NRLO zet koers voor de negentiger jaren uit 'Land- Zeezicht' laat historie boerenleven in Zeeland zien Boek en bouwplaat ruim verkrijgbaar Herdruk boek "Oude Boerderijen in Zeeland" Gebouwd in 1823 en nog altijd in gebruik Kinderboekenweek stelt landbouw centraal Jonkheer Cornelis Jacobus Versluis liet in 1823 de boerderij "Land- Zeezicht" bouwen in de twee jaar eerder drooggelegde Soelekerkepolder te Kamperland. De schuur kreeg voor die tijd forse afmetingen: 55 meter lang, 16 meter breed, en 12,5 meter hoog. Sommige van de met schepen aangevoerde balken waren meer dan 10 meter lang. Land- Zeezicht is een toepasselijke naam voor deze nog steeds in bedrijf zijnde boerderij. De hoeve ligt niet ver van de zeedijk, waar je een prachtig zicht hebt over het water. Aan de overkant ligt het stadje Veere. Omge keerd is de naam van de provincie Zeeland er in terug te vinden. Veel van de Noordbevelandse polders zijn aangelegd door kooplieden en adellijke heren, waarvan Versluis er een was. Niet ver van "Land- Zeezicht" werd in 1823 nog een grote boerderij gebouwd: "Bouw- Plantlust". Ook hier was een jonkheer de opdrachtgever, namelijk Jacob Hendrik Schorer. De rijke jonkheren verhuurden de boerderijen en de bijbehorende grond. De boeren brachten elk jaar de pachtsom naar de rentmeester, die het geld aan de eigenaar overdroeg. Bij de samenstelling van het projekt "Land- Zeezicht" heeft de vroegere bewoner, de heer S.J. van Langeraad, veel nuttige adviezen gegeven. De boerderij wordt nu bewoond door het echtpaar C.A. de Koning en J.J. de Koning-van Langeraad. De bouwplaat van de boerderij Land- Zeezicht (foto: Anton Dingemanse) Vrijdag 5 oktober 1990 De NRLO (Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek) heeft een meerjarenvisie Landbouwkun dig Onderzoek 1991 - 1994 uitge bracht. De in de NRLO samenwer kende organisaties zetten de koers voor het landbouwkundig onder zoek in de negentiger jaren uit. Naar de mening van de NRLO moet het landbouwkundig onderzoek worden gericht op het totstandbrengen van een konkurrerende, milieu- en na tuurvriendelijke landbouw. Zorg voor de kwaliteit staat daarbij voorop. Nieuwe kennis en technologie zijn van essentieel belang voor het nood zakelijk aanpassingsproces in de landbouw. In de Meerjarenvisie is aangegeven om welke ontwikkelin gen en perspektieven het daarbij in het komende decennium gaat. Te vens zijn de acties aangegeven die in de komende vier jaar moeten wor den ontplooid om het perspektief van een konkurrerende, veilige en duurzame landbouw in snel tempo dichterbij te brengen. De Meerjaren visie is tot stand gekomen in goed overleg tussen een breed veld van onderzoek, overheid en belangheb benden. Speerpunten in het onderzoek zijn volgens de Meerjarenvisie o.a. kon- sumentengedrag, voeding en ge zondheid, nieuwe relaties tussen af zet, verwerking en produktie en inte grale kwaliteitsbeheersing. Met be trekking tot 'Nieuwe produktie-, verwerkings- en afzetmethoden' wordt aandacht gevraagd voor the ma's als agrificatie, agrologistiek, geïntegreerde plantaardige produk tie en biologische landbouw. Daar naast blijft onderzoek ten aanzien van efficiëntie-verhoging van plant aardige en dierlijke produktie van belang. Het onderzoek ten aanzien van 'Gezondheid van Gewas en Dier' (zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren) vraagt in de plan periode veel aandacht. In het kader van de 'Vermindering van de milieubelasting' vragen naast de mest- en ammoniakproblematiek onderwerpen als mondiale biosfeer, ecologische normstelling en energie extensivering aandacht van het land bouwkundig onderzoek. Ook land- bouwschade door milieuverontreini ging vormt een belangrijk thema van onderzoek. Natuur In de Meerjarenvisie wordt ook aan dacht besteed aan een duurzame ver vulling van de andere functies in het landelijk gebied: natuur, landschap, bos, water en openluchtrecreatie. Voor het maatschappijwetenschap- pelijk onderzoek zijn centrale the ma's voor de komende jaren: de rol van de overheid in de landbouw, veranderingen in de sociale organi satie van de landbouw en kwaliteit van arbeid en management. Tevens wordt versterking bepleit van het technologisch aspekten-onderzoek 9 'Land- Zeezicht' is uitgegeven door de Koperen Tuin in Goes in sa menwerking met de Boerderij enstichting in het kader van de Kin derboekenweek. De voorzitter van de Boerderijenstichting, mr. J. Og- gel, toonde zich bij de presentatie van het project bijzonder blij met dit initiatief. Het past volledig in de doelstelling van de stichting, name lijk het in bedrijf houden van karak teristieke en monumentale boerde rijen in Zeeland. De stichting ont plooit een groot aantal aktiviteiten, zoals een inventarisatieproject door vrijwilligers, het verzorgen van le zingen en het uitgeven van een nieuwsbrief. Op deze manier wil de Stichting bij een breed publiek en bij eigenaren interesse wekken voor het behoud en het functioneren van historische boerderijen. Het secreta riaat van de stichting is gehuisvest in het Landbouwhuis te Goes (tel. 01100-21010). Wie belangstelling heeft voor dit werk en het financieel wil steunen (donateurs betalen 25,— per jaar) kan contact opne men met Foort Minnaard in het Landbouwhuis. 'Land- Zeezicht, boerenbedrijf in Zeeland' is de titel van een fraai uit gevoerd boekwerk, dat vorige week is verschenen in het kader van de Kinderboekenweek in Zeeland. In woord en vooral in beeld laat het boek het wonen en werken op de Zeeuwse boerderij in vroeger jaren zien. De hoeve 'Land- en Zeezicht' in Kamperland - gebouwd in 1823 - stond model. In het boekje zit een bouwplaat van deze monumentale boerderij. Al lezend, knippend en plakkend kan de schooljeugd een goed beeld krijgen van het reilen en zeilen op de Zeeuwse boerderij. De geschiedenis van 'Land- en Zeezicht' en van het boerenleven in het algemeen wordt in het door Jan Bruijns geschreven boekje boeiend verhaald. Aan de or de komen onder andere het ontstaan van de boerderij, het werken op het land waarbij veel vrouwen en kinde ren werden ingeschakeld, de paar den, het vee, het verhandelen van de produkten op de markt, de landar beiders en de intrede van de mecha nisatie. Veel informatie geven het boek en de bouwplaat over de schuur, de constructie, de indeling, de boerenwoning, het erf en de ge bouwen. Tachtig foto's maken deze uitgave alleen al het bekijken waard. Nabouwen De bouwplaat is gemaakt door Peter Rosier. De schuur, het varkenskot, het woonhuis en het tuinhuisje kun nen worden nagebouwd. De schuur is in tweeën gedeeld om de balken- constructie te laten zien. De kinde ren kunnen ook zelf een schuur ont werpen of de boerderij veranderen in een manege of camping. Mate riaal daarvoor is bijgevoegd. Op die manier kunnen de verschillen met de historische boerderijen en de moder ne bedrijfswoning zichtbaar worden gemaakt. Het project 'Land- Zeezicht' werd vorige week in de Openbare Biblio theek in Goes gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door de voor zitter van de Boerderijenstichting, mr. J. Oggel, aangeboden aan de ge deputeerde mevrouw G. de Vries- Hommes. In de bibliotheek is ook een expositie te zien over de land bouw en de boerderij. De expositie duurt tot en met 21 oktober. De bi bliotheek laat het daar niet bij. Op 10 en 13 oktober zijn kinderen wel kom om zelf een boerenschuur te ontwerpen en te bouwen. Dat alles in het kader van de Kinderboe kenweek. Liefde en kennis Tijdens de presentatie van het boek benadrukte samensteller Jan Bruijns hoe belangrijk het is om bij de schooljeugd liefde en kennis bij te brengen over het leven op de boerde rij. Veel kinderen dreigen immers volledig te vervreemden van wat het land voortbrengt, 'terwijl we daar toch met z'n allen van moeten eten'. Maar ook het behoud van karakte ristieke boerderijen in Zeeland is historisch en landschappelijk van grote waarde. Gedeputeerde mevrouw De Vries onderstreepte dit nog eens bij het ontvangst nemen van het eerste exemplaar van 'Land- Zeezicht'. Wat is Zeeland zonder boerderijen en landerijen, stelde zij. Mevrouw de Vries sprak de verwachting uit dat niet alleen kinderen, maar ook ouderen veel plezier zullen beleven aan dit typisch Zeeuws Kinderboe kenweekthema. De voorzitter van de Boerderijenstichting, mr. J. Oggel, overhandigt het eer ste exemplaar van het boek 'Land- Zeezicht' aan de gedeputeerde, me vrouw G. de Vries-Hommes (foto: Anton Dingemanse) De uitgave van het projekt "Land- Zeezicht" is niet de enige mogelijkheid om kennis te nemen van het boerenleven in vroeger tijden. In de Openbare Bibliotheek is over hetzelfde thema tot en met 21 oktober a.s. een expositie te bezichtigen. Daarnaast is in het Museum voor Zuid- en Noord-Bevéland een tentoonstelling ingericht over oude boerderijen in Zeeland. Dit ter gele genheid van de heruitgave van het boek "Oude Boerderijen in Zeeland" van de heer W.E.P. van IJsseldijk. In het boek worden 32 boerderijen, hun be- woningsgeschiedenis en bedrijfsvoering (in 1975) beschreven. In 1992 verschijnt een tweede deel, waarin dezelfde boerderijen opnieuw worden beschreven naar hun bouwkundige en funktionele situatie op dat moment. De herdruk van het eerste deel werd woensdagavond 3 oktober in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland gepresenteerd. Tijdens deze bij eenkomst hielden mevrouw J.J. de Koning en de heer P.S.G. Raas, een korte lezing over de boerderij en het leven op de boerderij, vroeger en nu. De ten toonstelling in het museum duurt tot en met 17 november a.s. Het boek inclusief bouwplaat over 'Land- Zeezicht' is in alle boek handels in Zeeland verkrijgbaar. Ook de ZLM in het Landbouwhuis in Goes heeft exemplaren voorradig. Het kost 7,95. De prijs kon dank zij financiële steun van diverse in stellingen en bedrijven, waaronder Een foto uit het boek'Land-Zeezicht': het binnenhalen van de graanoogst de ZLM en de provincie Zeeland, met paard en wagen laag worden gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 9