Suikerbieten Spitsuur op suikerfabriek Bieten voeren goed alternatief Einde plantaardige produktie? Landbouw staat heel wat te wachten Niet alles wat blinkt is goud RONDDE De oogstwerkzaamheden in OOST- ZUID-BEVELAND vorderen gestaag. De hoeveelheid neerslag valt tot nu toe mee. De aardappel oogst is wel voor zo'n 90% gebeurd en ook de suikerbietenoogst is al goed op gang. Velen hebben weer al een aanvang met het ploegwerk ge maakt. Hierbij valt de erg goede struktuur van de grond op. Die is na een droog jaar gewoon erg goed. Als het weer goed blijft zal van de week de eerste wintertarwe wellicht wel gezaaid worden. Wat betreft ziekten, zoals gerstvergelingsvirus, eigenlijk te vroeg, maar als je grond er zo goed bij ligt is het toch erg aan lokkelijk om te gaan zaaien. De keu ze welke rassen we dit jaar moeten zaaien, is niet zo eenvoudig. Obe lisk, wat in deze streek veel geteeld werd, omdat daar wat meer voor be taald werd dan voor voertarweras- sen, heeft natuurlijk het bekende probleem van de bruine roest. Wel licht dat er toch weer wat meer voer- tarwe geteeld gaat worden, vooral ook omdat de beste (meeste kg's) nieuwe rassen die er aan staan te ko men, toch ook weer voertarwerassen zijn. Toch jammer dat het die kant op dreigt te gaan dat alle tarwe weer op één grote hoop terecht komt. Bij deze wil ik de voorzitter van de afd. Akkerbouw van de ZLM, de heer Jan Geluk, een kompliment ge ven voor zijn overzicht van de kon- sekwenties die het Meerjarenplan ge wasbescherming met zich mee brengt. Als dit meerjarenplan door gaat, betekent dit gewoon het einde van de gangbare plantaardige sektor van de Nederlandse landbouw. Erg goed dat die gevolgen nog eens on der ogen van de Kamerleden ge bracht zijn. De beleidsmakers blijken gewoon niet te beseffen dat ze op deze ma nier een gezonde, konkurrerende landbouw in Nederland onmogelijk maken. Laat men zich toch goed voor ogen hebben wat het ontberen van een gezonde landbouw tot ge volg kan hebben. Kijk maar eens naar de Sovjet-Unie, daar vreest men nu al voor een hongerwinter. Moeten we soms in Nederland ook eerst zoiets meemaken voordat men in Den Haag het belang van de land bouw door heeft? Een ding is duide lijk: de klok tientallen jaren terug zetten met betrekking tot gewasbe scherming is eenvoudig weg niet meer mogelijk. Iedereen is heden ten dage afhankelijk van chemische pro- dukten, zo ook de Nederlandse landbouw. Door de huidige oliekrisis moet er toch besef ontstaan dat de Westerse economie veel te afhankelijk is van olie uit het Midden-Oosten. Hier moet de landbouw toch kansen kun nen krijgen met plantaardige oliën nu de olieprijzen zo ongeveer ver dubbeld zijn in een paar maanden tijd. De kilogramopbrengsten van de sui kerbieten liggen op de zandgronden van WEST BRABANT ZUID tussen de 30 en 75 ton per ha. Aangedroog- de percelen worden voor het laatst gehouden om te rooien. Deze bieten hebben zich aardig hersteld en kun nen bij groeizaam weer nog aan de 50 ton komen. Het suikergehalte valt nog niet mee. De meeste monsters komen niet boven de 14%. Ondanks plaatselijk hevige regen val geeft het rooien geen problemen. Met tarrapercentages die rond de 14% schommelen hebben sommige telers moeite. Bedrijven die naast akkerbouw stieren mesten, houden alvast een gedeelte thuis om te voe ren. Als de C-prijs niet boven de 60,zal komen, zoals het praatje gaat, is dit wellicht een verstandig besluit. Bij 14% suiker brengen deze bieten dan niet meer op dan 42, per ton. Voor menig bedrijf zijn bie ten een goed alternatief voor aard appelen. Voeraardappelen worden weinig aangeboden omdat de sor- teerbedrijven maar mondjesmaat af leveren. De afbouw van het zelf aanvoeren van suikerbieten naar de fabriek is deze campagne goed te merken. Weer 10% van de zelfaanvoerders is afgevallen. Alleen telers die in een straal van 10 km van een fabriek zit ten willen zelf nog vervoeren. Toch vinden steeds meer telers de aan- voervergoeding van 5,20 per ton te laag om uit de kosten te komen. Een aantal politiecontroles is voor enkelen reden om het transport aan Ook in het land van ALTENA EN BIESBOSCH zal herfst 1990 de ge- schedenis ingaan als een periode met grote veranderingen en spannin gen in binnen- en buitenland, welke veel invloed hebben op ons econo misch bestel. In het binnenland de affaire Braks, die met politieke intri ges aan de kant werd gezet, de be noeming van een nieuwe minister van Landbouw Bukman en het poli tiek geharrewar over de benoeming van een staatssecretaris. De land bouw staat nog heel wat te wachten. Een milieustaatssecretaris, die ge heel niet op de hoogte is van wat er in de landbouw en daaromheen speelt. De milieugroeperingen, die steeds meer aan de bel trekken, no dig of niet, kunnen veel invloed heb ben op een leek als bewindsman. Zo kan een politiek spelletje voor onze landbouw in Brussel en de GATT-onderhandelingen toch nega tief uitvallen. Het is te hopen dat beide bewindsmannen in zullen spe len op de grote lasten en de han delsperikelen die in ons land voor vele boeren een grote financiële zorg kunnen worden. De Golf-krisis zal ook ons land niet voorbijgaan. Militair zijn we er bij betrokken en ook onze economie zal het zwaar te verduren krijgen door de hoge olieprijzen. Voor agrarische produkten is de invoer naar het Midden-Oosten stilgezet met nadeli ge gevolgen, want de uitvoer moet aan de economie van ons land de im pulsen geven voor een goed lopend handelsverkeer, vooral ook op agra risch gebied. Nu willen wij wat dichter in de buurt blijven namelijk op onze bedrijven. 'De boer', de ondernemer op een breed vlak van onze samenleving, heeft ook zijn zorgen. De prijzen zijn in de verschillende sectoren be droevend slecht. De veehouderij kampt met een lagere melkprijs die op een jaarinkomen wel veel invloed zal hebben in negatieve zin. Ook de afzet van kalveren en slacht- en ge- bruiksvee geven een matige op brengst. Zo staan ook in de varkens en schapen de opbrengstprijzen on der druk. Met de grote ommekeer aan onze Oostgrenzen, was het niet mogelijk om op economisch gebied voorspellingen te doen, maar dat in korte tijd een zo omvangrijk han delsverloop op landbouwgebied zo veel parten kan spelen in negatieve zin had niemand verwacht. anderen over te laten. Volgend jaar kan de prijs van de sui kerbieten gunstig beïnvloed worden door het nieuw eiwitwaarderings- systeem. Met name perspulp komt bij deze nieuwe onderzoeksmethode goed voor de dag. In grote lijnen komt het systeem neer op het aantal eiwitten dat door de darm verteerd wordt. Een hoog eiwitgehalte van een bepaald produkt wil dan nog niet zeggen dat het een hoogwaardig veevoer is. Perspulp levert veel ener gie doordat het kwalitatief goed en verteerbaar eiwit bevat. Bierbostel komt bij het darm-verteerbaar- eiwitsysteem (DVE) slecht voor de dag. De voederwaarde van perspulp komt nu hoger te liggen dan bier bostel. Naar de praktijk toe vertaald zal dit gaan inhouden dat de vraag naar. perspulp volgend jaar hoger zal zijn met daaraan automatisch ge koppeld een hogere prijs. Snijmais komt relatief ook goed te voorschijn uit de onderzoeken. On danks dat DVE dit seizoen de prijs niet beïnvloedt is de prijs van snij mais flink gestegen. Goede percelen brengen tot 3.000,per ha op. Niet overal is de mais gehakseld bij een droge stofgehalte van 25%. Het goede weer deed menig maisteler besluiten maar te gaan hakselen. Wachten op een harde korrel kan wel tot november duren. Rondrijdend door WEST ZUID- BEVELAND valt het op dat de lan derijen er al kaal en somber bij lig gen. Het is regenachtig weer, 'n vroege herfst dus. De meeste aard appelen zijn gerooid, hetgeen bij zonder vlot is verlopen. De kg- opbrengst is erg verschillend. De grondsoort speelt hierin een grote rol deze zomer. Zuid West-Beveland heeft tijdens de groei wel de minste regen gehad. De aardappelen hebben een hoog onderwatergewicht, zijn erg blauw- gevoelig en een minder grove sorte ring dan verleden jaar. Het was erg moeilijk om te rooien en nog wat losse grond op de kar te krijgen om beschadiging en blauw te voorko men. Zelfs op de zwaardere gronden kwamen de aardappelen zonder grond op de kar, als blinkend goud. Alleen erg jammer dat de prijzen van de vrije produkten bijzonder slecht zijn. Niet alles wat blinkt is goud. De vooruitzichten wat prijs betreft zijn bijzonder slecht te noe men. Berichten dat de DDR aard appelen met subsidie weg wil werken kan een overaanbod gaan betekenen op de westerse markt. Vele bietenpercelen zijn reeds opge zet, of sommige geheel gerooid met een goede opbrengst, behalve op de droogtegevoelige gronden. Door een goede vroegleveringspremie, goede wortelopbrengsten en een redelijk gehalte was er genoeg animo om te rooien. De eerste wintertarwe is reeds gezaaid, hetgeen vrij vroeg is. Over het tijdstip van zaaien is de laatste jaren al veel geschreven. De meest ideale tijd zou eind oktober zijn; dit i.v.m. gerstvergelingsziek- ten, minder last van schimmelziek ten en in ieder geval een bespuiting tegen luis minder. Maar wachten als de omstandigheden goed zijn is 'n ieder niet gegeven. De suikerfabrieken draaien op volle toeren. De transportwagens rijden af en aan. Hier wordt een bietentransport uit Zeeuws-Vlaanderen gelost op de fa briek van de Suiker Unie in Dinteloord (fotoAnton Dingemanse). De fruit- en groentekwekers maken goede prijzen op de veilingen, maar er moeten toch kilogrammen ge oogst worden om nog een geldelijk resultaat te hebben. De late nacht vorst heeft in onze streek wel een op brengstderving gegeven. De oogst van mais, aardappelen en bieten is in volle gang. De neerslag heeft wel oponthoud gegeven, maar als het 'weer' goed is zijn de machi nes 'nog steeds groter en breder' in staat om het werk in korte tijd te klaren. Alleen moet de organiatie van afvoer goed geregeld zijn. De opbrengsten van de bieten zijn zeer hoog. Met een lagere gehalte komt men nog wel aan de kilogram men suiker per ha. Alleen zijn de prijzen van de C-suiker lager dan verleden jaar. De prijzen van de aardappelen stellen teleur, ook door hoge opbrengsten op vele plaatsen en de invoer die ons parten speelt. Met alle opsommingen van slechte prijzen en affaires op politiek gebied in binnen- en buitenland wordt er gewerkt om de oogst zo goed en snel mogelijk aan de kant te krijgen en om voorbereidingen te treffen voor een nieuwe oogst. De 'boer ploegt' voort en 'zaait op hope'. De Romeinen en de Grieken ken den ongeveer 500 jaar vóór Christus de snij biet en de rode biet reeds als groenten, doch voor veevoeder teelden ze geen bieten. Het schijnt eerst in de ze ventiende eeuw in enkele streken gebruikelijk geworden te zijn bie ten als veevoeder te bezigen, o.a. in Vlaanderen en langs de Rijn in Duitsland. Marggraf, apotheker te Berlijn, maakte in 1747 be kend, dat hij suiker had afge scheiden uit mengelwortelen. Men kende toen alleen rietsuiker, die uit overzeese gewesten moest aangevoerd worden. Het boekje van Marggraf vond belangstel ling en men ging beproeven bie ten met meer suiker te telen. Zijn leerling Achard bracht het zover, dat hij in 1799 aan Frederik Wil lem III, koning van Pruisen, een klomp suiker kon aanbieden van 5 kg gewicht, die uit bieten bereid was. De koning, overtuigd van het belang van de ontdekking, verschafte hem 50.000 Thaler voor de stichting van een suiker fabriek. In 1802 opende Achard de eerste beetwortelsuikerfabriek te Kunern in Silezië. Een gelukki ge omstandigheid kwam de nog gebrekkige jonge industrie te hulp. Om Engelands handel te schaden had Napoleon I in 1803 de invoer van suiker verboden bij de instel ling van het Continentaal Stelsel. Dit had een geweldige stijging van de suikerprijzen tengevolge, wat de jonge beetwortelsuikerin dustrie ten goede kwam. Achard gebruikte de witte Silezische biet, die thans weinig meer voorkomt, maar waaruit toch alle heden daagse bietenrassen met hoog suikergehalte zijn voortgeko men. In 1809 teelde men ook reeds suikerbieten in Frankrijk en een zeer voornaam gebied van suikerbietenkuituur en suikerin dustrie heeft zich gaandeweg ont wikkeld in het Noorden van Frankrijk, België, het Rijnland, Rusland, Tsjecho Slowakije, Po len en Italië. Eerst in 1858 werd in Nederland een beetwortelsuikerfabriek gesticht te Zevenbergen. De ont wikkeling is voorspoedig geble ken, in 1938 werkten er 12 fabrie ken, waaronder 6 koöperatieve. In 1895 verwerkte de grootste fa briek per etmaal 120.000 kg bie ten, thans 3.500.000 kg. De jaar- produktie aan suiker was in 1887/'88 40 miljoen kg en in 1928/'29 ongeveer 300 miljoen kg. Deze werd verkregen uit 1920 miljoen kg bieten. Vanaf 1932 is de suikerbieten teelt door de regeringsmaatrege len vrijwel in tact gehouden. In 1938 werd 1520 miljoen kg bieten tot suiker verwerkt. De beteelde oppervlakte bedroeg van 1880-1890 ongeveer 20.000 ha, 1900-'10 ongeveer 36.000 ha en in de jaren 1910-'30 ongeveer 65.000 ha, terwijl onder invloed van de regeringsmaatregelen tot 1940 de teelt enigermate werd be perkt en wel tot ongeveer 45.000 ha. Zo heb ik de bietenteelt tot 1940 belicht, de enorme vooruit gang in de teelt, levering en de verwerking is haast niet te be schrijven. We zien ze weer dage lijks, de volle wagens met bieten die nu naar de zeer moderne fa brieken getransporteerd worden. Vrijdag 5 oktober 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 6