m Fransen niet beter af VOO It iii: Vit OIIW Jubileum 'De Vrouwenhand in het Platteland' ZAJK ««""erdiskussie u l 1 1 k 1 I p.j. zuid geluid Korte cursus Wegwijs in Financieringsland voor agrarische vrouwen DE VROUWENHAND IN HET PLATTELAND redaktie Henk Tegels PJZ-agenda onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant. Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Openingstoespraak jubileumvergadering van presidente M.C.W. Visser-van Doorn Voor de agrarische vrouwen van kring Tholen en St. Philipsland wordt een korte cursus 'Wegwijs in financieringsland' gehouden. Om een beter iflzicht in financiering te verkrijgen worden kort een aantal aspecten door de SEV-er en een me dewerker van een bank besproken. Deze cursus, door de Plattelands vrouwen georganiseerd, vindt plaats op dinsdagmiddag 6 en 13 november a.s. in hotel 'De Gouden Leeuw' te St. Annaland, Voorstraat 50. Aan vang 13.30 uur. De kosten bedragen 2,50. Opgave voor 31 oktober a.s. bij de leden van de contactcommis sie of Ria Wisse, St. Philipsland, te lefoon 01677-2442. Het 60-jarig bestaan van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen werd op 9 oktober 1990 in het Jaarbeurs Congres Cen trum te Utrecht gevierd. Na de bijzonder goede ope ningstoespraak van mevrouw Visser, volgde een lange intro ductie van het Jubileumboekje en daarna een zeer boeiende in leiding door prof. S.J. Doorman (TU Delft). Ook huishoudelijke zaken kwamen een de orde. De dag kreeg een feestelijk slot met een optreden van Tetske van Ossewaarde en een bijzonder ge zellige receptie. Het hoofd bestuur kan terugzien op een zeer geslaagde dag. Onderstaand treft u enkele punten aan uit de openingstoespraak voor de jubileumvergadering door de pre sidente mevrouw M.C.W. Visser van Doorn. Wij vieren dit 60-jarig jubileum on der de titel 'De Vrouwenhand in het Platteland', met diverse activiteiten waarvan deze Algemene Vergade ring het hoogtepunt vormt. Wij la ten zien wat de vrouwenhand pas seert, wij laten zien wie wij zijn en waarom we heten zoals we heten: De Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen. Daarvoor wil ik met U in vogel vlucht over de Bondshistorie gaan, want ligt niet in het verleden de sleu tel tot de toekomst? Op 14 oktober 1930 wordt in Utrecht de Nederland se Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen opgericht. Met steun van o.a. het Koninklijk Neder lands Landbouw Comité. De tijd was er rijp voor, in deze krisisjaren, rijp om gezamenlijk 'de belangen van de bevolking van het platteland te dienen', zoals toen in de doelstel ling stond. Historie Een snelle groei van de Bond volgt in de na-oorlogse jaren. Het Neder landse volk, is druk met de wederop bouw; mannen en vrouwen, elk op hun duidelijk afgebakende plaats. De aktiviteiten die nu worden geor ganiseerd zijn niet meer voorname lijk gericht op huishouding en be drijf; algemene ontwikkeling en aan dacht voor maatschappelijke veran deringen. Plattelandsvrouwen denken aktief mee over streekverbetering, ruilver kaveling, het oprichten van scholen en bibliotheken. In de maatschappij dienen zich de voorboden aan van grote veranderingen. Een belangrij ke verbetering voor vrouwen is in 1956 de wijziging van hun rechtspo sitie. Tot dan mochten wij niet zon der toestemming van onze echtge noot kapitaalgoed kopen of verko pen of een bank- of girorekeningen openen! Stelt u zich voor 1956. Vogelvlucht In vogelvlucht over onze geschiede nis gaande, zie je als een sterke, groene draad, verweven door veel aktiviteiten, de aandacht van Platte landsvrouwen voor hun leefomge ving het Platteland. - Aandacht en verantwoordelijk heid die zich uit in het mede- oprichten van kleuterscholen en kruisverenigingen, en het instal leren van glasbakken. - Aandacht en verantwoordelijk heid die zich uit in het zich ver diepen in folklore en tradities, die op eigentijdse manier in standhoudend: zoals volksdan sen en oude ambachten. - Aandacht en verantwoordelijk- 13 heid die zich uit in deelname aan activiteiten op sociaal en cultu reel gebied in eigen dorp of streek. Deelname aan bejaarden zorg, dorpsraden, welzijnscom- missies en waterschappen, en ook aan braderiën en oranje feesten. Anno 1990 zien we dat vorderingen zijn gemaakt, de maatschappelijke betrokkenheid van de leden groeit. Wij pleiten b.v. voor opname van het vak verzorging als verplicht vak in het voortgezet onderwijs, voor een goede pensioen- en alimentatie regeling voor oudere vrouwen; we becommentarieerden de nota Ruim telijke Ordening. De groene draad van aandacht en verantwoordelijkheid voor het plat teland blijkt nog steeds aanwezig, versterkt door emancipatie en be wustwording! Dit is voor het hoofd bestuur aanleiding om voor de ko mende 5 jaar als beleidsthema te kie zen: 'Vrouw en leefomgeving'. Met daarin als speerpunt voor de eerste 2 jaar 'Het platteland', omdat het plat teland dringend onze aandacht en actie nodig heeft. 60 jaar geleden is de Bond opgericht in een krisistijd, op dit moment is opnieuw sprake van een crisis. Door vernieuwingen en veranderin gen op het gebied van Ruimtelijke Ordening, landbouw en in de sociale sector wordt de waarde van het leven op het platteland aangetast. De leef baarheid wordt bedreigd. Milieu-deskundigen buigen zich over de milieuproblematiek, landbouw deskundigen bekommeren zich over de mestoverschotten, planologen proberen een oplossing te vinden voor de oprukkende verstedelijking. Ieder zijn eigen specialisme, maar wie kijkt er naar de hele patiënt? De tijd is voorbij dat vrouwen wel sig naleerden maar geen mening gaven. Als bewust in de maatschappij staande vrouwen geven we die me ning nu wel. Vooral als het gaat over het platteland. De Bond opnieuw op de bres voor het platteland Niet zoals in de jaren 30 op initiatief van een enkeling die de weg wist. Neen, nu gezamenlijk met nieuw elan als geëmancipeerde vrouwen. Samen op de bres voor het behoud van een gezonde leefomgeving, het platteland. Aan recreatie, eductie en emancipatie voegen wij op onze 60e verjaardag toe: actie. Is dit niet teke nend voor de veranderde houding van vrouwen: actie op je 60e. In 1930 was de tijd rijp om een vrou wenorganisatie op te richten die de belangen diende van de bevolking van het platteland. Nu in 1990 dringt de tijd om actie te ondernemen ten gunste van datzelfde platteland. Wij zijn medeverantwoordelijk. De grond waarop wij leven en de lucht die wij inademen is een funda menteel onderdeel van ons bestaan. Hoe fundamenteel vond ik goed ge citeerd in een boekje van de Vereni ging tot Behoud van Natuurmonu menten. Woorden die 100 jaar gele den gesproken werden door India- nenhoofdman Seattle bij de ver plichte overdracht van zijn grond. Woorden die nog steeds actueel zijn. 'Bemin het land zoals wij het hebben bemind, zorg ervoor zoals wij er voor hebben gezorgd. Bewaar in uw hart de herinnering aan het land zo als het is op de dag waarop u het in bezit neemt. En met alle kracht van uw geest en hart bewaar het voor uw kinderen en heb het lief'. Een nieuwe uitdaging voor onze 60-jarige Bond: een goed bewaard land door onze vrouwenhand. 'De situatie bij de Franse akkerbou wers is niet beter dan bij ons', con cludeert de jonge akkerbouwer Jan van Santen uit Zoetermeer. Hij bracht met vijf andere NAJK- akkerbouwjongeren op 28 en 29 sep tember een bezoek aan hun collega's in het graangebied ten oosten van Parijs, waar veel bedrijven honder den hectares hebben. De zes jonge Nederlandse akkerbou wers bezochten onder andere een ak kerbouwbedrijf van 270 ha. In Ne derland wordt vaak gezegd dat Ne derlandse akkerbouwers niet tegen Franse akkerbouwers kunnen con curreren. Franse akkerbouwers ver telden de groep dat zij juist vaak het tegenovergestelde hoorden. 'Hier horen we vaak dat de Nederlandse akkerbouw dingen als voorlichting en afzet zo efficiënt geregeld heeft dat wij daar nooit tegen op kunnen', zei een van hen. De graanprijs ligt in Frankrijk op ongeveer 1 franc (33 cent) per kilo. In vergelijking met vorig jaar is de prijs met bijna 15% gezakt. Ook de prijzen van andere gewassen zoals voedererwten en koolzaad zijn het afgelopen jaar fors gedaald. Veel akkerbouwers hebben dit jaar bo vendien last gehad van de droogte. Vooral de mais stond er vaak slecht bij. Michel van Oorschot uit Tholen denkt dat de situatie bij de Franse akkerbouwers niet veel verschilt met die bij ons: 'Veel bedrijven in Frank rijk zijn groter dan die bij ons. Maar ze hebben een veel minder intensief bouwplan. Als je dat meerekent ver schillen ook de grote bedrijven niet veel met ons. Ik geloof best dat op die grote graanbedrijven vroeger goed verdiend is, maar dat is nu toch wel afgelopen. Ze voelen de bui nu hangen'. Braken Van iedere drie kilo graan wordt in Frankrijk twee kilo geëxporteerd: een kilo naar andere EG-landen (waaronder Nederland) en een kilo buiten de EG. De Franse overheid ziet graan als een belangrijk export- produkt. De Franse jongeren dach ten daar tot voor kort net zo over. Met lagere prijzen wilden ze de ex port stimuleren. De laatste tijd ver andert de mening van de Franse De veevoergrondstoffen werkgroep van het ZAJK organiseert 29 okto ber een avond waar je met kollega's uit Thailand kunt discussieren (tolk aanwezig) over thema's als: Is het verantwoord om meer Neder lands graan af te zetten als veevoer? Dit in het licht van de ontwikkelings samenwerkingsproblemen. Immers, de werkelijkheid is, dat, nu in Ne derland veel veevoer uit Derde We reldlanden gebruikt wordt. Dit vee voer is ten dele vervangbaar door granen uit de Nederlandse akker bouw. Wat zijn de mogelijkheden om verantwoord meer graan af te zetten in de veehouderij? Wat is de positie van de veehouders; met name Nederlandse veehouders hebben veel baat bij de importen uit Derde Wereldlanden, rond Rotter dam zijn deze .importen relatief goedkoop. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Hotel de Zwaan, Kerkplein 47 te Kapelle. Het voorlopige programma is als volgt: 20.00 uur: ontvangst met koffie en Zeeuwse bolussen, daarna dia's uit Thailand, een inleiding door de genodigden uit Thailand en een forumdiskussie over de opstel ling van het ZAJK t.o.v. de import van graan vervangers. De avond duurt tot 22.30 uur. Heb je interesse geef je op bij je plaatselijke RAK. De naam van de sekretaris: Schouwen-Duiveland: N.A. van Putte, 01119 - 1367; Oost Zeeuws-Vlaanderen: P. Baecke, 01147-1434; West Zeeuws- Vlaanderen: H. Buysse, 01172-1562; Tholen/West-Brabant: W. Huysmans, 01667-2422; Walcheren: K. Remijnse, 01189-1555; Noord- en Zuid-Beveland: I. van 't Westeinde, 01196-12525. Nuttig om met elkaar te praten over de situatie op akkerbouwbedrijven. Links enkele NAJK-ers, rechts Franse akkerbouwers landbouworganisaties. 'We moeten volgens de Fransen op korte termijn de produktie beheersen om over schotten te vermijden. De huidige braakregeling werkt in Frankrijk absoluut niet. Dit jaar is 59.000 ha land braakgelegd. De pre mie is zo laag, dat alleen akkerbou wers in berggebieden meedoen. 'Als je de produktie wilt beheersen, moet je juist in de beste gebieden, zoals hier bij Parijs, grond braakleggen. De Franse jongeren willen het liefst een systeem waarbij op elk bedrijf een deel wordt braakgelegd. Volgens de voorzitter van de jongerenorgani satie in Noord-Frankrijk, het gebied waar de belangrijkste akker- bouwstreken liggen, zou een ver plichte regeling misschien het beste zijn als er maar voldoende gecom penseerd wordt. De Franse jongeren zien meer in een vrijwillig systeem met premies en vrijstellingen van heffingen. Dat moet dan wel zo in gevuld worden dat het overal effec tief werkt. De jonge Franse akkerbouwers ver wachten vooral op de langere ter mijn veel van de afzet van granen en andere akkerbouwprodukten in de non-foodsector. 'Als we alleen al onze eigen trekkers op dieselvervan gers uit koolzaad laten rijden heb ben we al genoeg afzet voor 5% van alle landbouwgronden. Vroeger ver bouwden we graan voor onze trek paarden; dus waarom nu niet voor onze trekkers', is de redenering. Een bezoek aan een bio-etharfol fa briek in de omgeving kon helaas niet doorgaan. Het procédé om bio- ethanol uit tarwe te maken is zo ge heim dat niemand de fabriek in mag. 'De produktie van bio-ethanol uit graan is nog lang niet rendabel, maar als je de braakpremie voor non-food gebruikt dan kom je al een heel eind. Ook de afzet van graan in veevoer zou gestimuleerd moeten worden', vinden de Franse jongeren. Ze zijn ook bang dat bij een hogere graanprijs de invoer van veevoer nog verder zal toenemen. Gert van der Bijl Afd. Walcheren: 26 oktober Dropping. Verzamelen om 19.30 uur. Plaats: op het Cebeco terrein in Middelburg. Opgeven vóór 24 okto ber bij Johan Boone, tel. 01182-1451. Afd. Schouwen-Duiveland: 18 november Volleybaltoernooi. Plaats: sporthal 'Onderdak' te Zierikzee. Aanvang: 12.15 uur tot 19.00 uur. Kosten: 50,per team. Opgeven vóór 9 november bij Rene Manni, tel. 01100-12542 of Jos Felius, tel. 01114-1701, na 18.00 uur. Prov. aktiviteiten: 10 november Provinciale bowling. Aanvang: 18.00-21.00 uur. Plaats: het bow lingcentrum de Beestenmarkt te Goes. Vrijdag 19 oktober 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 13