 (- 10); slacht- kuikenkorrel mac 58,80 (- 20); slachtkuikenafmestkorrel 57,40 (- 10). Vrijdag 19 oktober 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 14